Normalized Text

ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲟⲟϣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲓⲧⲟⲟⲩⲁⲡⲁⲡⲁⲙⲓⲛϣⲱⲡⲉⲛϩⲏⲧϥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓϩⲟⲟⲩ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲇⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟⲁϣⲁⲓⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲙⲛⲛⲥⲱⲥⲱⲧⲏⲣⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲁⲡⲁϣⲃⲏⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲙⲉⲣⲓⲧⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣϣⲱⲡⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲉⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲛϫⲓⲉⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲧⲱⲟⲩⲛϭⲉⲃⲱⲕⲧⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲕⲟⲟϩϣⲱⲡⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲧⲟϥⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲧⲁⲁϥⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲕⲱⲛϩⲏⲧϥⲕⲉⲉⲥⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲁⲡⲁⲫⲓϥϫⲉⲕⲁⲥⲉⲕⲉϣⲱⲡⲉϩⲱⲱϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲥⲱⲧⲏⲣϫⲉ·ⲁⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁϯⲙⲓⲛⲉ·ⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥⲧⲥⲧⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ·ϯⲥⲟⲡⲥⲡⲙⲙⲟⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉϣⲱⲡⲉϭⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲛⲁϩⲣⲁⲙⲡⲣϫⲟⲟⲩⲡⲉⲓϩⲱⲃ·

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲥⲱⲧⲏⲣⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲁⲥⲱⲧⲡⲁⲡⲟⲗⲗⲱ,ⲡⲉⲓϩⲱⲃⲡⲁⲓⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲧⲟϣϥⲛⲁϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲧⲣⲉϥⲕⲱⲡⲉⲕⲣⲁⲛϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲇⲉⲉⲥⲏⲧⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥϫⲉ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉ,ⲙⲡⲣⲗⲩⲡⲏϫⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉⲧⲙⲏϩϩⲓⲥⲉϩⲓⲁϣⲁϩⲟⲙ·ⲉⲧⲃⲉϩⲓⲥⲉⲡⲉⲕⲥⲕⲩⲗⲙⲟⲥⲡⲁϣⲏⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟⲛϩⲏⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲁⲣⲓⲁϯⲛⲁⲕⲁⲁϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲓⲁⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲡⲉⲕⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲙⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲧⲉⲕⲥⲁⲣⲝϯⲛⲁⲡⲱϩⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧϣⲏⲣⲉ·ⲁⲩⲱⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲉⲧϩⲁⲉⲟⲟⲩϯⲛⲁⲕⲁⲁϥϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲓⲁ·ⲟⲩϫⲁⲓⲁⲩⲱⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥⲁⲩⲱϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥϥⲟⲩⲁⲁⲃϩⲓϫⲙⲕⲁϩϩⲛϩⲁⲏⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲧⲕⲱⲛϩⲏⲧϥⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲟⲩϫⲁⲓⲙⲛⲟⲩϣⲁⲛⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ⲇⲱⲣⲉⲁϭⲉⲛⲧⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲧⲁⲁⲛⲁⲁⲛⲟⲕϩⲱϯϯⲙⲙⲟⲛⲁⲁⲩⲱⲟⲛϯⲛⲁⲕⲁⲁϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥⲉⲧⲁⲟⲩⲉⲣⲁⲛⲡⲉⲕϣⲃⲏⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲫⲓϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ,ϯϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙϯⲛⲁϯⲛⲁⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁⲛⲥⲟⲉⲓⲧⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲛϭⲓⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲥⲉⲉⲓⲇⲱⲣⲟⲛⲉⲣⲁⲧϥⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧⲡⲉⲕⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉⲥⲉϫⲟⲟϫⲉ·ⲁⲙⲏⲓⲧⲛⲙⲁⲣⲟⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲉϩⲣⲁⲓⲏⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃϥϫⲱⲛⲁⲧⲉϥϩⲓⲏⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉⲛϩⲏⲧⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·ϥⲥⲏϩⲇⲉⲟⲛϫⲉ·ⲟⲩⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲕⲏⲙⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲏϩⲁϩⲧⲛⲛⲉⲥⲧⲟϣϫⲟⲉⲓⲥ·ⲧⲟⲡⲟⲥϭⲉⲛⲧⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟϥⲛⲁⲡⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲁⲩⲱⲧⲉⲥⲧⲩⲗⲏⲡⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲁϩⲙϩⲁⲗⲁⲛⲟⲩⲡ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲁⲙⲟⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲙⲟϩⲙϣⲟϫⲛⲉⲧⲏⲣϥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ϣⲱⲡⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩⲛⲧⲟⲕⲉϫⲛⲉⲛⲧϫⲟⲟⲛⲁⲧⲙϩⲏⲧⲥⲛⲁⲩ·ϯⲛⲁⲧⲣⲉϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲙⲟⲩϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲁⲩⲱϯⲛⲁⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉϫⲉϥⲁⲓⲗⲁⲙⲡⲁⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲕⲉⲛⲧⲟⲗⲏϯⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁϣⲏⲣⲉϩⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲣⲣⲟ·ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϭⲱⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛϭⲓⲛⲣϩⲱⲃⲙⲛⲧⲉⲕϭⲓⲛϣⲙϣⲉⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁϣⲏⲣⲉϩⲙⲏⲓⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲱⲉⲣⲟϣⲁϫⲉⲛⲓⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲏⲣϫⲟⲟⲛⲁϥ·ⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉϣϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲁⲛⲁϥϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲣⲉⲓⲣⲉϩⲓⲛⲁⲓ·ⲙⲁⲣⲟⲩⲁϩⲛⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥⲧⲛϩⲁⲣⲉϩⲛϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ·ⲛⲁⲛⲟⲩϭⲓⲛⲣϩⲱⲃⲧⲏⲣⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲥⲉⲧⲁⲓⲏⲩⲥⲟⲧⲡⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲃⲏⲕⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓϫⲟⲉⲓⲥϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ϩⲉⲅⲁⲣⲛⲧϥⲧⲟϣⲉⲣⲟⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲟⲟϣⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲣⲉⲉⲓⲧⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲕⲟⲟϩ,ⲧⲟⲟⲩⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱⲛⲙⲙⲟϥⲛⲁ,ⲉⲛⲧϥⲥⲃⲧⲱⲧϥⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲟⲗⲗⲱ,ⲁⲩⲱⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲧⲟⲟⲩϥϩⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲟⲩϯⲙⲉϫⲉⲧⲁⲁⲣⲟⲟⲩⲉ·ϭⲟⲓⲗⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲙⲙⲁϩⲉⲛⲛⲟϭⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲕⲟⲧⲕϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ·ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉⲉⲓϩⲏⲧⲧⲉⲧⲕⲟⲟϩ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲧⲛϩⲏⲧϥⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙϫⲉⲉⲓⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲁⲧⲉⲛϩⲉϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁϣⲉϣⲟⲡϩⲟⲟⲩ·ⲁⲛⲟⲛⲇⲉϩⲱⲱϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϣⲱⲡⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉ·ϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϩⲱⲱⲛⲕⲟⲧⲕⲧⲉⲩϣⲏⲥⲱⲧⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲱⲙⲙⲟⲧⲉⲓϩⲉϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏϣⲁϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡϫⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥⲉⲓⲛϭⲓϣⲱⲥⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲛⲧϥⲙⲟⲟⲛⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲛⲙⲁⲙⲟⲟⲛⲉⲱⲛϩ·ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉⲁⲩⲱⲭⲟⲣⲉⲩⲉϩⲓϫⲙⲥⲱⲙⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲫⲓϥϫⲱϩⲩⲙⲛⲟⲥⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲟⲩⲱϩⲙⲛⲥⲱⲟⲩϫⲉ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩⲛⲏⲩⲣⲁϣⲉⲁⲩⲱϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ·ⲡⲁⲓⲡⲉⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲟⲩⲉⲧϫⲟⲥⲉⲧⲟⲟⲩⲉⲧⲧⲏⲕⲧⲟⲟⲩⲉⲧⲕⲓⲱⲟⲩ·ⲧⲟⲟⲩⲡⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧϥϣⲁⲃⲟⲗ·ⲡⲁⲓⲡⲉⲏⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲁϣⲱⲡⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲁⲓⲣϩⲟⲧⲉϩⲛⲟⲩⲛⲟϭϩⲟⲧⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣⲥⲟⲟⲩϩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲱⲧⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉϫⲛⲉⲛⲧⲥⲟⲧⲙⲟⲩ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣⲉⲛⲧϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟ·ⲛⲧⲟⲕⲡⲉϣⲱⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉⲙⲙⲟⲧⲏⲣⲕⲟⲩⲓⲙⲛⲛⲟϭϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·ⲉⲓⲥⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏϩⲛⲛⲉⲕϭⲓϫ·ϣⲱⲡⲉⲛⲁⲉⲓⲱⲧⲁⲛⲟⲛϩⲱⲱⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁϣⲏⲣⲉ·

ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉϣϫⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲡⲁⲓⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲟⲩϩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲉⲓⲣⲉⲛⲁϫⲟⲩⲱⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲏϩϩⲁϩⲧⲛⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲇⲉⲛⲉϥⲥⲣⲟϥⲧϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱⲙⲛⲕⲁⲛⲱⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϩⲱⲛⲉⲣⲱϣⲉⲡⲉⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ϩⲉⲛⲛⲟϭⲇⲉϭⲟⲙⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲛⲉϣⲟⲟⲡⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ⲛⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲅⲁⲣⲣⲥⲟⲉⲓⲧϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙⲉⲧⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϥⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧϣⲱⲛⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲟⲩⲱⲥϣⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲕⲟⲩⲓⲕⲟⲩⲓⲁⲁϩⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲉⲛⲛⲟϭⲇⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲱⲟⲩⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·

ⲛⲧⲉⲣⲱⲥⲕⲇⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϩⲓϫⲙⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲥⲟⲛⲁⲡⲁⲫⲓϥ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩϭⲱⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲛϩⲏⲧⲙⲏⲏⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ·ⲙⲛⲛⲥⲱⲥⲱⲧⲏⲣⲟⲩⲱⲛϩⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲁⲡⲁϣⲃⲏⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ·ϯϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲅⲁⲣϯⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϩⲉⲛⲛⲟϭⲙⲏⲏϣⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁⲁϣⲁⲓⲉⲙⲁⲧⲉϩⲛⲧⲉⲩⲏⲡⲉ·ⲧⲱⲟⲩⲛϭⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲛⲟϭⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲉⲣⲟϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲗⲁⲟⲥϭⲛⲙⲁⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧ·ϥⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉⲛⲙⲙⲁϥϥⲧⲥⲁⲃⲟϥⲧⲱϣⲧⲏⲣϥⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϥⲧⲁⲙⲟϥⲡⲉϥϣⲓⲏⲙⲛⲡⲉϥⲟⲩⲱⲥϣ·ⲡⲉϫⲉⲥⲱⲧⲏⲣⲛⲁϥϫⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲱϣⲛⲁⲙⲓⲭⲁⲏⲗⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲛⲧⲟϥⲅⲁⲣⲉⲧⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ·ⲡⲱⲕⲙⲙⲁⲧⲉⲡⲉϣⲁϫⲉⲡⲁⲙⲓⲭⲁⲏⲗϩⲱⲱϥⲡⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲡⲁⲡⲁⲡⲟϩⲉϩⲱⲱϥⲡⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓⲇⲉⲛϭⲓⲥⲱⲧⲏⲣϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲏⲩⲉ·

ⲙⲛⲛⲥⲱⲇⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲱⲉⲣⲟⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲇⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲕⲁⲧⲁⲧⲱϣⲛⲧϥⲧⲥⲁⲃⲟⲉⲣⲟϥ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲥϣⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲁⲓⲁⲓⲡⲉϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲛⲁϫⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲥⲟⲛⲁⲡⲁⲫⲓϥ·ⲙⲁⲣϫⲟⲟⲛⲥⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲧϩⲙⲧⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲛⲙⲙⲁⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗϫⲉⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟϥⲛⲁⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϫⲉ·ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲉⲟⲟⲩϩⲙⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉⲛⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲛϫⲓⲉⲟⲟⲩϩⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ·ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲛⲁⲛϭⲓⲡⲁⲉⲓⲱⲧϫⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲓⲟϥⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲁⲡⲁⲫⲓϥ·ⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲟⲩϩⲇⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩⲛⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉⲡⲁⲟⲡⲉⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣⲥⲟⲩϫⲟⲩⲧⲏⲡⲁⲟⲡⲉϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉⲙⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥⲙⲛϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥϩⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧⲁⲩⲱⲧⲉⲗⲏⲗϩⲙⲡⲉⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁ

ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲛϭⲓⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲥⲟⲛϫⲉⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲁⲓⲛⲉⲟⲩϣⲏⲣⲉⲡⲉϥϩⲟⲗϭⲛⲛⲁϩⲣⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲙⲉⲙⲙⲟϥⲉⲙⲁⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲱⲟⲩⲉⲧⲉϥⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ϫⲓⲧϥⲉϩⲟⲩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩϭⲱⲙⲉⲗⲏⲧⲁⲉⲣⲟϥϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲥϥ·ⲛⲉⲛⲁⲩⲅⲁⲣϫⲡⲥⲟⲡⲉ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲟⲥϥⲇⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛϣⲗⲏⲗϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲁⲩⲱⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲧⲣⲡⲁϩⲧⲟⲩⲛⲟϭⲛⲁⲩⲉϫⲙⲡⲉⲛϩⲟ·ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲉⲥⲛⲏⲩϫⲉ·ⲁⲗⲏⲑⲱⲥⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙⲛⲧϥⲡⲁϩⲧϥⲡⲉⲓⲙⲁϩⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧϫⲡⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲇⲓⲥⲧⲁⲍⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲁϥ·ϥϥⲟϭϥⲇⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥ·ϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥⲙⲟⲟϣⲉⲡⲉⲓⲥⲁⲙⲛⲡⲁⲓ·ⲙⲙⲟϥⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉ·ⲟⲩⲁⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥϫⲉ·ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲁⲗⲁⲟⲥⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲡⲉⲓⲙⲁϩⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧϫⲡⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲡⲁϩⲧϥⲡⲉⲓⲙⲁϩⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲁⲛⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲁⲡⲁⲫⲓϥ·ⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲁⲩⲱⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲧⲉⲣϥϫⲉⲛⲁⲓⲇⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲉϩⲃⲟⲟⲥϭⲗⲟⲙⲗⲙⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲇⲉⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲉⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲁⲩⲱⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲁϫⲣⲟⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲓⲙⲉⲉⲧⲃⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲁⲩⲱϫⲉⲇⲱⲣⲉⲁⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲁⲡⲁⲫⲓϥⲉⲟⲟⲩⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧⲙⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉϩϥⲑ·

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline T. Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
attributed_author: Papohe
author: unknown
Coptic_edition: PATHS, Orlandi (1975)
corpus: life.phib
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18
entities: automatic
identities: checked
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Apa Phib
order: 2
parsing: automatic
paths_authors: 83
paths_works: 256
people: Isaiah; Jacob; Jesus; Mary, mother of Jesus; Michael (archangel)
places: Egypt
previous: urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:0-10
project: Coptic SCRIPTORIUM, PATHS
redundant: no
segmentation: checked
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: checked
title: Life of Apa Phib part 2
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18

Work: urn:cts:copticLit:lives.phib

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.phib.paths_ed:11-18/annis