Diplomatic Edition

ⲙⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏ·ⲙⲛⲏⲓ̈ⲛⲁ
ⲱϣⲡⲉⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲁⲩⲱⲥⲙⲟⲛⲧ·
ϫⲉⲙⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲛϭⲉⲓⲉⲛ
ϥⲣ̄ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲛ
ⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ·
ⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉⲛⲉⲓ̈
ϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ
ⲟⲩ·ⲛⲁⲓ̈ⲛⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲧⲉⲥⲉϣⲗⲏⲗ
ⲁⲛⲧⲙⲧⲣⲉ
ⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲕⲟⲩ·
ⲁⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲧⲉⲙⲡⲟⲩϯ
ⲛⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉϩⲏⲧ
ⲧⲣⲉⲕⲟⲧⲟⲩ
ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉⲟⲩ
ϩⲱⲃ·ϥⲟⲩ
ⲕⲁϩϩⲏⲧⲧⲣⲉ
ⲕⲟⲧⲟⲩⲡⲉⲩⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·
ⲩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉⲟⲩ
ϩⲱⲃϥⲟⲩⲙⲕⲁϩ
ϩⲏⲧ·ⲟⲩϣⲏ
ⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲉⲓ̈ⲧⲛ
ⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ·ϫⲉⲛⲉϥ
ⲧⲉⲓⲧⲱⲛⲛⲙⲙⲁ
ⲡⲉ·ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ϫⲟⲟϥⲧⲣⲉϥⲉⲓ̈
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲱ·
ⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲡⲉϩⲟⲩⲟ
ⲛⲁⲃⲟⲗⲉⲣⲟϥ
ⲁⲛ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉϫⲉⲙⲏ
ⲡⲟⲧⲉⲛⲧ
ϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ·ⲥⲡⲟⲩ
ⲇⲁⲍⲉⲧⲣⲉⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ
ϫⲉⲓ̈ⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲉⲓ̈ⲧⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ
ϫⲉⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ
ⲥⲱⲟⲩ·
ⲧⲉϣⲏⲣⲉⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥϫⲉⲓⲡⲉ
ⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲉⲓ̈ⲧⲙ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲓ︤ⲥ︥ϫⲉϥ
ϩⲏⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ
ⲛⲁϥⲁⲩⲱϥⲥⲱⲧⲙ
ⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲉⲕ
ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·
ⲧⲉϣⲏⲣⲉⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲥ·ϣⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟϥ·ϫⲉϥϯⲧⲱⲛ
ⲛⲙⲙⲁϩⲛⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛⲏⲥⲁⲩ
.
ⲩⲛϣⲏⲣⲉϣⲣ︤ⲡ︥
ⲙⲓⲥⲉϣⲁϥⲕⲗⲏ
ⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ⲛⲉϥ
ⲉⲓ̈ⲟⲧⲉϫⲉϥⲥⲱⲧⲙ
ⲛⲥⲱⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲟⲩⲛϣⲏⲣⲉ
ϣⲏⲙⲉϣⲁϣⲟ
ϥⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟ
ⲛⲟⲙⲉⲓ̈ϫⲉⲩⲟⲛⲁⲧ
ⲥⲱⲧⲙ̄ⲛ̄ⲥⲱⲟⲩ.
ⲩⲛϣⲏⲣⲉⲇⲉⲟⲛ
ϣⲏⲙⲉϣⲁⲕⲗⲩ
ⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲥⲙⲛⲧ.
ⲁⲩⲱⲟⲩⲛⲛⲟϭ
ϣⲏⲣⲉϣⲁϣⲟ
ⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲕⲗⲩ
ⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ̈ⲁⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩ
ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ
ⲁⲓ̈ⲓ̈ϫⲟⲟⲧⲉⲓϩⲉ:
ⲡⲱⲧⲛϩⲱⲧ
ⲧⲏⲩⲧⲛⲡⲉⲕⲣⲓ̈
ⲛⲉ·ϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉ
ⲛⲟϭ·ⲁⲩⲱⲁϣ
ⲡⲉⲕⲟⲩⲓ̈
ⲃⲟⲗⲁⲛϫⲉⲉⲣⲉ
ϩⲱⲃⲙⲟⲕϩⲛⲁϩ
ⲣⲁⲓ̈ⲧⲣⲁϫⲟⲟ
ϫⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲡⲉ
ϭⲉ·ϫⲓ̈ⲛⲙⲙⲟⲛ
ⲗⲁⲟⲥⲡⲉ·ⲁⲗⲗⲁ
ⲉⲃⲟⲗⲛⲧⲟϥϫⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲱϣ
ⲡⲉⲓ̈ⲑⲉⲙⲙⲟϥϩⲛ
ⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ
ⲡⲉϥϩⲏⲧ·ⲕⲁⲛ
ⲉⲩϣⲁⲛⲁⲁϥ
ϣⲙⲙⲟⲙ︤ⲛ︥ⲧ
ⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ·
ⲛ̄ϩⲟⲩⲟϣⲱⲡⲉⲣⲟϥ
ⲙⲉϥⲃⲱⲕ
ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·ⲟⲩ
ⲁⲁⲩⲇⲉⲟⲛⲉⲣⲉ
ϣⲣⲡⲙⲉⲓ̈ⲥⲉ
ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉϣⲟ
ⲟⲡϩⲙⲏⲓ̈ⲛⲙ
ⲙⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲑⲁⲗ
ⲡⲉⲓ̈ⲙⲙⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉⲉⲧ
ⲛⲏⲩⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ
ϩⲛⲥⲱϣⲉⲧⲣⲉ
ϩⲱⲃⲥⲉⲉⲓ̈ⲛⲉ
ⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲩⲛϩⲉⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁ·ⲛⲓ̈ⲙ
ⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲁⲛ
ϫⲉⲉⲥϣⲁⲛϭⲱⲛⲧ
ⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲙ
ⲙⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲥⲱϣ
ϣⲉⲉⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ
ⲙⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲁ·
ⲛⲁϩⲟⲡⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓⲉⲓ̈
ϩⲟⲩⲛⲉⲥⲧⲁⲁ
ⲛⲁ·
ⲩⲱⲟⲛⲉⲣϣⲁⲛⲉⲧ
ⲧⲏϣⲉⲉⲣⲉⲧⲉϣ
ϣⲉϩⲙⲏⲓ̈ϯ
ⲧⲟⲛⲛⲁⲛⲁⲧⲁⲁ
ⲛⲁ·
ⲩⲱⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓ̈ⲉⲓ̈
ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲛⲁ
ϩⲟⲡⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉ
ϯϭⲱⲛⲧⲛⲁ
ϩⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣⲟⲩ
ⲁⲛⲁⲁ·
ⲉⲓ̈ⲙⲉϭⲉϫⲉϣⲁ
ϫⲉⲙⲙⲁⲁⲩⲉⲕ
ⲕⲗⲏⲥⲓ̈ⲁ
ⲩⲱⲟⲩⲏⲏⲃϫⲉ
ⲛⲟϭϣⲏⲣⲉ
ⲩⲱⲗⲁⲟⲥϫⲉ
ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·
ⲧⲛⲭⲣⲓⲁⲁⲛ
ⲃⲱⲗ·
ⲉⲛⲟⲓⲧⲟⲇⲉⲛⲧⲉ
ϫⲉⲓ̈ⲟⲩⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲉⲓ̈ⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲧⲙ
ϫⲉⲓ̈ϩⲉⲛⲧϭⲁⲉⲓⲟ
ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱϣ·
ϣϫⲉⲙⲛⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥ·ⲁⲩⲱⲙⲛ
ⲉⲧⲛⲟⲧⲙⲛⲥⲁ
ⲧⲣⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲟⲩ
ⲱϩϩⲛⲟⲩⲙⲁⲟⲩ
ⲱⲧ·ϣⲟⲟⲡⲣⲱ
ϩⲉⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ⲩⲱⲟⲩⲛϩⲉⲛⲕⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉϩⲟⲟⲩϥⲱ
ϭⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲥⲉϣⲱⲡ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲛ
ⲉⲓ̈ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲩⲱ
ϥϩⲟⲗϭⲉⲟⲩⲏⲣ
ⲧⲣⲉⲙⲡϣⲁ
ϩⲉⲓ̈ⲟⲩⲥⲟⲡⲓⲟⲧⲉ
ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲧⲣⲉ
ⲥⲱⲟⲩϩⲡⲉⲓⲙⲁ
ⲟⲩⲱⲧⲉⲧ
ⲙⲁⲩⲉⲧⲉⲙⲛⲧ
ⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ
ⲧⲉ·
ⲛⲓ̈ⲙⲡⲉⲡⲉⲓ̈ⲛⲟϭ
ⲕⲁⲓ̈ⲫⲁⲗⲁⲓ̈ⲟⲛ
ⲡⲁⲟⲩⲏⲏⲃⲡⲉ
ⲉⲧϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓ̈ⲥ
ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ϫⲛ
ⲙⲙⲟⲛⲡⲁⲗⲁ
ⲟⲥⲡⲉ·ϯⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲗⲁⲁⲩ·ⲛⲥⲁ
ⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓ̈ⲥ
ϫⲟⲟϥ·ϫⲉⲡⲁ
ⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱ
ϥⲛⲁⲡⲉⲉⲃⲟⲗ
ϩⲉⲓ̈ⲧⲙⲡⲁⲉⲓ̈ⲱⲧ·
ϩⲛⲛⲉⲩϩⲓ̈ⲥⲉ·ⲙⲛ
ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓ̈ⲥ
ⲅⲁⲑⲟⲛ·ⲁⲩⲱ
ϩⲉⲛϩⲉⲛⲧⲟⲡⲟⲥ
ⲁⲛⲛⲧⲟϥ·ⲟⲩ
ⲣⲁⲛ·ⲟⲩⲥⲭⲏ
ⲙⲁ·ⲛⲁⲓ̈ⲥⲉⲛⲁϯ
ϩⲏⲩⲁⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲁϫⲛⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓ̈ⲥ·
ϫⲟⲟⲕⲁⲓ̈ⲥⲟⲡ
ϫⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲟⲉⲓⲧ.
ϩⲟⲓ̈ϫⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫⲙⲡⲉⲑⲏⲁⲥⲧⲏ
ⲣⲓ̈ⲟⲛⲉⲧⲃⲉϯϩⲉ·
ⲁⲩⲱⲗⲓ̈ⲃⲉ
ⲏⲣⲡ·ⲁⲩⲱϫⲉ
ⲟⲩϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟ
ⲟⲩⲣⲁϩⲧⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ϣⲗⲟϥⲡⲉϫⲟⲟ
ϣⲓ̈ⲡⲉⲡⲉⲥⲱⲧⲙ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲧⲁϩⲟ
ⲙⲙⲟⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲃ
ⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓ̈·ⲁⲩⲱ
ⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲛⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉ·ϫⲉⲓ̈ⲟⲩⲉ
ⲁⲩⲱϫⲱϩⲉⲛ
ⲕⲉϣⲁϫⲉⲁⲣⲅⲟⲛ·
ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲁ·
ϣϫⲉⲟⲩⲏⲏⲃⲛⲁ
ϩⲉϩⲃⲏⲩⲉⲁⲛ
ⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲥⲟⲧⲡ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲗⲓ̈ⲟⲛ·ⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲛⲓ̈ⲙⲉⲧⲛⲁ·
ⲗⲗⲁⲁϣⲉⲧⲉⲓ
ⲣⲉϭⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ
ϩⲛⲧⲃⲃⲟⲛⲓ̈ⲙⲉⲩⲱ
ϩⲛⲙⲉⲛⲓ̈ⲙ·ⲟⲩ
ϣⲓ̈ⲡⲉⲛⲁ·
ⲅⲣⲁⲫⲏⲛⲧⲟ
ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ
ⲧⲣⲉⲗⲁⲟⲥⲉⲓ̈ⲛⲉ
ⲛⲁⲉϩⲟⲩⲛϩⲉⲛ
ϩⲛⲁⲁⲩⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ
ϫⲱϩⲙⲛϩⲏⲧⲟⲩ
ⲧⲱⲗⲙ·
ϩⲛⲁⲁⲩⲅⲁⲣⲛⲓ̈ⲙⲡⲉ
ϫⲁϥⲉⲧⲥⲟⲧⲡ
ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ
ϣⲣ︤ⲡ︥ⲅⲉⲛⲟⲓ̈
ⲙⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣ
ⲭⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲉⲛ
ⲟⲩⲏⲏⲃ·
ⲩⲱⲧⲁⲁⲣⲭⲏ
ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟ
ⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁ
ⲛⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲧⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲓ̈
ϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲙⲡⲉⲕⲏⲓ̈·
ⲩⲱⲙⲛⲗⲁⲁⲩ
ⲟⲩϫⲟⲟⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧϥϫⲉⲛⲁ
ϫⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ
ϣⲟⲣⲡⲛϭⲉⲓⲟⲩ
ⲏⲏⲃ·ⲧⲛ
ⲉⲗⲉⲓⲇⲉϩⲱⲱ
ⲉⲣⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ·
ⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱ
ⲧⲛⲛⲁⲉⲣⲃⲟⲗ
ⲡⲉⲓ̈ⲗⲏⲛⲉⲓ̈ϣⲁ
ϫⲉ·ϫⲉⲉⲧ
ⲱⲧⲉϩⲁⲡ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲡⲱϣⲥ
ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲓ̈ⲙⲛⲉⲛⲁⲓ̈ⲉⲣⲉⲧⲉⲓ̈
ⲥⲙⲏϫⲱⲙⲙⲟ
ⲉⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ
ϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱ
ⲅⲏⲛⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥϩⲛⲙⲏⲧⲉ
ⲇⲉϥⲛⲁϫⲛⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ϫⲉϣⲁⲧⲛⲁ
ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲓ̈ⲛⲉ
ϫⲓ̈ϭⲟⲛⲥⲧⲉ
ⲧⲉⲛϫⲉⲓ̈ϩⲟ
ⲛⲉⲣⲉϥⲛⲟⲃⲉ·
ⲓ̈ⲙⲏⲧⲉⲓⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓ̈ⲙⲉⲧϩⲛⲙⲛⲧ
ⲛⲟϭⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁ
ⲧⲉϥⲙⲉⲓ̈ⲛⲉ·
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲩ
ⲉⲣⲟⲟⲩϭⲉϫⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲉϣϣⲉⲧⲣⲉ
ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲧⲟⲟⲙⲉⲣⲁⲛ
ⲙⲛⲧⲛⲟϭⲉⲛ
ϥϫⲟⲟ·ϫⲉ
ⲛⲟⲕⲓ̈ϫⲟⲟϫⲉ
ⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲛ
ϣⲏⲣⲉⲉⲧϫⲟ
ⲥⲉⲧⲏⲣⲧⲛ
ⲏⲡⲟⲧⲉⲉⲧⲃⲉ
ⲙⲛⲧⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁ
ⲫⲣⲟⲛⲉⲓ̈ϥϫⲟ
ϫⲉⲉⲓ̈ⲥϩⲏⲏⲧⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲟⲩⲁ
ⲁⲣⲭⲱⲛ·
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ
ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ
ⲟⲩⲁϩⲉⲗⲗⲏⲛ
ⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲉⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ·
ⲙⲛϩⲁⲓ̈ⲣⲁⲓ̈ⲇⲉⲓ̈
ⲕⲟⲥⲛⲓ̈ⲙ·
ⲡⲁⲓ̈ⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗ·
ⲁⲛϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ϫⲉⲛⲧⲉⲣⲉϩⲁϩ
ϩⲛⲉⲧϩⲛⲙⲛⲧ
ⲛⲟϭⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲕⲧⲉϩⲁⲡⲭⲟ
ⲗⲏ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲣ
ⲡⲟⲥⲇⲓ̈ⲕⲁⲓⲟ
ⲥⲩⲛⲏⲥⲓ̈ϣⲉ·
ϩⲉⲁⲣⲭⲱⲛ
ϩⲉⲑⲛⲟⲥ·ⲛⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉϥⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲓ̈
ⲛⲉϣⲟⲣⲡ·
ⲧⲁⲥⲁⲟⲩⲗϯϩⲏⲩ
ⲉⲛⲟⲩⲡⲉⲓⲟⲩⲟ
ⲉⲓ̈ϣⲛⲧϥ'ⲥⲉϣ︤ϥ︥
ϣⲁϫⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ϥϩⲉⲉⲃⲟⲗ
ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧⲉⲛ
ϥϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥ
ⲧⲣⲉϥⲣⲣⲟ·
ϥϩⲉⲟⲛϩⲙⲡⲉ︤ⲙ︥
ⲗⲁϩⲁⲗⲗⲟ
ⲫⲩⲗⲟⲥ·
ⲧⲁⲓ̈ϫⲉⲡⲁⲓ̈ⲙⲁⲩⲁ
ϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲉⲧⲥⲉⲕⲣⲓ
ⲛⲉⲁⲛϫⲉϩⲁϩϩⲉ
ϫⲓ̈ⲛⲁⲓ̈ⲱⲛⲙⲛ
ⲛⲥⲁⲣⲁⲛϫⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉ
ⲉⲧϫⲟⲥⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲕⲁ
ⲑⲓ̈ⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ·
ⲡⲉⲓ̈ⲡⲣⲉⲥⲃⲩ
ⲧⲉⲣⲟⲥⲥⲛⲁⲩⲛⲧ
ⲙⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉⲇⲁ
ⲛⲓ̈ⲏⲗⲧⲁϩⲟⲟⲩϩⲛ
ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉⲡⲟ
ⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲩⲱⲁⲇⲁⲃ
ⲙⲛⲁⲃⲉⲓⲟⲩⲇ
ⲙⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲟⲩⲇⲉⲛⲉϥϩⲁⲡⲙⲛ
ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ
ⲁⲩⲱⲉⲧ
ϣⲙϣⲉϩⲉⲛⲕⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧⲉ
ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛⲛⲉ·
ϣⲉ·ⲙⲛⲱⲛⲉ·
ⲩⲱϩⲁⲙⲟⲓ̈ⲛⲧⲉⲧⲙ
ⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ·ⲧⲱ
ⲙⲛⲧϩⲁϩⲛϩⲏ
·ϫⲉⲛⲁϫⲟ
ϫⲉϩⲁϩⲛϩⲏⲧ
ⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲡⲉ
ϩⲟⲩⲟ·
ϫⲉⲓ̈ⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲉⲧ
ⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛⲓ︤ⲥ︥·ⲁⲩⲱⲧⲉⲧ
ⲛⲁϩⲉⲉⲧⲟⲩ
ⲱϣⲧⲕⲣⲟⲛⲟⲥ·
ⲉⲓⲛⲟϭⲥⲱϣⲛⲧ
ⲧⲱⲧ
ϩⲏⲧⲛϩⲏⲧϥ·
ⲛⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲱϣ
ⲉⲣⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲛⲓⲙⲕⲱϩⲉⲣⲟ
ϥⲛⲁⲩⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲇⲉⲓ̈ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ
ⲥⲉϣⲁϫⲉⲛⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛ·
ⲥⲉⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛⲉⲛ
ⲁⲅⲁⲡⲏⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲧⲉⲛⲧⲉⲓ̈ⲥⲟⲉⲓⲧ
ϩⲙⲧⲃⲃⲟ·ⲙⲛ
ⲙⲛⲧⲣⲙ̄ϩⲉ·
ⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲓⲥⲟ
ⲉⲓⲧϩⲙϫⲱϩⲙ
ⲙⲛϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ
ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ·
ⲁⲩⲱϩⲉⲛϭⲟⲗ·
ⲙⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁϣ
ⲛⲟⲩϫ·
ϯⲕⲉϩⲏⲡⲟⲅⲣⲏ
ⲥⲓ̈ⲥⲧⲉⲓ̈ⲁⲏⲥ·
ⲙⲛⲡⲉⲓ̈ⲉⲟⲟⲩ
ⲣⲱⲙⲉϫⲉ·ⲟⲩ
ⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉⲧⲉⲛ
ⲁⲛⲉⲭⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲉ
ⲙⲉⲓϣⲉⲉϫⲱⲟⲩ
ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ
ϩⲉⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲉⲓ̈ⲟⲛ
ⲡⲉⲓ̈ⲥⲧⲟⲥⲁⲩⲱ
This fragment of the work Some Kind of People Sift Dirt appears after a lacunae of approximately 11 folios (22 pages).

ANNIS Metadata

annotation: Christine Luckritz Marquis, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Manuscrits coptes
Coptic_edition: none
corpus: shenoute.dirt
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51
endnote: This fragment of the work Some Kind of People Sift Dirt appears after a lacunae of approximately 11 folios (22 pages).
entities: automatic
identities: checked
idno: IT-NB IB3 ff. 56-63
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msItem_title: Some Kinds of People Sift Dirt
msName: MONB.GF
next: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:51-58
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. English translation published in David Brakke's and Andrew Crislip's Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015).
objectType: codex
order: 03
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: low
origPlace: White Monastery
pages_from: 113
pages_to: 120
parsing: automatic
people: Abihu; Cronus; Daniel (biblical figure); Esau; Jacob; Jesus; Nadab (son of Aaron); Rebecca; Saul
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgl:5-7
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Bibliothèque nationale de France
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: automatic
title: Some Kinds of People Sift Dirt: GF 113-120
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2023-09-29
version_n: 4.5.0
witness: no extant parallel witness

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.dirt

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.dirt.monbgf:41-51/annis