Normalized Text

ⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲏⲥⲓⲥ·ϥⲧⲁⲩⲟⲟⲛϭⲓⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙ·ⲁⲡⲁⲡⲁϩⲟⲙⲱⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ·ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲟⲛ·ϥⲣⲭⲟⲗⲏ·ⲟⲩⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲁⲡⲁⲉⲃⲱⲛϩ·ϥⲛⲧϥⲧⲁⲃⲉⲛⲛⲏⲥⲉϥϫⲱⲉⲣⲟϥⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉϩⲉⲛⲕⲉⲉⲓⲟⲟⲧⲉϩⲗⲗⲟⲙⲙⲁⲩ·ⲣⲁϣⲉⲉⲙⲁⲧⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲛⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓⲧⲏⲣϩⲁⲙⲏⲛ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲣⲥⲁⲃⲉϣⲱⲡⲉⲣⲟⲧⲉⲥⲃⲱⲙⲉϩⲓⲏⲅⲁⲣⲥⲛⲧⲉⲛⲉ·ⲣϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ·ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϥⲕⲁⲡⲉϥⲕⲁϩϥⲧⲁⲁϥⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟϥⲟⲩⲏϩϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕϩⲙⲕⲁϩⲉⲣⲏⲧϩⲱⲥϣⲙⲙⲟ·ϥⲥⲱⲧⲙϥⲑⲃⲃⲓⲟϥ·ⲉⲛⲧϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲡⲏⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲉⲧⲃⲉⲓⲥⲁⲁⲕ·ϥⲣϫⲱⲱⲣⲉϩⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥϥⲧⲁⲗⲉⲓⲥⲁⲁⲕⲉϩⲣⲁⲓⲑⲩⲥⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲙⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲁϣⲃⲏⲣϫⲓⲛⲁⲟⲛⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲓⲁⲕⲱⲃⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲥⲙⲏⲧ·ⲙⲛⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏϣⲁⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛϥⲛⲁⲩⲉⲓⲱⲧⲧⲏⲣϥ·ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ϫⲓⲛⲁⲟⲛⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲓⲱⲥⲏⲫⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲥⲙⲏⲧ·ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉϩⲛⲟⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ·ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗϣⲁⲛⲧⲉⲣⲣⲣⲟ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲕⲱϩⲃⲓⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉϩⲛⲛⲉⲩⲁⲣⲉⲧⲏⲛⲉϩⲥⲉⲙⲙⲟ·ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓ·ⲧⲱⲃⲥⲡⲉⲕⲣⲙϯⲙⲉⲛⲧϣⲡⲧⲱⲱⲣⲉⲙⲙⲟϥ·ⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲡⲣϭⲱⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲁⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥϯⲟⲩⲱ·ⲉⲃⲟⲗϩⲓϩⲟⲩⲛ·ⲙⲙⲟ·ⲛⲉϩⲙⲟⲧⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧⲧⲉϣⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗ'ⲛⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲣϩⲁⲣϣϩⲏⲧⲙⲁⲧⲉⲉⲣⲏⲧ·ϣⲟⲩϣⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ·ϣⲱⲡⲉϩⲁⲣϣϩⲏⲧ·ϫⲉⲉⲕⲉⲱⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲕⲗⲟⲙⲁⲧⲧⲁⲕⲟⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ·ϥⲓⲉⲣⲟⲛϩⲏⲧϥϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ·ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉϯⲙⲧⲟⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲉⲣⲟϩⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗ:—ⲟⲩϣⲗⲏⲗ·ⲁϫⲛⲱϫⲛϩⲙⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲉⲓⲟⲛ·ⲟⲩⲧⲱ·ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲟⲩϩⲏⲧⲟⲩⲱⲧⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁϩⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁϩⲛⲛⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ·ⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲛϩⲏⲧⲟⲩⲙⲁⲕϩϥϭⲟⲗϫⲙⲛⲟⲩϩⲏⲧϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣⲛⲁⲩϭⲱⲛⲧ·ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉϩⲣⲟϣⲉϫⲱ·ⲙⲡⲣⲣϩⲏⲧϣⲏⲙ·ⲁⲗⲗⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉϩⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧϫⲱⲙⲙⲟϩⲛⲟⲩⲕⲱⲧⲉⲇⲉⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟ·ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲃⲟⲟⲣⲟⲩϩⲙⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁⲣⲉⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲛⲁ·ⲛⲟϫⲟⲩⲛⲥⲁⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲟⲩⲣⲟⲧⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟⲛⲧⲉⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲣⲟⲧⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲥⲉⲓϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏⲟⲩⲁϣ·ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲅⲁⲣⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟϩⲏⲧ·ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉⲛⲁϭⲱϣⲧⲉϫⲛⲛⲓⲙⲛⲥⲁⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩⲙⲛⲣⲙⲣⲁϣ·ⲉⲕϣⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉϩⲓⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟϥϯϭⲟⲙⲛⲁ·ϥⲙⲟϩⲥⲟⲟⲩⲛϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧⲧⲉⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ·ϭⲱⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ϥⲛⲁϩⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏϩⲛⲧⲉⲕϩⲁⲏ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉϯϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲣⲟⲉⲓⲥⲛⲏⲫⲉ·ⲥⲟⲟⲩⲛⲉⲧϭⲟⲣⲕⲉⲣⲟ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ·ⲙⲛⲡⲁⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ·ϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ:—ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁϭⲟⲗⲙⲛⲡⲁⲙⲛⲧⲥⲁⲕⲟⲧⲥ·ϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ:—ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ·ⲙⲛⲡⲁⲙⲛⲧⲉϣⲱⲱⲧ·ⲙⲛⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉϥⲱⲣⲕⲛⲟⲩϫ:ⲙⲛⲡⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲉⲓⲣⲃⲟⲟⲛⲉ·ϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓⲁ·ⲙⲛⲡⲁⲙⲛⲧⲗⲁⲃⲟⲓⲁϩⲧϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲙⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ:—ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ·ⲙⲛⲡⲁⲗⲩⲡⲏ·ϣⲁⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲟⲩⲟⲓⲇⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ·ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϭⲟⲓⲗⲉⲉⲣⲟⲥⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥⲉϫⲱⲧⲁⲓϯⲙⲓⲛⲉϣⲁⲧⲣⲉⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϣⲱⲡⲉϩⲁⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·ⲡⲉⲣⲓⲥⲡⲁⲡⲉⲓⲥⲁⲙⲛⲡⲁⲓϣⲁⲛⲧⲉⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓ·ⲙⲡⲣϯϩⲓⲛⲏⲃⲛⲉⲕⲃⲁⲗϩⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉⲛⲉⲕⲃⲟⲩⲱϩⲉ·ϫⲉⲛⲁⲣⲃⲟⲗϩⲉⲟⲩϭⲁϩⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛϩⲁⲁϭⲉ·ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲁϣⲏⲣⲉⲉⲛⲱⲭⲗⲉⲓⲛⲁϩⲁϩⲥⲟⲡϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ⲉⲓϩⲙϫⲁⲓⲉϣⲁⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲙⲟϣⲁⲛⲧⲉⲡⲁϩⲏⲧⲡⲁⲁⲕⲉϩⲱⲥⲧⲉⲧⲁⲙⲉⲉⲩⲉ·ϫⲉⲧⲁϭⲟⲙⲁⲛⲧⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧ·ⲟⲩⲃⲉⲁⲡⲉⲓⲗⲏ·ⲡⲉⲇⲣⲁⲕⲱⲛ·ϣⲁϥϩⲉϫϩⲱϫⲧⲅⲁⲣⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙ:—ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓⲙⲏⲏⲧⲉ·ϣⲁϥⲙⲁϩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·ⲥⲉϯⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲓϣⲁⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ·ϣⲁϥⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲙⲟϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲟⲩⲁϩⲓⲓⲏⲧ·ⲡⲁϩⲏⲧⲣϩⲃⲁⲛⲧⲟⲟⲓ·ⲟⲩⲁⲡⲥⲥⲟⲡϣⲁⲕⲧⲟⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲙⲉⲙⲧⲟⲛ·ⲉⲓϣⲁⲛⲡⲱⲧⲇⲉⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩⲣⲓⲙⲉⲙⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ·ⲙⲛⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥ·ϣⲁⲣⲉϫⲁϫⲉⲣϭⲱⲃⲛⲛⲁϩⲣⲁ·ⲙⲛⲛⲉϥⲕⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲣⲟⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲓⲛⲁ·ⲁⲩⲱϣⲁⲉⲓⲙⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ·ϥⲧⲥⲁⲃⲟϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲉϥϭⲟⲙ·ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲙⲡⲣⲧϭⲁⲓⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲉϩⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲁⲧⲁⲓⲟⲙⲙⲟϥϫⲟⲟϫⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲱϥϫⲓⲧⲉϥⲙⲟⲧⲛⲉⲥ·ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲡⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ·ϫⲉϥϩⲟⲟⲩⲉⲙⲁⲧⲉ·ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲥⲧⲉⲉⲧⲧⲁⲓⲟⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲁⲁϥϥⲙⲟⲥⲧⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ·ⲉⲧϫⲱⲇⲉ·ⲙⲙⲟⲉⲣⲟϥϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ·ⲗⲁⲁⲩⲡⲉ·ϥⲣϩⲁⲗⲙⲙⲟϥⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲉⲣⲉⲛⲓⲙⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲉⲣⲟϥϥϫⲁⲥⲓϩⲏⲧϥϯⲡⲉϥϩⲏⲧϩⲉϩⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲛⲉⲧⲧⲛⲧⲱⲛⲉⲣⲟϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲛⲟⲩⲡⲉϥϫⲡⲓⲟ·ϫⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫ·ⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲣϣϩⲁⲣⲟⲟⲩϫⲟⲟⲗⲥⲉϩⲟⲃⲥⲟⲩϥⲛⲧ·ⲣⲱⲙⲉϩⲱⲱϥⲛⲧϥϫⲡⲟⲛⲁϥⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ·ϥⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥⲙⲁⲩⲁⲁϥϥϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲃⲉ·ⲛⲟϭⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ·ϥⲧⲙⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩⲁⲩⲱϥⲧⲙϭⲁⲓⲗⲁⲁⲩⲛⲧⲕⲛⲓⲙ·ⲕⲣⲓⲛⲉⲟⲩϩⲙϩⲁⲗⲡⲱⲕⲁⲛⲡⲉ⁛—ⲉⲛⲧϥϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲛϭⲟⲙⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥⲧⲁϩⲟϥⲉⲣⲁⲧϥ⁛—ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲙⲡⲣⲧϭⲁⲓⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲉϩ·ϫⲓϯⲡⲉⲁⲣⲉⲧⲏⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉϣϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩϣⲙⲙⲟ·ⲟⲗⲉⲣⲟⲙⲡⲣⲡⲱⲧⲉϩⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲙⲧⲱϩ·ⲙⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ⁛—ⲛⲧⲕⲟⲩϩⲏⲕⲉⲙⲡⲣⲉⲅⲕⲁⲉⲓϩⲛⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃ·ⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲥⲉϫⲡⲓⲟ·ϫⲉⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉϩⲟⲟⲩϩⲛⲣⲱϥ·ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲥⲱⲧⲙⲁⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲕⲟⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛϫⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ⁛—ϭⲱϣⲧⲟⲛⲙⲏⲡⲱⲥⲥⲉⲕⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲉϫⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲗⲁⲁⲩϣⲁⲁⲧⲙⲙⲟϥⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏⲕⲁⲕⲉⲓ·ⲁⲗⲗⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲡⲁⲛⲧⲱⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉϩⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲏⲡ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲁⲃⲃⲁⲕⲟⲩⲙϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ·ⲁⲩⲱⲇⲁⲛⲓⲏⲗϩⲛⲧⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲁ·ⲇⲓⲁⲥⲧⲏⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲧⲱⲟⲩϣⲁϥⲣϩⲙⲉⲧⲏⲙⲟⲛⲏ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲇⲁⲛⲓⲏⲗϥⲉⲥⲏⲧϣⲏⲓϥϩⲣⲉⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ·ϥⲥⲃⲧⲉⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛⲛⲁϥ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲏⲗⲓⲁⲥϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·ⲙⲛⲧⲉⲭⲏⲣⲁⲉⲧϩⲛⲥⲉⲣⲉⲡⲧⲁ·ⲧⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲁⲥϯⲅⲝϩⲉⲃⲱⲱⲛⲙⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲡⲉϩⲕⲟ·ϩⲟⲣϣⲉϫⲱⲁⲩⲱϩⲙⲡⲉϭⲣⲱⲱϩϯϭⲟⲧⲙⲡⲉⲣϭⲁⲃϩⲏⲧ·ⲁⲗⲗⲁ·ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ·ϫⲣⲟⲙⲁⲧⲉⲉⲣⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲡⲉⲥⲏⲓⲣϩⲉⲛⲟⲩϥⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲉⲃⲱⲱⲛ·ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉⲁⲛⲡⲉϯⲟⲉⲓⲕϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲉⲛⲟⲩϥⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉⲁⲛⲧⲉ·ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲅⲕⲁⲕⲉⲓϩⲙⲛⲉϭⲣⲱⲱϩ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣⲉⲧⲃⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϫⲉⲣϭⲣⲱⲱϩ·ⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲟⲕϩ·ϣⲟⲩϣⲟⲩⲅⲁⲣⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ·ⲉⲕϣⲁⲛϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ·ϩⲙⲁⲅⲱⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·ϫⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲣϩⲁⲗⲙⲙⲱⲧⲛϩⲛⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲟⲩⲥⲱ·ϩⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥϣⲁ·ⲥⲟⲩⲟⲩⲁ·ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲁⲓⲃⲉⲥ·ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲉⲗⲏⲧⲁⲛⲁⲩⲛⲓⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉϩⲙϩⲓⲥⲉϣⲡϩⲙⲟⲧϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲧⲁⲉⲓⲟⲣⲱⲙⲉⲙⲉⲣⲉⲉⲧϫⲡⲓⲟ·ⲙⲙⲟϩⲛϩⲟⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙϯϩⲏⲩⲉⲣⲟϫⲉⲉⲕⲉϯϩⲏⲩⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ·ⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲕϩⲱⲃⲙⲛⲡⲉⲕϣⲁϫⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲙⲡⲣϯⲟⲩⲟⲓϩⲏⲟⲩⲟⲓⲡⲁϩⲟⲩϫⲉⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉⲧⲱⲕ·ⲡⲉⲕⲗⲟⲙⲅⲁⲣϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱϩⲟⲩⲟ·ϩⲟⲩⲟ·ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉ·ⲉⲕϣⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥⲙⲏⲧⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲙⲡⲣϫⲓϩⲣⲁϩⲛⲗⲁⲁⲩϣⲁϫⲉⲉⲗⲗⲏⲃ·ⲥⲉⲇⲣⲁⲕⲙⲓⲥⲁⲕⲁⲃⲇⲉⲛⲁⲅⲱ·ⲁⲑⲉⲧⲉⲓϫⲓϩⲣⲁϥⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲟⲛⲟⲥⲟⲣ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲡⲉϥⲉϣⲥⲟⲕⲟⲩϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲗⲗⲉⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥⲉϣⲁⲡⲁⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙⲧⲉϥⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲱϣⲙⲡⲉϥϣⲁϩⲡⲁⲓⲉⲧϫⲟⲥⲉϩⲙⲉⲯⲓⲧⲙⲁϩⲉⲡⲟⲩⲡⲱⲱⲛⲉⲙⲛⲉⲧⲡⲟⲟⲛⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϥⲁⲁⲁⲡⲉⲉϫⲛⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ·ⲇⲁⲛⲓⲏⲗⲟⲛⲡⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲡⲓⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥϩⲟⲟⲩ·ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϥϣⲱⲡⲉϥⲥⲟⲧⲡⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲁⲩⲱϩⲉⲣⲟⲉⲓⲥⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ·ϥⲧⲱⲙⲧⲁⲡⲣⲟⲙⲟⲩⲓⲁⲅⲣⲓⲟⲛ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ·ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁⲃⲟⲏⲧⲟⲥ·ⲛⲁⲩⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ϣϣⲉⲅⲁⲣⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ·ϫⲉϥϣⲟⲟⲡ·ⲁⲩⲱϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ·ⲧⲁⲓⲃⲉⲉⲕⲉⲉⲧϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ·ⲛⲧⲥⲉϩⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲇⲉⲛⲁ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉϫⲓⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓϣⲁⲟⲩⲛⲟϭϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁⲙⲛϩⲉⲛϣⲗⲏⲗⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉϣⲙϣⲉ·ϣⲁϩⲣⲁⲓⲡⲁϭⲥⲉ·ϣⲟⲟⲩⲉϩⲛⲣⲱϩⲛⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲡⲉⲥⲱⲃϣⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲛⲁϩⲉ·ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲙⲟⲛⲟⲛ·ⲑⲃⲃⲓⲟϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ⲕⲁⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲡⲁϩⲟⲩⲕⲁⲛ·ⲛⲟⲓϩⲱⲃⲛⲓⲙϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·ⲙⲡⲣⲧⲟⲡⲥⲱϣⲁⲗⲗⲁϥⲓϩⲁⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥⲛⲓⲙϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ·ⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲧⲁⲉⲓⲟⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲥⲁⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·ⲛⲉⲛⲁϣⲗⲏⲗⲁⲛⲡⲉ·ϫⲉϥⲓⲧⲟⲩϩⲓϫⲱ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲁϣⲗⲏⲗⲣⲓⲙⲉ·ⲁϣⲁϩⲟⲙϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩϫⲁⲓϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟⲧⲣⲉⲕⲁⲡⲉⲕϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗⲥⲉϥⲓⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ·ⲣⲱⲙⲉⲟⲩϩⲛⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛⲣⲁⲁⲥϩⲛⲟⲩⲕⲁϩϣⲙⲙⲟ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲉⲇⲟⲕⲏⲙⲁⲍⲉ·ⲕⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ⁛—ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲡⲁⲥⲟⲛⲙⲡⲣⲕⲁⲡⲉⲕϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲉϣⲁⲕⲛⲧⲟⲕϣⲁⲱⲃϣⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲛⲉⲕϫⲁϫⲉⲇⲉⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲙⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲱⲃϣ·ⲧⲉⲩϣⲏⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ·ⲥⲙⲛⲕⲣⲟϥⲉⲣⲟ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲡⲣⲡⲱⲧⲛⲥⲁⲙⲛⲧⲛⲟϭϫⲉⲛⲉⲕⲑⲃⲃⲓⲟ·ⲛⲧⲉⲛⲉⲕϫⲁϫⲉⲣⲁϣⲉⲙⲙⲟ·ⲡⲱⲧⲛⲧⲟϥⲛⲥⲁⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟ·ϫⲉⲉⲧϫⲓⲥⲉⲙⲙⲟϥⲥⲉⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ·ⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲟⲇⲉⲙⲙⲟϥⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ·ⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁϣⲣϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥⲁⲛⲉⲣⲟⲧⲟϭⲟⲩⲁ·ϥⲣϩⲱⲃϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓⲛⲙⲙⲁϥ·ⲥⲱⲧⲙϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·ⲣϫⲱⲱⲣⲉⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ·ⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁϫⲱⲱⲣⲉⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲉⲗⲓⲥⲁⲓⲟⲥ·ⲉⲡⲉⲓⲇⲏϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁϩⲏⲗⲓⲁⲥⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲣϩⲟⲩⲟⲕⲱⲃⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·ⲟⲩⲱϣⲟⲩⲱϩ·ϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲙⲛⲗⲱⲧ·ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ·ⲟⲩⲱϣ·ⲟⲩⲱϩϩⲙϫⲁⲓⲉ·ⲉⲓⲥⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓϩⲏⲙⲙⲟ·ⲧⲛⲧⲱⲛⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲟⲣⲙϩⲛϫⲁⲓⲉ·ⲙⲛⲉⲓⲁⲙⲛⲛⲉϣⲕⲟⲗⲕⲁϩ·ⲣϭⲣⲱϩⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲟⲕϩ·ⲡⲉϫⲁϥⲟⲛϫⲉϩⲁⲓⲃⲉⲥⲉⲧⲟⲟⲃⲉⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲧϫⲏⲩϭⲟⲛⲥ·ⲛⲁⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟ·ⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲗⲏⲥⲧⲏⲥⲧⲁⲩⲉⲟⲩϣⲁϫⲉϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗ·ϥϫⲓⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·ⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣⲡⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲉⲓⲟⲉⲕϣⲁⲛϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ·ϩⲛⲟⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·ⲕⲉⲗⲁⲁⲩⲡⲁⲑⲟⲥ·ϩⲁⲡⲗⲱⲥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉϩⲱⲱⲟⲩⲃⲉⲡⲁⲑⲱⲥ·ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲧⲙⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱϥ·ⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲛⲉϥⲉⲣⲏⲧ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲉⲃϣⲉϫⲉⲛⲧⲟⲥⲧⲉⲙⲁⲁⲩϭⲉⲣⲏⲧⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ·ϫⲉⲛⲧⲟⲥⲧⲉⲧⲉϣⲁⲛⲟⲩⲥⲕⲁⲕⲉⲙⲉⲕⲁⲁϥ·ⲥⲟⲩⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱϣⲁⲁⲁϣⲙⲙⲟⲁⲥⲡⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲕⲁⲁⲫⲟⲣⲉⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲕⲁϩⲏⲧⲛⲏⲫⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲟⲩⲱⲥϣⲙⲁϩⲧⲡⲁⲓϣⲁϥⲁⲁϣⲙⲙⲟⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟϫⲱϩⲙⲡⲁⲓϣⲁϥϯϭⲱⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲕⲟⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗ·ϫⲁϫⲉⲙⲉⲥⲧⲱϥⲛⲧⲉⲛⲉϩⲙⲟⲧⲛⲟⲩⲧⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁ·ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁϣⲏⲣⲉⲓⲁⲕⲱⲃ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩⲛⲁⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲛⲉⲕϭⲓϫⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉϫⲙϫⲓⲥⲉⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ·ⲥⲉⲣϩⲙϩⲁⲗⲛⲁⲛϭⲓϣⲏⲣⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ·ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲧⲙϫⲁⲥⲓϩⲏⲧϫⲉⲛⲧⲟⲥⲧⲉⲁⲣⲭⲏⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲓⲙ·ⲁⲣⲭⲏⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲡⲉⲥⲁϩⲱⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧⲟⲩⲏϩ·ⲛⲥⲱⲧⲉⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ·ⲉⲕϣⲁⲛⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲛⲁⲓ·ⲡⲉⲕⲙⲁⲙⲧⲟⲛⲡⲉϩⲓⲉⲗⲏⲙⲡⲉ·ⲉⲣϣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲁϣϥϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲙⲡⲣϫⲓⲥⲉϩⲏⲧⲁⲗⲗⲁⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗⲑⲃⲃⲓⲏⲩ·ⲧⲁⲣⲉϭⲱϩⲙⲉⲟⲟⲩⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁϥⲛⲁ·ⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲛⲏⲫⲉ·ϫⲉⲛⲁⲓⲁⲧϥⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲉⲉⲣⲟϥϥⲣⲟⲉⲓⲥ·ϫⲉⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟϥⲉϫⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱϥⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟ·ϥⲣⲁϣⲉⲛⲧⲉⲛⲉϣⲃⲏⲣⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧⲙⲉⲣⲓⲧϥϫⲉϩⲉⲉⲣⲟϥϥⲣⲟⲉⲓⲥⲡⲉϥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲁⲣⲓϩⲁⲣϣϩⲏⲧϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·ϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉϭⲉⲡⲏⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲣⲅⲁⲧⲏⲥϥϫⲓϣⲓⲡⲉ·ϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲉⲧϫⲟⲙⲛⲉⲧⲱϩⲥⲁⲩⲱⲛⲁⲱⲗⲉϩⲟⲩⲛⲧⲉⲕⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲡⲣϯϩⲟⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲉⲓϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·ⲁⲗⲗⲁⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣϩⲏⲧⲣϩⲱⲃⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲣϩⲱⲃⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟ·ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥⲧⲃⲥⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲙⲛⲧ·ⲙⲛϫⲕⲱϩ·ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲡⲁⲑⲟⲥ·ⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲟϫⲓⲛⲁⲟⲩϩⲏⲧⲙⲟⲩⲓ·ϫⲓⲛⲁⲟⲩϩⲏⲧϫⲱⲱⲣⲉ·ⲙⲓϣⲉⲛⲙⲙⲁⲟϫⲛⲟⲩϩⲉⲥⲓⲱⲛⲙⲛⲱⲅⲙⲛⲣⲣⲱⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲙⲟⲣⲣⲁⲓⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲙⲉⲣⲓⲧϣⲏⲣⲉⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥⲣⲣⲟⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲓϣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥϫⲁϫⲉ·ⲡⲗⲏⲛⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲛⲓⲙϣⲱⲡⲉϫⲁⲣϩⲏⲧ·ⲁⲛⲁⲩϫⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲛⲁⲩⲏⲣϫⲁⲣϩⲏⲧ·ⲛⲟⲩⲧⲉϯⲛⲉϥϫⲁϫⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲧⲟⲟⲧϥ·ⲉⲕϣⲁⲛⲣϭⲁⲃϩⲏⲧϣⲁⲣϣⲙⲙⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ϣⲁⲣⲉⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧ·ⲙⲟϩⲗⲟⲓϭⲉ·ⲙⲛⲧⲣϥϫⲛⲁⲁⲩ·ϩⲓⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉϩⲓⲙⲛⲧⲁⲙⲉⲗⲏⲥ·ϣⲁⲛⲧⲉⲱϫⲛ·ϣⲱⲡⲉϩⲏⲧⲙⲟⲩⲓ·ⲱϣⲉⲃⲟⲗϩⲱⲱ·ϫⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϣⲡⲟⲣϫⲁⲅⲁⲡⲏⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲟⲟϫⲉⲉϣϫⲉⲡⲁⲕⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗⲧⲁⲕⲟ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·ⲣⲃⲣⲣⲉϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ·ⲉϣⲱⲡⲉϩⲙϫⲁⲓⲉⲙⲓϣⲉϩⲛϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ·ⲙⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ⲙⲛⲟⲩⲑⲙⲕⲟ·ⲉϣⲱⲡⲉϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲣⲱⲙⲉϣⲱⲡⲉⲥⲁⲃⲉϩⲉⲛⲓϩⲟϥ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲕⲁⲓⲣⲉⲟⲥϩⲉⲛⲉⲓϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ·ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ·ⲥⲟϣ·ϥⲓϩⲁⲣⲟϥⲣⲟⲟⲩⲓ·ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉϥⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲕⲛⲟϥⲣⲉ·ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲙⲡⲣⲥⲱϣϩⲓⲕⲱⲛⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ·ϫⲉⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁ·ϯⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥ·ⲉⲧⲛⲁϯⲥⲱϣⲛⲁ·ϯⲛⲁϯⲥⲱϣⲛⲁϥ·ⲁⲩⲱⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁⲓⲟⲟⲛⲙⲡⲣⲣⲁϣⲉ·ϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲉⲣϣⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲁⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲡⲉϫⲁϥⲟⲛϫⲉⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛⲥⲉⲡⲱⲧⲛⲥⲱⲧⲛⲥⲉⲧⲥⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲣⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲱⲥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ·ⲉⲓⲥⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲟⲛ·ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲓⲟ·ⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉⲗⲩⲡⲏⲙⲟⲥⲧⲉⲉⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲡⲉⲧⲣⲟⲥϩⲱⲱϥⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲟϣⲟⲩϩⲙⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ·ⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲣⲁϣⲉ·ϫⲉⲣⲙⲡϣⲁ·ⲧⲣⲉⲥⲟϣⲟⲩⲉϫⲙⲣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲟⲉⲓⲥ·ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲡⲉ⁛—ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲙⲟⲧⲛⲉⲥⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛϫⲉⲉⲕⲉⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛⲉⲧⲛⲏⲩ·ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓϯϩⲟⲟⲩⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩ·ⲥⲉⲉⲓⲛⲥⲱⲙⲡⲁⲧⲉⲉⲓⲙⲉ·ⲉⲓϩⲱϣⲧⲉⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛⲧⲉⲛⲉⲓϣⲁⲃⲉϩⲟ·ⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟⲥⲉⲧⲟⲣⲡϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ·ⲥⲉϫⲓⲧⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥⲕⲁⲕⲉ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲙⲏϩϩⲟⲧⲉϩⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·ⲙⲡⲣⲗⲩⲡⲉⲓⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲗⲗⲁⲗⲩⲡⲏⲁϣⲁϩⲟⲙ·ⲉⲕϣⲁⲛⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲡⲁⲓⲛⲁⲙⲉⲡⲉⲥⲱϣ·ⲃⲱⲕϩⲛⲧⲉⲡⲗⲩⲅⲏⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·ϯϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲉⲙⲁⲧⲉⲧⲣⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ·ϩⲟⲡⲗⲟⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲡⲉⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓⲁ·ⲛⲧⲣϩⲁⲗⲉⲩϩⲁϩⲙⲡⲉⲓⲥⲙⲟⲧ·ⲛⲧϥϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲟⲩⲱⲙⲉⲃⲟⲗϩⲙϣⲏⲛ·ⲥⲟⲩⲱⲛⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉϩⲉⲛⲓⲛⲟⲩⲧⲉ⁛—ⲥⲱⲧⲙⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲙⲉⲧⲉⲡⲱⲧⲛⲥⲁⲉⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲓⲛⲧⲟⲟⲧⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲧⲟⲕⲇⲉϩⲱⲱⲉⲕϣⲁⲛⲡⲱⲧⲛⲥⲁⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ·ϣⲁϥⲁⲁϣⲙⲙⲟⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲩϩⲁⲇⲉϩⲱⲱⲡⲟⲩⲥϩⲁⲓⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲁⲙⲟⲡⲉⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥϩⲁϩⲏⲙⲡⲁⲧϥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟ:—ⲇⲓⲁⲧⲟⲩⲧⲟ·ⲗⲟⲅⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓϥϫⲓⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥⲉⲩϩⲁ·ⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲡⲉⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥϩⲓⲧⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϩⲓϩⲏⲙⲙⲟϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲡⲁⲥⲟⲛ·ⲙⲡⲣϫⲟⲟϫⲉⲙⲡⲉⲓⲥⲱⲧⲙ:ⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓϩⲁϩⲏⲛⲥⲁϥⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉϫⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ·ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉⲡⲱϩϣⲁⲛⲉⲕⲣⲣⲱⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁⲓⲟ·ⲕⲁⲡⲉⲕϩⲏⲧⲙⲙⲟϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣⲇⲉⲟⲛϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ϣⲡϩⲙⲟⲧⲛⲧⲟⲟⲧϥϫⲉⲙⲡϣⲁⲙⲉⲣⲓⲥⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲙⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉϣϫⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲡⲉⲡⲗⲁⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲉⲉⲧⲥⲟϣϥ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉϫⲉⲉⲧⲗⲟⲃⲉ·ⲉⲓⲉⲟⲥⲟⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲁⲛⲟⲛⲕⲁϩⲓϩⲓⲕⲣⲙⲉⲥ·ⲙⲡⲣⲗⲩⲡⲉⲓⲉⲩϣⲁⲛⲥⲟϣ·ⲧⲉϩⲓⲏⲧⲉⲧⲁⲓ·ⲡⲉⲕⲱⲛϩ·ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲧⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲓⲁⲉⲧⲥⲱⲕⲙⲙⲟⲉⲓⲉⲣⲓⲙⲉⲛⲉϩⲡⲉ·ϫⲉⲉⲧⲟⲩϩⲗⲟⲟⲗⲉⲙⲙⲟⲟⲩϩⲓϫⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ·ϭⲟⲟⲗⲟⲩⲡⲉⲓⲉⲓⲧⲛⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲁⲟⲩⲱϣⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲣⲓⲙⲉⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲩⲛⲓⲙ·ϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉⲛⲁⲓⲁⲧϥⲉⲛⲧⲥⲟⲧⲡϥ·ⲁⲩⲱϣⲟⲡϥⲉⲣⲟ·ⲕⲱϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ·ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧⲉⲓⲁⲣⲓⲙⲉⲙⲁⲛⲧⲥⲙⲛⲧϥ·ϫⲡⲟⲛⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲃⲁⲗϩⲏⲧ·ϣⲱⲡⲉϩⲉⲛⲉⲓϩⲓⲉⲓⲃ·ⲃⲁⲗϩⲏⲧ·ϥⲓⲡⲉⲩⲥⲁⲣⲧⲥⲉϣⲁϫⲉⲁⲛ·ⲙⲡⲣⲡⲱⲱⲛⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲙⲁⲙⲁ·ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲁϩⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁⲡⲁⲓⲡⲉϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉϯⲙⲟⲩϩⲡⲉ·ϯⲙⲟⲩϩⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲟⲛⲉⲕϣⲁⲛϫⲓⲟⲟⲣⲟⲩⲙⲟⲟⲩ·ϯⲛⲙⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲟⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩⲛⲁⲟⲙⲥⲁⲛ:—ⲉⲓⲙⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉϫⲉⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ·ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉϭⲱϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲓⲥⲗⲏⲥⲧⲏⲥϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϥⲃⲱⲕⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ·ⲉⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥϩⲱⲱϥϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·ϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉⲓⲥϩⲣⲁⲁⲃ·ϩⲓⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲱⲡⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲓⲥⲉⲩϩⲁϩⲱⲱϩⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥⲣϩⲁⲗⲙⲙⲟ·ⲉⲓⲥⲓⲱⲃϩⲛⲕⲟⲡⲣⲓⲁ·ⲧⲛⲧⲱⲛϥⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉⲓⲥⲁⲇⲁⲙϩⲱⲱϥϩⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥϥϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ·ⲉⲓⲥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲉϫⲓⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛ·ⲉⲓⲥϩⲏⲗⲓⲁⲥϩⲱⲱϥⲙⲛⲉⲛⲱⲭϫⲓⲧⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉϩⲙⲙⲁϭⲉⲛⲓⲙ·ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲁϣⲃⲏⲣ·ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲉⲓⲱⲥⲏⲫⲡⲁⲓⲛⲧϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲟⲩⲃⲉϩⲱϫⲙϣⲁⲛⲧⲉϥⲣⲣⲣⲟⲉϫⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ·ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲛⲧϥⲁⲩⲁϩϥⲛⲥⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·ϥⲁⲁϥⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ·ⲁⲩⲱϥⲧⲥⲁⲃⲟϥⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ·ⲇⲁⲛⲓⲏⲗϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϥⲧⲥⲁⲃⲟϥϩⲉⲛⲛⲟϭⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·ϥⲛⲁϩⲙⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟⲙⲟⲩⲓ·ϣⲟⲙⲛⲧϩⲁⲅⲓⲟⲥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϭⲛⲧϥϩⲛⲧⲉϩⲣⲱⲥⲁⲧⲉ·ⲓⲱⲃⲡⲱⲧⲉⲣⲁⲧϥ·ϥⲧⲁⲗϭⲟϥϩⲛⲧⲉϥⲡⲗⲩⲅⲏ·ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ·ϥⲧⲟⲩϫⲟϭⲓϫⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ·ⲓⲟⲩⲇⲉⲓⲑϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏⲟⲗⲟⲫⲉⲣⲛⲏⲥ·ⲛⲧⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϥⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ·ϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·ⲛⲧⲟⲕϩⲱⲱⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ϣⲁⲛⲁⲩⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲁϣⲡⲉⲣⲁⲧⲧⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲁ·ϩⲉⲥⲛⲟⲩϥ·ⲧⲁⲓⲟⲛⲧⲉϩⲉⲣⲟⲙⲡⲉ·ϩⲉⲥⲁϥⲧⲁⲓⲟⲛⲧⲉϩⲉϩⲟⲟⲩ·ϣⲁⲛⲁⲩⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲙⲛⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁ·ⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲟⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲡⲉⲕϩⲏⲧⲉϩⲣⲁⲓ:—ϩⲁⲡⲥⲅⲁⲣⲉⲣⲟϩⲉⲧⲣⲉⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧⲃⲏⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉ:—ϯⲗⲟⲅⲟⲥϩⲁⲉⲛⲧⲁⲁϩⲛⲟⲩϩⲱⲡⲙⲛⲉⲛⲧⲁⲁϩⲛⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗ·ⲉϣⲱⲡⲉⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕⲙⲁⲉⲣⲉⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥϩⲓⲱⲱϥⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲟⲃⲥϫⲉⲙⲡⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲡⲉⲓⲙⲁϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩϭⲟⲣϭⲥⲛϩⲏⲧϥ·ⲛⲧⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϩⲱⲱϥⲕⲁⲥⲕⲥⲉⲣⲟ·ϫⲉⲧⲁⲟⲩϣⲱⲡⲉⲛⲙⲙⲟ·ϣⲟⲣⲡⲥⲟⲡ·ϫⲉⲕⲁⲛⲛⲁⲩⲟⲩ·ⲗⲩⲡⲏⲁⲛ·ⲙⲡⲣⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲧⲉϥϩⲟⲙⲟⲓⲗⲓⲁⲕⲣⲟϥ·ⲛⲧⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲁϩⲱⲱϥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟ·ⲣϭⲱⲃⲣⲁⲧϭⲟⲙϩⲉⲥⲁⲙⲯⲱⲛ·ⲛⲧⲉⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥⲥⲟⲛϩⲥⲉϫⲓⲧⲙⲁⲛⲟⲩⲧ·ⲉⲧⲉϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉⲡⲉⲁⲩⲱϣⲱⲡⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲉ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲥⲉⲣⲁϣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱ·ⲧⲙⲥⲟⲩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥϫⲉⲡⲱⲣⲕⲛⲉⲕⲃⲁⲗ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲉⲛϩⲡⲉⲕϩⲏⲧⲇⲁⲗⲓⲗⲁⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲉⲛⲧϥϫⲓⲧⲕⲣⲟϥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲕⲱⲛⲥⲱⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ⲛⲁⲩⲟⲛϫⲉⲛⲧⲟⲩⲡⲓϫⲱⲱⲣⲉϯϭⲟⲧⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲛⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲧⲁⲭⲏ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲟⲩⲣⲓⲁⲥ·ϥⲥⲏϩⲟⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲡⲁⲥⲁϣⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲁⲙⲟϫⲉⲙⲡⲉϥϯⲥⲟⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲛⲏⲫⲉϭⲉⲙⲙⲟⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲏⲧ·ⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲟⲩⲁϩⲓϩⲏⲧⲡⲟⲣϫⲉⲣⲟϥ·ϫⲉⲛⲛⲉϥⲡⲱⲣⲕⲃⲁⲗⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲥϥⲁⲁⲃⲗⲗⲉⲧⲙⲥⲟⲩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲡⲟⲗⲓⲥⲡⲉⲕⲙⲁϣⲱⲡⲉ·ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛ·ⲥⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥϫⲉϥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲥⲟⲛⲧⲁⲩⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϣⲁϭⲱⲛⲧⲧϩⲉⲛⲉⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·ⲙⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲣⲱϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·ⲛⲁⲩϩⲱⲱϥⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲕϫⲁϫⲉⲛⲁⲕⲁⲥⲕⲥⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϣⲁⲣⲓⲕⲉⲡⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉⲉⲣⲟϥϥⲡⲉϩⲧⲗⲱⲙⲥⲉⲥⲏⲧⲉⲣⲟϥ·ⲟⲩⲱⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧ·ⲱⲙⲅⲙⲁⲧⲟⲩⲛⲧϥⲁⲡⲟⲃⲁⲗⲉⲙⲙⲟⲛⲁ·ⲉⲃⲓⲏⲛⲛⲁⲩⲡⲉⲡⲁⲓⲣⲑⲏⲣⲓⲟⲛ·ⲧϩⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧϣⲁⲛⲧⲉⲣⲱⲕϩ·ⲧⲉϥⲕⲁⲕⲓⲁⲧⲏⲣ·ⲡⲉϩⲡⲉⲕϩⲏⲧ·ⲕⲁⲃⲟⲗⲡⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·ⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲛⲧⲉⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲧⲙⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲙⲡⲉⲁⲛⲉⲭⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓϣⲁϫⲉ·ⲧⲁⲡⲉⲕⲥⲟⲛϫⲟⲟϥⲉⲣⲟ·ⲡⲉⲕϫⲁϫⲉϩⲱⲱϥϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲱⲙⲕⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏⲉⲓⲉⲧⲁⲟⲩ·ϩⲣⲟϣϩⲏⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·ⲙⲡⲱⲣⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲧⲟⲉⲓⲧⲉⲣⲟϫⲉⲙⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲉ·ⲥⲉⲛⲁϩⲉⲕⲉϫⲱⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩϩⲃⲏⲩⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲟϥⲓϩⲁⲉⲧⲛⲁⲥⲟϣ·ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ·ⲣϩⲁⲣϣϩⲏⲧ·ⲙⲛⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·ⲧⲙⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ·ϩⲓⲥⲉⲥⲁⲣⲝ·ϯϩⲧⲏⲡⲁϣⲏⲣⲉϣⲁϫⲉⲥⲟⲫⲟⲥⲡⲁⲩⲗⲟⲥ·ϩⲉⲉⲧϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ·ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥϭⲉⲉⲧⲉⲣⲟϩⲛϩⲓⲉⲗⲏⲙ·ⲁⲗⲗⲁϯⲧⲙⲁⲓⲟⲁⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏϩⲛⲗⲁⲁⲩϣⲁϫⲉϩⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲇⲣⲟⲙⲟⲥ·ⲁⲩⲱϫⲉϯⲥⲃⲧⲱⲧⲙⲟⲩϩⲛϩⲓⲉⲗⲏⲙϩⲁⲣⲁⲛⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲙⲡⲉϩⲓⲥⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲇⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·ⲕⲱⲗⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲃⲱⲕϣⲁϫⲟⲉⲓⲥ·ⲧⲱⲕⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲣϫⲱⲱⲣⲉⲁϩⲣⲟⲙⲛⲙⲛⲧϭⲁⲃϩⲏⲧⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲡⲱⲧⲛⲧⲟϥⲛⲥⲁⲙⲛⲧϫⲁⲣϩⲏⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲡⲏⲧⲉⲃⲟⲗⲁⲇⲱⲛⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥⲥⲁⲃⲁⲱⲑ·ⲡⲏⲧϩⲱⲱϥⲛⲥⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϯⲡⲉⲕϩⲏⲧⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ·ϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲡⲁϣⲏⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲙⲡⲣⲧⲁⲕⲉⲙⲉⲗⲟⲥ·ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲙⲡⲣⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲟⲣⲛⲏ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·ⲕⲱⲧⲕⲣⲏⲥⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁⲛⲓⲙ·ⲕⲁⲁⲕⲁϩⲏⲩ·ⲣⲙⲁⲥⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ·ϯϩⲓⲱⲱⲣⲙⲃⲣⲣⲉ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉϯⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛⲁⲩⲧⲉⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲱⲙⲁ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲡⲱⲧⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟ·ⲁⲩⲱϥϣⲡⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧ·ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϫⲉϯⲧⲁϫⲓⲥⲉϩⲉⲛⲙⲁⲥϯⲅⲝ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲟⲩⲟⲓϭⲉϩⲉⲛⲥϣⲛⲁⲁⲙⲡⲕⲧⲟⲁϩⲟⲉⲃⲟⲗϣⲓⲡⲉⲡⲁϭⲥⲉ·ⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲉⲣⲟⲡⲉⲧⲉϩⲓⲏⲕⲏⲙⲉⲧⲣⲉⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲅⲏⲱⲛⲡⲁⲓⲉⲧⲧⲏϩ·ⲟⲩⲉⲣⲟⲡⲉⲛⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲧⲧⲉϩ·ⲧⲱϩϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉⲧⲱⲙⲛⲧⲉⲣⲟ·ⲡⲗⲏⲛⲕⲟⲧⲣⲓⲙⲉϩⲁⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϯϩⲁⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲏ·ⲉⲧⲯⲩⲭⲏⲛⲁⲛⲁⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲛⲟϭⲁϩⲉ·ⲛⲁⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉϫⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱϫⲉϣⲁⲣⲉⲛⲟⲃⲉϫⲡⲉⲟⲩⲏⲣϩⲓⲥⲉ·ϩⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin
attributed_author: Pachomius
author: Pachomian Community
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1913
corpus: pachomius.instructions
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34
entities: automatic
identities: checked
idno: OR. 7024
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Instructions of Apa Pachomius
msName: MERC.AR
next: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:35-69
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) According to Budge's introduction, a colophon states that the MS was copied in the era of the martyrs 701, or AD 985. Although it circulated as one work, the Instructions is composite, consisting of at least two originally separate texts that were edited into one by a Pachomian community. The first part is considered to be an original composition of Pachomius. The second part is elsewhere attributed to Athanasius of Alexandria (BL, Or. 8802). In her monograph, The Text of a Monastic Discourse ([Cistercian Publications/Liturgical Press, 2017], p. 10-15), Carolyn Schneider argues that the second part was not written by the Alexandrian archbishop, but a late fourth-century Pachomian production.
objectType: codex
order: 1
origDate: 0985
origDate_notAfter: 0986
origDate_notBefore: 0984
origDate_precision: medium
origPlace: Edfu
pages_from: 18a
pages_to: 34a
parsing: automatic
paths_manuscripts: 193
paths_works: 241
people: Abraham; Adam; Amorites; Daniel (biblical figure); David; Devil; Elijah; Elisha; Enoch (ancestor of Noah); Eve; God; Habakkuk; Holofernes; Isaac; Jacob; Jesus; Job (biblical figure); John the Apostle; Joseph (Genesis); Judah (son of Jacob); Judas Iscariot; Lot (biblical person); Mary, mother of Jesus; Moses; Nebuchadnezzar II; Pachomius the Great; Paul the Apostle; Saint Peter; Samuel; Susanna (Book of Daniel)
placeName: Hagr Edfu
places: Duat; Nile; Tartarus
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: automatic
title: Instructions of Apa Pachomius in MERC.AR in Budge ed. - part 1
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34.

Document Edition: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34

Work: urn:cts:copticLit:pachomius.instructions

Text Group: urn:cts:copticLit:pachomius

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pachomius.instructions.budge:1-34/annis