Analytic Visualization

ⲉⲣⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲙϫⲁⲓⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϩⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲱⲛ·ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲧⲁϩⲟⲟⲩ·
ⲉⲩϣⲁⲛϩⲕⲟⲛⲁϩⲉⲧⲣⲟⲫⲏⲧⲱⲛ·
ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓⲃⲉⲛⲁϩⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲱⲛⲥⲱ·
ⲁⲣⲭⲏⲅⲁⲣⲛⲁⲃⲱⲕ·ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲥⲓⲥ·ϣⲁⲣⲁϣⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲕⲟⲙⲛⲉⲓⲃⲉ·ⲙⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲓⲁ·ⲉⲧⲑⲏⲧ·
ⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲩⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ·ⲉⲧϯⲛⲙⲙⲁ·ⲧⲣⲉϥⲡⲩⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϥⲟⲩⲱϣⲁⲛⲧⲣⲉϭⲱϩⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲥⲓⲥ·ϥⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉⲃⲉⲉⲕⲉ·ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥⲛⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲱⲙⲁ·
ⲛⲁⲩⲙⲙⲁⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ·ϣⲁⲣⲉⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩ·ϣⲁϥⲧⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓⲛⲁⲧⲉⲩⲧⲣⲟⲫⲏ·ϥⲉⲓⲛⲉⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ·ϩⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ
ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϩⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ·ϫⲉⲉⲧϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ·ϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁϣⲓⲃⲉⲧⲉⲩϭⲟⲙ·
ⲥⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲧⲛϩϩⲉⲛⲓⲁⲓⲧⲟⲥ·
ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧⲥⲉⲧⲙϩⲉ·
ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉⲥⲉⲧⲙϩⲕⲟ·
ϥϫⲟⲟϫⲉⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ·
ⲉⲩϣⲁⲛϩⲕⲟ·ⲇⲉⲟⲛϣⲁϥⲧⲣⲉⲃⲟⲧⲁⲛⲏⲉⲧϩⲛⲥⲱϣⲉ·ϩⲗⲟϭϩⲛⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ·ϩⲉⲟⲩⲉⲃⲓⲱ·ϥϩⲟⲗϭ
ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ·ⲧⲁϩⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ·ⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲱⲟⲩ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁⲡⲱⲣϣⲛⲉⲩϭⲓϫⲉⲃⲟⲗⲥⲉϣⲗⲏⲗ·ⲣⲣⲟⲓⲏⲥⲟⲩⲥ·ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲉϥⲃⲟⲏⲑⲓⲁⲧⲁϩⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·ϥϫⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥϫⲟⲟⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲃⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·
ⲡⲉⲕⲥⲱⲧⲙⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲥⲏϩ·ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲕⲱⲛⲥⲱϥⲁⲛ·ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ·ⲁⲩⲱϫⲉϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·ⲉⲃⲓⲏⲛⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗⲁⲛϣⲁⲧⲏⲣϥ·
ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉϩⲏⲕⲉⲱϣⲉⲃⲟⲗ·
ϫⲟⲉⲓⲥⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥ
ϥⲧⲟⲩϫⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϯⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁϩⲓⲥⲉ·ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲟⲡϥ·
ⲛⲁⲓⲁⲧϥⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓⲉⲣⲟϥ·ϫⲓⲛⲉϥϩⲙⲥⲱⲙⲁ·ⲥⲉϭⲱⲥⲟⲗⲥⲗⲙⲙⲟϥ·ⲛⲁⲩⲛⲓⲙ·ϩⲛⲛⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲥⲟⲛⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲉⲟⲩⲉⲃⲓⲱ·ϥϩⲟⲗϭϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ·
ⲁⲩⲱⲛⲟϭⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ·ϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲁⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ·
ϩⲉⲉⲛⲧⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲥ·ⲡⲱⲱⲛⲉⲕⲉⲁⲓⲱⲛ·
ⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
ϥⲓϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓⲟⲉⲓⲕ·ⲛⲙⲙⲁϣⲁⲩϥⲧⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ·ⲧⲣⲟⲩⲱⲙⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϣⲁⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲧⲟϣⲉⲣⲟϥ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲁϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ·ϭⲱϣⲧ
ⲛⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲁⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·
ⲣϩⲟⲧⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ·ⲧⲣⲕⲁⲁⲡⲁϩⲟⲩ·ⲧⲟⲡⲟⲥⲛⲉⲛϩⲏⲧϥϣⲟⲣⲡ·ⲧⲁϭⲱϩⲉⲛⲉⲙⲙⲟ·
ⲛⲧⲉⲣϥⲉⲓⲙⲉⲇⲉϫⲉⲣϩⲟⲧⲉ·ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲡⲣϩⲟⲧⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧϭⲁⲗⲏⲩⲉⲣⲟ·ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁ·ϫⲓⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ·
ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲧⲁⲓⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ·ⲧⲟϣⲉⲣⲟ·ⲛⲁϫⲡⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲙϫⲁⲓⲉⲥⲟⲟⲩⲙⲏⲗⲓⲟⲛⲥⲁϣϥ
ⲛⲁⲩⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ
ⲣⲁⲕⲉϫⲱϥ·ϫⲉⲉⲓⲉⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧϥ·
ϥⲉⲓⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭϩⲁⲅⲓⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲉⲥⲱϥϩⲙⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧ·ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭⲭⲁⲣⲓⲥϩⲓⲣⲙⲡⲉϥϩⲟ·
ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲩⲇⲉⲉⲣⲟϥⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁϥ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ
ϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥⲡⲁϣⲃⲏⲣⲣϩⲱⲃϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲁⲙⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁ·ⲙⲁⲁⲧⲉⲱⲃⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲛⲧϥⲧⲁϩⲙⲉⲣⲟϥ·
ⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ϩⲙⲟⲟⲥϩⲁϩⲧⲏϥ·ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓϩⲟⲟⲩ·
ϫⲓⲥⲃⲱⲕⲱⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·
ⲁⲩⲱϥⲧⲥⲁⲃⲟϭⲓⲛⲣϩⲱⲃϫⲁⲓⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲇⲉϫⲉⲉⲓⲙⲉⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲉⲧϩⲏⲡⲙⲛϩⲟⲧⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲙϫⲁⲓⲉ·ϥϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲁⲣⲟⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ⲛⲧⲁϫⲓⲧ·ⲙⲁϫⲁⲓⲉ·ϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·ϣⲱⲡⲉⲛϩⲏⲧϥⲙⲁⲩⲁⲁⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟϣⲡⲉⲓϩⲱⲃⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉϩⲙϫⲁⲓⲉ·
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁⲉϩⲟⲩⲛϫⲁⲓⲉϥⲧⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ·
ϩⲙϫⲱⲕⲇⲉϥⲧⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲉϫⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲕⲁⲗⲩⲃⲏ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲙⲁⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲟϣϥⲛⲁ·ⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲛϩⲏⲧϥ
ϥϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉϩⲁϩⲧⲏⲟⲩⲉⲃⲟⲧϩⲟⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲓϩⲱⲃⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧⲉϣϣⲉⲉⲣⲟⲁⲁϥ·
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲙⲟⲟϣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧ·
ⲁⲩⲱⲛⲁⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲟⲩⲥⲟⲡⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ·ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ·ⲛⲧϥⲕⲁⲥⲱⲙⲁⲉϩⲣⲁⲓ·
ⲁⲩⲱⲧⲱⲙⲥⲙⲙⲟϥϩⲙⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧϥⲛϩⲏⲧϥ·
ⲡⲉϫⲁⲇⲉⲛⲁϥϫⲉⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲁⲣⲁⲁⲣⲭⲏ·ⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ϩⲓⲥⲉϫⲓⲛⲡⲉ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓϩⲗⲗⲟⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ·ϫⲉϩⲓⲥⲉⲧⲱⲛⲟⲩ·ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲥⲟⲡⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲕⲟ·ⲙⲛⲉⲓⲃⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲕⲱϩⲧⲉⲧⲃⲟⲗⲡⲉϩⲟⲟⲩ·ⲙⲛⲛⲟϭϫⲁϥⲧⲉⲩϣⲏ·
ⲛⲁⲥⲁⲣⲝϭⲱϭⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲡⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϫⲉϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉϩⲙⲁⲅⲱⲛ·ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ⲁⲩⲱϫⲉϯⲡⲁϩⲏⲧ·ⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ·ϥⲧⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓⲛⲁ·ⲧⲁⲧⲣⲟⲫⲏⲙⲏⲏⲛⲉ·ϥϯⲙⲙⲟⲛⲁⲧⲉⲩϣⲏ·ϥⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧϥⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·
ⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉϯⲃⲛⲛⲉ·ⲧⲁⲩⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲛⲁⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ·ⲗⲟⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉⲕⲁⲧⲁⲉⲃⲟⲧⲇⲉⲛⲉⲟⲩⲱⲙⲟⲩⲗⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲕⲉⲃⲟⲧⲁⲛⲏⲉⲧⲣⲏⲧϩⲓⲧⲟⲟⲩ·ϥⲧⲣⲉϩⲗⲟϭϩⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ·ϩⲉⲟⲩⲉⲓⲃⲓⲱ·
ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉⲛⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲱⲛϩⲁⲛⲟⲉⲓⲕⲙⲁⲩⲁⲁϥⲁⲗⲗⲁϣⲁϫⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲱⲛϩⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉϥⲛⲁϥⲓⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ·ϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ·
ⲡⲉϫⲁϥⲅⲁⲣϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲉⲟⲩⲡⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩⲟⲙϥ·ⲟⲩⲡⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲟⲟϥ·ⲟⲩⲡⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲧⲁⲁϥϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ·ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ·ⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲙⲙⲟϥⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟϥ·
ϣⲓⲛⲉⲛⲧⲟϥⲛⲥⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲙⲛⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲁⲩⲱⲛⲁⲓⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉⲛ·
ⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϣⲁⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲧⲱⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲙⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ϥⲛⲏⲩⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲙⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϥϩⲙϫⲁⲓⲉ·ⲉⲧⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉ·
ϥⲛⲏⲩⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·ϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟ·ⲁⲩⲱϥⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ·
ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲇⲉⲟⲛⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉ·ϣⲁⲁⲛⲁⲗⲁⲙⲃⲁⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ·ⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲥⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ·ϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲥⲉⲟⲩⲣⲟⲧⲁⲩⲱⲥⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩⲇⲉⲉⲣⲟⲟⲩϣⲁⲥⲟⲗⲥⲗⲥⲉⲱⲃϣϫⲉϣⲡϩⲓⲥⲉⲧⲏⲣϥ·ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ·ⲥⲉϭⲱⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ·
ⲉϣϫⲉⲛⲧⲡⲱⲱⲛⲉⲕⲉⲁⲓⲱⲛϩⲓⲧⲙⲟⲩⲣⲟⲧⲛⲧⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ⲙⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲣⲱϫⲉⲟⲩⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϣⲟⲟⲡ·
ⲛⲧⲉⲣⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲣⲁϣⲉⲉⲙⲁⲧⲉϫⲉⲙⲡϣⲁⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·
ⲁⲩⲱⲱⲃϣⲛⲁϩⲓⲥⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧϣⲟⲡⲟⲩ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲧⲟⲟⲩ·
ϭⲟⲙⲉⲓⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·
ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲃⲣⲣⲉⲉⲓⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ·
ⲡⲉϫⲁⲇⲉⲛⲁϥⲇⲉⲛⲁⲓⲁⲁⲧⲁⲛⲟⲕϫⲉⲙⲡϣⲁⲛⲁⲩⲡⲉⲕϩⲟⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲩⲱⲙⲡϣⲁⲥⲱⲧⲙⲛⲉⲕϣⲁϫⲉⲉⲧϩⲟⲗϭ·
ⲡⲉϫⲁϥϭⲉⲛⲁ·ϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲡⲁⲥⲟⲛ·ⲧⲛⲃⲱⲕⲙⲁϩⲏⲧϥ·
ⲧⲱⲟⲩⲛ·
ⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲙⲏⲗⲓⲟⲛⲥⲛⲁⲩϣⲟⲙⲛⲧ·ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲧⲉⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉⲓϩⲗⲗⲟⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲁⲑⲗⲓⲧⲏⲥⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉ·ⲉⲓⲉϫⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲏⲃⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲕⲁⲗⲩⲃⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥϣⲗⲏⲗⲛⲙⲙⲁ·

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin, Elizabeth Davidson, Caroline T. Schroeder
attributed_author: Papnoute of Scetis
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1914
copyist: Victor son of Mercurius
corpus: life.onnophrius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16
idno: OR. 7027 ff. 7b-12b
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Life of Onnophrius
msName: MERC.AC
next: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) The origDates are taken from PAThs.
objectType: codex
order: 02
origDate: 1004
origDate_notAfter: 1004
origDate_notBefore: 1004
origDate_precision: medium
origPlace: St. Mercurius Monastery
pages_from: 14
pages_to: 24
parsing: automatic
paths.authors: 82
paths.manuscripts: 181
paths.works: 254
placeName: Edfu
previous: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion, PAThs
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: checked
title: Life of Onnophrius part 2
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: none
version_date: 2019-09-30
version_n: 3.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16

Text Corpus: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius

Author Textgroup: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Versified Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/verses/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16/annis