Analytic Visualization

ⲃⲓⲟⲥⲁⲩⲱⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲓⲁⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲁⲡⲁⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥⲛⲧϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲧⲁⲥⲉⲉⲃⲟⲧⲡⲁⲱⲛⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϩⲁⲙⲏⲛ:
ⲥⲟⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲁⲡⲁⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲝⲏⲅⲓⲥⲑⲁⲓ·ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲉϣⲁϫⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ·ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲥⲟⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲣⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϫⲁⲓⲉⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·ⲧⲣⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩⲛⲥⲟⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲡⲁϩⲟⲩ·
ⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉϥⲧⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩⲙⲛϥⲧⲟⲉⲟⲩϣⲏⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲥⲉⲙⲟⲟⲩ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲓϫⲁⲓⲉⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·
ϩⲣⲁⲓⲇⲉϩⲙϩⲁⲏϩⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲉϫⲛⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·ⲕⲱⲗϩⲣⲟⲁⲡϣⲉ·ⲟⲩⲡⲁϣⲉϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲣⲟⲩⲱⲛⲁ·
ⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧϫⲉⲙⲛⲥⲟⲛⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲁⲩⲥⲟⲛ·ϥϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓϥⲕⲱⲣⲱϥ·
ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲇⲉⲡⲉϥϭⲃⲟⲓ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥϭⲃⲟⲓⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁϭⲓϫ·ϥϩⲉⲛⲉⲓⲙⲓⲥⲗⲏⲥⲕⲁϩ·
ϭⲟⲙϭⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲧⲏⲣϥϩⲉⲉⲣⲟϥ·ϥⲟⲩⲱϥⲙⲟⲩ·ⲉⲣⲉϩⲱⲃⲟⲥⲕ
ϭⲱϣⲧⲇⲉⲛⲁⲩ·ⲕⲟⲗⲟⲃⲓⲟⲛ·ϥⲁϣⲉⲉϩⲣⲁⲓ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣϭⲟⲙϭⲙⲡⲉⲓⲕⲉⲧϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϥⲣⲕⲁϩ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧϣⲗⲏⲗ·ⲁⲩⲱϥⲓⲧⲁⲥⲧⲟⲗⲏ·
ⲥⲟⲩⲉⲗⲟⲩⲱⲗⲉⲣⲟϥ·ϭⲱϫⲉⲛⲁϭⲓϫϩⲙⲕⲁϩ·ⲧⲱⲙⲥϥ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·ϭⲓⲛⲉⲕⲉⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ·ⲡⲁϩⲏⲧⲉⲓⲉⲣⲟⲧⲱϩⲙⲉϩⲟⲩⲛⲣⲟⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲣⲟⲩⲱⲛⲁ·
ⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲡϩⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲓⲉⲃⲟⲗϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩⲏⲧϥϥⲛⲁϫⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϭⲱϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ϣⲗⲏⲗϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉⲓ·
ⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲁⲩⲟⲡⲉⲛⲁⲁⲡⲟⲥⲧⲏⲑⲟⲥ·
ⲙⲛⲛⲥⲱⲇⲉⲉⲣⲉⲣⲏⲛⲁϩⲱⲧⲡϭⲱϣⲧⲛⲁⲩⲁⲅⲉⲗⲏϣⲟϣⲉⲓⲟⲩⲉ·ⲉⲣⲉⲥⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲏⲧⲉ·
ⲛⲧⲉⲣϥϩⲱⲛⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲡⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲡⲉϥⲃⲱϩⲱⲃⲥⲧⲉϥⲁⲥⲭⲏⲙⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲁⲩⲱϥϩⲃⲥⲱϥϭⲟⲟⲗⲉⲙⲙⲟϥ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱϩⲉⲣⲟ·ϥⲣϩⲟⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ϥⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥϣⲗⲏⲗ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϩⲁϩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ·ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϩⲁⲏ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲁⲥⲑⲉ·ϫⲉϥⲣϩⲟⲧⲉⲙⲟⲟϣⲉⲉⲣⲟϥ
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ·ϫⲉⲁϩⲣⲟⲣϩⲟⲧⲉ·ϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϭⲱϣⲧⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲁϭⲥⲉ·ϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱϭⲟⲙϭⲙⲉⲣⲟϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲥⲁⲣⲝϩⲓⲥⲛⲟϥ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲓ·ϥⲧⲁⲩⲟⲡⲉϣⲗⲏⲗⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϭⲱⲣϣⲉⲣⲟϥ·ⲧⲣⲉϥϫⲓⲧⲉⲥⲏⲧⲡⲉⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ·
ϥϫⲛⲟϫⲉⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲁϣϩⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲟϭⲉⲧϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ·
ϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁⲁϣϩⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣ·ⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲓⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲁⲟⲩⲉⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲙⲛϩⲃⲥⲱⲧⲱϩⲓⲱⲱ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϫⲱⲙⲙⲟ·ϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲟⲩⲏϩϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲥ·ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲁⲩⲏⲧϩⲛⲑⲏⲃⲁⲉⲓⲥ·
ⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲓⲡⲁϩⲏⲧ·ⲧⲉⲓϩⲉϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗ·ϭⲱϩⲙⲡⲉⲕⲙⲁⲙⲁⲩⲁⲁ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ·ϣⲡⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲣⲟ·ⲣⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ·ⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲁϭⲓⲛⲉ·ⲟⲩϩⲟⲩⲟⲃⲉⲉⲕⲉ·ϩⲙϩⲱⲃⲛⲉⲕϭⲓϫ·
ⲉⲛⲧⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉⲉⲣⲟϥⲁⲁϥ·
ⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲁⲩⲏⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲕⲱⲧⲛⲁⲟⲩⲙⲁϣⲱⲡⲉⲙⲁⲩⲁⲁⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲁⲡⲥⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲡⲓⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϩⲱⲃϭⲓϫϣⲁⲧⲁⲁⲙⲛⲧⲛⲁϣⲙⲙⲟ·
ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϥⲕⲱϩⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲃⲉⲉⲕⲉϯϫⲡⲟⲙⲙⲟϥ·ⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϫⲟⲉⲓⲥϩⲁⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥϣⲙⲙⲟ·ⲙⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·ⲉⲧⲣϭⲣⲱⲱϩ·ϥⲛⲁⲩϩⲉⲉⲧⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉⲡⲁϩⲱⲃϭⲓϫ·
ϥⲕⲱϩⲉⲣⲟⲉⲙⲁⲧⲉ·ϩⲁⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·ϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲥϩⲓⲙⲉ·ⲙⲟⲛⲁⲭⲏⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϩⲉⲛϩⲱⲃϭⲓϫ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲁⲛⲁ·
ϫⲟⲟⲛⲁⲟⲛⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁϣⲱⲡⲉ·ⲉⲧⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ϫⲁϫⲉⲧⲁⲁⲡⲁϩⲏⲧ·ⲧⲣϫⲓϩⲱⲃϭⲓϫⲛⲧⲟⲟⲧ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲇⲉϣⲱⲡⲉ·ⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲁⲩⲱϩⲱⲃⲟⲩⲱⲛϩⲉⲣⲟ·ϩⲁⲉⲇⲉϯⲛⲁⲁⲕⲉⲙⲟⲩϫⲡⲟ·ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·
ⲛⲧⲉⲣϩⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲙⲙⲁ·ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϩⲏⲧ·ϭⲱϩⲛϯⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲥⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲧ·
ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ·ⲉⲛⲧⲁⲁϥϩⲧⲏ·ⲣⲓⲙⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲩⲱϣⲱⲡⲉ·ϩⲛⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲉⲛⲧⲁⲁϥϩⲧⲏ·ⲣⲓⲙⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲁⲩⲱϣⲱⲡⲉϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ·
ⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ·ⲙⲁⲩⲁⲁϫⲉⲕⲁⲛϩⲟⲟⲩⲕⲁⲛⲣⲁⲥⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲗⲁⲍⲉⲙⲙⲟϩⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥⲛⲁϣⲧ·ϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉⲁⲩⲱⲕⲁⲕⲉⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ·ⲕⲱϩⲧⲁⲧⲱϣⲙ·ⲙⲛϥⲛⲧⲁⲧⲛⲕⲟⲧⲕ·ⲉⲧⲟⲩⲱⲙⲛⲥⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·
ⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲁⲣⲟⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲙⲁⲣⲟϫⲁⲓⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϩⲛⲁⲡⲱⲧⲛⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟⲃⲉ·
ⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗ·ⲃⲱⲕϯⲉⲣⲏⲙⲓⲁ·
ⲁⲩⲱⲗⲟϩⲁϩⲛⲁⲩⲛⲓⲙ·ⲛⲧⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ϭⲓⲛⲉϯⲡⲩⲅⲏⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲃⲛⲛⲉⲙⲛⲡⲉⲓⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ·
ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲓⲃⲛⲛⲉⲧⲁⲩⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲗⲟⲟⲩⲃⲛⲛⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲙⲡⲉ·ⲟⲩⲗⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲉⲃⲟⲧ·
ⲡⲉⲓⲗⲟⲟⲩϭⲉⲃⲛⲛⲉϣⲁϥⲣⲱϣⲉⲉⲣⲟⲕⲁⲧⲁⲉⲃⲟⲧ·
ⲙⲛⲗⲁⲁⲩϭⲉϣⲟⲟⲡⲛⲁⲟⲩⲇⲉϩⲃⲥⲱ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲣⲟⲫⲏⲟⲉⲓⲕ·
ⲡⲁϥⲱⲇⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲁϩⲟⲉⲓⲧⲉⲧⲁⲕⲟⲧⲏⲣϥ·
ϩⲱⲃⲥϭⲉⲙⲁⲉⲧⲉϣϣⲉ·ϩⲟⲃⲥϥϩⲙⲡⲁϥⲱ·
ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲙⲁⲁⲃⲉⲣⲟⲙⲡⲉ·ϫⲓⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲉⲣⲉⲁⲏⲣϯⲛⲁⲟⲩⲕⲣⲁⲥⲓⲥ·ϣⲏϣⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕⲧⲏⲣϥ·
ϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲁⲣⲁⲁⲣⲭⲏ·ⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁϩⲓⲥⲉⲧⲱⲛⲟⲩ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ·ϫⲉⲁϩⲉϩⲓⲥⲉⲧⲱⲛⲟⲩ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉ·ϩⲱⲥⲧⲉⲛⲛϣⲛⲟϫ·ⲕⲁϩⲉⲧⲃⲉⲙⲕⲁϩϩⲏⲧ·ϩⲱⲥⲧⲉⲛⲛⲉϣⲛⲟϫ·ⲕⲁϩⲉⲧⲃⲉⲙⲕⲁϩϩⲏⲧ·ⲱϣⲉϩⲣⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲧⲟϣ·
ϩⲓⲥⲉⲇⲉⲟⲛϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲙⲟⲕϩⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲧⲕⲁⲥⲉⲧϩⲓϫⲱ
ϭⲱϣⲧⲇⲉⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉϥϩⲁⲉⲟⲟⲩⲉⲙⲁⲧⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϩⲁϩⲧⲏ
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϣⲱⲛⲉⲟⲩ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲧⲁϭⲟⲙⲉⲓⲉⲣⲟⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ·ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϣⲓⲛⲉⲡⲁϩⲏⲡⲁⲣ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲙⲁⲉⲧϣⲱⲛⲉⲉⲣⲟϥ·
ⲧⲥⲁⲃⲟϥⲇⲉⲡⲁϩⲏⲡⲁⲣⲉⲧϣⲱⲛⲉ·
ϥⲥⲟⲃⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲟⲉⲣⲉⲛⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉⲧⲁⲗⲏⲩⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϥⲡⲉϩⲡⲁⲥⲡⲓⲣϩⲉⲟⲩⲥⲏϥⲉ·ⲁⲩⲱϥⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲁϩⲏⲡⲁⲣϥⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ·ϩⲓⲱⲱϥ·
ϥϩⲟⲕⲟⲩϥϯⲛⲉⲩⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉⲧⲟⲉⲓⲥ·ϥϯⲟⲛⲡⲁϩⲏⲡⲁⲣ·ⲡⲉϥⲙⲁⲕⲉⲥⲟⲡ·
ⲁⲩⲱϥⲥⲗⲟϭⲗϭⲉϫⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ·ϥⲧⲱϭⲉⲙⲁⲛⲧϥⲡⲁϩϥⲉϫⲛⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲩϫⲁⲓⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲣⲛⲟⲃⲉϫⲉⲛⲛⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟ·ⲁⲗⲗⲁⲁⲣⲓϩⲙϩⲁⲗϫⲟⲉⲓⲥ·ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲡⲁⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲟⲩϫⲁⲓⲁⲩⲱⲗⲟϣⲱⲛⲉⲡⲁϩⲏⲡⲁⲣ·
ϯϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁϫⲁⲓⲉⲭⲱⲣⲓⲥϩⲓⲥⲉ·
ϥⲧⲥⲁⲃⲟⲇⲉⲧⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉϩⲓⲱⲱ·
ⲕⲱⲣϣⲇⲉⲉⲣⲟϥⲧⲣⲉϥⲕⲁⲁϩⲙⲡⲉⲥⲡⲩⲗⲁⲓⲟⲛ·ⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϣⲟⲣⲡ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲕϭⲟⲙⲁⲛⲧⲉⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁϩⲟⲣⲙⲏⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲁⲩⲱϭⲱⲣϣⲉⲣⲟϥⲧⲣⲉϥϫⲱⲉⲣⲟⲡⲉϥⲣⲁⲛ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϯⲙⲟⲑⲉⲟⲥⲡⲉⲣⲁⲛ
ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉϭⲉⲡⲁⲥⲟⲛⲙⲉⲣⲓⲧⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲙⲁⲅⲱⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲧϥⲧⲁϩⲙⲉⲉⲣⲟϥ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲁϩⲧϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉϫⲉϥⲛⲁⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟ·ϥⲛⲁϩⲙⲉϭⲟⲣϭⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲁⲩⲱϥⲕⲁⲁϩⲛⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲛⲱⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ·ⲡⲏⲧⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲛⲧⲉⲣϥⲟⲩⲱⲇⲉϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲧⲁϭⲟⲙⲉⲓⲉⲣⲟ·ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲙⲧⲣⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ·ⲧⲏⲣϥϫⲉϯϩⲕⲟⲉⲓⲧ·ϯⲟⲃⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲩⲇⲉϯⲛⲟϭϣⲡⲏⲣⲉⲛⲧⲧⲁϩⲟ·ⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲟⲟϣⲉ·ⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲧⲟⲟⲩ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲟⲟⲩⲇⲉϩⲟⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉϩⲓⲥⲉⲁⲩⲱⲡⲱⲣϣⲛⲁϭⲓϫⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉ·
ϣⲗⲏⲗ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲛⲧϥⲉⲓϣⲁⲣⲟϣⲟⲣⲡ·
ϥⲉⲓϣⲁⲣⲟⲟⲛϥϯϭⲟⲙⲛⲁϩⲉⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ·
ϩⲁⲡⲗⲱⲥⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩ·ϩⲟⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ·ⲙⲟⲟϣⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉ·ϭⲱϣⲧⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩⲉϥϩⲟⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲡⲉϥϥⲱⲡⲟⲣϣⲉⲃⲟⲗ·ⲉϫⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ·ϩⲉⲡⲁⲛⲉⲓⲡⲁⲣⲧⲁⲗⲏⲥ·ϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲅⲁⲣⲡⲉ·ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲱⲱⲃⲉϩⲱⲃⲥⲡⲉϥⲥⲙⲟⲧϩⲟⲟⲩⲧ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲣϩⲟⲧⲉ·
ⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧⲟⲟⲩ·ϫⲉⲙⲉϣⲁⲕⲟⲩⲉⲓⲁⲧⲟⲟⲩⲡⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉϥⲛⲟϫϥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ·ϩⲁϩⲁⲓⲃⲥⲟⲩⲕⲱϩⲧⲟⲟⲩ·ϥⲑⲗⲓⲃⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲉⲧⲃⲉϩⲓⲥⲉⲉⲧϥϣⲟⲟⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲡⲉϩⲕⲟ·ⲙⲛⲉⲓⲃⲉ·ϥⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·
ϥϥⲓⲇⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗⲉϩⲣⲁⲓⲕⲟⲟϩ·ⲧⲟⲟⲩ·ϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟ·ϥⲙⲟⲩⲧⲉϫⲉⲁⲙⲟⲩⲉⲥⲏⲧϣⲁⲣⲟⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϩⲱⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲛⲧⲟⲟⲩⲧⲉⲕϩⲉ·ϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲛⲟⲃⲉ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩϣⲃⲏⲣ·ϩⲱⲱⲟⲛⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϩⲙⲟⲟⲥⲟⲛⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲩⲱⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥ·ⲧⲣⲉϥϫⲱⲉⲣⲟⲡⲉϥⲣⲁⲛ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥⲡⲉⲡⲁⲣⲁⲛ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲥⲉⲣⲟⲙⲡⲉϯϣⲟⲟⲡϩⲛϯⲉⲣⲏⲙⲓⲁ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲧⲟⲟⲩϩⲉⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥ·
ϣⲟⲟⲡⲇⲉϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲥⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲙⲧⲟⲟⲩϣⲙⲟⲩⲛⲛⲧⲉⲑⲏⲃⲁⲓⲥ·
ⲣⲁⲛⲇⲉϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩⲡⲉⲉⲣⲏⲧⲉ·
ⲟⲩϩⲏⲧⲟⲩⲱⲧⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲉⲣⲉⲉⲓⲣⲏⲛⲏϣⲟⲟⲡϩⲛⲧⲉⲛⲙⲏⲏⲧⲉ·ϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲉⲥⲩⲭⲓⲁⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲉⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁ·ϫⲓⲥⲃⲱⲕⲱⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·ϩⲉⲛⲛⲟϭⲧⲉⲗⲓⲟⲥ·ⲛⲉϩⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧϩⲏⲗⲓⲁⲥⲡⲉⲑⲉⲥⲃⲓⲧⲏⲥ·ϫⲉⲛⲧϥϭⲙϭⲟⲙϩⲙⲛⲟⲩⲧⲉϯϩⲉⲧⲏⲣ·ϥϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲉⲓϫⲁⲓⲉ·
ⲁⲩⲱⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲃⲁⲡϯⲥⲧⲏⲥ·ⲉⲧⲉⲙⲡϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϫⲡⲟⲛⲉϩⲓⲟⲟⲙⲉ·ⲛϭⲓⲉⲧⲛⲟϭⲉⲣⲟϥ·ϥϣⲟⲟⲡϩⲛϫⲁⲓⲉ·ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲛⲁⲉⲓⲟⲟⲧⲉ·ⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲉⲧϩⲙϫⲁⲓⲉ·ⲥⲉⲥⲟⲧⲡϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟ·
ⲁⲛⲟⲛⲅⲁⲣⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲙⲏⲛⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
ⲉⲛϣⲁⲛϩⲕⲟ·ⲧⲛϩⲏⲩϩⲣⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧⲛⲁ·
ⲉⲛϣⲁⲛⲉⲓⲃⲉ·ⲧⲛϩⲏⲩⲙⲟⲟⲩⲥⲱ·
ⲉⲛϣⲁⲛⲣⲁⲧϭⲟⲙϣⲁϯⲧⲟⲟⲧ·ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ·
ⲁⲩⲱⲉⲛϣⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲥⲕⲉⲩⲟⲥⲟⲩⲟⲙϥ·ⲧⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓⲙⲙⲟϥⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin, Elizabeth Davidson, Caroline T. Schroeder
attributed_author: Papnoute of Scetis
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1914
copyist: Victor son of Mercurius
corpus: life.onnophrius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9
idno: OR. 7027 ff. 1a-7b
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Life of Apa Onnophrius the Anchorite
msName: MERC.AC
next: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) The origDates are taken from PAThs.
objectType: codex
order: 01
origDate: 1004
origDate_notAfter: 1004
origDate_notBefore: 1004
origDate_precision: medium
origPlace: St. Mercurius Monastery
pages_from: 1
pages_to: 14
parsing: gold
paths.authors: 82
paths.manuscripts: 181
paths.works: 254
placeName: Edfu
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion, PATHS
redundant: no
repository: British Library
segmentation: gold
tagging: gold
title: Life of Onnophrius part 1
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: none
version_date: 2019-09-30
version_n: 3.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9

Text Corpus: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius

Author Textgroup: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Versified Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/verses/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:1-9/annis