Analytic Visualization

ⲛⲧⲉⲣϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉϣⲗⲏⲗ·ϯϩⲁⲙⲏⲛ·
ϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ
ϭⲱϣⲁϫⲉⲙⲛⲧⲛⲟϭⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲛⲁⲩⲣⲏϥⲛⲁϩⲱⲧⲡ·ϭⲱϣⲧ
ⲛⲁⲩⲟⲉⲓⲕϥⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓⲙⲛⲟⲩϩⲛⲁⲩⲙⲟⲟⲩ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲡⲁⲥⲟⲛⲟⲩⲱⲙ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓⲙⲟⲟⲩ·ϫⲉϯⲛⲁⲩⲉⲣⲟϫⲉⲉⲕⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ·ϩⲁⲡⲉϩⲕⲟ·ⲙⲛⲉⲓⲃⲉⲙⲛϩⲓⲥⲉⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉϥⲟⲛϩⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·ϫⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲁⲛⲟⲩⲇⲉϯⲛⲁⲥⲱⲁⲛϣⲁⲛⲧⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲛⲧⲉⲣϭⲱⲇⲉϭⲱⲣϣⲉⲣⲟϥⲙⲟⲅⲓⲥⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲡⲱϣⲟⲉⲓⲕ
ⲟⲩⲱⲙ·
ⲕⲱⲡⲁϩⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲥⲱⲇⲉⲟⲛⲡⲉⲥⲛⲁⲩϩⲙⲡⲉϩⲛⲁⲩⲙⲟⲟⲩ·
ⲥⲉⲓⲁⲩⲱⲕⲱⲡⲁϩⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣϣⲗⲏⲗ·ⲛⲟⲩⲧⲉϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁⲩⲡⲉϥϩⲟⲛⲧϥϣⲓⲃⲉ
ϥⲡⲱⲛⲉ·ϩⲱⲥϥⲣⲧϩⲉⲕⲉⲣⲱⲙⲉ
ϥⲣⲧϩⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧⲧⲏⲣϥ·
ⲁⲩⲱⲧⲉϥⲙⲟⲣⲫⲏϯϩⲟⲧⲉⲛⲁⲉⲙⲁⲧⲉ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ·ϫⲉⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉⲡⲁⲥⲟⲛ·ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥⲓⲣⲟⲟⲩϣⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲙⲥϥ
ϩⲣⲁⲓⲅⲁⲣϩⲙϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩϯⲛⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲧⲁⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲧⲁⲃⲱⲕⲙⲁⲙⲧⲟⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲛⲉⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲥⲉⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲧⲡⲁⲱⲛⲉⲡⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ⲡⲉϫⲁϥⲟⲛⲛⲁϫⲉⲉⲕϣⲁⲛⲃⲱⲕⲕⲏⲙⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲡⲁⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ·ⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·
ⲉⲧⲛⲁϯⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ·ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ·ⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲱⲱϥⲛⲁⲛⲧϥϩⲛϣⲟⲣⲡⲟⲩⲛⲟⲩϣⲟⲣⲟⲙⲡⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ·ϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϩⲏⲕⲉⲡⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϥ·ϯⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲁⲣⲉϥⲧⲙⲉⲟⲩⲥⲟⲛϩⲏⲕⲉϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ·
_warn:empty_norm_ⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϩⲏⲕⲉⲡⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲧⲙⲙⲟϥ·ⲛⲁⲛⲧϥⲁⲛⲇⲩⲡⲛⲟⲛϣⲟⲣⲡⲟⲩⲛⲟⲩϣⲟⲣⲟⲙⲡⲉ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲥⲧⲟⲓϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ·ϫⲉⲉϣⲱⲡⲉ·ⲟⲩϩⲏⲕⲉⲡⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϥϯⲥⲧⲟⲓ·ⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲕⲣⲁⲛ·ⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧϩⲏⲕⲉ·
ⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲛⲁⲧⲁϩⲟⲧⲏⲣϫⲉⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲁ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲁⲣⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥϫⲉϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡϣⲗⲏⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛⲁⲩⲱϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲛⲧϥϣⲟⲣⲟⲙⲡⲉ·ϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉϣⲱⲡⲉϯⲙⲡϣⲁ·ϯⲟⲩⲱϣⲧⲣϣⲱⲡⲉ·ϩⲙⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ·ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲕϣⲁⲛⲗⲟϩⲙⲡⲉⲓⲥⲱⲙⲁ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲡⲱⲣⲡⲁϣⲏⲣⲉ·
ⲙⲡⲟⲩⲧⲟϣⲅⲁⲣϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲟϣⲥⲟⲗⲥⲗⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲙϫⲁⲓⲉ·ⲧⲣⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲡⲉⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ·ϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲏⲩⲉⲧⲥⲱⲧⲙ
ⲃⲱⲕⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲕⲏⲙⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉϣⲱⲡⲉ·ⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙϩⲱⲃⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲁϩⲧⲉϫⲙⲕⲁϩ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ⲛⲧⲉⲟⲩⲛⲁⲧⲁϩⲟϩⲁϩⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲉⲛⲧⲙⲡϣⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲧⲁⲙⲡϣⲁⲟⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟϩⲙⲕⲉⲁⲓⲱⲛ·ϩⲁϩⲧⲙϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ·ϫⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓⲙⲙⲟⲁⲛϩⲛⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃⲉϥⲉⲧⲁϫⲣⲟϩⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲛⲧⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲉⲕⲣⲓⲕⲉⲟⲩⲇⲉⲛⲉⲕϩⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲁⲙⲁⲧⲉⲱⲃ·ⲛⲧϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲣⲟϥ·
ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·ⲥⲉⲛⲁϩⲙⲉⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲏⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲛⲛⲉϩⲉⲗⲁⲁⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·ϩⲛⲧⲉⲕϭⲓⲛⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲇⲉϥϫⲱⲛⲁⲓϥⲧⲱⲟⲩⲛ
ϥϣⲗⲏⲗⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙⲙⲛϩⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲩⲉⲟϣ·
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲛⲕⲟⲧⲕⲕⲁϩ·
ϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱϥϯⲡⲉϥⲛⲁϭⲓϫⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲥⲉⲉⲃⲟⲧⲡⲁⲱⲛⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲥⲱⲧⲙϩⲉⲛⲫⲱⲛⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉϩⲓⲧϩⲏⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲟⲛⲛⲟϥⲣⲓⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲣⲟⲧϣⲟⲟⲡϩⲛⲧⲉϥϭⲓⲛⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲕⲁⲕⲁϩⲏⲩⲁⲗⲟⲃⲏⲧⲉⲉⲧⲧⲟϩⲓⲱⲱ
ϯⲧⲉⲥⲡⲁϣⲉ·ⲕⲁⲓⲥⲉ·ⲕⲉⲡⲁϣⲉⲇⲉϭⲟⲗⲙⲙⲟϫⲉⲛⲛⲉϭⲱⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ·
ϯⲇⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲉⲥⲏⲧⲟⲩⲱϣⲟⲩⲡⲉⲧⲣ
ⲥⲱⲧⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲣⲁϣⲉⲁⲩⲱⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ·
ϯⲇⲉⲡⲁϣⲗⲏⲗⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·ⲁⲩⲱϭⲱⲗⲟⲩⲁϣⲏⲱⲛⲉ·ⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ
ⲁϩⲉⲣⲁⲧ
ϣⲗⲏⲗ·ⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲛⲛⲉϩⲉ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ·
ⲟⲩⲱⲙⲉⲛⲧϥⲥⲉⲉⲡⲉⲟⲉⲓⲕ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲙⲟⲟⲩⲛⲧϥⲥⲉⲉⲡⲉⲉⲣⲟ·
ⲛⲧⲉⲣⲛⲁⲩⲇⲉϫⲉⲙⲡⲟⲩⲱϣⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲧⲣϭⲱⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲡⲉⲣϣⲧⲟⲟⲧⲉⲃⲟⲗ
ϣⲗⲏⲗⲉϩⲣⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲛⲧϥⲉⲓϣⲁⲣⲟϣⲟⲣⲡϥϯϭⲟⲙⲛⲁ·ϥⲉⲓⲟⲛϣⲁⲣⲟϩⲉⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ·ϫⲉⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲟϩⲟⲟⲩϫⲉⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲉⲓⲥⲥⲉⲣⲟⲙⲡⲉⲙⲡⲉⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲛⲧⲟⲕⲙⲁⲩⲁⲁ·
ⲛⲧⲉⲣⲱⲥⲕⲇⲉϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛ·ⲥⲙⲛⲡⲉⲕϩⲏⲧⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲟⲉⲓⲕϫⲉⲛⲧⲉⲓϩⲛⲟⲩϩⲓⲏⲟⲩⲏⲩ·
ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲧⲟϣⲧⲣⲉϭⲱⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲟⲩϩⲟⲟⲩ·
ⲧⲛⲣⲁϣⲉⲇⲉⲛⲙⲙⲁ·ⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲙⲉⲣⲓⲧ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲇⲉϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ·ⲉⲓⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛϯⲟⲩⲟⲉⲓⲕ·ϩⲏⲙⲁⲩⲱⲣⲟⲟⲩⲧϩⲱⲥϫⲉⲛⲧϣⲁⲧⲟⲩϩⲛⲧⲉⲧⲣⲓⲣ·
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉⲇⲉⲟⲛⲟⲩⲛⲕⲁϣⲁⲟⲩⲟⲙϥ
ϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲓⲥⲙⲉϩⲥⲟⲣⲟⲙⲡⲉϫⲓⲛⲛⲧⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ
ϥⲧⲟⲟⲩⲟⲉⲓⲕⲉⲧⲧⲏϣⲛⲁⲙⲏⲏⲛⲉ·ⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲇⲉϣⲁⲣⲟϩⲟⲟⲩⲉⲓⲥⲧⲕⲧⲟⲛⲧⲛⲁ·
ⲁⲩⲱⲙⲛⲉⲓⲙⲉⲉⲛⲉϩϫⲉⲛⲧⲉⲓⲧⲱⲛⲁⲗⲗⲁⲏⲩⲉϩⲟⲩⲛϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓ·
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲇⲉⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣϣⲗⲏⲗϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ·
ϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ·ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲣⲉⲕⲁⲁϩⲁϩⲧⲏϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲁⲙⲟⲩ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛϩⲱⲃ·ⲧⲏϣⲛⲁⲁⲛⲉⲃⲟⲗⲧⲣⲉϭⲱⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲁⲗⲗⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲃⲱⲕⲕⲏⲙⲉ·ϫⲱⲉⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ·ⲁⲩⲱϩⲏⲩⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲣⲉϫⲱⲉⲣⲟⲛⲉⲩⲣⲁⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲟⲩⲡⲉⲓⲑⲉϫⲟⲟⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲟⲛⲙⲡⲟⲩϫⲱⲉⲣⲟⲛⲉⲩⲣⲁⲛ·
ⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϫⲉⲡⲉⲛⲧϥϯⲣⲁⲛⲗⲁⲁⲩⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲧⲟϥⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲣⲁⲛ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛⲁⲣⲓⲡⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉϣⲁⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϩⲙⲏⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉⲇⲉⲙⲡⲣⲕⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲣϩⲁⲗⲙⲙⲟ·ϫⲉϥⲣϩⲁⲗⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲇⲉⲛⲁⲓ·ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲁⲩⲱⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·
ⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲩⲟⲩ·
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁϩⲟⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ·ⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲡⲩⲅⲏⲙⲟⲟⲩ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϩⲙⲟⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲉⲧⲃⲉϩⲓⲥⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲉϩⲉⲛⲛⲟϭϣⲏⲛⲣⲏⲧϩⲓϫⲛⲡⲩⲅⲏ·
ⲛⲧⲉⲣⲙⲓⲕⲉⲁⲩⲱⲧⲁⲙⲧⲟⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ·ϭⲱϯⲟⲩⲟⲓϩⲛϣⲏⲛ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉ·
ⲁⲩⲱⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲛⲧϥⲧⲱⲱϭⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲟⲩⲛϩⲉⲛⲃⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩⲟⲧⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲓⲧⲣⲉⲁⲩⲱϩⲉⲛϩⲣⲙⲁⲛ·ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲛⲧⲉ·ⲙⲛϩⲉⲛϫⲙⲡⲉϩ·ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛⲇⲟⲣⲁⲕⲓⲟⲛ·ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲓⲥⲙⲁ·ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲛϣⲉϣⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲉⲃⲟⲗ·
ⲡⲩⲅⲏⲛⲉⲧⲁⲩⲉϩⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲥⲟϣⲏⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲣⲏⲧϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲇⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ·ϣⲏⲛ·ⲁⲩⲱⲑⲉⲱⲣⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·ⲉⲓⲥϥⲧⲟⲟⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲉⲓⲟⲩⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩϩⲛⲧⲉⲩϩⲓⲕⲱⲛ·ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧⲛⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲟϩⲓⲱⲟⲩ·ⲡⲉⲥⲙⲟⲧϩⲉⲛⲡⲉⲣⲓⲥⲱⲙⲁ·
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩⲇⲉⲉⲣⲟⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲭⲁⲓⲣⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧⲥⲟⲛ·

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin, Elizabeth Davidson, Caroline T. Schroeder
attributed_author: Papnoute of Scetis
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1914
copyist: Victor son of Mercurius
corpus: life.onnophrius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24
idno: OR. 7027 ff. 12b-17b
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Life of Apa Onnophrius the Anchorite
msName: MERC.AC
next: urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) The origDates are taken from PAThs.
objectType: codex
order: 3
origDate: 1004
origDate_notAfter: 1004
origDate_notBefore: 1004
origDate_precision: medium
origPlace: St. Mercurius Monastery
pages_from: 24
pages_to: 34
parsing: automatic
paths.authors: 82
paths.manuscripts: 181
paths.works: 254
placeName: Edfu
previous: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:9-16
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion, PAThs
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: checked
title: Life of Onnophrius part 3
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: none
version_date: 2019-09-30
version_n: 3.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24

Text Corpus: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius

Author Textgroup: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Versified Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/verses/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24/annis