Normalized Text

ⲃⲓⲟⲥⲁⲩⲱⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ·ⲛⲧϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲧⲙϣⲓⲣ·ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲁⲙⲏⲛ·

ⲉⲛⲧϫⲱⲕⲙⲉⲛⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲡⲟⲗⲏϯⲁⲧⲟⲟⲙⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲫⲟⲣⲉⲓⲥⲁⲣⲝ,ⲉⲥⲧⲱⲇⲉϩⲉⲛⲗⲁⲥⲥⲁⲣⲝϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩϩⲉⲛⲁⲓⲡⲁⲓⲛⲟⲥ·ⲉⲛⲧⲡⲉⲧⲡⲉϣⲓⲣⲱⲙⲉϩⲛⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲏϯⲁⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲟⲙⲁⲡⲉⲡⲉⲡⲉϩⲣⲟϣⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓⲥⲁⲣⲝ,ⲥⲭⲉⲇⲱⲛⲙⲛⲥⲁⲣⲝⲧⲟϩⲓⲱⲟⲩ,ⲁϣⲗⲁⲥⲥⲁⲣⲝⲉⲧⲛⲁϣϫⲱⲧⲁⲉⲓⲟⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲥⲉⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲗⲁⲥϩⲉⲛⲁⲥⲱⲙⲁⲧⲟⲥⲧⲣⲉϫⲱϩⲉⲛⲁⲓⲡⲁⲓⲛⲟⲥⲉⲣⲟⲟⲩ,ϩⲉⲟⲛⲛⲧϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲏϯⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲡⲉϩⲣⲟϣⲥⲁⲣⲝⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲗⲁⲁⲩⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉϩⲓⲥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲁⲩⲱⲥⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲙⲡⲟⲗⲏϯⲁⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉϣⲟⲟⲡϩⲓϫⲙⲕⲁϩ,ⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲟⲟϥϫⲉ·ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁϩⲛⲡⲏⲩⲉ,ⲙⲁⲉⲧϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ,ⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁϣⲃⲃⲉⲡⲉⲛⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲓⲛⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ·

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱϣⲕⲱⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲥⲧⲱⲣⲓⲁⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥ,ⲛⲁⲓⲛⲧϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ˽ϫⲉⲛⲛϫⲟⲟϫⲉⲛⲉⲩⲁⲑⲗⲱⲛⲙⲛⲛⲉⲩⲁⲅⲱⲛ˽ⲁⲡⲟⲣⲉⲓϩⲣⲁⲓϩⲏⲧϩⲱⲥⲥⲟⲟⲩⲛⲧⲁⲁⲥⲑⲉⲛⲉⲓⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲙⲛϫⲓⲥⲉⲁⲣⲉⲧⲏⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩ,ϩⲉⲟⲩⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϩⲁⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁϫⲟⲥⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲉϥⲉⲡⲉⲓⲭⲉⲣⲉⲓϫⲓⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧ,ⲁⲡⲟⲣⲉⲓⲛⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙϫⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁϣϩⲉⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲙⲁϯⲛⲁⲟⲩⲥⲩⲅⲛⲱⲙⲏⲧⲣϫⲟⲟϫⲉⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲛⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉ·ⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛϩⲏⲧϥϥⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧⲉⲙⲡⲉϥϯⲥⲟⲅⲁⲣⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲧⲟⲟⲩⲙⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ,ⲡⲉϥϯⲥⲟⲟⲛⲟⲩⲱϩⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧϩⲙⲙⲁⲛⲉⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲩⲱⲁⲣⲏⲩϩⲉⲁⲧⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ,ⲧⲁⲓⲟⲛⲧⲉϩⲉⲛⲧϥⲧⲥⲁⲃⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥⲙⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ,ⲧⲁⲓⲛⲧϩⲁϩⲙⲁⲧⲉⲙⲙⲟⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ,ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲉⲛϩⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲣⲉⲙⲟⲟϣⲉϩⲏ·

ⲡⲗⲏⲛϩⲱⲥⲥⲟⲟⲩⲛⲛϭⲱϫⲃⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟ,ⲟⲩⲱϣⲕⲁⲣⲱϩⲓⲥⲧⲱⲣⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩϫⲓⲥⲉⲙⲛⲧⲁⲉⲩⲧⲉⲗⲉⲓⲁϩⲱ,ⲉϣϫⲉⲛⲁⲩⲡⲉⲕⲣⲓⲙⲙⲁϩⲱⲱϥⲙⲧⲟⲛⲁⲃⲁⲗϥⲁⲡⲉⲓⲗⲉⲛⲁⲧⲉⲓϩⲉϫⲉ·ⲁⲣⲁⲧⲉⲓⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉϣϫⲉϩⲟⲗⲱⲥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϫⲉϩⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲉⲁⲩⲱϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲛⲏⲧⲟⲥⲛⲉ,ⲁⲩⲱϫⲉⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲏϯⲁϫⲓⲥⲉⲧⲉⲓϩⲉⲧⲏⲣⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟ,ⲁⲩⲱϫⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲧⲣⲉⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥϣⲏⲣⲉⲕⲱⲧⲧⲉⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ,ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲡⲕⲁⲣⲱⲧⲧⲙϫⲱⲛⲁⲃⲓⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩ;ⲕⲁⲛⲉϣϫⲉⲙⲉⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲉϫⲱⲛⲁⲡⲟⲗⲏϯⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲙⲉϩⲁⲣⲉⲧⲏⲛⲓⲙⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲛϫⲱⲉⲧⲛⲁⲉϣⲧⲁϩⲟϥϩⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟϫⲉⲛⲛⲉϣⲱⲡⲉⲉϣϫⲉⲫⲑⲟⲛⲓϩⲡⲩⲛⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲃⲓⲟⲥⲡⲁⲣⲁⲛⲉⲧⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥϣⲏⲙⲛϩⲏⲧⲟⲩ·

ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲝⲙⲉⲥⲁϩⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉϫⲉ·ⲁⲣⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭⲛⲁⲓⲛⲧϫⲱⲛⲏⲧⲛϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ,ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧϫⲓⲥⲉⲧⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·ⲁⲩⲱϩⲱⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲱⲫⲉⲗⲓⲁⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲃⲓⲟⲥⲉⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣϥⲥϩⲁⲓⲛⲁϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲃⲓⲟⲥⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ˽ⲛⲁⲓⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲛⲡⲁⲗⲁⲓⲁⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲙⲛⲕⲩⲛⲏ˽ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛⲛⲧⲛⲧⲱⲛⲛⲡⲉⲩⲥⲙⲟⲧⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓϩⲱⲱⲉⲣⲏⲧⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲉⲙⲙⲟϥ·ⲛⲁⲓⲟⲩⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲣⲁⲓϩⲏⲧⲟⲡϥϫⲉⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲡⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲓⲥⲑⲁⲓϩⲓⲥⲧⲱⲣⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲩⲱⲧⲣϯⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲏϯⲁⲛⲏⲧⲛ,ⲥⲟⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩⲱⲣϫϫⲉ·ⲟⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲉⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ,ⲁⲩⲱϫⲉ·ϣⲁⲣⲉⲥⲟⲉⲓⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϩⲏⲧ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϫⲉϣⲁⲣⲉⲗⲁⲟⲥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϣⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ,ⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧⲥⲟⲫⲟⲥⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛϫⲟⲟ·ⲡⲟⲗⲏϯⲁⲙⲛⲃⲓⲟⲥⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ,ⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉϩⲛⲗⲁⲩⲣⲁϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·

ⲛⲉⲟⲩⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲇⲉⲡⲉ·ⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲡⲉϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲛⲧⲉⲗⲩⲕⲓⲁⲡⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥⲉⲧⲏⲡⲕⲁϩ,ⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥⲡⲉⲧⲉϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉⲉⲣⲉⲡⲉϥⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲙⲁϩⲛⲡⲏⲩⲉ,ⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉⲥⲟⲫⲟⲥⲡⲁⲩⲗⲟⲥ·ⲁⲓⲧⲉⲓⲇⲉϥϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϥⲙⲉⲣⲉⲧⲉⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁⲃⲓⲟⲥⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲡⲁⲧⲉϥⲭⲱⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲉⲗⲩⲕⲓⲁϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲙⲁⲁⲡⲁϩⲓⲉⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲡϣⲁⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲁⲁϥⲉⲧⲟⲟⲧϥⲟⲩⲛⲟϭⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲅⲓⲟⲥ,ϥⲕⲟⲥⲙⲉⲓϩⲙϣⲁϫⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲇⲓⲁⲕⲣⲏⲥⲓⲥⲙⲁⲁⲩⲁⲣⲉⲧⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·ϥⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲉⲓⲟⲛⲙⲙⲟϥϩⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲛⲁⲕⲟⲗⲟⲑⲓⲁⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣϥⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉϩⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϩⲛⲁⲣⲉⲧⲏⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ˽ⲉⲧⲉⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲡⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲙⲣϣⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲧⲁⲕⲧⲓⲕⲟⲥⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲁⲣⲉⲧⲏⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲛⲁⲓϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲛϭⲓⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ,ⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲉⲥⲩⲭⲟⲥⲁⲩⲱⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲥ,ⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲁⲡⲉϥⲙⲁ·ⲧⲟⲧⲉⲧⲁⲣⲁⲭⲏϣⲱⲡⲉϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲓⲁ·ⲥⲟⲟⲩⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲡⲁⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥⲁⲩⲱϭⲱϣⲧⲛⲥⲱϥⲧⲏⲣⲟⲩϩⲱⲥⲛⲧⲟϥⲉⲧⲛⲁⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲥⲁⲉⲛⲧϥⲛⲕⲟⲧⲕ·ⲗⲟⲓⲡⲟⲛⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲙⲃⲁⲛⲉⲙⲙⲟϥⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉⲧⲧⲏϣⲉϣⲱⲡⲉⲧⲉϥⲁⲫⲟⲣⲙⲏ,ϥⲥⲟⲧⲡⲛⲁϥⲗⲟⲙⲙⲟⲟⲩϩⲁⲡⲉⲩϩⲟⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲙⲁⲉⲍⲩⲭⲁⲍⲉ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲙⲡⲉϥⲗⲟϥⲡⲏⲧⲛⲥⲁⲡⲉⲑⲃⲃⲓⲟⲉⲛⲉϩϩⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·

ⲛⲁⲓⲇⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩϥⲙⲟⲩⲧⲉⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉ,ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲟⲩϩⲟⲩⲟⲡⲉⲧⲣⲉⲥⲉⲡⲉⲛⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲛⲱⲛϩ·ⲁⲗⲗⲁϫⲉⲕⲁⲥϣⲱⲡⲉⲁⲓϯⲟⲥⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲛⲧⲉⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁϯⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲣⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓⲛⲁⲙⲁⲙⲁⲩⲁⲁ,ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩϩⲛⲡⲁⲣⲣⲟⲓⲙⲓⲁϫⲉ·ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲱϩϩⲛⲟⲩⲕⲗϫⲉϩⲛⲟⲩϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲱϩϩⲛⲟⲩⲏⲓⲃⲣⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁϫⲏϩϩⲛⲟⲩⲙⲓϣⲉ·ⲣⲛⲟϥⲣⲉⲛⲁⲟⲩⲛⲧⲣⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓⲛⲁϩⲛⲟⲩⲙⲁⲙⲁⲩⲁⲁⲧⲛⲥϥⲉⲟⲩϫⲁⲓⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ,ⲡⲁⲓⲛⲧⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲙⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ,ϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟⲧⲛϩⲙⲟⲟⲥϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲣⲉⲛⲁⲩⲇⲓⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏⲡⲉⲛⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲁⲓⲧⲉⲁⲓⲧⲓⲁⲛⲧⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧⲃⲏⲏⲧ·ⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲇⲉⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲉϥⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲟⲩϫⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·

ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁϯⲙⲉϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲗⲩⲕⲓⲁϥⲥϭⲣⲉϩⲧⲁⲩⲱⲟⲱϩϩⲛⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϩⲙϯⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϩⲙⲣⲁⲛϩⲁⲅⲓⲟⲥⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲡⲟⲥⲑⲉⲟⲕⲧⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲟⲛⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲧⲉⲓϩⲉϩⲁⲡⲗⲱⲥⲁⲗⲗⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗ,ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧⲡⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲓⲁⲣⲁⲛⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥⲑⲉⲟⲕⲧⲓⲥⲧⲟⲥ,ϥϣⲣⲡⲥⲩⲙⲁⲛⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲙⲡⲉϥⲉⲩⲕⲧⲏⲣⲓⲟⲛϩⲓⲧⲛⲛⲉⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲑⲉⲟⲕⲧⲓⲥⲧⲟⲥⲅⲁⲣϣⲁϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉⲙⲙⲟϥϫⲉ·ⲉⲛⲧⲕⲟⲧϥϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ,ϩⲙⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲓⲕⲱⲧϩⲙⲣⲁⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥϩⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥⲙⲛⲛⲉⲩⲁⲅⲱⲛⲉⲧⲟϣ·ⲕⲱⲧϩⲱⲟⲩϩⲉⲛⲁϣⲏⲯⲩⲭⲏϩⲓⲧⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲙⲛⲧⲁⲗϭⲟⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲙⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱϩϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲣⲉϩⲁϩⲛⲏⲩϩⲛⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥⲉⲓⲛⲉⲉⲧϣⲱⲛⲉ,ϩⲟⲩⲟⲇⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛϩⲓⲱⲟⲩ,ϫⲧⲟⲙⲙⲟⲟⲩϩⲙⲕⲟⲓⲙⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲙⲁⲧⲉⲧⲁⲗϭⲟϩⲓⲧⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·

ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲅⲁⲣⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛϩⲓⲱⲱϥⲛⲁϣⲧⲉⲙⲁⲧⲉ,ⲇⲁⲓⲇⲉⲛⲉⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲛⲟϭϣⲧⲟⲣⲧⲣⲙⲛϩⲉⲛⲧⲁⲣⲁⲭⲏϩⲓⲧⲙⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϩⲱⲥⲧⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲡⲁϩⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉⲁⲩⲱⲟⲛⲡⲉⲩⲕⲉⲥⲱⲙⲁ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲧⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲥⲡⲥⲱⲡⲟⲩϫⲉⲉⲩⲉϣⲗⲏⲗⲉϫⲱⲙⲁⲧⲉⲧⲁⲗϭⲟϩⲓⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲓⲁ,ⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉⲟⲛϯⲁⲥⲡⲁⲣⲁⲥⲥⲉⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲉⲓⲭⲉⲣⲉⲓⲉⲧⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ·ⲧⲟⲧⲟϩⲉϩⲁⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉϭⲱϩⲓⲧⲉϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲁⲩⲱⲛⲉⲛⲉϫⲥⲃⲏⲏⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲱϣⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲛⲟϭϩⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲣⲧϩⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲡⲉ·ⲧⲟⲧⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲛϩⲧⲏϥϩⲁⲣⲟϥⲁⲣⲭⲉⲓϣⲗⲏⲗⲁⲩⲱⲧⲁⲗⲉⲛⲉϥϭⲓϫⲉϫⲱϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲧⲣⲉϥϣⲗⲏⲗϩⲱⲱϥⲁⲩⲱϥⲕⲱⲛⲉϥϭⲓϫϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉⲙⲙⲟ·ⲡⲁⲓⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲁϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲁⲩⲱⲧⲱⲟⲩⲛϩⲉⲉⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁϩⲓⲛⲏⲃⲧⲃⲃⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝⲉⲧⲛⲙⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϣⲱⲡⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓⲉⲧϣⲱⲛⲉϩⲙⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲁⲡⲉⲥⲙⲟⲩ·ⲡⲁⲓⲟⲩⲛⲡⲉϣⲟⲣⲡⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline T. Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
author: unknown
Coptic_edition: Tito Orlandi, A. Campagnano, Vite dei monaci Phif e Longino. Milano, Cisalpino Goliardica, 1975, pp. 47-93 (Vita Longinis)
corpus: life.longinus.lucius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9
entities: automatic
identities: checked
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Longinus and Lucius
next: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:10-16
note: Digital, TEI-XML encoded text from the PATHS GitHub Repository September 2019.
objectType: codex
order: 1
parsing: automatic
paths_works: 418
people: John the Apostle; Paul the Apostle; Saint Peter; Solomon
places: Alexandria; Jerusalem; Lycia
project: Coptic SCRIPTORIUM, CMCL, PATHS
redundant: no
segmentation: checked
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: automatic
title: Life of Longinus and Lucius part 1
translation: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9

Work: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:0-9/annis