Normalized Text

ϩⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ,ⲁⲩⲱϩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·ⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲟⲃϣϥ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ.ⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥⲛⲁϫⲱⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲁⲩⲱⲧⲏⲩⲛⲁϥⲓⲧⲙⲛⲉⲧⲧⲏϩⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲙⲙ·ⲁⲩⲱⲛⲟⲩϩⲃⲏⲩⲉⲙⲛⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩⲛⲁⲑⲗⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ·

ϩⲱϭⲉⲉⲣⲟϩⲛⲛⲓϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲕⲓⲙϭⲱⲛⲧⲟⲣⲅⲏⲛⲟⲩⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ.ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩϭⲉϣⲱⲡⲉϣⲁϫⲉⲉϩⲣⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲱⲣϣⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲛϭⲓϫϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲟⲩϫⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲛⲧϭⲁⲉⲓⲉⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉϩⲏⲡⲉⲣⲟϥⲁⲛ·

ϣⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲉⲛⲓⲙⲟⲕϩⲥϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲙⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲙⲛⲟⲩⲁⲛϩⲏⲧⲟⲩⲁϣⲟⲩⲁⲁⲛⲁϥ·ⲉⲓⲣⲉϩⲱⲱϥⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·

ϥⲓⲙⲙⲁⲩⲛⲟⲃⲉ·ⲧⲁϥⲓⲙⲙⲁⲩϩⲓⲥⲉⲙⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ.ⲙⲛⲑⲗⲓⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱⲧⲛⲡⲉϫⲉϯⲥⲙⲏⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲓⲛⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲃⲁⲗ·ⲁⲗⲱⲧⲛϩⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ·

ϣⲁⲛⲁⲩⲱϣⲙⲙⲟⲙⲁⲩⲁⲁ·ⲁⲩⲱⲥⲱϣⲙⲙⲟⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲙⲛⲛⲉϥⲕⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϫⲱϩⲙ·ϥⲥⲱⲱϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥⲙⲡϥⲣϣⲣⲡϫⲁϩⲙⲉϥ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲱϥⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ·

ⲙⲙⲛϭⲟⲙ·ⲧⲣϫⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥⲁⲛϩⲁⲣⲟϥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉϥⲱϣⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏϥⲯⲁⲗⲗⲉⲓϣⲁϫⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲡⲉϫⲉϣⲟⲩϣⲧⲙⲣⲱϥ·

ⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉϥϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϥϭⲟⲟⲗⲉⲇⲉⲟⲛⲣⲁⲛⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ.ϣⲁϫⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲡⲏⲩⲉϫⲉϫⲁϫⲉⲏⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱϣⲟⲩⲡⲱϩⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲉⲧϩⲓⲱⲱϥ

ⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉϥⲛⲁⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ.ⲁⲩⲱϥϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥϫⲟⲉⲓⲥ·ϣⲁϫⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲡⲉ·ϫⲉϣⲟⲩϣⲱⲱⲧⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥϭⲓϫⲙⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·

ⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩⲛⲥϩⲓⲙⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲓϫⲙⲕⲁϩϫⲉϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲛⲉϩⲛⲧⲃⲃⲟⲛⲓⲙ·ϣⲁϫⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲛⲡⲉ.ϫⲉⲉⲓⲥϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ·

ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲁⲡⲛⲁϣⲱⲡⲉⲡⲁⲛⲧⲱⲥϩⲛⲙⲏⲧⲉⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲓϣⲁϫⲉⲁϣⲁϩⲟⲙⲁⲩⲱⲣⲓⲙⲉⲙⲛⲙⲏⲧⲉⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲕⲱⲙϣ.ⲁⲩⲱⲕⲣⲙⲣⲙ·ⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲧⲙⲙⲉⲥⲧⲉⲉⲧϫⲡⲓⲟⲙⲙⲟⲟⲩ.

ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲛⲁⲩⲱⲡⲓⲥⲭⲏⲙⲁⲛⲁⲟⲩⲛⲁ·ϩⲛⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲉⲥⲉⲥⲙⲟⲛⲧⲁⲛ·ϣⲁϫⲉⲛⲧⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲟⲟϥⲉⲧⲛⲁⲣⲣⲙⲙⲁⲟⲛϩⲏⲧϥⲡⲁⲓϫⲉⲣⲙⲣⲁϣⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ·ⲉⲧⲉⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥ·ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲟϫⲉϯϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲟⲕ·ⲣⲙⲣⲁϣⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉⲣⲉϥⲙⲓϣⲉⲙⲛⲛⲓⲙ·ⲙⲁⲣⲉϥϭⲙϭⲟⲙϩⲛⲟⲩ.

ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲓϣⲉⲉϫⲛⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲉϫⲛϩⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲓϣⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥϭⲙϭⲟⲙϯⲟⲩⲃⲉⲉⲟⲟⲩⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧⲙⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ·ⲙⲛϣⲓⲡⲉⲣⲱⲙⲉϩⲟⲩⲟⲇⲉⲣⲙⲙⲁⲟⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ·ⲁⲩⲱⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲗⲗⲏⲛ·

ⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲛϩⲧⲏϥⲉϫⲛⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲓϣⲁϫⲉ·ⲡⲁⲓⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲉϥϩⲁⲏⲁⲩⲱⲛⲁⲩⲧⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲉⲧϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲉⲧϫⲱⲛⲁⲓ.ⲡⲁⲓⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲕⲁⲕⲓⲁ·ⲙⲛⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉϩⲱⲃⲥⲉϫⲛⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉⲛϩⲏⲧϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·

ϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧϯϩⲏⲩⲁⲛ·ⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲁⲩⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏϩⲉⲛⲟⲥⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ·ⲛⲧⲣϩⲟⲩⲉⲥⲁⲃⲉϩⲛⲟⲩⲛϭⲓⲉⲛⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲉϣⲁⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲧⲃⲉϣⲓⲛⲉⲉⲧⲃⲉϫⲓϩⲁⲡⲉϫⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ·ϥⲓⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉ·

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉϥϩⲱⲃⲡⲉⲉⲛϩⲉⲛϫⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲃⲁⲗⲣⲱⲙⲉⲧⲁⲕⲟⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ⲁϣϩⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭⲛⲁϥⲁⲛⲧⲉⲉϥϣⲁⲛⲉⲛϫⲏⲉⲃⲟⲗϥⲕⲁⲥⲟⲉⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ϫⲱⲡⲁⲓϫⲉⲉϣϫⲉⲡⲉⲓⲙⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉϫⲉϥⲓϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩϫⲓⲟⲩⲉ.ϯϩⲁⲡⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩⲁⲛⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲟⲃⲉϥⲓⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉⲁⲩⲱⲛⲧϯϩⲁⲡⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲧⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥⲛⲧϫⲁϫⲉϩⲟⲡⲟⲩⲙⲙⲁⲩ·ⲉⲧⲉϫⲱϩⲙⲛⲉ.ⲙⲛⲥⲱⲱϥ·ⲙⲛⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙ·

ϩⲁⲡⲡⲓⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲧⲣⲉϯϩⲏⲩⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟⲁⲛ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲓⲛⲁⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃⲧⲉⲓϩⲉ·ⲁⲛⲟⲕⲟⲩⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲁⲛ·

ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥϫⲉϥⲉⲓⲙⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱⲟⲩϩⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·ⲃⲱⲕϣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲁⲗⲗⲁⲉϣⲱⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩⲙⲁⲩⲁⲁ.ϫⲉⲛⲁⲥⲟoⲩⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕⲛⲁⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲙⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲣⲱⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲛⲁϭⲛⲟⲩⲛⲁⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·

ⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲛⲧϥⲙⲁϩⲡⲗⲁⲛⲏ·ⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲟⲛⲉⲛⲧⲙⲁϩϥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲕⲁⲓⲣⲟⲥⲡⲉⲣⲥⲁⲃⲉ·ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩⲥⲱⲃⲉⲙⲙⲱⲧⲛ·ϫⲉⲛⲁϣⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲗⲁⲛⲟⲥⲥⲱⲃⲉϩⲁϩϩⲛⲛⲓϩⲃⲏⲩⲉ.ⲙⲙⲛⲣⲱⲙⲉϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϫⲉϣⲁϫⲉⲧⲉⲓϩⲉⲕⲁⲛ·ⲥⲟⲟⲩⲛ·ⲛⲁⲙⲉ·

ⲛⲟϭⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥϥϩⲛⲙⲏⲧⲉϭⲟⲥⲙⲙⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϩⲱⲥⲧⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃϣⲱⲡⲉϥϩⲏⲡⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲙⲡϥϫⲉϣⲁϫⲉⲉⲛⲉϩⲧⲉⲓϩⲉ·ⲟⲩⲧⲉⲕⲉⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ.ϫⲉⲃⲱⲕⲧⲱⲧⲉⲧⲛⲛⲁϭⲛϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩϥⲓⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϥⲓⲧⲟⲩ·ϩⲉⲉⲧⲁⲡⲁⲧⲁϩⲁϩⲧⲉⲛⲟⲩⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲗⲁⲁⲩ·

ⲁⲗⲗⲁⲛⲧϫⲟⲟϫⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲁⲣⲙⲉϩⲓⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲙⲛⲧⲣⲉⲥⲛⲁⲩ.ϣⲟⲙⲛⲧ·ⲥⲉϭⲛϫⲓⲟⲩⲉⲛⲥⲁⲉⲛⲧϥⲓⲧⲟⲩ·ϩⲁⲏ·ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁⲛⲓⲙⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲁⲛⲁϣⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ

ⲉϣϫⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ·ϫⲟⲟⲥⲁⲟⲩⲗϫⲉϭⲛⲉⲟⲟⲩ.ⲁϩⲣⲟϥϩⲱⲱϥⲡⲓϩⲱⲃⲙⲛⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲧⲱ,ⲉⲧⲱϫⲟⲟϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϥⲓϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩϫⲓⲟⲩⲉ·ⲙⲛϫⲟⲟϫⲉϭⲛⲧⲟⲩ·ⲟⲩⲉⲧϫⲟⲟⲁⲛ

ϫⲉϭⲛⲧⲟⲩⲟⲩϩⲱⲃⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·ⲟⲩⲉⲧϫⲟⲟϫⲉⲉⲓⲥⲛⲉⲧⲱⲛϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϥⲓⲧⲟⲩ·

ϩⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲧϩⲃⲟⲣⲃⲣⲙⲙⲱⲧⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ·ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϩⲓⲥⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲟⲗⲃⲗϩⲛⲏⲉⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲛⲧϥⲓⲧⲟⲩ·ⲙⲉⲧⲉⲧⲛϯϩⲏⲩⲗⲁⲁⲩⲛⲥⲁϭⲟⲗ·ϩⲓⲙⲓϣⲉ.ϩⲓⲙⲟⲥⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ·

ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϫⲉϫⲉⲣⲱϣⲉⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲣⲱϣⲉⲛⲁϩⲱⲛⲁⲓ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥⲛⲓⲙ·ϥⲛⲁⲁⲁⲙⲡϣⲁⲡⲉⲓϩⲱⲃⲥⲛⲁⲩⲧⲁⲣⲙⲉⲧⲉⲭⲉⲧⲏⲣϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉ.ϥϩⲁⲣⲉϩⲁⲧⲛⲟⲃⲉⲉⲧϩⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥⲥⲟⲧϩⲱⲱⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲓⲙϥⲧⲙϩⲉⲡⲡⲉϥϩⲟⲉⲣⲟϫⲓⲛⲟⲟⲩϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧⲕⲁⲁϩⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧϩⲁⲣⲉϩⲛⲉϥϣⲁϫⲉ·

ϫⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙϩⲱⲱⲡⲉⲓⲧⲱⲧⲛϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϯⲥⲙⲏϩⲉⲛⲁⲓⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲉϯⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲧⲁⲥⲉⲩϩⲧⲏⲩⲧⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ·ⲧⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲧⲛⲕⲁϩⲧⲁⲛⲟⲩϫϭⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩϥⲥⲟⲧϥ·ⲉⲧⲉⲗⲟⲅⲟⲥⲡⲉⲉⲧϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲧⲁⲧⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ·

ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉϯⲛⲁⲥⲙⲓⲛⲉⲛⲙⲙⲁⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·ⲛⲧⲉⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲓⲣⲏⲛⲏϣⲱⲡⲉⲛⲁ.ⲧⲁⲧⲁⲁ·ⲁⲩⲱⲧⲁⲧⲁϣⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲕⲱⲡⲁⲧⲃⲃⲟϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲛⲧⲉⲧⲁⲥⲕⲏⲛⲏϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲱⲟⲩ·

ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉϯⲛⲁⲕⲧⲟⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁⲓⲁⲕⲱⲃ·ⲁⲩⲱϯⲛⲁⲛⲁⲏⲓⲧⲏⲣϥⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉϯⲛⲁⲕⲁⲁⲁⲛϭⲉϫⲓⲛⲡⲉⲓⲛⲁⲩⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ϥϣⲁϫⲉⲕⲁϩⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ·ⲁⲩⲱϯⲛⲁϩⲉⲡⲡⲁϩⲟⲁⲛⲉⲣⲟⲟⲩϫⲉⲡⲱϩⲧⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϫⲙⲏⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲡⲉϫⲉⲁⲇⲱⲛⲁⲓϫⲟⲉⲓⲥ·

ⲛⲧϫⲉⲛⲁⲓⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲡⲉⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲇⲉϯⲉⲓⲣⲉⲙⲉⲉⲩⲉϩⲉⲛⲧⲛⲁⲩⲛⲉⲧⲛⲣⲙⲉⲓⲟⲟⲩⲉϣⲟⲩⲟⲉϫⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲟϭⲉϩⲙⲧⲣⲉⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥⲣⲱⲙⲉ·ϫⲟⲟⲧⲉⲓϩⲉ·ϫⲉⲛⲉϣⲁⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ·ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲱϣⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲛⲉϥⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·ϫⲛⲙⲙⲟⲛ·ϣⲁⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓϩⲉⲛⲫⲱⲥⲥⲁ·

ⲁⲩⲱⲟⲛϫⲉⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧⲟⲩϣⲱⲥ·ⲉϥϣⲁⲛⲥⲉⲕⲙⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓϥⲧⲥⲟⲟⲩⲟϩⲉⲉⲥⲟⲟⲩ.ϥⲧⲙⲧⲥⲟⲇⲉⲛⲧⲟϥⲟⲩϩⲓⲁⲉⲓⲃⲉⲧⲱϥⲧⲉ·ⲛⲧⲟϥⲟⲩⲁϥϫⲉⲣⲟⲟⲩⲁϣⲏϩⲏⲃⲥϩⲙⲏⲓϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·ϥⲧⲙϫⲉⲣⲉⲡⲱϥⲇⲉⲛⲧⲟϥϩⲙⲡⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛ·

ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ·ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ

This document is the last fragment in MONB.XJ for the work I See Your Eagerness. A lacuna of 8 pages (4 folios) in XJ follows. A parallel witness to the lacuna appears in codex MONB.GL and contains the end of I See Your Eagerness.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Amélineau 1907–14, 2:66-74 n.2; Zoega 1810, 493 (lines 9b–11a = XJ 78:ii.10b–18; lines 10b-11a=XJ 82:ii.25-28; lines 12b-13a=XJ 83:i.1-7); Ladeuze 1898, 367 (lines 21–25a = XJ 78:ii.10b–18; lines 23b-24a=XJ 82:ii.25-28; lines 24b-25a=XJ 83:i.1-7)
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86
endnote: This document is the last fragment in MONB.XJ for the work I See Your Eagerness. A lacuna of 8 pages (4 folios) in XJ follows. A parallel witness to the lacuna appears in codex MONB.GL and contains the end of I See Your Eagerness.
entities: automatic
identities: checked
idno: IB5 f. 58-62v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msitem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.XJ
next: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_70
note: Collated in Naples by David Brakke, March 2009; transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015) pp. 102-105.
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 77
pages_to: 86
parsing: automatic
people: God; Jacob; Moses; Samuel; Saul
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
source: David Brakke
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: XJ 77-86
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_63_70, MONB.DD 219-220 (not published by Coptic SCRIPTORIUM)

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_77_86/annis