Diplomatic Edition

ϫⲓⲟⲩⲁ·
ⲙⲟⲓϩⲉⲁⲛⲧⲉ·ⲉⲣ
ϣⲁⲛϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓ
ⲁⲛⲟⲥϣⲉⲡϩⲉⲛϩⲓ̈
ⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲛ
ϩⲉⲗⲗⲏⲛ·ϩⲉⲛ
ϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓ̈ⲕⲟⲥϫⲉⲥⲉ
ⲕⲏϩⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲛⲧⲛⲉⲫⲩⲗⲓⲥ
ⲧⲉⲓⲙ·ϯϩⲓⲥⲉⲓⲥⲁ
ⲁⲕ·ϫⲉⲕⲱϩ
ⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲧⲏ
ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲉⲓ·ⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲛⲓⲙ
ϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣⲡϣⲁ
ϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲗⲗⲁⲟⲩⲙⲟⲓϩⲉⲛ̄ϩⲟⲩⲟ
ⲧⲉ·ϫⲉⲧⲛⲕⲏϩ
ⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲧⲛϯ
ϩⲓⲥⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲧⲛϯⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·
ⲡⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲱⲧ
ⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁ·
ⲩⲛⲕⲉϩⲱⲃϥϣⲟ
ⲟⲡ·ⲟⲥⲉⲡⲉ·
ⲉⲓⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩ
ϣⲟⲣϣⲣⲡⲉⲛ̄ⲛ̄
ϣⲏⲣⲉⲉⲧⲉⲡⲁⲓ
ⲡⲉ·ⲧⲣⲉⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓ
ϯⲉⲟⲟⲩϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩ·ⲛ̄
ⲥⲱⲟⲩ·ⲧⲣⲉⲧⲟ
ϣⲟⲩϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ·
ⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲱ
ⲧⲙ·ⲁⲩⲱⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲧⲣⲉϩⲉⲛϣⲏ
ⲣⲉⲁⲧⲥⲱⲧⲙ·ⲙ︤︥ⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙⲁⲧ
ⲥⲃⲱⲙⲉⲥⲧⲉⲉⲧ
ϫⲱⲛⲁⲛ̄ⲙⲉ·
ⲟⲩⲱϣⲥⲟⲩⲛ
ⲉϣϣⲉⲁⲁ·
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲙⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ
ⲁⲁ·ⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲥⲱⲧⲙϫⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲓ̈
ⲥⲙⲏϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲟⲩ·ⲉⲧϣⲁ
ϫⲉ·ⲙⲉ·ϩⲙⲡⲉϥ
ϩⲏⲧ·ⲙⲡⲉϥⲕⲣⲟϥ
ϩⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ·
ⲉϫⲁϥϫⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲥⲟ
ϣϥⲡⲉϥⲙⲧⲟ
ⲃⲟⲗ·ϥϯⲉⲟⲟⲩⲇⲉ
ⲉⲧϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ̄
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲓⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉ
ⲛⲓⲙⲡⲉⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲉⲧϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲙⲁⲣⲉϥϩⲁ
ⲣⲉϩⲉⲣⲟϥⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·ⲛⲧ
ⲧⲉⲓⲥⲙⲏ·ⲥⲱϣϥ
ϩⲏⲗⲉⲓⲙⲛⲛⲉϥ
ϣⲏⲣⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·
ⲁⲩⲱϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ
ϩⲙⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙⲡⲟⲩϩⲱ
ⲉ̄̄ⲣⲟⲟⲩ·ⲉ̄ⲛⲉⲩⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁⲛⲧⲁⲁ·
ⲁⲗⲗⲁϣⲱⲡⲉⲟⲛ
ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ·ⲁⲛ
ⲧⲣⲉⲧⲁ
ⲉϩⲣⲁⲓϫⲟ
ⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟ
ⲣⲡ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ϣⲟⲣⲡⲉⲃⲟⲗϩ︤︥ⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲑⲩⲥⲓⲁ·
ϩⲡⲁⲓⲛⲧϫⲟⲟ
ϫⲉϯⲉⲟⲟⲩⲛⲉⲕ
ϣⲏⲣⲉϩⲟⲩⲟⲉⲣⲟ
ⲧⲣⲉϫⲓⲥⲙⲟⲩ·
ⲃⲟⲗϩ︤︥ⲛⲁⲡⲁⲣ︤ⲭ︥ⲏ
ⲧⲉⲑⲩⲥⲓ̈ⲁⲧⲏⲣ
ⲓ̈ⲏ︤︥ⲗϩⲓ
ⲙⲟⲓ̈
ϭⲱⲛ︤︥ⲧⲅⲁⲣⲛⲁⲙⲉ
ⲡⲉ·ⲧⲣⲉϩⲉⲛϩⲙ
ϩⲁⲗⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲱⲙⲛ̄
ϣⲟⲣⲡ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ
ϩⲙϩⲁⲗⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲥⲉⲣⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ
ϩⲓϯⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ·ⲛ̄
ⲟⲩⲱⲧϩⲁⲙⲡⲁ
ⲧⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ
ⲛⲁ·ⲉϣϫⲉⲟⲩ
ϣⲧⲁⲉⲓⲉϩⲉⲛ
ⲣⲱⲙⲉⲣ̄ϩⲙⲟⲧ
ⲛⲁ·ⲧⲁⲉⲓⲟⲟⲩϩⲙ
ⲡⲉⲕⲏⲓ·ϩⲙⲟⲧ
ⲛⲁ·ϩⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ
ⲛⲉ·ⲙⲁⲁⲛ·ⲙ̄
ⲡⲉⲓⲑⲉϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉϩⲓ̈ϫⲱϥⲡⲉⲡⲉ
ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ⲟⲩⲇⲉϩⲛⲟ·ⲁⲛ
ϩⲙⲟⲧⲛⲁ·ⲛϩⲏ
ϥⲡⲉⲥⲱⲙⲁⲙⲛ
ⲡⲉⲥⲛⲟϥϫⲟⲉⲓⲥ
ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
ⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙ̄
ⲙⲟϥ·ⲁⲩⲱⲟⲩϩⲱⲃ
ⲁⲛⲡⲉ·ⲟⲩⲱⲙϩⲓ
ⲥⲱⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲧⲟ
ⲟⲥⲁⲛⲡⲉⲧⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲃⲱⲕ
ϩⲣⲁⲓⲉⲙⲁⲩ·
ⲉϥ·ⲙⲙⲟ·ⲡⲟⲣ
ⲛⲟⲥⲁⲩⲱ̂ⲡⲟⲣⲛⲏ
ⲛⲟⲉⲓⲕⲁⲩⲱ
ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲛⲥ
ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲣⲉϥⲁⲛⲁϣ·
ⲛⲟⲩϫ·ⲟⲩⲁⲟⲩⲁ
ϩⲙⲡⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲧⲁⲛⲁⲓ·ⲁⲛ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ·
ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉⲅⲁⲣ
ⲉⲧⲧⲣⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ
ϯϩⲁⲡⲉⲣⲟ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲁⲛⲟⲩϯ·ⲁⲣⲁ
ⲧⲛⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲁⲣⲁⲧⲛⲛⲁϩⲱⲉⲣⲟ
ⲥⲱⲟⲩϩⲛⲁ·
ϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲟⲣⲅⲏ
ⲙⲛϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗ
ϩⲁⲡⲙ̄ⲙⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϣϫⲉⲛⲉⲓⲡⲟⲛⲏ
ⲣⲟⲛ·ⲧⲉⲓ̈ϭⲟⲧϣⲟ
ⲟⲡ…̣ⲓⲁⲛ·ⲉⲓ̄ⲉ·ⲟⲩⲛ̄
ⲟⲩⲟⲛⲉⲣⲟϥⲉⲧ
ϣⲁϫⲉ·ϫⲉϥϫⲱ
ⲉⲧⲉϥϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛ·ⲉϣϫⲉⲥⲉ
ϣⲟⲟⲡⲇⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲣ̄
ϩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲥⲉⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲛϭⲓⲉⲧϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ
ⲉⲧϣⲁϫⲉ
ⲧⲃⲉⲓ︤︥ⲥⲅⲁⲣϫⲱ
ⲛⲁⲓ·ⲉⲧⲃⲉⲓ︤︥ⲥ
ⲟⲛⲙⲁⲣⲛⲟⲉⲓ·ϫⲉ
ⲇⲱⲣⲟⲛⲛⲁⲙⲉ
ⲉⲧⲉϣϣⲉⲧⲣⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲧⲁⲁϥⲙ̄
ⲉⲧϩⲓ̄ⲧⲟⲩⲱ̂ⲱϥ
ⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁ
ⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉϥⲥⲟⲛ
ⲁⲩⲱⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ
ϩⲛⲛⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏ
ⲉϥⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲇⲉⲁⲛ
ⲙⲙⲁⲧⲉϩⲛϩⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲟⲩⲟⲛϩ
ⲃⲟⲗ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛ
ⲛⲁⲅⲕⲏⲇⲓⲁ
ⲃⲟⲗⲟⲥ·
ⲩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉϣⲟ
ⲟⲡ·ⲉⲣϣⲁⲛⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲉϥϣⲁⲛⲧⲙⲉⲣⲏⲧ
ⲉⲣⲟϥⲁⲁ·
ⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲡⲉϥⲙⲁ
ⲛⲕⲟⲧⲕⲧⲃⲃⲟϥ
ⲛⲁ·ⲁⲁϥ·ⲟⲩⲛ̄
ⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲃⲓⲟⲥ
ϩⲁⲡ·ⲧⲁⲁϥⲉϫⲛ
ϫⲓϩⲟ·ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ
ⲏⲥⲧⲓⲁ·ϩⲁ
ⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁ
ⲕⲁⲛⲱⲛⲛ̄ⲉⲕ
ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·ⲁⲡⲁⲣ
ⲭⲏ·ⲁⲩⲱⲣⲉⲙⲏⲧ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲛⲓⲙ·ⲟⲩⲛϩⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉⲉⲣϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥
ⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲏⲧ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲣⲟϥⲛⲧϫⲟ
ⲉⲓⲥⲅⲁⲣϫⲟⲟϫⲉ
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ·ⲙ̄
ⲙⲟϥϥⲓ·ⲙⲁⲣⲉϥ
ϥⲓ̈ⲉϥϣⲁⲛ
ⲣⲏⲧⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ϥⲧⲙⲁⲁ·ⲟⲩⲟⲓ
ⲛⲁϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉ
ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·ϥⲓ
ⲡⲉⲕⲥⳁⲟⲥⲟⲩⲁϩ
ⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲟⲩⲏⲏⲃϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ
ⲁⲩⲱⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ
ⲉⲧⲛⲁϩⲉϭⲉⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛⲛⲁⲓ·ⲉⲧⲛⲁ
ⲕⲧⲟϥⲡⲁϩⲟⲩ·ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ·ⲛⲧϥⲁⲣⲛⲁ
ϩⲱⲱϥ·ⲁⲩⲱ
ϥϣⲱⲡⲉ
ⲥⲧⲩⲗⲏⲛ̄ϩⲙⲟⲩ
ⲛ̄ⲓⲙⲉ
ⲗⲱⲧ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛ
ⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲛϩⲏ
ϥ
ⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϫⲉ
ⲉⲣⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲙⲓ̈
ϣⲉⲛⲙⲙⲁ
ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲧⲙⲓ̈
ϣⲉⲁⲛ·ⲙⲛⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲓ̈ϣⲉ
ⲛⲙⲙⲁ·ⲡⲉϥⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥⲏ̄ⲡⲉϥⲡⲛ︤ⲁ︥
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧⲉϥ
ϣⲁϫⲉⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉ
ⲧⲉⲓϩⲉϣⲏⲙⲧⲉ·
ⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉϣⲙ
ϣⲉⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛ
ⲧⲃⲃⲟⲛⲓ̈ⲙϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·
ⲁⲛⲛⲁⲣ̄ⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥⲁⲛⲛ̄ⲛⲧ
ⲉⲣⲏⲧⲙ̄ⲙⲟⲙⲡⲣ
ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥⲙⲡⲣ
ⲛⲕⲟⲧⲕⲙⲛϩⲟⲟⲩⲧ
ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ·
ⲛⲧⲁϩⲁϩⲛ̄ⲥϩⲓⲙⲉ
ϫⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉ
ⲁⲛ·ⲛⲁⲣ̄ϩⲉⲛⲡⲣⲁ
ⲝⲓⲥⲁⲛ·ⲉⲓⲛⲉ
ⲛⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲙⲡⲣϩⲉⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ
ⲟⲛ·ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓ
ⲟⲛ·ⲕⲁⲛⲥⲉ
ⲥⲱⲧ︤︥ⲙⲁⲛϩⲉⲛ
ⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲛϩⲏⲧ
ⲛⲁϣⲡⲏⲣⲉ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·ⲛϭⲓϩⲉⲗ
ⲗⲏⲛ·ⲁⲩⲱⲥⲉⲥⲟⲩ
ⲱ̂ⲛ̄ⲛ̄ϫⲉⲏⲡ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲥⲉⲉⲓ
ⲙⲉⲇⲉⲟⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟϭ
ⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲛⲟϭ
ⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙ
ⲓⲉⲙ̄ⲡⲣⲧⲣⲉⲥⲱⲧ︤︥ⲙ
ⲟⲛϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ
ⲛϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱϩⲉⲛ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲧⲉⲓ
ϩⲉ·ⲥⲉϩⲛⲕⲉϩⲉⲑ
ⲛⲟⲥⲁⲛ·ϣⲏⲣⲉ
ⲣⲱ·ⲛⲉ·ⲇⲓⲁⲃⲟ
ⲗⲟⲥ·ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉ
ⲟⲩⲁ·ⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲥⲛⲁⲩ
ⲥⲱⲱϥⲙ̄ⲣⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛ
ⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ
ⲗⲗⲁⲙⲉϣⲁⲕⲛ̄
ⲧⲟϥ·ϭⲛⲟⲩⲁ·
ⲃⲟⲗϩⲛϩⲁϩ·ⲁⲩⲱ
ⲥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛ
ⲙⲏⲏϣⲉⲙⲡⲟⲩ
ϫⲱϩⲙ·ⲣⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛ
ⲛⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ·
ⲧⲉⲓϩⲉⲟⲛ·ⲧⲉⲧⲉⲥϩⲓ̈
ⲙⲉⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥⲟⲩⲉⲓⲉ·ⲁⲛⲧⲉ
ⲡⲣϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛ̄
ϩⲁϩϩⲁⲓ·ϫⲉⲙⲛ
ⲧⲉ10ⲟⲩⲁ·ⲧⲉⲛⲁϯ
ⲛⲁⲁⲕⲉⲁⲛ·ⲧⲣ
ϫⲡⲟϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ
ⲧⲣϩⲗⲟⲟⲗⲉ
ⲙⲟⲟⲩⲙⲡⲣⲃⲁⲥⲁ
ⲛⲓⲍⲉⲟⲛ·ⲙⲙⲟ·
ⲟⲩⲉⲥⲏⲧ·ⲛϩⲏ
·ϩⲛϩⲁϩⲥⲙⲟⲧ
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·ϩⲁ
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲇⲉ
ⲙⲡⲣⲛⲟϫⲟⲩ·ⲟⲛ
ⲉⲃⲟⲗ·ⲧⲉⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲁⲛϫⲉⲡⲉⲩϩⲟⲟⲣ·ⲏ̄
ⲉϣⲱ·ⲉⲧⲛⲁ
ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ·ⲟⲛ
ⲛⲧⲁⲣⲣ̄ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ϫⲉⲕⲱϩⲧⲙⲛ
ϥⲛⲧ.ⲉⲧⲛⲁ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲙⲟ
ⲧⲉⲛⲁϫⲧ·ϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉⲁⲛϩⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲧⲟⲡ·ⲙⲡⲣϩⲟⲡⲟⲩ
ⲟⲛϩⲛϩⲉⲛⲙⲁ·ϫⲓ
ⲟⲩⲉ·ϩⲙϣⲏⲓ
ⲙⲟⲟⲩ·ϫⲉⲛⲛⲉ
ϩⲱⲡⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ
ⲙⲛⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁϩⲣⲁⲓ
ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛϩⲱ
ⲃⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉ·
ⲛⲉⲙⲡϯⲡⲟⲩϩⲟ
ⲅⲁⲣⲙⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲁⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲧⲟⲥⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛ
ϫⲉⲉⲣⲉⲧⲥⲁⲃⲉⲇⲓ
ⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲡⲟⲩϩⲏⲧ
ⲉⲣϭⲱⲗ︤︥ⲡⲉⲃⲟⲗⲛⲁϥ
ⲛⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲛ
ⲡⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ
ⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲛⲧⲟ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲓ·ⲛⲧϫⲟ
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤︥ϫⲉ
ⲉⲧϩⲁⲧⲏⲅⲁⲣ
ⲧⲏⲣⲟⲩϩⲟⲃⲥ
ⲓ̈ⲙⲉⲛⲧϥϣⲟ
ⲣⲡ·ⲛⲓⲙ·ϩⲛⲉⲛ
ⲉⲓ·ⲛⲉ·ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲧⲣⲉϣⲱⲗ·ⲥⲉ
ϣⲱϥ·ⲧⲟⲩⲯⲩ
ⲭⲏ·ⲣⲱⲙⲉⲙ̄
ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉ·
ϫⲓⲛⲙⲙⲟⲛⲥⲁ
ⲧⲁⲛⲁⲥⲡⲉ·ⲛⲧⲟ
ⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲟⲩⲱ
ⲛⲁⲩⲡⲟⲩⲣⲟ
ⲛⲧⲟⲟⲛ·ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ
ϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥ
ϣⲱⲡⲉϫⲁⲩⲙⲟ
ⲉⲓⲧⲉⲛⲧϥⲓ
ⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ·ϩ︤ⲙ︥
ⲏⲓ
ⲛⲉϩⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ
ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲱⲱⲗⲉ
ⲉⲛⲧⲉⲓ·ⲛⲉ·
ϩⲟⲩⲛ·ⲛⲉⲛⲁϣⲱ
ⲡⲉ·ⲥⲉⲕⲁϩⲉⲛⲗⲁ
ⲁⲩⲡⲁϩⲟⲩ·
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ·ⲉ̄
ⲧⲉⲙⲉϥⲥⲉⲓ·ⲛⲟⲃⲉ
ⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϥ
ⲡⲁⲧⲁ·ⲙⲙⲟ·ⲛⲧⲟϥ
ⲉⲛⲧϥⲙⲁⲅⲓⲁ
ⲉⲣⲟ·
ⲧⲟ·ϣⲟⲣⲡⲉⲛ
ⲕⲁⲙⲁ·ⲛⲁϥⲛ̄
ϩⲏⲧ·ⲛⲉⲣϭⲱ
ϣⲧⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥ
ⲛⲉⲣⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ
ⲉⲣⲟϥⲁⲛⲡⲉ·ϩⲛⲟⲩ
ⲥⲙⲟⲧⲡⲟⲣⲛⲏ
This document picks up immediately after urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54 ends. It runs parallel to (and is considered redundant to) the text in codex MONB.XJ 65-72, which is published in urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: GL 56 in Crum 1909, 34 (line 1a = GL 56:ii.30); GL 54-55, 57-60 none
corpus: shenoute.eagerness
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60
endnote: This document picks up immediately after urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_53_54 ends. It runs parallel to (and is considered redundant to) the text in codex MONB.XJ 65-72, which is published in urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76.
entities: automatic
identities: checked
idno: Coptic 69 ff. 6v-8v, 2v-r
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 5
msContents_title_type: Discourses
msitem_title: I See Your Eagerness
msName: MONB.GL
note: Transcribed from photograph by Stephen Emmel July 1993; collated in Manchester by Stephen Emmel August 1993 and by David Brakke August 2007. Transcription does not record spaces and paleographic rendition of letters other than ekthetics. David Brakke and Andrew Crislip published a translation of I See Your Eagerness in their book Selected Discourses of Shenoute the Great (Cambridge University Press, 2015), pp. 98-101
objectType: codex
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 54
pages_to: 60
parsing: automatic
people: Devil; Eli (biblical figure); Isaac; Jesus; Lot (biblical person); Satan
placeName: Atripe
places: none
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: yes
repository: John Rylands Library, University of Manchester
segmentation: checked
source: David Brakke; Stephen Emmel
tagging: checked
title: I See Your Eagerness: GL 54-60
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbxj_65_76

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.eagerness.monbgl_54_60/annis