Diplomatic Edition

ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲙ̣︤ⲛ̣︥
ⲟⲩⲥⲓⲁϭⲉⲛⲁ
ϣⲱϫ︤ⲡ̣︥ϩⲁⲛ̣ϥ
ⲛⲟⲃⲉϫⲉⲛ̄ⲛ̣ⲉϥ
ⲙ̣ⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ
ⲁ̣ϣ̣ⲧⲉⲙⲉⲧⲁ
ⲛⲟⲓⲁⲛ̄ⲥⲁⲧⲣⲉ
ⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄ⲕⲣⲟϥⲛⲓⲙϩⲓ
ⲙⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲱⲧ︤ⲙ̣︥
ⲛⲓⲙⲛⲟⲩⲛⲉ
ϩⲱⲃⲛⲓⲙϥ
ϩⲟⲟⲩ·ⲛ̣ⲁⲓ̈ⲇⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲧ︤ⲛ︥ⲧ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲉⲧⲱϣⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲥⲱ
ⲧ︤ⲙ︥ⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲏ̣̂
ⲉⲧϯⲥⲃⲱⲛ̄
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲛ̄
ϩⲏⲧⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩⲡ̣ⲁ
ⲣⲁⲃⲁⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲛ̣ⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ⲙ̣ⲓⲛⲉ
ⲉϣⲱⲡⲉ
ϩⲟⲟⲩⲧⲛ̣ⲉ·
ϣⲱⲡⲉⲥϩⲓ
ⲙⲉⲧⲉ⳿ⲩ̣[ⲃ̣ⲱ̣]ϣ̣
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ[ⲙ]ⲁ̣ⲩ
ⲁⲁ·ⲁⲩⲱ
ϩⲟⲩⲛ̄ⲧⲉⲩⲯⲩ
ⲭⲏⲙ̄ⲙⲓⲛⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲓ̈ⲥⲉⲥϩⲟⲩⲟ
ⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄ϭⲓⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙⲉⲧⲱϣ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲙ̄
ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲉⲓⲣⲉⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲛⲉⲓⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϫⲱϩ︤ⲙ︥ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲥⲱⲱϥⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛϫⲓⲟⲩⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϭⲟⲗ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲁⲛⲁϣ
ⲛ̄ⲛⲟⲩϫ·ⲁⲩⲱ
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙⲉⲧⲁ
ⲛⲟⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫ︤ⲛ︥ⲁⲕⲁⲑⲁⲣ
ⲥⲓⲁⲙ︤ⲛ︥ⲡ̣ⲥⲱ
ⲱϥⲉⲛⲧ
ϥ·ⲛ̄ϩⲟⲩⲟ
ⲡ̣ⲉϩⲟⲩⲟ
ⲥⲉⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ⲛϭ̣ⲓ̣ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟⲩ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗⲉⲩⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲛ̄ⲧⲉⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲥⲉ
ⲟⲩⲱⲛⲉⲣⲟⲟⲩ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ϭⲓϫⲉⲧⲙⲉϩⲛ̄
ⲥⲱⲱϥⲛⲓⲙ
ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ
ⲛⲓⲙ·ⲧⲣⲉ
ⲱϣϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ⳿ϣⲟⲟⲡ
ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲕⲣⲟϥ
ⲟϣ·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲕⲱϩ·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲃⲁ
ⲃⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲱⲃⲛⲓⲙϥϩ
ⲟⲩⲡ̣ⲉϩⲟⲩⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ
ϫⲓⲉϩⲟⲩⲛ
ⲙⲟⲩⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲛⲟⲃⲉϥ
ϫⲓⲉϩⲟⲩ
ⲡ̣ⲙ̣ⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ̣̄ⲑ̣ⲛ̣̄ⲥⲟ
ⲡ̣ⲥⲙ̄ⲛ̣ⲟⲩⲧⲉ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫ︤ⲛ︥
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲧⲣⲉϥⲕ̣ⲁⲁ
ⲛ̣ⲁⲉⲃⲟⲗⲉⲃ
ϫⲉⲛ̄ⲟⲩⲥⲟⲛ
ⲁⲛⲡ̣ⲉⲟⲩⲇ̣ⲉⲛ̄
ⲥⲛⲁⲩⲁⲛⲛ̣ⲉⲛ
ⲉⲓⲣⲉⲙ̄ⲡ̣ϩ
ⲉⲧϩⲟⲟⲩⲡⲉ
ϩⲟⲩⲟ⳿ⲙ̄ⲡ̣ⲉ
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϯϫⲱ
ⲙ̄ⲙⲟⲛ̣ⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ⳿ϫⲉⲟⲩ
ⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲱϣ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ϫⲱⲱ
ⲙⲉⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲙⲉⲗ̣ⲉ
ⲧⲁϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ϣⲁ
ϫⲉⲛ̄ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲉⲧⲁⲗϭⲟⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲁⲛϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲙⲓⲛ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·ⲛⲉ
ⲥⲛⲏⲩⲛⲉⲙ̄ⲡ̣ⲁⲓ̈
ⲉⲧⲧⲁⲕⲟⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲟⲩⲁⲁϥⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ·ϣⲁ
ⲣⲉⲡ̣ⲣⲱⲙⲉⲧⲁ
ⲕⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲟ᷍ⲩⲉⲓ
ⲙⲏⲧⲓⲛ︤ϥ︥ϫⲓⲛ̄
ⲃⲟⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛ
ⲡⲉϥⲏⲓ̈·ϫⲉ
ⲕⲁⲥⲉϥⲉϣⲱ
ⲡ̣ⲉⲛ̄ⲃⲟⲧⲉⲙ̄
ⲡ̣ⲉⲙⲧⲟ̂ⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲛⲟϭⲛ̄ⲧⲁⲕ·
ⲁϣ̣ⲡⲉⲡ̣ⲉⲛⲏⲓ̈
ⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲧⲉⲛ
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ·
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲙ̄
ⲙⲓⲛⲙ̄ⲙⲟ·ⲟⲩ
ⲧⲉⲃⲟⲧⲉ
ⲛⲁϫⲓⲧ︤ⲥ︥ⲉϩⲟⲩ
ⲡⲉⲛⲏⲓ̈·ⲉⲓ
ⲙⲏⲧⲓⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁ·ⲙ︤ⲛ︥ⲡ̣ⲥⲱ
ⲱϥ·ⲙ︤ⲛ︥ⲡ̣ϫⲓⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡ̣ϭⲟⲗ·ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲱⲃⲛⲓⲙϥ
ϩⲟⲟⲩ·ⲛⲓⲙ
ⲡ̣ⲡ̣ⲥⲟⲛⲙ̄
ⲧⲁⲕⲟⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲟⲩⲁⲁϥ·ⲉⲓⲙⲏ
ⲧⲓⲡ̣ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ⳿
ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲁϣⲱ
ⲟⲩ·ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲛ
ϥⲕⲱⲛⲁϥ
ⲛ̄ϣⲓⲥⲛⲁⲩ·ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲙⲁϣⲉⲛ̄ⲕⲣϥ·
ⲛⲓⲙⲡ̣ⲉⲧⲧⲁⲕ
ⲙ̄ⲙⲟϥⲟⲩⲁⲁϥ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲡ̣ⲇⲁⲓ
ⲙⲱⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩ
ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ
ϣⲏⲣⲉⲙ̄ⲧⲁ
ⲕⲟ·ϫⲁϫⲉⲛ̄
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ⳿ⲉⲧ
ⲙ̣ⲉⲙ̄ⲡⲉⲛϫⲟ
ⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥
ϣⲏⲣⲉⲙ̄
·ϯϫⲱⲙ̄
ⲛⲏⲧ︤ⲛ︥ϫⲉ
ⲛ̄ⲉⲧⲉⲟⲩ
ⲃⲟⲧⲉⲙ̄ϫⲟⲓ̈ⲥ
ⲡ̣ⲉϣⲓⲥⲛⲁⲩ
ⲩⲱⲛⲁⲛ̣ⲉ
ⲟⲩⲙ̣ⲁϣⲉⲁⲛ
ⲛ̄ⲕⲣⲟϥⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙ̄ⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·
ⲧⲁⲓ̈ⲟⲛⲧⲉ
ⲟⲩⲃⲟⲧⲉⲙ̄
ⲧⲉⲡ̣ⲉⲡ̣ⲉⲧ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲥⲛⲁⲩ
ϩⲛⲧⲉϥϩⲩⲡⲟ
ⲙⲟⲛⲏ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲁⲛ̣ⲉⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉⲁⲛⲛ̄ⲕⲣⲟϥ
ⲙ̄ⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃ
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲙ︤ⲛ︥ⲡ̣ⲉⲧ
ⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ⲡ̣ⲉⲧⲥⲟⲡ︤ⲥ︥ⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉϥ
ⲟ̂ⲛ̄ⲁⲧⲥⲱⲧ︤ⲙ︥
ⲛ̄ⲥⲁⲡⲉϥⲛⲟ
ⲙⲟⲥ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲓ̈ⲉⲩϣⲁⲛⲡ̣︤ⲣ︤︥ϣ̣︥
ⲛⲉⲩϭⲓϫⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉⲣⲟϥϥⲛⲁⲕⲧⲉ
ⲡⲉϥϩⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲁϣⲉ
ⲛ̣ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̄ⲛ︤ϥ︥
ⲛⲁⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲁⲛ
ⲉⲣⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲛⲁⲩⲇⲉϫⲉ
ϣⲱⲡⲉⲁⲛⲟⲛ
ⲛ̣ⲉⲧⲟⲩⲣ̂ⲛⲟ
ⲃⲉⲉⲣⲟ·
ϣⲗⲏⲗⲇⲉⲟⲛ
ⲉⲣⲟⲛ̄ⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁ
ⲡ̣ⲉⲭⲉⲛ̣̄ⲉⲧ
ⲥⲟⲡ︤ⲥ︥ⲙⲙⲟ
ⲛⲉϫⲕⲁϩ
ϩⲟⲩⲛϩ︤ⲙ︥ⲡ̣ⲉⲛ
ϩⲟ·ⲙⲏ̣ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲛ̄ⲧⲛ︥ⲛⲁ
ϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲁⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲁϣⲛ̄ϩⲉⲛ︤ϥ︥
ⲛⲁϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲁⲛ
ⲉⲣⲟⲛ̄ϭⲓ
ⲧⲉϣⲗⲏⲗ
ⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲟⲛ
ⲛⲟϭⲛⲉϭ
ⲙ̄ⲙⲟϥϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥
ⲛ̣ⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲟⲩⲉⲧϩⲟⲟⲩ·
ⲧ︤ⲛ̣︥ⲛⲁϫⲟⲟ
ϫⲉϩⲁϩⲛ̄
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡ̣ⲉⲭⲉⲛ̄ⲉⲧ
ⲥⲱϣⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲉϫⲕⲁϩ
ϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁ
ⲁⲩⲱⲙⲉⲩ
ϩⲁϩⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲱ̣ϣ̣ⲉϩⲣⲓ̈
ⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥⲱⲡ⳿
ⲣⲟⲟⲩⲙ̣̄ⲛ̣̄ⲛⲟⲃⲉ
ⲉⲛⲧⲁⲁⲛⲁ·
ⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲁⲩϩⲱ
ϥϫⲉⲛⲟⲩ
ⲧⲉϫⲟⲟⲧⲣ
ϫⲓⲕⲃⲁⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲛ̄ⲟⲩⲏⲁⲩⲱ
ϫⲉⲉⲩⲉⲉⲓⲉϫⲱ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲏⲣⲛ̄ϭⲓ
ⲛ̣ⲉⲥⲛⲟⲟϥⲛ̄
ⲉⲛⲧⲙⲟⲟⲩ
ⲟⲩ·ⲛ̄ⲉⲛ
ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϫⲓ
ⲕⲃⲁⲙ̣̄ⲡ̣ⲁⲓ̈ⲉⲧ
ⲙⲁⲩⲉⲛⲧϥ
ⲛⲉϫⲕⲁϩⲉϩⲟ
ϩⲙ̄ϩⲟⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲉⲓⲱⲧ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲉⲛⲧϥϫⲟ
ⲛ̄ϭⲓⲡⲉⲛϫⲟ
ⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥ⲧⲣⲉ
ⲥⲛⲟϥⲛⲓⲙⲛ̄ⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥⲡⲁϩ
ⲧ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗϩⲓϫ︤ⲛ︥
ⲕⲁϩ·ϫⲓⲙ̣ⲡ̣ⲉ
ⲥⲛⲟϥⲛ̄ⲁⲃⲉⲗ
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲡ̣ⲉⲥⲛⲟϥ
ⲛ̄ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ
ⲡ̣ϣ̣ⲏⲣⲉⲛ̄ⲃⲁ
ⲣⲁⲭⲓⲁⲥⲉⲓ̈ⲉϩⲣⲓ̈
ⲉϫⲛ̄ⲛ̄ⲣⲉϥϩⲱ
ⲧ︤ⲃ︥ⲉⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϯϫⲱ
ⲙ̄ⲙⲟⲛⲏⲧ︤ⲛ︥
ϫⲉⲕⲁⲧⲁⲉⲛ
ϩⲣⲟϣⲛ̄
ϩⲏⲧⲛ̄ϭⲓⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫ︤ⲛ︥ⲉⲧ
ⲡ̣ⲏⲧⲛ̄ⲥⲱⲟⲩ
ⲁⲡ̣ⲉⲭⲉⲙ̄
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲕⲱ
ⲙ̄̄ⲡ̣ⲙⲁⲛ̄ⲟⲣ
ⲅⲏϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟ
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲣⲅⲏ
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧ
ⲥⲏϩ·ⲁⲩⲱ
ⲁⲧⲁⲉⲛⲧ
ⲡⲁⲓ̈ⲉⲧ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ
ⲛⲉϫⲕⲁϩⲉϩⲟⲩ
ϩ︤ⲙ︥ϩⲟⲙ̄ⲡⲉⲛ
ⲉⲓⲱⲧⲇⲁⲩⲉⲓⲇ·
ϥϩⲣⲟϣⲛ̄
ϩⲏⲧⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫⲱϥϣⲁⲡⲉϩ
ⲟⲩⲉⲛⲧϥ
ϥⲧⲟⲟⲧ︤ϥ︥
ⲙ̄ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
ⲧⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ
ⲙ̄ⲙⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ϩⲁⲡⲙ̄ⲙⲉϫⲉⲙ̄
ⲡⲉϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟ
ⲉⲓ·ⲧⲁⲓ̈ⲟⲛⲧⲉ
ⲉⲧ︤ϥ︥ϩⲟⲣ︤ϣ︥
ⲛ̄ϩⲏⲧⲛ̄ϭⲓ
ⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲛ̄
ⲉⲧⲣ̄ⲛⲟⲃⲉ·
ⲏ̣̇ⲉⲧⲛⲁⲣ̄ⲛ
ⲃⲉⲙ̄ⲡⲉϥⲙ̄ⲧ
ⲉⲃⲟⲗϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ
ⲙ︤ⲛ︥ⲁⲓ̈ⲱⲛ·ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϩⲟⲟⲩ
ⲧ︤ϥ︥ⲛⲁϫⲓⲕⲃⲁ
ⲙ̄ⲙⲟϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲧⲓⲙⲱ
ⲣⲓⲁϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ϩⲣⲱⲛ̄ⲕⲱϩ︤ⲧ︥
ⲉⲧⲙⲟⲩϩ⳿ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧ︤ϥ︥ⲙ̄
ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
ⲟⲩⲁⲁⲃⲓ︤ⲥ︥·ⲡⲁⲓ̈
ⲉⲛⲧⲡⲉϥⲓⲱⲧ
ϯⲛⲁϥⲛ̄ⲉⲝⲟⲩ
ⲥⲓⲁⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ
ⲛ̄ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲏϩ
ϫⲉⲉⲓⲱⲧⲛⲁ
ⲕⲣⲓⲛⲉⲁⲛⲛ̄ⲗⲁ
ⲁⲩⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲕⲣⲓ
ⲥⲓⲥⲧⲏⲣ︤ⲥ︥ϥ
ⲁⲁⲙ̄ϣⲏⲣⲉ
ⲙ̄ⲡⲱⲣⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲧⲣⲉ
ⲛⲉⲛϩⲏⲧϫⲓϥⲟ
ϭ︤ⲥ︥ⲉⲣⲟϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧϩⲏⲧ
ⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲛϣⲏ
ϣⲏⲙⲛ̄ⲁⲧ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲉⲣⲉ
ϭⲉⲣⲱⲃⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲥⲃⲱⲟⲩⲏⲩ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ·ⲁⲗⲗ
ⲛ̄ⲉⲧⲉϣⲁⲣ
ⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲡⲁⲓ
ⲇⲉⲩⲉⲙ̄ⲡⲉϥ
ϣⲏⲣⲉϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ϭⲉⲣⲱⲃ·ϥⲟⲩ
ⲱϣⲧⲟⲩϫⲉ
ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ
ⲃⲟⲗϩⲙ̄ⲙⲟⲩ
ϫⲉϥⲙⲉⲙ̄ⲙⲟϥ
ⲉⲙⲁⲧⲉ·ⲧⲁⲓ̈ⲟⲛ
ⲧⲉⲙⲁⲣ︤ⲛ︥ⲡⲁⲓ
ⲇⲉⲩⲉⲙ̄ⲙⲟ
ϩ︤ⲛ︥ϩⲟⲧⲉⲛ̄
ϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧ︤ⲛ︥
ⲃⲏⲙⲁⲙ̄ϫ
ⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲁ
ⲣ︤ⲛ︥ϯⲥⲃⲱⲛⲁ
ⲉⲙⲁⲧⲉϩ︤ⲙ︥ⲡ︤ⲣ︥
ⲙⲉⲉⲩⲉⲛ̄ⲛ̄
ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ·
ⲟ̂ⲁⲛⲛ̄ⲁⲧⲥⲟ
ⲟⲩⲛϫⲉⲙ︤ⲛ︥ϭⲟⲙ̣
ⲙ̄ⲙⲟϥⲓ̣ⲉϩⲣⲁⲓ̈ϩ
ϩⲣⲱⲛ̄ⲕⲱϩ︤ⲧ︥
ⲉⲧⲙⲟⲩϩ·ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩϩⲕⲟ·ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲉⲓⲃⲉ·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲕⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ·
ⲁⲩϫⲉⲟⲩⲟⲛ
ⲛⲓⲙⲉⲧϫⲓⲥⲃⲱ
ϩⲉⲛⲧⲉⲭⲛⲏ
ⲉⲩϣⲁⲛⲧ︤ⲙ︥ⲡⲁⲓ
ⲇⲉⲩⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲙⲉϫⲱⲕⲉⲃ
ⲛ̄ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲉⲓⲧⲉⲉⲧϩ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲁⲛⲍⲏⲃⲉ.
ⲉⲓⲧⲉⲛ̄ϩⲁⲙϣⲉ
ⲉⲓⲧⲉⲛ̄ϩⲁⲙⲕ︤ⲗ︥
ⲗⲉ·ⲉⲓⲧⲉⲛ̄ⲕⲉ
ⲧⲉⲭⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϣⲟ
ⲣ︤ⲡ︥ⲙⲉⲛ⳿ϥⲥⲙⲁ
ⲙⲁⲁⲧⲛ̄ϭⲓϫⲟ
ⲉⲓⲥϫⲉϥϯⲥⲃⲱ
ⲛⲁϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛϩⲓ
ⲥⲉⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲙⲁ
ⲥⲧⲏⲝⲕⲁⲧⲁ
ⲥⲏϩϥⲟⲩ
ⲱϣⲧⲣⲉ
ⲱⲛ︤ϥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲟ
ⲟⲩⲧⲛ̄ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩϫⲉ
ⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲙⲉ⳿ⲙ̄
ⲙⲟϥϣⲁϥⲡⲁⲓ
ⲇⲉⲩⲉⲙ̄ⲙⲟϥ
ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓ
ⲅⲟⲩⲇⲉⲛ̄ϣⲏ
ⲣⲉⲛⲓⲙⲉⲧ︤ϥ︥
ⲛⲁϣⲟⲡ̣ⲟⲩ
ⲣⲟϥ·ⲁⲛⲟⲛ
ϩⲱⲱ·ⲙⲁ
ϯⲥⲃⲱⲛⲁ
ⲙⲁⲩⲁⲁϩ︤ⲛ︥ϩ
ⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛⲉ
ⲥⲃⲟⲙⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲙⲟ
ⲟϣⲉϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲉⲓ
ⲣⲏⲛⲏϩⲓⲟⲩ
ⲥⲟⲛ·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ⲡ̣ⲁⲓ̈ⲙ̣ⲁⲣ︤ⲛ̣︥
ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲛ̄ⲛ̄
ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϣⲉⲉⲣⲉ
ϣⲏⲙⲉⲧ︤ⲛ︥ϩⲏ
ⲧ︤ⲛ︥ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϭⲉ·
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉⲥⲃ
ⲣ̂ϩⲟⲧⲉϩⲏⲧ︤ϥ︥
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ⲥⲉϩⲁⲣⲉϩϥ
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲧⲣ
ϫⲓⲥⲙⲟⲩⲉⲙⲁⲧ
ϩⲱⲥⲣⲱⲙⲉⲛ̄
ⲥ̣ⲁ̣ⲃ̣ⲉ̣ⲕⲁⲧⲁⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ·ϩⲉⲛ
ⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲅⲁⲣ
ⲁⲡ̣ⲉⲭⲉⲛ̄ϩⲉⲛ
ϣ̣ⲏ̣ⲣⲉϣⲏⲙ
ⲥⲙ̣ⲁⲧⲁ̣ⲁ̣ⲁ̣ϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲁⲙⲁⲩⲁⲁ
ⲛ̄ⲟⲩⲟⲣⲅⲏⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲉⲃ
ϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛ̄ϭⲓⲛ̣ⲉⲧⲟⲩϭⲁ
ⲗⲱⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ
ϫⲉⲙ̄ⲡⲟⲩϯⲥⲃⲱ
ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ
ⲣⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲁⲅⲁⲑ̣ⲁⲣⲥⲓⲛⲓⲙ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ϥϩⲟⲟⲩ·
ⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲛ̄ϣⲉⲉ
ⲣⲉϣⲏⲙⲉⲧ︤ⲛ︥
ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ϯⲥⲃⲱⲛⲁ·
ⲧⲣⲉϩⲁⲣⲉϩ
ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲧⲱⲗ̣︤ⲙ̣︥
ⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱⲧⲣⲉ
ⲣ̂ϫⲟⲉⲓⲥⲛⲉⲩ
ⲗⲁⲥⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ⲙⲟⲟϣⲉϩ︤ⲛ︥ϩⲉ
ϫⲏⲣ.ⲙⲛϩⲉⲛ
ⲥⲱⲃⲉ.ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϩⲁϩ
ⲛ̄ϣⲁϫⲉ·ϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙⲛ︤ⲧ︥ⲁⲣⲅⲟⲥ
ϩⲉⲛⲛⲟϭⲛ̄ⲥϩⲓ
ⲙⲉϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩ
ⲧ︤ⲛ︥·ⲏ̇ϩⲉⲛϣⲉ
ⲉⲣⲉϣⲏⲙ
ⲣ̂ⲛⲟϭⲟ̂ⲛ̄ⲁⲧ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲥⲁ
ϯⲥⲃⲱⲛⲁⲕⲁ
ⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ
ⲟⲩⲱϩ︤ⲙ̣︥
ϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲛ̣̄
ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉϩⲁ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲁ
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲕ
ⲛ̣ⲁⲣⲱϣⲉⲉⲣⲟ
ⲟⲩⲧⲣϯⲧⲱⲛ
ⲟⲩⲃⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦
ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲉⲧ︤ϥ︥
ϫⲟⲙⲙⲟϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩⲛϭⲓ
ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲕⲁ
ⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲥ︤ⲃ︥ⲧⲱⲧ
ϫⲓⲙ̄ⲛⲉⲕⲃⲁ
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲱ
ⲧ︤ⲙ︥ⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱ
ϫⲓⲥⲉⲛⲓⲙⲉⲧ
ⲧⲱⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲙ̣ⲡ̣ⲥⲟⲟⲩⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲉϣⲱⲡⲉ
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ̣︥ⲧ︤ⲛ︥
ⲛⲟⲟⲩⲛⲁⲉⲧ
ⲃⲏⲏⲧⲟⲩⲉⲓⲙ̣ⲉ
ϫⲉⲧⲉⲧⲛ︥
ⲃⲉⲡ̣̇ⲉⲛⲧϥ
ⲧⲁⲙⲓⲱⲧ︤ⲛ︥
ⲩⲛ̄ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲟ
ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲛ̄ⲛ̄ⲣⲱ
ⲙⲉⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉ
ⲛ̄ⲛⲁϩⲣ︤ⲙ︥
ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ⲧⲉ·
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ
ϩⲱⲃ︤ⲥ︥ⲉⲃⲟⲗ
ϫ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛⲟⲃⲉⲛ̄
ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲁϯⲥⲃⲱ
ⲛ̄ⲟⲩⲁⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲙ̣̄̄ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲁ
ⲛ̄ϩⲏⲧⲟⲩϫⲡⲓ
ⲙ̄ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ϥ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ϩⲱⲱϥⲛⲛⲉϥ
ϫⲡⲓⲟϥϫⲱ
ⲙ̄ⲙⲟϫⲉⲟⲩ
ⲙⲛ︤ⲧ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲧⲉ·ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉ·ϫⲉ
ⲥⲉⲁⲛ̣ⲉⲭⲉⲙ̄
ⲉⲧⲡ̣ⲁⲣⲁⲃⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲉⲑⲟⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ϫⲉϥⲑⲃ̄ⲃⲓⲟϥ
ⲛⲁⲧⲣⲉⲕⲁ
ϥϩ︤ⲙ︥ⲟⲩⲱϣ
ⲛ̄ⲧⲉⲛⲉϥϩⲏⲧ
ⲉⲑⲟⲟⲩ·ϫⲱ
ⲙ̄ⲙⲟϫⲉⲟⲩϩⲁ
ⲣ︤ϣ̣︥ϩⲏⲧⲡ̣ⲉⲡ̣
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲉϥ
ϭⲱⲛ︤ⲧ︥ⲉⲧⲣ̂
ⲛⲟⲃⲉ·ⲥⲱⲕ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲱⲟⲩ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲛ̄ⲟⲩⲧⲁ
ⲕⲟϩⲓⲟⲩⲥ̣ⲟ̣ⲛ
ⲛ̣̄ⲡ̣ⲁⲓ̈ⲉⲛ
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲓⲛⲉⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫⲱⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲕⲁ
ⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩⲛⲁ
ϣⲱϥ·ⲉⲧⲃⲉ
ϫⲉϥϭⲱⲛ︤ⲧ︥
ⲣⲟⲟⲩⲉⲙⲁⲧⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲛⲟϭⲛ̄
ⲟⲣⲅⲏ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲛ̄ⲛ̄ⲕⲟⲟⲩⲉ
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲛⲧϥ
ϥⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄̄ⲛ̣ⲁϩⲣⲁϥϫ̣ⲓⲛ
ⲛ̣̄ϣⲟⲣⲡ̣ϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲡ̣ⲟⲟⲩ
ⲧⲃⲉϫⲉⲣ̣̂ⲛ̣ⲟ
ⲃⲉⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ⲧⲏ
ⲟⲩⲉⲧ︤ϥ︥ⲛⲁⲥϩ
ⲱ̣ⲣⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϭⲱ
ⲛ︤ⲧ︥ⲛⲁϣⲱϥ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉϩⲣⲱ
ⲛ̄ⲕⲱϩ︤ⲧ︥ⲉⲧⲙ̣ⲟϩ
ϩⲣⲁⲓ̈ϩ︤ⲛ︥ⲥⲩⲛⲧⲉ
ⲗⲉⲓⲁ·ⲙ̄ⲡ̣ⲁⲓⲱⲛ·
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲙ̄ⲡ̣ⲟⲩ
ϩⲁⲣⲉ̣[ϩ]ⲛⲉϥⲉⲛ
ⲧⲟⲗⲏ·ⲛ̣̄ⲟⲩ
ⲇ̣ⲓⲕ̣ⲟⲥⲅⲁⲣⲁⲛ
ⲡⲉⲡ̣ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲧⲉⲓⲛⲉ·ⲏ̇ⲉⲧ
ⲛⲁⲉⲓⲛⲉⲛ̄ⲧⲉϥ
ⲟⲣⲅⲏϩⲛⲟⲩϭⲱ
ⲛ︤ⲧ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲁ
ϩⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲟ̣ⲛ̣ⲛ̣ⲓⲙ̣ⲛ̄ⲟⲩⲟⲉⲓϣ̣
ⲛ̣ⲓ̣ⲙ̣ⲉⲧⲣ̂
ⲛⲟⲃⲉ·ⲏ̣ⲉⲧⲛⲁ
ⲛⲟⲃⲉⲉ̣ⲣⲟϥ
ⲛ̣ⲛ̣ⲉⲥ̣̣ϣⲱⲡ̣ⲉ
ⲁⲗⲗⲁⲙ̣ⲉⲛ̣ⲙ̣̄
ⲡ̣̣ϣⲁⲡ̣ⲧ︤ⲛ︥ϫ̣ⲓ̣
ⲙ̄ⲙⲟϥ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ
ⲟⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥
ⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲛ̄
ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥ⲙ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲃ︥
ⲛ̣ⲏⲛ̣ⲓ̣ⲙ̣·ⲏ̣̇ϭ̣ⲉ
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ⲍⲱⲟⲛ
ⲉ̣ⲡ̣ⲧⲏⲣ︤ϥ︥·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛ̄
ϭⲓⲉⲧⲛⲁϫⲱϩ
ϭⲓϫⲙ̣̄ⲡ̣ⲉⲧϩ
ⲧⲟⲩⲱϥ·ⲏ̣̇ⲧⲉϥ
ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·ⲏ̇
ϭⲉⲗⲁⲁⲩⲙ̄ⲙⲉ
ⲗⲟⲥⲛ̄ⲧⲁϥϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥⲛ̄
ⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥[ⲛϭⲓ]
ⲉⲧⲛⲁⲉⲓ̣[ⲱⲣϩ]
ⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣ̣̣[ⲁⲓ]
ⲡ̣ϩⲟⲙ̄ⲉⲧ̣ϩ̣ⲓ̣
ⲧⲟⲩⲱϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄
ϭⲉⲧⲛⲁⲡⲟⲣ
ϣ̣︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗⲉϫⲛ
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫ︤ⲙ︥︥ⲡⲕⲁϩ·
ⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲧ
ϩⲟⲟⲩϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙⲉⲉⲩⲉⲙ̄ⲡⲟⲣ
ⲛⲓⲁⲕⲟⲗⲁ
ⲍⲉⲙ︦ⲙⲟϥϩⲓ
ⲧ︤ⲛ̣︥ⲑ̣ⲏ̣ⲇ̣ⲟ̣ⲛ̣ⲏ̣
ⲛ̄ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ
ⲥⲟⲟϥ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄
ϭⲓⲉⲧⲛ̣ⲁⲡⲱⲧ
ⲉϩⲟⲩⲛⲡ̣ⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥϩⲁ
ϩⲧⲏ̣ⲛ̣ⲏ̣̇ϩⲁϩ
ⲧⲏⲩⲧⲛⲛ̄ⲧⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲣⲉϥⲕⲧ
ⲛⲉϥⲁ̣ⲗ̣ⲟⲙ̣ⲉⲃ
[ⲉ]ⲣ̣ⲟϥⲛ︤ϥ︥︥ϯⲡ̣ⲓ̣
[ϩⲱ]ϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
[ⲡⲁ]ⲑ̣ⲟⲥⲛ̄ⲉⲡⲓ
ⲑⲩⲙⲓⲁ·ⲁⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲥⲱⲃⲉ
ⲙ︤ⲡ̣︥ⲟⲩⲃⲱⲗ
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲣⲅⲟⲥ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄
ϭⲓⲉⲧⲛⲁϫⲓ
ϩⲣⲁϥϩ︤ⲛ︥ⲙⲏ
ⲧⲉⲛ̄ϩⲉⲛϣⲏ
ⲣⲉϣⲏⲙϩⲁ̣ⲧⲏ̣ⲛ̣
ⲁⲩⲱⲥϩⲟⲩⲟ
ⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄ϭⲓⲉⲧⲛⲁ
ϫⲓϩⲣⲁϩ︤ⲛ︥ⲙⲏ
ⲧⲉⲛ̄ϩⲉⲛϣⲉⲉ
ⲣⲉϣⲏⲙϩⲁⲧ︤ⲛ︥
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ϫⲉϯ
ⲛⲟⲩϭ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲡ̣
ϣ̣ⲁ̣ϫⲉ̣ⲙ̄ⲡ̣̣̣ⲛ̣[ⲟ]ⲩ̣ⲧⲉ
ⲕⲁⲧⲁ[..]ⲁ̣ⲣⲁ̣
ⲗ̣ⲟ̣ⲑ̣[...]ⲛ̣ⲧⲁ̣
ⲡ̣ⲉⲛ[....]
ϩⲱ̣ⲛⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲟⲟⲧ︤ⲛ︥ⲉⲧ︤ⲛ︥
ϫⲓϩⲣⲁϩ︤ⲛ︥ⲙⲏ
ⲧⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ
ϣⲏⲙ·ⲁ̣ⲩⲱ
ϩ︤ⲛ︥ⲙⲏⲧⲉⲛ̄
ϣⲉⲉⲣⲉϣⲏⲙ·
ⲟⲩⲇⲉⲣⲱⲁⲛⲟⲛ
ⲧⲏⲣ︤ⲛ︥ⲕⲁⲧⲁ
ϣⲁϫⲉⲙ̄ⲛ̣
ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϩⲉ⳿
ⲗⲁⲁⲩⲛ̣̄ϣ̣ⲗ̣ⲟ̣ϥ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲛ̣ϣ̣︤ϫ︥ⲥⲟϭ·ⲏ̇
ⲗⲗⲏⲃ·ⲛ̣ⲁⲓ̈ⲉⲧⲉ
ⲛⲉϣϣⲉ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛ̄ϭⲓ
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̄ⲟⲩ
ⲉⲡⲓⲩⲑⲙⲓⲁⲛ̄
ϫⲱϩⲙ︥ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥ
ϩⲏⲧ·ϥϫⲱⲧ︤ⲙ̣︥
ⲙ̄ⲡ̣ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩ
ϥ·ϥⲧⲱ
ϩ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲙⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲛ̣ⲉϩϥ̣ϣⲱⲛⲉ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲛ̄ϭⲓ
ⲟⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ
ⲏ̇ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ
ϣⲏⲙ·ⲏ̇ⲟⲩⲛⲟϭ
ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ·ⲏ̇ⲟⲩ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲥϩⲓⲙⲉ·
ⲟⲩⲛ̄ⲟⲩⲡⲓⲑⲩ
ⲙⲓⲁⲛ̄ϫⲱϩⲙ̄ϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϥϩⲏⲧⲉⲣⲉ
ⲡ̣ⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱ
ⲟⲩⲧⲱϩ︤ⲥ︥ⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲡ̣ⲉⲩϫⲱⲕ︤ⲙ︥
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩϩ︤ⲛ̣︥ⲛ̣ⲉⲩ
ϣⲱⲛ̣ⲉ·ϥⲥϩ
ⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄ϭⲓⲉⲧ
ⲛⲁⲧⲉϩ︤ⲥ︥ⲉⲧ
ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ·ⲏ̇
ⲛ︤ϥ︥ϫⲟⲕⲙⲉϥ
ϥϣⲱⲛ̣ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥ⲁϫ︤ⲙ︥
ϩ︤ⲗ︥ⲗⲟ·ⲥ⳿ⲥϩⲟ
ⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄ϭⲓⲉⲧⲛⲁ
ⲧⲉϩ︤ⲥ︥ⲉⲧϩⲓⲧ
·ⲏ̇ⲛ︤ⲥ︥ϫⲟⲕ
ⲉⲥϣⲱ
ⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲧⲏⲩⲧⲛ̄ϩⲱⲧ
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥ⲁϫ︤ⲛ︥
ϩ︤ⲗ︥ⲗⲱ̂ⲉⲧⲧⲏϣ
ⲛⲏⲧ︤ⲛ︥·ϥⲥϩⲟⲩ
ⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄ϭⲓⲉⲧⲛⲁ
ϫⲉⲕ︤ⲙ︥ⲉⲧϩⲓ
ⲧⲟⲩⲱϥ·ⲏ̇ϥ
ⲧⲁϩ︤ⲥ︥ϥϣⲱ
ⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏ
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲁⲧⲏ[ⲏϩⲁ]
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥[.]
ϩⲟⲩⲛ̣ⲛ̣̄ⲣⲙ̣[..]
ϭⲉⲗⲁⲁⲩⲙ̄ⲙⲁ̣[ⲩ]
ⲙⲁⲩⲁⲁⲙ̣︤ⲛ︥
ⲕⲉⲟⲩⲁⲛ̄ⲛⲁⲩ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲏ̇ⲕⲉ
ⲥⲛⲁⲩ·ϥⲥϩ
ⲣⲧⲛ̄ϭⲓⲉⲧ
ⲛⲁⲕⲱⲛ̄ⲟⲩ
ⲥϩⲓⲙⲉⲧⲣⲉ
ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥ⲙ̄ⲙⲁ
ⲙ̄ⲣⲟ·ⲏ̇ⲙ̄ⲕⲱ
ⲧⲉⲛ̄ⲥⲩⲛⲁ
ⲅⲱⲅⲏϩⲁϩⲧⲏ
ⲁϫ︤ⲙ︥ϩ︤ⲗ︥ⲗⲟ·ⲏ̇
ⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ
ⲣⲱ⳿ⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲙ̄ⲙⲁⲩϩⲟⲗⲱⲥ·
ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣ︤ⲧ︥ⲛ̄
ϭⲓⲡ̣ⲉⲧⲛⲁⲕⲱ
ⲛ̄ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ
ⲧⲣⲉϥⲛ̄ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥
ⲙ̄ⲡ̣ϩⲟⲩⲛⲙ̄ⲡ̣
ⲛ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥·
ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ̣ⲛϩ︤ⲗ̣︥
[ⲗⲟ]ⲉⲧⲧⲏ̣ϣ̣
[ⲛϩⲏ]ⲧ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲡⲟⲩ
[..]ⲙⲉϩ̄ⲗⲗⲟ
[ⲛ]ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ϩⲁ
ϩⲧⲏ·ϫⲉⲕⲁ
ⲛ̣̄ⲧⲟϥ̣[ⲥ]ⲱⲱϥ
ⲉ̣ϥ̣[..........]
ϥⲥϩ[ⲟⲩⲟⲣⲧ][ⲛ]
ϭⲓⲟⲩ[..]ⲟ̣ⲩ[...][...]
ϩⲣⲁⲓ̈[........]
ⲉϥ[..........]
ⲙ︤ⲛ̣︥[..........]
ⲛ̄ⲣⲟ[.........]
ⲥⲩⲛ[.........]
ϩⲁⲧ̣︤ⲛ[...]ⲧ̣[..][..]
ⲧⲣⲉϥ̣[.......]
ⲙ̣︤ⲛ̣︥[..........]
ⲉⲧ[........]
ⲙ̣ⲉϣ̣ⲁ[........]
ⲛⲁϥ·[.....]
̣ⲏ̣ϣ̣ⲁ̣[....]
ϩⲁⲧⲛ̣[........]
ⲉⲣⲱⲧⲏ̣·[...]
ⲛⲉⲧⲛ[........]
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲓⲃⲱ[....]
ⲧⲁⲥⲁⲣ̂·[....]
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥[....]
ⲗ̣ⲟ̣ⲉⲧⲃ̣[.....]
ⲧⲛⲉⲧ[........]
ⲧ̣︤ⲛ̣̄·[...]
ϣⲁⲛⲧⲉ[....]
ⲁⲩⲉⲧ[........]
ϩⲏⲩ[........]
ⲉⲧⲉ[........]
Coptic SCRIPTORIUM's corpus of Acephalous Work 22 begins with this fragment. A number of known extant fragments prior to this one exist, however, in the surviving codices of vol. 3 of Shenoute's Canons; they have not yet been digitized. Additionally, there are several lacunae and several undigitized extant fragments between this fragment and the next digitized fragment of Acephalous Work 22 in our corpus.

ANNIS Metadata

annotation: Elizabeth Platte, Rebecca Krawiec, Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
author: Shenoute
collection: Manuscrits coptes
Coptic_edition: none
corpus: shenoute.a22
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825
document_cts_urn_deprecated: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb_307_320
endnote: Coptic SCRIPTORIUM's corpus of Acephalous Work 22 begins with this fragment. A number of known extant fragments prior to this one exist, however, in the surviving codices of vol. 3 of Shenoute's Canons; they have not yet been digitized. Additionally, there are several lacunae and several undigitized extant fragments between this fragment and the next digitized fragment of Acephalous Work 22 in our corpus.
entities: automatic
identities: checked
idno: FR-BN 130/2 ff. 51-57
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 3
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Acephelous Work 22
msName: MONB.YB
next: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbya:901-914
objectType: codex
order: 01
origDate: between 700 and 899 C.E
origDate_notAfter: 0899
origDate_notBefore: 0700
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 307
pages_to: 320
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 681
paths_works: 465
people: Abel; David; Jesus; Satan; Solomon; Zechariah ben Jehoiada
placeName: Atripe
places: none
project: Coptic SCRIPTORIUM, KOMeT
redundant: no
repository: Bibliothèque nationale de France
segmentation: checked
tagging: checked
title: Acephelous 22 YB 307-20
translation: none
Trismegistos: 108370
version_date: 2023-09-01
version_n: 4.5.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.a22

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.a22.monbyb:801-825/annis