Analytic Visualization

ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲁϩⲧ
ⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁ·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ
ⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·
ⲛⲉϣⲟⲟⲡϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥϭⲣⲁϩⲧ·ϩⲉⲉⲛⲧⲡⲱⲛⲉⲕⲉⲁⲓⲱⲛϩⲙⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉⲙⲛⲡⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·
ϭⲱⲇⲉⲕⲟⲧϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥϩⲛϣⲏⲛ·ϯⲙⲙⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲡⲁϩⲏⲧⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲉⲧⲟⲩϩⲗⲟⲗⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·
ⲥⲁϣϥⲅⲁⲣϩⲟⲟⲩϩⲁϩⲧⲏⲟⲩⲱⲙϩⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥϣⲏⲛ·
ϫⲛⲟⲩⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲡⲉⲓⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲙⲧⲱⲛ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ·ϫⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟⲧⲛⲛⲁϫⲱⲉⲣⲟⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥⲧⲏⲣϥ·
ⲁⲛⲟⲛⲅⲁⲣⲁⲛⲟⲛⲣⲙⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲛⲧⲉⲕⲏⲙⲉϫⲉⲡⲙϫⲉ·
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲇⲉⲛⲉϩⲉⲛⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥⲛⲉⲛⲧⲉⲡⲟⲗⲓⲥ·ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲛⲟϫⲁⲛⲍⲏⲃⲉ·ⲧⲣⲉⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲙⲙⲟ·
ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉϩⲉⲛϯⲁⲛⲍⲏⲃⲉⲟⲩⲱⲧⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲟⲩϩⲏⲧⲟⲩⲱⲧ·
ⲛⲧⲉⲣⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲇⲉϩⲉⲛⲁⲛⲍⲏⲃⲉ·ⲛⲟϫⲍⲏⲙⲓⲟⲛⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲙⲙⲟ·
ⲕⲁⲗⲱⲥϩⲛⲟⲩⲱⲣϫⲛⲓⲙϩⲓⲥⲟⲫⲓⲁⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲟⲩⲉϣⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲇⲉⲧⲉⲛⲟⲩϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ·ϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϩⲉⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ·ⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲣϩⲱⲃϩⲙⲡⲉⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·
ⲧⲱⲟⲩⲛϥⲧⲟⲟⲩ
ⲧⲁⲁⲉϩⲟⲩⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲣⲉⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉⲙⲙⲟ·ϣⲁⲛⲧⲛⲁⲩϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲧⲟϣⲙⲙⲟ·
ϫⲓⲥⲉⲛⲙⲙⲁϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓⲟⲉⲓⲕⲡϣⲁⲩⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩ·
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱ·
ⲣⲱⲙⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲧⲏⲣϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓϫ·
ϥⲛⲧⲡⲉⲓⲙⲁ·
ⲧⲛⲉⲓⲇⲉⲡⲉⲓⲙⲁ·ϭⲓⲛⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲁⲅⲓⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥⲧⲁⲁⲉⲧⲟⲟⲧϥ
ϥϭⲱϥⲧⲥⲁⲃⲟⲙⲙⲟⲣϩⲙϩⲁⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ·
ϩⲙϫⲱⲕⲇⲉⲣⲟⲙⲡⲉϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲛϭⲓϩⲗⲗⲟⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ·
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲙⲁⲩⲁⲁⲉⲧϣⲟⲟⲡⲡⲉⲓⲙⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲥⲟⲛ·
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲛⲁϫⲟⲉⲓⲥ·ϫⲉⲉⲓⲥⲥⲉⲣⲟⲙⲡⲉ·ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϯⲡⲉⲟⲉⲓⲕ·ⲟⲩⲇⲉⲗⲁⲁⲩⲧⲣⲟⲫⲏ·ⲛⲥⲁⲉⲓ·ϣⲏⲛⲙⲙⲁⲧⲉ·ⲟⲛϩⲛⲉⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·
ⲉⲛϣⲁⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣⲛⲁⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲏⲩⲕⲁⲧⲁϩⲃⲇⲱⲙⲁⲥⲡⲉⲓⲙⲁⲛⲁⲩⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲧⲛⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲙⲛⲛⲥⲱⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲃⲱⲕⲛⲉϥⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ·
ⲡⲉϫⲁⲇⲉⲛⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲧⲱⲛ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲥⲟⲟⲩϩⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ·ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϣⲁϥⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·ⲙⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·
ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉⲛⲙⲙⲁⲣⲁϣⲉⲉⲙⲁⲧⲉ·
ϩⲣⲁⲓⲇⲉϩⲙⲙⲉϩⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩϥⲛⲏⲩⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲛⲙⲙⲁϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
ⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲛⲁⲧⲃⲃⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲟⲃⲉⲛⲓⲙ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲁⲛϯⲅⲏⲙⲉⲛⲟⲥⲛⲁⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲉⲣⲟϥ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲇⲉϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩϣⲱⲗⲙⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲛⲟϭⲙⲡϣⲱⲗⲙⲧⲉϥϩⲉ·ⲉⲛⲉϩ·
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲧⲁϩⲟ·ⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·
ϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ϩⲙⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲣⲧϩⲉⲉⲧϩⲓⲛⲏⲃⲉⲧⲃⲉϩⲟⲧⲉⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟ·
ϥⲥⲙⲟⲩⲇⲉⲉⲣⲟ
ϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲏⲩⲉϭⲱϣⲧⲛⲥⲱϥϩⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·
ⲛⲧⲉⲣϥⲃⲱⲕⲇⲉⲛⲏⲫⲉⲙⲙⲟ
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲧⲁϫⲣⲟϭⲙϭⲟⲙϣⲱⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉϫⲱⲱⲣⲉ·
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲏⲫⲉϩⲉⲉⲧϩⲁⲏⲣⲡ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲩϣⲏⲧⲏⲣⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·ⲁϩⲉⲣⲁⲧϣⲗⲏⲗϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲇⲉⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓϣⲱⲣⲡⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲛⲉⲓⲥⲡⲉⲥϯⲛⲟⲩϥⲉⲉⲧⲛⲟⲧⲙϣⲱⲗⲙⲙⲙⲟϥ·
ϩⲏⲇⲁⲛⲉⲛⲥⲱϥⲁⲩⲱⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϩⲉⲉⲧϩⲙⲕⲉⲁⲓⲱⲛ·
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲉⲓⲛϭⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲙⲙⲟⲁⲩⲱϥⲥⲙⲟⲩⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉϥⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲙⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏϯⲁⲁⲧⲧⲁⲕⲟ·
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲧⲏⲣϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟⲟⲩⲱⲧ·ⲟⲩⲱϣⲃϫⲉϩⲁⲙⲏⲛ·ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ·
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲕⲟⲧϥⲉⲣⲟⲛϭⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲱⲟⲩⲛ·ⲕⲏⲙⲉ·ϫⲱⲉⲛⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲕⲱϩⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲓⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲕⲁⲁϩⲁϩⲧⲏ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲉϣϩⲱⲃⲛⲁⲁⲛ·ⲧⲣⲉⲣϩⲱⲃⲧⲱⲧϩⲏⲧ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϯⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧϥⲛⲁϣϥⲓ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲃⲱⲕϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲛⲧϥⲧⲟϣⲛⲁ
ϥⲥⲙⲟⲩⲇⲉⲉⲣⲟ·
ϥⲃⲱⲕⲡⲏⲩⲉϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ·
ⲉⲓⲛⲉⲇⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϩⲩⲡⲟⲣⲁ
ⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲑⲡⲟⲙⲙⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲙⲏⲗⲓⲟⲛ·
ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ϫⲉϫⲱⲉⲣⲟⲛⲉⲧⲛⲣⲁⲛ·
ⲧⲟⲟⲩⲇⲉϫⲱⲉⲣⲟⲛⲉⲩⲣⲁⲛⲟⲩⲁⲟⲩⲁ·
ϣⲱⲣⲡⲡⲉⲓⲱⲥ·
ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩⲡⲉⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ·
ⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧⲡⲉϩⲏⲣⲁⲕⲗⲁⲙⲱⲛ·
ⲙⲉϩϥⲧⲟⲟⲩⲡⲉⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ·
ⲧⲟⲟⲩⲇⲉϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧ·ⲉϫⲱⲡⲉⲩⲣⲁⲛ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ·
ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϩⲱⲛⲉⲥⲟⲡⲥⲡⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲧⲣⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ·
ϣⲗⲏⲗ
ⲇⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·
ⲙⲟⲟϣⲉⲉⲃⲟⲗⲗⲩⲡⲏⲉⲙⲁⲧⲉ·
ⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲛⲧⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲁⲁⲛⲁⲛⲉⲣⲁϣⲉⲡⲉ·
ⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲕⲏⲙⲉⲟⲩϩⲓⲏ·ϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣϩⲉ·ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϩⲁϩⲧⲏ·ⲙⲏⲧϩⲟⲟⲩ·
ⲁⲩⲱϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩϩⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟ·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲁⲗⲏⲑⲱⲥⲙⲡϣⲁⲟⲩⲛⲟϭϩⲙⲟⲧ·
ⲛⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲛⲉϩⲉⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲥⲧⲏⲥⲛⲉ·ⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲏⲣϥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲩⲙⲁϣⲱⲡⲉⲡⲉϣⲓⲏⲧ·
ϭⲉⲡⲏⲇⲉⲥϩⲁⲓⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲛⲧⲥⲟⲧⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲁⲡⲁⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲧⲁⲭⲩⲧⲁⲁϫⲱⲱⲙⲉ·
ϫⲟⲟⲩϥϣⲓⲏⲧ·
ⲕⲁⲁϥϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϩⲏⲩ·ⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥ
ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧϥ·ϥⲙⲉⲗⲉⲧⲏⲥⲓⲥⲛⲁϩⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ·
ϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲥⲙⲟⲩⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϣⲁⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉϩ·
ϩⲁⲙⲏⲛ················
ⲉⲅⲱⲃⲓⲕⲧⲟⲣⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥⲩⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥⲧⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲩⲙⲉⲣⲕⲩⲣⲓⲟⲩⲙⲉⲅⲁⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲁⲁⲡⲟⲧⲏⲥⲡⲟⲗⲉⲟⲥⲗⲁⲧⲱⲛⲉⲅⲣⲁⲯⲁⲥⲃⲓⲃⲗⲟⲥ
ⲙⲛⲏⲥⲑⲏϯⲙⲟⲩⲕⲉⲟⲧⲁⲛⲉⲗⲑⲏⲥⲉⲛⲧⲏⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲁⲥⲟⲩ···············
ⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲙⲩⲛⲏⲧⲩⲃⲓⲅⲁⲡⲟⲧⲱⲛⲁⲅⲓⲟⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲱⲛⲕⲁⲉⲧⲟⲩⲥⲧⲝⲉⲓⲛⲇ·········
ϩⲓⲧⲛⲇⲉⲥⲡⲟⲇⲏⲙⲛⲙⲛⲧⲃⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉⲙⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉⲛⲏⲩⲁⲃⲃⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲉⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲛⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥⲁⲃⲃⲁⲭⲁⲏⲗⲙⲛⲇⲉⲩⲇⲉⲗⲁⲣⲏⲥⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲁⲅⲓⲟⲥⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲗⲁⲧⲏⲥⲡⲁⲓⲉⲧϣⲟⲟⲡϩⲙⲧⲟⲟⲩⲧⲃⲱ·
ⲥⲙⲛⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉϩⲛⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲕⲁⲁϥϩⲙⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲱϣⲛϩⲏⲧϥϩⲏⲩⲙⲛⲟⲩⲡⲗⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲓⲁⲉⲧⲛⲁⲱϣⲛϩⲏⲧϥⲙⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥϩⲛⲟⲩϯϩⲧⲏϥϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲏⲣⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲙⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲧⲏⲥⲛⲁⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲛⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲧⲏⲣϥϩⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲡⲉⲁⲩⲱⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲕⲁϩϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣϥ
ϥⲕⲱⲟⲩⲥⲙⲟⲩⲙⲛⲟⲩⲥⲉⲓⲙⲛⲟⲩϩⲓⲛⲟⲩϥⲉⲙⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲩⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ϥⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩϭⲟⲣϭⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ·
ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓⲇⲉⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲱⲙⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲧⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ·ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲕⲁⲗⲱⲥϩⲙϩⲁⲗⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲁⲩⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲛⲉⲧⲛⲧⲛϩⲟⲧϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓϯⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲱⲧⲛⲉϫⲛϩⲁϩⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲣⲁϣⲉⲡⲉⲕϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱⲥⲉⲣⲙⲡϣⲁϫⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲙⲏⲛⲉⲥⲉϣⲟⲡⲉ·

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, Lance Martin, Elizabeth Davidson, Caroline T. Schroeder
attributed_author: Papnoute of Scetis
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1914
copyist: Victor son of Mercurius
corpus: life.onnophrius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33
idno: OR. 7027 ff. 17b-21b
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: The Life of Apa Onnophrius the Anchorite
msName: MERC.AC
note: Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) The origDates are taken from PAThs.
objectType: codex
order: 4
origDate: 1004
origDate_notAfter: 1004
origDate_notBefore: 1004
origDate_precision: medium
origPlace: St. Mercurius Monastery
pages_from: 34
pages_to: 42
parsing: automatic
paths.authors: 82
paths.manuscripts: 181
paths.works: 254
placeName: Edfu
previous: urn:cts:copticLit:lives.onnophrius.budge:17-24
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion, PAThs
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: checked
title: Life of Onnophrius part 4
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: none
version_date: 2019-09-30
version_n: 3.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33.

Document Edition: urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33

Text Corpus:

Author Textgroup: urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Versified Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/verses/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit.lives.onnophrius.budge:25-33/annis