Analytic Visualization

ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲧⲉⲧⲉϥⲛⲟϭⲁⲛⲟⲭⲏⲧⲉⲙⲡϥϥⲟⲧⲉⲃⲟⲗ·ⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ϩⲛⲙⲏⲧⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·
ⲁⲗⲗⲁϥⲛⲏⲩⲛϭⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲱϩⲥⲉⲧϥⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛϩⲏⲧϥⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲡⲉⲩⲙⲁⲙⲧⲟⲛ·
ⲁⲩⲱϥⲥⲱⲟⲩϩⲟⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲣⲉϥⲛⲟϫⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲁⲙⲛⲧⲉⲕⲱϩⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁⲛⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗⲕⲁⲕⲉⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ·ⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲓⲙⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩ·ⲙⲛϫⲁϩϫϩⲟⲃϩⲉ·
ⲛⲉⲏⲡⲡⲉⲉϣⲱⲡⲉⲥⲁⲃⲉϩⲉⲉⲛⲧⲣⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲧⲛⲁϣⲏϣⲁϫⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏϩⲉⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·
ⲧⲃⲛⲏⲉⲩϣⲁⲛⲧⲥⲁⲃⲟϥⲙⲟⲟϣⲉϫⲓⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓⲙⲉϥϣⲓⲃⲉϩⲛⲧⲉϥϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ·ⲉⲓⲙⲏⲧⲓϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧϭⲟⲙϣⲁⲧⲉϥⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ·ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲧⲛⲱⲃϣϩⲱⲱϥⲙⲙⲟⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲧⲥⲁⲃⲟⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲥⲏⲩⲕⲉⲥⲏⲩⲇⲉⲧⲛϭⲱϣⲧⲛⲥⲱⲟⲩⲁⲛ
ⲉϣϫⲉϭⲉⲣⲱⲃϩⲛϭⲓϫⲉⲧⲧⲱⲃⲥⲧⲃⲛⲏⲁⲩⲱϥⲣϩⲟⲧⲉϥⲙⲟⲟϣⲉⲧⲉϥϩⲓⲏⲕⲁⲗⲱⲥ
ⲟⲩϩⲟⲩⲟϭⲉⲣⲱⲃⲟⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲉϣⲁϫⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲧⲣⲉⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲧⲛⲟⲩⲱϩⲉϫⲛⲧⲉⲛϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉϩⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϫⲱⲙⲙⲟⲁⲛⲛϭⲓⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲉⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝⲟⲩϩⲧⲟ·ⲁⲩⲱⲟⲩϫⲟⲟⲕϥⲟⲩⲉⲓⲱⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃⲇⲉⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲧϩⲏⲧⲟⲩⲡⲉϭⲉⲣⲱⲃϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲧϩⲏⲧ·ⲉⲓⲙⲏⲧⲓϣⲁϫⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱϥϥⲣⲱϩⲧⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲁⲧϩⲏⲧϩⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ
ⲡⲉⲓⲛⲟϭⲙⲕⲁϩϩⲏⲧϯⲛⲁϫⲟⲟϥ·ⲟⲩϣⲓⲡⲉⲛⲁⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ
ϫⲉⲁⲙⲏⲓⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓϣⲁⲣⲟϩⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓϣⲏⲙⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲁ·ⲧⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲣⲟ·ⲧⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲉⲓⲱⲧ·ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ·ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·
ϩⲟϥⲙⲏⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛϥϩⲟⲟⲩⲁⲛⲡⲉⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲁⲡⲣⲏⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥ·
ϣⲁⲣⲉⲛⲓϫⲁⲧϥⲁⲅⲣⲓⲟⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲕⲱⲛⲥⲱϥⲙⲛⲧⲁⲅⲣⲓⲟⲥⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥϥϫⲓⲛⲁϥⲟⲩⲙⲛⲧϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥ·ⲡⲁⲣⲁⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥ·ϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϭⲓϫⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲙⲛⲧϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥⲉⲧⲃⲉⲕⲟⲩⲓϣⲁϫⲉⲛⲧϥⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱϥⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲛⲟⲛϩⲱⲱⲉⲛⲧⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲱⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲛⲁⲡⲁⲗⲁⲓⲁⲙⲛⲛⲁⲕⲁⲓⲛⲏⲙⲛⲛⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲛⲁⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧ·ⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲣⲉⲕⲱⲛⲥⲱⲛⲟⲃⲉⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲛⲫⲩⲥⲓⲥⲛⲉ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲫⲩⲥⲓⲥ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲙⲡⲥⲱⲧⲙϣⲁϩⲟⲩⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲗⲗⲁϩⲉⲟⲩϩⲟϥⲁⲗϥϣⲧⲁⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉⲙⲉϥⲥⲱⲧⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲡⲁϩⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲟⲥⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ϣⲁⲛⲧⲉⲟⲩϭⲉϣⲱⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲁⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲛⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ
ⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲓϩⲁϭⲱⲛⲧⲟⲣⲅⲏⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲡⲁⲓⲉⲧϯⲛⲟⲩϭⲥⲛⲁϥⲛⲁⲩⲛⲓⲙϩⲛⲛⲉⲛⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲟⲩⲏⲏⲃⲙⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·
ⲟⲩⲏⲣⲡⲉⲡⲉⲛϫⲡⲓⲟⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲡⲉϭⲙϣⲓⲛⲉ·ⲉϣⲱⲡⲉⲉⲛϣⲁⲛⲧⲙⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·
ⲕⲁⲧⲁⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲉⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲟⲙⲙⲟϥⲁⲛϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉⲥⲟⲛⲡⲉⲉⲧⲧⲁⲕⲟⲙⲙⲟϥⲟⲩⲁⲁϥ·
ⲟⲩⲁⲧϩⲏⲧⲉϥϣⲁⲛϣⲓⲛⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲱⲡⲉⲣⲟϥⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ·ϥⲟⲩⲱϣⲟⲛⲧⲁⲓⲟⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲱⲛⲥⲱⲟⲩⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲥⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏϣⲁϥϫⲟⲟϫⲉⲉⲧⲧⲁⲗϭⲟⲙⲙⲟϥϩⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲛⲧⲛⲟϭⲧⲉϥϭⲟⲙ·
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉϩⲙⲡⲱⲧⲉⲣⲁⲧϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲕⲱⲛⲥⲱⲟⲩⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲥⲉⲧⲙⲕⲧⲟⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩϫⲓⲛⲡⲉⲓⲛⲁⲩ
ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲡⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲣⲛⲟⲃⲉϩⲛⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙⲕⲁⲁⲛⲥⲱⲟⲩϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·
ⲉϣϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲟⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲙⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϩⲓⲃⲁⲧⲟⲥϫⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛϩⲏⲧϥⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲉ·ⲟⲩⲧⲟⲟⲩⲉⲣⲱⲡⲉ·ⲉⲓⲉϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁⲟⲩⲏⲣ·ⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϫⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲁϫⲱϩⲙⲙⲛⲥⲱⲱϥⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉⲙⲛϭⲟⲗⲛⲁⲕⲱϩⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉⲛⲁⲙⲓϣⲉⲙⲛϯⲧⲱⲛⲙⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲃⲟⲧⲉⲛⲛⲁϩⲣⲁϫⲉⲙⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩⲛϩⲏⲧϥⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲉ·
ⲁⲩⲱϯϣⲟⲟⲡⲛϩⲏⲧϥ·ⲡⲁⲣⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲁⲩⲟϥⲉϫⲱϥ·ϩⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϩⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ϫⲉⲃⲗⲕⲟⲧⲥⲛⲓⲙϫⲓⲛϭⲟⲛⲥϫⲓⲟⲩⲱϫⲉⲕⲁⲥⲉⲛⲛϣⲱⲡⲉⲙⲛⲧⲁϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲉϫⲱ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲁⲣⲭⲏⲥⲧⲣⲁⲧⲩⲅⲟⲥϭⲟⲙϫⲟⲉⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϩⲓⲣⲱⲥϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱⲙⲡϥϯⲥⲟϫⲟⲟⲛⲁϥ
ϫⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲓϫⲱϥⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲉ·
ⲟⲩⲱⲛϩⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲛⲧϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉϣϣⲉⲉⲣⲟⲁⲛⲡⲉϭⲱⲟⲩⲏϩϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲡⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲣⲉⲥⲱⲗⲡⲙⲣⲣⲉⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲓⲙϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲧⲛⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱ·
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲉⲛⲥⲱⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲕⲟⲙϣⲟⲩ·ϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲛⲧⲉϥⲟⲣⲅⲏϥϣⲧⲣⲧⲱⲣⲟⲩϩⲙⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲛⲉϫⲁϫⲉ·ⲙⲛⲛⲉϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧⲟⲩⲱϩⲉⲧⲟⲟⲧϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ·ⲕⲱⲗⲩⲉ·ⲉⲧⲟⲩⲱϣⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲧⲁⲭⲩ·
ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉϫⲓⲟⲩⲥⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲁⲩⲱⲥⲉϫⲟⲟϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲅⲉⲛⲉⲁⲉⲧϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϩⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃ·
ⲟⲩⲏⲣⲡⲉⲡⲉⲛϫⲡⲓⲟ
ⲁⲛⲟⲛⲉⲧⲉⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲛⲛⲥⲁⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉⲡⲓϯⲟⲩϩⲟⲟⲩⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩⲱϫⲛⲛⲧⲟⲟⲧ·
ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲥϣⲱⲡⲉⲙⲛⲉⲛⲧⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲧⲏⲣⲟⲩϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·ⲕⲱⲛⲥⲱⲟⲩϣⲁϫⲉⲉⲧⲟⲩⲉϣⲡⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ·ⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲛⲁⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ⲙⲡⲟⲩϭⲱϣⲧⲉⲣⲟϥⲁⲁϥϣⲁⲛⲧⲟⲩⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉ
ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓⲥ·ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁϩⲛⲧⲟⲡⲟⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲛⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛⲉⲣⲟⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓⲥⲧⲉⲙⲉⲣⲓⲥⲕⲁⲉⲓⲛⲡⲁⲓⲛⲧϥⲣϣⲟⲣⲡϫⲓⲥⲁϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲧⲉⲥⲃⲱⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ·
ⲟⲩⲧⲉⲙⲡϥⲕⲱϩⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛⲁⲃⲉⲗⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲁⲗⲗⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲁϥⲟⲩϫⲓⲕⲃⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲧⲉⲛϩⲉϩⲱⲱⲟⲛⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁϣⲁϫⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·
ⲧⲛⲥⲁϩⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲛⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁϣⲛϩⲧⲏϥⲉϫⲱ·
ⲟⲩⲧⲉⲟⲛⲙⲡⲕⲱϩⲛⲉⲡⲣⲁⲝⲓⲥⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲙⲙⲁϣⲁⲛⲧⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲁⲟⲩϫⲓⲕⲃⲁ·ⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲉϥⲙⲏⲛⲉⲃⲟⲗϣⲁⲉⲛⲉϩⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϥⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥⲙⲙⲟⲟⲩϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲣⲭⲉⲓⲉϫⲙⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩϫⲓⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ·
ⲁⲩⲱⲕⲁϩⲙⲟⲩϩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁϣⲁϫⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ·ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲱϩⲉ·ϥⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲛⲁ·ⲡⲁⲓⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛⲁϥⲟⲩⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ·ⲟⲩϫⲁⲓⲡⲉϥⲏⲓ·ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲧϭⲁⲉⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲩⲱϥϣⲱⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·
ⲟⲩⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉϣⲁϫⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲧϭⲁⲉⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲛⲧϥⲧϭⲁⲉⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲛϫⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϥⲧⲁⲙⲓⲟⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥⲉⲓⲣⲉϣⲙⲧϣⲉⲙⲁϩⲉϣⲓⲏⲁⲩⲱⲧⲁⲉⲓⲟⲩⲙⲁϩⲉⲟⲩⲱϣⲥⲁⲩⲱⲙⲁⲁⲃⲙⲁϩⲉϫⲓⲥⲉ·ϥⲧⲁⲙⲓⲟⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲛⲧ·ⲟⲩⲁϩⲙⲉⲥⲛⲧⲉϩⲓϣⲟⲙⲧⲉϥⲱϭⲥⲙⲙⲟϩⲓϩⲟⲩⲛ·
ⲁⲩⲱϩⲓⲃⲟⲗⲁⲙⲣⲏϩⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲛⲁϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ϥϣⲱⲡⲉⲕⲩⲣⲏⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ·
ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲁϥϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲉϩⲛⲟⲩⲙⲟⲩϩⲃⲁϩⲓⲟⲣⲅⲏⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲛⲧϯϭⲱⲛⲧⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·
ⲁⲩⲱϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲛⲟϭⲧⲁⲕⲟⲛϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·
ⲙⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲥⲱⲙⲁⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲧⲣⲉϥⲧⲟⲙⲥϥⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲛⲉϥϣⲏⲣⲉⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥⲟⲩϩⲛⲙⲏⲧⲉⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·ϩⲙⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲛⲡⲱϩ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲛⲕⲁⲧⲁϩⲣⲁⲕⲧⲏⲥⲡⲉⲟⲩⲱⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲙⲛϩⲉϩⲓⲟⲙⲉⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲩϩⲁⲓ·
ⲟⲩⲧⲉⲙⲙⲛϩⲉⲛϩⲁⲓⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ·ⲟⲩⲧⲉⲙⲙⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲓⲧⲁⲕⲟⲟⲩⲱⲧⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲟⲩⲧⲉⲙⲙⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁⲃⲏⲕⲉϩⲣⲁⲓϩⲁⲣⲟⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ·
ϩⲉⲛⲣⲉⲙⲏⲧⲙⲛϩⲉⲛϭⲗⲓⲗⲑⲩⲥⲓⲁⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲛⲧⲙⲟⲩⲁⲗⲗⲁϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲱϩⲉⲙⲁⲩⲁⲁϥⲛⲧϥϣⲱϫⲡⲙⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲙⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉϩⲛⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ·ϥⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓϩⲉⲛⲧⲁⲗⲟⲉϫⲙⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥϣⲉⲗⲙⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ·
ϥⲣϩⲧⲏϥϥⲥⲙⲓⲛⲉⲛⲙⲙⲁϥⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲧⲉⲛϩⲉϩⲱⲱⲙⲡϩⲧⲏⲱⲱⲉⲛⲧϥⲧⲁⲕⲟⲟⲩϩⲁⲧⲉⲛϩⲏϩⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ·
ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲕⲱϩⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϩⲛⲟⲩϩⲕⲟⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲃⲉϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁⲛⲁϣⲱⲟⲩϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥϩⲁϩⲥⲟⲡ·ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟⲛⲟϭⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛⲉⲧϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲧⲁⲕⲧⲓⲕⲟⲥⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲡⲉⲩⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϫⲟⲉⲓⲥⲥⲱⲧⲏⲣⲁⲅⲁⲑⲟⲥϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩϩⲟⲩⲟϣⲁϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ
ⲟⲩⲙⲟⲩⲇⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ·ϭⲱϣⲧⲛⲥⲱⲟⲩⲟⲩⲏϩⲛⲙⲙⲁ·
ⲙⲡϩⲧⲏ·
ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲥⲱⲧⲙϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲁϣⲱⲡⲉϥϣⲟⲃⲉⲁⲛⲙⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥϣⲁϫⲉⲙⲟⲩ·
ϩⲉⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲅⲓⲅⲁⲥⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲙⲛⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥⲛⲧϥⲧⲁⲕⲟⲥⲟⲧⲟⲩⲛⲁⲩⲱϩⲉ·ⲙⲛⲡⲉϥⲏⲓⲧⲏⲣϥⲉⲛⲧϥⲟⲩϫⲁⲓⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲙⲙⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲛⲁⲥⲟⲧⲟⲩⲛⲁⲩϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϩⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲛ·ⲙⲛⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉϩⲙⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲩⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩ·
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲫⲁⲣⲁⲱⲙⲛⲡⲉϥⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥ·ⲛⲧϥⲱⲙⲥϩⲛⲉⲣⲩⲑⲣⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ·
ϫⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·ϩⲛϩⲉⲛⲙⲟⲩϣⲟⲃⲉϫⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥ·ⲧⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧϥϩⲱⲛⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲗⲁⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲁⲓⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲧⲟⲩⲕⲁϩⲧⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲕⲟⲣⲉⲙⲛⲇⲁⲑⲁⲛⲙⲛⲁⲃⲓⲣⲱⲛⲛⲁⲓⲛⲧⲕⲁϩⲡⲱϩ
ⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲟⲛϩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲧⲏⲣ
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲉϣⲱⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁϩⲉⲛϫⲱϩⲙⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱⲱϥⲙⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲫⲩⲥⲓⲥ·
ⲧⲉⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲁⲩⲱⲡⲉⲧⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲥⲟⲇⲟⲙⲁⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ·
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲧϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ·
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲧⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲧⲧⲥⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲥⲃⲱⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·
ⲁⲩⲱⲥⲟϣϥⲟⲩ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲉⲛⲧⲁⲣⲛⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲟⲩⲟϫϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥϣⲱⲡⲉⲛⲁ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡϩⲉⲗⲗⲏⲛⲙⲛϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥⲣⲉϥⲡⲉϩⲧⲥⲛⲟϥⲉⲃⲟⲗⲛⲧϫⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲅⲁⲣⲁⲛϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲁⲛ·
ⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲱⲧⲡⲁⲓⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧϥϫⲟⲟϩⲛⲛⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ϫⲉⲟⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ·ⲟⲩϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲣⲉϥⲡⲉϩⲧⲥⲛⲟϥⲉⲃⲟⲗⲉϥϣⲁⲛⲕⲧⲟϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲥⲙⲟⲧⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲡϥⲉⲣⲟϥϩⲟⲩⲟⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲥⲟⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲓⲃⲟⲧⲉⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲣⲉⲣⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲧⲟϩⲓⲱⲟⲩ·
ⲙⲙⲟⲛⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲁⲛⲛⲧⲱⲧⲛⲥⲟϭⲉⲧⲉϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩⲁⲛⲛⲉ
ϫⲉⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ·
ⲥⲉϫⲓⲧϥⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉ·ϥϣⲟⲃⲉⲟⲩⲉⲉⲛⲧϫⲟⲟⲧⲏⲣⲟⲩ·
ϫⲉⲥⲉⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲟⲛϥⲧⲁⲙⲟⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁϩⲛⲛⲉϥⲥϩⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ϫⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧⲙⲟⲩϫⲓⲛⲕⲁⲉⲓⲛϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲙⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩϣⲁⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ·ϣⲁϫⲓⲧⲟⲩⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛϫⲱⲙⲙⲟ·
ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁⲁⲛ
ϫⲉⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉϯⲥⲟⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉϯⲥⲟⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲛⲟⲃⲉ·
ⲙⲡϥϯⲥⲟⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲓⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲧⲙⲧⲱⲱⲃⲉⲛⲁ
ⲙⲡϥϯⲥⲟⲡⲟⲗⲓⲥⲥⲟⲇⲟⲙⲁ·ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ·ⲧⲙⲣⲟⲕϩⲟⲩ
ⲙⲡϥϯⲥⲟϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲟⲩϫ·ⲙⲛϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛⲟⲩϫ·
ⲙⲡϥϯⲥⲟⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙϫⲓⲛⲁⲣⲭⲏⲥⲱⲛⲧϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲙⲛⲟϫⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲛⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲓⲉϥⲛⲁϯⲥⲟⲉⲣⲟⲁⲛⲟⲛϫⲉϭⲟⲟⲗⲉⲟⲩⲥⲭⲏⲙⲁ·
ⲁⲩⲱϫⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩϩⲣⲃⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲁⲣⲛⲁⲇⲉⲧⲉⲥϭⲟⲙ·
ⲛⲁϫⲟⲟ
ϫⲉⲟⲩⲧⲛⲙⲉϩⲛϣⲓⲡⲉⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲧⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧϥⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲁⲁⲃϣⲁⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ
ⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·
ϩⲟⲥⲟⲛⲕⲁⲓⲣⲟⲥⲡⲉ·
ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲙⲁⲧⲉⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϫⲟⲟϥ·
ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲏⲩⲉⲧⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲥⲱ

ANNIS Metadata

annotation: Diliana Atanassova, Elizabeth Platte, Caroline T. Schroeder
author: Johannes the Archimandrite
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite online
corpus: johannes.canons
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122
idno: Or 8811
language: Sahidic Coptic
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Canons of Apa Johannes the Archimandrite
msName: MONB.FA
next: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:308-330
objectType: codex
order: 05
origDate: Manuscript dates between 800 and 1100 CE approximately
origDate_notAfter: 1100
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: low
pages_from: 65
pages_to: 80
parsing: automatic
paths_authors: 52
paths_manuscripts: 376
paths_works: 160
placeName: Atripe
previous: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:38-41
project: The Canons of Apa John the Archimandrite, KELLIA, Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
source: Diliana Atanassova, The Canons of Apa John the Archimandrite Project (FWF Project P22641-G19)
tagging: checked
title: Apa Johannes Canons: FA65-80
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2019-09-30
version_n: 3.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122.

Document Edition: urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122

Work: urn:cts:copticLit:johannes.canons

Text Group: urn:cts:copticLit:johannes

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/dipl/html

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:johannes.canons.monbfa:97-122/annis