Diplomatic Edition

ⲕⲉⲥⲛⲏⲩ·ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄
ⲕⲁϩⲟⲩⲱⲛ
ⲉ̄ⲣⲱϥϥⲟⲙⲕⲟⲩ
ⲉ̄ⲧⲉⲧⲁⲑⲁⲛⲡⲉ·
ⲙⲛⲁⲃⲓⲣⲱⲛ·ⲙⲛ̄
ϣⲏⲣⲉⲛ̄ⲕⲟⲣⲉ·
ⲛⲁⲓⲛ̄ⲧⲧⲱⲟⲩ⳯
ⲉϫⲙ̄ⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩ︤ⲛ︥
ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·
ⲙⲁⲣⲉⲕⲧⲟϭⲉ
ⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲙ̄ⲙⲉ
ⲅⲉⲑⲟⲥ·ⲙ̄ⲡⲉⲓ
ϩⲟⲣⲁⲧⲟⲛⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲛ̄
ⲧⲛ̄ϣⲁϫⲉⲉ̄ⲣⲟϥ·
ⲧⲏⲛⲟⲗⲟⲧⲓⲛⲛ̄
ⲧⲛ̄ⲉⲓⲙⲉⲉ̄ⲛⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲓⲁⲛ̄ⲛⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥ·ⲛ̄ⲧϫⲟ
ⲉ̄ⲣⲟϥϫⲓⲛ̄ⲁⲣ
ⲭⲏϣⲁⲁⲏ·ⲛ̄ⲧⲱ
ⲧⲛ̄ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ
ⲱ̄ⲁⲕⲣⲱⲁⲧⲏⲥ·
ⲟⲩⲱϣⲥ̄ⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ⲛⲉ
ⲧⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛ̄ϫⲓⲥⲙⲏϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲉ̄ⲍⲉⲭⲓⲁ·ⲁⲩⲉⲓ
ⲧⲛ̄ⲟⲩⲱⲛⲙ̄ⲡ̄
ⲛⲟϭⲛ̄ⲑⲩⲥⲁⲩⲣⲟⲥ
ⲉ̄ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲛ̄ⲧⲛ̄ⲉⲓ
ⲛⲉⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ︤ⲛ︥ⲕⲟⲥⲙⲏ
ⲥⲓⲥⲙ̄ⲡ︤ⲛ︦ⲓ︦ⲕ︦ⲟ︦ⲛ︦
ⲛ̄ⲧⲛ̄ⲕⲟⲥⲙⲉⲓⲛ︤ⲛ︥
ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲛ̄ⲛ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲓ̈ⲗⲟⲅⲟⲥ·ⲙⲟⲩ
ⲧⲉⲛⲁⲓ̈ⲙⲁⲓ̈ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲓ̈ⲗⲟ
ⲅⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲣⲉϥ
ϣⲱⲡⲉ̄ⲣⲟϥⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈
ⲡⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲡⲉϣ
ⲃⲏⲣⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓϥⲧⲁⲙⲟ
ⲧⲩⲡⲟⲥⲡⲉⲓ
ϣⲏⲛϫⲉⲥⲁⲃⲉⲕ
ⲉ̄ⲣⲉⲡⲉⲓⲟⲓ̈ⲗⲉⲙⲏⲣ
ⲉ̄ⲣⲟϥ·ⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ
ⲅⲁⲣⲥⲁⲃⲉⲕⲡⲉ
ⲙⲁⲙ̄ⲧⲟⲛⲙ̄ⲉϥ
ⲥⲱⲧⲉ·ⲉ̄ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉ
ϣⲉⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ⲛ̄
ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉϫⲱϥ
ϩⲛ̄ⲟⲩⲛⲟϭⲙ︤ⲛ︥ⲧ
ⲗⲁⲙⲡⲣⲟⲥ·ⲧⲣⲉϥ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛ̄ⲟⲓ
ⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲉⲧⲙⲉϩ
ⲟⲩϫⲁⲓ̈·ϥⲙ̄
ⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲉ̄
ϫⲱϥⲛ̄ⲟⲩⲣⲱ
ⲙⲉ·ϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓϩⲛ̄
ⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ·ϥⲣ̄ϩⲱⲃ
ϥⲛⲁϫϥϩⲓϫⲙ
ⲡⲉϥⲙⲁⲉⲛⲕⲁⲧⲕ
ϥ̄ⲙ̄ⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥ
ϩⲙ̄ⲡⲉϥϩⲓⲥⲉ·ⲧⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲁⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲁⲁ·ⲛ̄ⲧϥⲙ̄ⲧⲟⲛ·
ⲙⲙⲟϥϩⲓϫⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙⲁⲛⲕⲁⲧⲕⲉⲧⲉ
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲙⲉⲡⲉ·
ϥϣⲡ̄ϩⲓⲥⲉⲛ̄ϩⲏⲧϥ
ϣⲁⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲣⲱⲙⲉⲧⲏ
ⲣ︤ⲥ︥·ϥ̄ⲥⲁϣⲙ̄ⲁⲛ
ⲟⲩⲇⲉϥϣⲧⲉⲣⲧⲱⲣ
ⲁⲛ·ⲟⲩⲇⲉϥ̄ϭⲟⲛⲧ
ⲁⲛϯⲉⲓⲃⲧⲛⲁϥ·
ⲟⲩⲇⲉϥ̄ⲁⲕⲁⲛⲁⲕ
ⲧⲉⲓⲁⲛ·ϯⲕⲗⲟⲙ
ⲛ̄ϣⲟⲛⲧⲉⲉ̄ϫⲱϥ·
ⲟⲩⲇⲉϥ̄ⲥⲁϩⲟⲩⲁⲛ
ϩⲓⲟⲩⲉ̄ⲉ̄ϩⲟⲩⲛϩⲙ̄
ⲡⲉϥϩⲟ·ⲟⲩⲇⲉϥ̄ⲛ̄
ⲕⲁⲕⲉⲓⲁⲛⲧⲥⲁⲙ̄
ⲙⲟϥⲟⲩϩⲙ̄ϫ̄ϥⲧⲉϩ
ϩⲓⲥⲓϣⲉ·ϥ̄ⲙⲓϣⲉ
ⲅⲁⲣⲁⲛⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲛⲟϭ
ⲛⲉϭⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉ
ϥ̄ϭⲟⲛⲧⲁⲛⲡⲱϣ
ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉⲉ̄ϫⲱⲟⲩ
ⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲉ̄
ⲣⲟⲟⲩ·ⲟⲩⲱϣ
ⲉⲓⲙⲉϫⲉⲙⲉⲧⲉϯ
ϫⲱⲙⲙⲟⲥⲱⲧⲙ̄
ⲛ̄ⲧⲁⲧⲁⲙⲟ·
ⲛⲁⲩⲅⲁⲣⲉ̄ⲧⲟⲩⲉⲓ
ⲣⲉⲛ̄ⲛⲁⲓ̈ⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁϥ·
ϥϥⲓ̈ⲛ̄ⲛⲉϥⲃⲁⲗⲉϩ
ⲣⲁⲓϣⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ
ϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ
ⲙⲟϥ·ϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
ⲕⲱⲛⲁⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉ
ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲙ̄
ⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·ϫⲉ
ⲕⲁⲥⲉ̄ⲕⲉⲉⲓⲙⲉϫⲉ
ⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲓⲱⲧ
ⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·ϥ
ⲁⲁϥⲛⲁⲩⲉ̄ⲧ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲩ·ⲛⲁϣⲉⲛⲉϥ
ⲙⲛ̄ⲧ̄ϣⲁϩⲧⲏϥ
ⲅⲁⲣⲙⲙⲟϥ̄ⲛⲁ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟⲟⲩⲉ̄ϩⲣⲁⲓ̈ⲉ̄
ϫⲱⲟⲩⲟⲣ
ⲅⲏⲁⲧⲧⲁⲗϭⲟ·ϣⲁ⳯
ⲧⲉⲧⲉⲥⲙⲏⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥⲧⲁ
ϩⲟϥ·ϥⲧⲱϩ︤ⲙ︥ⲛ̄
ⲧⲉϥⲙⲛⲧϣⲁϩ
ⲧⲏϥ·ϥ̄ⲕⲧⲉⲧⲉϥ
ⲟⲣⲅⲏⲙⲛ̄ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ
ⲡⲁϩⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥ
ⲧⲛ̄ⲛⲟⲟⲩⲟⲩⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥⲛ̄ϫⲱⲱⲣⲉ·
ϥⲡⲱϩⲙ̄ⲕⲁ
ⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲙ̄ⲣ̄
ⲡⲉϥⲣ̄ⲥ̄ⲛⲁⲩ·
ⲕⲁϩⲕⲓⲙ·ⲡⲉⲧ
ⲣⲁⲡⲱϩ·ⲣⲏⲣ̄
ⲕⲁⲕⲉⲡⲉⲓⲛⲟϭⲛ̄
ⲣⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·
ⲕⲁϩⲧⲏⲣ︤ϥ︥ⲕⲁ
ⲕⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲥⲕⲩ
ⲡⲁⲍⲉⲙ̄ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ
ⲉ̄ⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲓϫⲙ̄
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉ
ⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩ
ⲛ̄ⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ
ⲡⲟϣⲟⲩⲉ̄ϫⲱⲟⲩ·
ϭⲱϣⲧ̄ⲛⲁⲙⲉⲣⲁ
ⲧⲉⲛ̄ⲧⲉⲧⲛ︤ⲛ︥ⲁⲩ
ⲙⲛⲧϣⲁϩⲧⲏϥ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧϯ
ϩ︤ⲃ︥ⲥⲱϩⲓⲱⲱϥⲙ̄
ⲥⲱⲛⲧ̄ⲧⲏⲣ︤ϥ︥·
ⲕⲁⲁϥⲕⲁϩⲏⲩⲛ̄ⲛⲉϥ
ϩⲟⲓ̈ⲧⲉϩⲓ̈ϫⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥
ⲁⲗⲗⲁⲣⲏϩⲱⲃⲥ̄ⲙ̄
ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥϩⲓⲧⲙ̄
ⲕⲁⲕⲉⲛ̄ⲧϥϣⲱ
ⲡⲉ·ϫⲉⲛ̄ⲛⲉⲩⲛⲟϭ
ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛ̄
ϥϣⲱⲡⲉϩⲓϫⲙ̄
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉⲛ̄
ⲥⲉⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟϥⲁⲛ
ⲉⲛⲧϥⲙⲡϣⲁⲅⲁⲣ
ϥⲑⲉⲱⲣⲉⲓϫⲱⲕ
ⲧⲏⲣϥ̄ⲛ̄ⲧⲉϥⲙⲛ̄ⲧ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲁⲩⲉⲧ
ⲙⲁⲩ·ⲛⲓⲙϭⲉⲉⲛ
ϥⲙ̄ⲡϣⲁⲙ̄ⲡⲉⲓ
ⲛⲟϭⲛ̄ⲧⲁⲓ̈ⲟ·ⲙⲁⲣⲉ
ⲉⲓⲙⲉⲉ̄ⲣⲟϥ·ⲗⲏⲥ
ⲧⲏⲥⲡⲉϥⲧⲁⲗⲏⲩ
ϫⲓⲥⲉⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥
ϥⲛⲁⲩⲉ̄ϩⲱⲃⲛⲓⲙ
ⲛ̄ⲧϣⲱⲡⲉ·ⲁⲩⲱ
ϥⲧⲉⲗⲏⲗϫⲉϥⲛⲁⲩ
ⲉ̄ⲣⲟⲟⲩ·ⲟⲩⲡⲉⲛⲧϥ
ⲛⲁⲩⲉ̄ⲣⲟϥ·ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ
ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁⲛ̄ⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥⲕⲱⲧⲉⲉ̄ⲡⲉ
ⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉⲉ̄
ⲣⲟϥ·ⲉⲓⲱⲧϭⲱϣⲧ
ⲉⲃⲟⲗϩⲛ̄ⲡⲉ·ϥⲑⲉ
ⲱⲣⲉⲓⲙ̄ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ
ⲡⲉϥⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ·
ⲁⲩⲱϥϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥ
ⲁⲏⲣⲧⲏⲣϥⲭⲟⲣⲉⲩⲉ
ⲕⲁϩⲧⲏⲣ︤ϥ︥ϣⲗⲟⲩ
ⲗⲁⲓ̈ⲉ̄ⲃⲟⲗϫⲉⲡⲉϥ
ⲣ̄ⲣⲟⲡⲱϩⲧⲙ̄ⲡⲉϥⲥ̄
ⲛⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱϥ·
ϣⲏⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲁⲩⲉ̄
ϩⲣⲏⲣⲉⲉ̄ⲃⲟⲗ·ϫⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥⲁϣⲉⲉ̄ϫⲙ̄ϣⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·
ϣⲉⲛ̄ⲁⲫⲑⲁⲣⲥⲓⲁ·
ϣⲉⲛ̄ⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉ̄ⲃⲟⲗ·
ϣⲉⲛ̄ⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ·
ϣⲉⲛ̄ⲣⲉϥϯⲱⲛ︤ϩ︥·
ϣⲉⲛ̄ⲣⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·
ϣⲉⲙ̄ⲡⲉⲙⲧⲟⲛ·
ϣⲉⲙ̄ⲟⲩⲛⲟϥ·
ϣⲉⲙ̄ⲣⲁϣⲉ·
ϣⲉⲙ̄ⲟⲩϫⲁⲓ̈·
ϣⲉⲙ̄ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ·
ϣⲉⲙ̄ⲱⲛ︤ϩ︥·
ϣⲉⲛ̄ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙ̄ⲡⲉ⳯
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦·
ⲉⲛⲧⲁϣⲧϥ̄ϩⲓ̈
ϫⲙ̄ϣⲉⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·
ⲓ̈ⲛⲁⲩⲥⲱⲛⲧⲧⲏ
ϥ̄ϥⲧⲁϩⲏⲩⲉ̄ⲣⲁⲧϥ̄
ⲁⲩⲱϥⲥⲙⲟⲛⲧ̄ϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛⲙ̄
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ⲉⲧⲉϣⲁϥ
ⲣⲱⲙⲉⲛ̄ⲃⲣ̄ⲣⲉⲛ̄
ⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲙⲛ̄ⲛⲥⲁⲛ̄
ⲥⲉⲣ̄ⲁⲥ·ϣⲁϯ
ⲙⲁⲉⲓⲛⲉ̄ⲣⲟϥϩⲓⲧⲙ̄
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲉ̄ⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃ·ⲉ̄ϣⲁⲁⲁϥϩⲙ̄
ⲛⲉϩⲙⲛ̄ⲧⲉⲥⲫ
ⲣⲁⲅⲓⲥⲙ̄ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉϣⲁϥⲕⲁ
ⲑⲁⲣⲓⲍⲉⲙ̄ⲡ̄ⲣⲱⲙⲉ
ⲛ︤ϥ︥ⲡⲱⲧⲛ̄ⲥⲁ
ⲛⲉⲣⲅⲓⲁϥ̄ⲛⲁϫⲟ
ⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ϩⲏⲧϥ̄·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲙⲏⲥ
ⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲉ̄ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϩⲟⲧⲁⲛⲅⲁⲣⲉⲩϣⲁⲛ
ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉⲙ̄ⲟⲉⲓⲕ
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ
ϩⲓϫⲛ̄ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ
ⲉ̄ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ⲉⲡⲓⲧⲉⲗⲉⲓⲉ̄ϫⲱⲟⲩ
ⲟⲩⲕⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲟ̄ⲉⲓⲕ
ⲁⲛⲡⲉ·ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲏⲣ︤ⲡ︥
ⲛ̄ⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲁⲗⲗⲁⲟⲩ
ⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲛ̄ⲟⲩⲥ̄
ⲛⲟϥϥⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲥⲟⲗⲥⲗ
ⲛ̄ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲗⲩ
ⲡⲏⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲧⲉϩⲓⲏ̄ⲉⲧ
ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ·ϩⲟⲧⲁⲛ
ⲉⲩϣⲁⲛⲣ̄ϣⲙⲙⲟ
ⲙⲉⲥⲱⲣⲙ̄ⲛ̄ϭⲓⲉⲧ
ⲙⲟⲟϣⲉⲛ̄ϩⲏⲧϥ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲡⲩⲣ
ⲅⲟⲥϥϫⲟⲥⲉϣⲁϥ
ϣⲱⲡⲉ̄ⲣⲟϥⲛ̄ⲉⲧ
ⲡⲏⲧⲉ̄ⲣⲁⲧϥ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲧⲉϭⲗⲟⲟϭⲉ
ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓⲣⲱⲙⲉⲉϩ
ⲣⲁⲓ̈ⲡⲉ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲃⲥⲱ
ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲭⲣⲏⲥ
ⲧⲓⲁⲛⲟⲥⲫⲱⲣⲉⲓ
ⲙⲙⲟ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲃⲟⲏ̄
ⲑⲟⲥⲛ̄ⲛⲉⲉ̄ⲃⲓⲏⲛ·
ⲁⲩⲱⲃⲟⲏⲑⲓⲁ
ⲉ̄ⲉⲧϩⲏϣ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲛⲧϥ
ϣⲟⲣϣ︤ⲣ︥ⲙ̄ⲣ̄ⲡⲉ
ⲛ̄ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·ϥ
ⲣⲉⲟⲩⲱⲛⲛ̄ⲉⲕ
ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·ϥⲥⲧⲉ
ⲫⲁⲛⲟⲩⲙⲙⲟ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ϥϣⲟⲣ
ϣ︤ⲣ︥ⲛ̄ⲛ̄ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓ
ⲟⲛϥⲛⲁϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛ̄ⲟⲩϩⲟⲧⲉ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲡⲉⲥⲙⲓ̈
ⲛⲉⲛ̄ⲛⲉⲉϫⲏⲩⲉ̄
ⲣ̄ϩⲱⲧϩⲛ̄ⲟⲩⲙⲛ̄ⲧ
ⲥⲁⲓ̈ⲉ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲡⲉⲥⲙⲓ̈
ⲛⲉⲛⲉⲟⲩⲏⲏⲃ
ⲉⲧϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈ⲛⲟⲩ
ⲧⲉϩⲛ̄ⲟⲩⲙ︤ⲛ︥ⲧⲥⲁⲃⲉ·
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲡⲉⲡⲉ
ⲣⲓⲧⲏⲥⲛ̄ⲁⲧ
ⲡⲱⲱⲛⲉ
ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·

ANNIS Metadata

annotation: Caroline T. Schroeder, Alin Suciu, Elizabeth Platte, Amir Zeldes
author: Pseudo-Theophilus
collection: Medieval and Renaissance Manuscripts
Coptic_edition: Alin Suciu, 'Ps.-Theophili Alexandrini Sermo de Cruce et Latrone (CPG 2622)' Zeitschrift für Antikes Christentum 16(2012):181-225
corpus: pseudo.theophilus
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15
entities: automatic
identities: checked
idno: M595 ff. 145r-146v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On the Cross and the Thief
msName: MICH.BR
next: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:15.16-17.2
objectType: codex
order: 3
origDate: 3 April 855; 8th of Pharmoute in the year 571 after Diocletian
origDate_notAfter: 0900
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: high
origPlace: Monastery of the Archangel Michael
parsing: automatic
people: Abiram; Abraham; Dathan; Jesus; Korah; Moses
placeName: Fayyum
places: none
previous: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3
project: Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
redundant: no
repository: Pierpont Morgan Library
segmentation: checked
source: Alin Suciu
tagging: checked
title: Pseudo-Theophilus On the Cross and the Thief: MICH.BR 291-294
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15.

Document Edition: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15

Work: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross

Text Group: urn:cts:copticLit:pstheophilus

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15/annis