Diplomatic Edition

ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁⲙⲉ
ⲣⲓⲧ·ⲁⲩⲱⲛⲁⲁⲅ
ⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲁϯⲁⲕⲱ
ⲛⲉⲓⲛⲁϩⲙⲇⲓⲡ
ⲛⲟⲛⲛ̄ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲛⲉⲕⲱⲛ̄ϣⲃⲏⲣⲛ̄
ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲓ̈ⲁⲁ
ϣⲃⲏⲣⲉⲣⲟⲓ̈·
ⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲱⲛϩ̄
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ·ⲛⲉ
ⲙⲟⲟϣⲉⲅⲁⲣϩⲛ̄ⲛⲉⲩ
ϣⲟⲟⲩⲉⲙⲛ̄ⲛ̄
ϣⲏⲣⲉⲙ̄ⲕⲁⲕⲉ
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲓ̈
ⲣⲉⲙⲟⲟϣⲉⲛ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲓ̈·ⲁⲛⲟⲕⲡⲉ
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲕⲟⲥ
ⲙⲟⲥ·ⲛⲉϫⲓϣⲟϫ
ⲛⲉⲛ̄ϣⲟⲣⲡⲙⲛⲛ̄
ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ·ⲓ̈ⲁⲁ
ⲛ̄ϣⲃⲏⲣⲉ̄ⲣⲟⲓ̈ⲁⲛⲟⲕ
ⲡⲉⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ
ⲛⲁⲓ̈ⲧⲏⲣⲟⲩϯⲛⲁⲭⲁ
ⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁ
ϫⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ⲛ̄ⲧⲁⲙⲛ̄ⲧ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙ̄ⲙ̄ⲧⲟⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄
ⲉⲧⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲓ̈
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲁⲩ
ⲉ̄ⲛⲁϭⲟⲙⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲓ̈ⲁⲁⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ̄ⲉ̄ⲣⲟⲓ̈ⲛ̄
ⲧⲟⲕⲇⲉⲛ̄ⲧ̄ⲕⲟⲩⲗⲏⲥ
ⲧⲏⲥⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̄
ⲛ̄ⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ·ⲛ̄ⲣⲉϥ
ⲃⲱϭⲉⲛ̄ⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ·ⲁⲩⲱ
ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ⲙⲟⲓ̈ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈
ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱ
ⲟⲩⲕⲏⲛⲁⲉ̄ⲃⲟⲗ
ϫⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ⲙⲙⲟⲓ̈·ϯⲛⲁⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉⲡⲟⲗⲓ
ⲧⲏⲥⲙ̄ⲡ̄ⲡⲁⲣⲁⲇⲓ
ⲥⲟⲥ·ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲡⲉⲕ
ⲥⲱⲙⲁϣⲱⲡⲉϥ
ϫⲏⲕϣⲁⲛϯⲧⲟⲩ
ⲛⲟⲥⲕ̄·ⲡⲁⲓ̈ⲇⲉⲛⲧϥ
ⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲓ̈ⲛⲁ
ⲛⲁⲩⲉ̄ⲣⲟϭⲟⲟ
ⲗⲉⲟⲩⲉ̄ⲟⲟⲩ·
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ
ⲟⲩϣⲱϣ·ⲛ̄
ⲟⲩϩⲓⲥⲉ·ϥ̄ⲛⲁⲛⲁⲩ
ⲉⲣⲟϭⲟⲟⲗⲉⲙ̄
ⲟⲩⲟ̄ⲉⲓⲛ·ⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲇⲉϥⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉ
ⲙⲟϥϩⲙⲕⲁⲕⲉ
ϥⲛⲁⲛⲁⲩⲉ̄ⲣⲟ
ϭⲟⲟⲗⲉⲣⲁ
ϣⲉⲙⲛ̄ⲟⲩⲛⲟϥ
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲡⲟ
ⲗⲁⲩⲉⲙⲙⲟϥϩⲛ̄
ⲗⲏⲡⲏⲙ︤ⲛ︥
ϣⲁϩⲟⲙ·ϥⲛⲁ
ⲛⲁⲩⲉ̄ⲣⲟϩⲙ̄ⲟⲩ︥
︥ⲱϣⲥⲉⲃⲟⲗⲙ︤ⲛ
ⲉⲩⲫⲣⲟ⟨ⲥⲩ⟩ⲛⲏ·ⲛ̄
ⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥϩⲙ̄
ⲡ̄ϩⲁϫϩⲉϫⲙⲛ̄ⲡ̄
ⲥⲁϩⲟⲩ·ϥ̄ⲛⲁⲛⲁⲩ
ⲉⲣⲟⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉ
ⲗⲟⲥⲥⲟⲗⲥⲗⲙⲙⲟ
ⲛ̄ⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥ
ϣⲟⲟⲡϩⲙ̄ⲧⲁⲣⲧⲁ
ⲣⲟⲥ·ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉ
ⲙⲡⲉϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ⲙⲙⲟⲓ̈·ⲁⲗⲗⲁϥ
ⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲓ̈ⲙⲛ̄ⲧⲁ
ⲙⲛ̄ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥ
ϭⲱϥⲛⲟϭⲛⲉϭ
ⲁⲩⲱϥⲥⲱϣⲙ̄
ⲙⲟⲓ̈·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲉ̄ⲣⲉ
ⲟⲩⲁ̄ⲟⲩⲁϫⲓⲕⲁ
ⲧⲁⲛⲉϥϩ̄ⲃⲏⲩⲉ·
ⲓ̈ⲟⲩⲱ̄ⲅⲁⲣϫⲱ
ⲙⲙⲟⲛⲁϩⲛ̄
ⲙⲏⲧⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ
ϫⲉⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟ
ⲗⲟⲅⲉⲓⲙⲙⲟⲓ̈ⲙ̄ⲙ̄
ⲧⲟⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ
ϯⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲙ̄
ⲙⲟϥⲙ̄ⲙ̄ⲧⲟⲉⲃⲟⲗ
ⲙ̄ⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲛ︤
ⲙ︥ⲡⲏⲩⲉ·ⲧⲉⲧⲛ
ⲛⲁⲩϭⲉⲱ̄ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ
ϫⲉⲟⲩϩⲓⲥⲉⲁϣⲛ̄
ϩⲉⲉⲧⲛⲁⲧⲁϩⲉ
ⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲛⲁ
ⲙ̄ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉⲧ
ⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲙⲁⲣⲉⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲣⲟϫⲉⲛ̄ⲛⲉⲣ̄
ϩⲁⲗⲙⲙⲟⲛ̄ⲥⲉ
ⲁⲁⲛ̄ϣⲙⲙⲟⲉ̄
ⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟ·
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲕⲁⲙ̄
ⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ·ⲟⲩⲛ̄
ϩⲟⲓ̈ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲧⲉ
ⲛⲟⲩⲁⲣⲛⲁⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲉϩⲉ⳯
ⲭⲣⲏⲙⲁ·ϣⲁⲣⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲙⲁⲓ̈ⲭⲣⲏ
ⲙⲁⲅⲁⲣ·ⲧⲱⲙ
ⲛ̄ⲛ̄ⲃⲁⲗⲙ̄ⲉⲛ
ϥⲙⲉⲣⲓⲧⲥ̄·
ⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥⲟⲛ
ϣⲁϥϫⲓⲛ̄ⲙⲉⲣⲓⲥ
ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ·ⲕⲁⲓ
ⲅⲁⲣⲛ̄ⲧⲟϥϩⲱⲱϥ
ϥϯⲙ̄ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲃⲟⲗ·ϩⲁⲙⲁⲁⲃⲉ
ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲛ̄ϩⲁⲧ·
ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛϭⲉⲛⲁ
ⲡⲉ·ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲉϫ
ⲡⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ
ϫⲟⲉⲓⲥ·ⲛ̄ⲧⲟϥⲅⲁⲣ
ⲉⲧⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ
ϩⲁⲣⲟ·ⲕⲁⲧⲁ
ϣⲁϫⲉⲙ̄ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ·ⲙⲁ
ⲣⲉⲕⲧⲟϭⲉⲉ̄ϫⲙ̄
ⲡⲉⲡⲣⲟⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲛ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥ⲙ̄
ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉ
ⲭ︦ⲥ︦·ⲙⲛ̄ⲗⲏⲥ
ⲧⲏⲥ·ⲟⲩϣⲉⲅⲁⲣ
ⲛ̄ⲣⲉϥϯⲱⲛϩⲡⲉ
ϣⲉⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·
ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲃⲏⲕ
ⲉϩⲣⲁⲓ̈ϣⲁⲉⲓⲱⲧ
ⲁⲩⲱⲛⲏⲩⲡⲉ
ⲥⲏⲧϣⲁϣⲏⲣⲉ
ϩⲓ̈ϫⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·
ϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲙ̄ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·
ⲁⲛⲁⲩⲙⲛ̄ⲧϣⲁ
ϩⲧⲏϥⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛⲧⲉϥⲁⲛⲟⲭⲏ
ϥϭⲱϣⲧⲉ̄ⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥
ϫⲓⲥⲉ·ϥⲛⲁⲩⲉ̄
ⲡⲉϥⲙⲟⲛⲟⲅⲏⲛⲏⲥ
ⲛ̄ϣⲏⲣⲉϥⲟⲃⲧⲉ̄
ϩⲟⲩⲛⲉ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ϥ
ϩⲟⲣ︤ϣ︥ⲛ̄ϩⲏⲧϩ︤ⲛ︥ⲧⲉϥ
ⲙⲛ̄ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ·
ⲛ̄ⲧⲟϥⲇⲉϩⲱⲱϥ
ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓ︦ⲥ︦ⲡⲉ
ⲭ︦ⲥ︦·ϯⲉⲓⲃⲧⲉ̄
ⲛⲉϥϭⲓϫ·ⲁⲩⲱ
ϯⲁⲁⲥⲉ̄ϩⲟⲩⲛϩⲙ
ⲡⲉϥϩⲟ·ϯⲕ̄ⲗ̄ⲯ
ϩⲓϫⲛ̄ⲧⲉϥⲁⲡⲉ·
ⲧⲥⲟⲙⲙⲟϥ
ⲟⲩϩⲙ̄ϫ·ⲙⲛ̄ⲟⲩ
ⲥⲓϣⲉ·ⲡⲱϣ
ⲛ̄ⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ
ϫⲱⲟⲩ·ⲛⲏϫ
ⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲉⲣⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱϩⲓⲟⲩⲉ
ϩⲓϫⲛⲧⲉϥ
ⲡⲉⲟⲩⲕⲁϣ
ϩⲛⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲉϥϭⲱⲛⲧ·ⲟⲩⲇⲉ
ⲡⲉϥⲕⲱⲟⲩ
ⲣⲟϥϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥϩⲏⲧⲉ̄
ϩⲟⲩⲛⲉ̄ⲣⲟⲟⲩ·ⲟⲩ
ⲱϣⲉ̄ⲉⲓⲙⲉⲥⲱⲧⲙⲧⲁ
ⲙⲟ·ⲥⲱⲧⲙⲉ̄ⲣⲟϥ
ϥⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉⲡⲁ
ⲉⲓⲱⲧⲕⲱⲛⲁⲉ̄ⲃⲟⲗ
ϫⲉⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛ
ⲙ̄ⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ
ⲛⲁⲩϭⲉⲛⲟϭ
ⲙⲛ̄ⲧ̄ϣⲁⲛ̄ϩⲧⲏϥ
ⲉⲓⲱⲧ·ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉϥ
ϣⲏⲣⲉⲉ̄ϩⲟⲩⲛⲉ̄ⲣⲟ
ϥⲁⲗⲉⲉ̄ϫⲙ̄ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥
ϣⲁⲛⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉ
ⲙ̄ⲥⲱⲛ̄ⲧⲧⲏⲣϥ̄
ⲛⲁⲩϥⲁϣⲉⲉ̄
ⲡⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ϥⲧⲃ̄
ⲃⲟⲙ̄ⲥⲱⲛⲧ
ⲧⲏⲣϥ̄ⲛⲁⲡⲉⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲁⲕⲁϩ·ϥⲧⲃ
ⲃⲟⲙ̄ⲁⲏⲣⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ
ⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥⲕⲁⲑⲁ
ⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟϥ·ϩⲟ
ⲙⲟⲓⲱⲥ·ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛ̄ⲧ
ⲡⲁϩⲧϥ̄ⲉ̄ⲃⲟⲗ·ϥ
ⲧⲣⲉⲕⲁϩⲧ︤ⲃ︥ⲃⲟ
ⲃⲟⲗϩⲙ̄ϫⲱϩ︤ⲙ︥
ⲉⲧϩⲓϫⲱϥ·ⲁⲓⲧⲓ
ⲟⲛϥⲃⲱⲕ
ⲥⲏⲧⲁⲙⲛ̄ⲧⲉϥ
ϣⲱⲗⲙⲙⲟϥ·ϥ
ⲃⲱⲗⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ⲛⲉⲯⲩ
ⲭⲏⲉ̄ⲧⲟⲧⲡⲉ̄ϩⲟⲩⲛ
ⲧⲁⲙⲓ̈ⲟⲛⲛ̄ⲕⲁⲕⲉ
ϥⲁⲁⲛ̄ⲣⲙ̄ϩⲉ·ⲛ̄
ⲧⲟϥⲅⲁⲣϥⲉⲣⲏⲧ
ⲛⲁϩ︤ⲛ︥ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ
ⲙⲉ·ⲧⲁⲓ̈ⲉⲧⲙ̄ⲡⲉ
ϭⲟⲗⲉⲓⲉ̄ⲃⲟⲗⲛ̄ϩⲏⲧ
ⲉⲛⲉϩϫⲉϩⲟⲧⲁⲛⲉⲩ
ϣⲁⲛϫⲁⲥⲉⲃⲟⲗϩⲓ̈
ϫⲙⲕⲁϩϯⲛⲁⲥⲉⲕ
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϣⲁⲣⲟⲓ̈
ϩⲛ̄ⲙⲣ̄ⲣⲉⲧⲁⲁⲅⲁ
ⲡⲏ·ⲁϣϭⲉⲧⲉⲛⲟϭ
ⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲛ̄ⲛ̄ⲧⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉⲉ̄ϫⲛ̄ⲟⲩ
ϣⲉⲥ̄ⳁⲟ︤ⲥ︥·ϥ̄ⲥⲟⲛϩ︤ϥ︥
ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲉ̄ⲛⲉ
ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣⲁⲛ
ⲡⲉ·ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁ
ϣⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ·
ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲧⲛⲁ
ϣⲁⲙⲁϩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲉ̄ⲧⲟⲛϩ̄·ⲛⲁⲩ
ⲅⲁⲣⲛ̄ⲧϭⲟⲡϥⲛ̄ϭⲓ
ⲁⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈
ϥϫⲛⲟⲩⲟⲩϩⲛ̄ⲟⲩ
ⲛⲟϭⲙⲛ̄ⲧ̄ϣⲁ
ϩⲧⲏϥ·ϫⲉⲉ̄ⲧⲉⲧⲛ̄
ϣⲓⲛⲉⲛ̄ⲥⲁⲛⲓⲙⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉⲓⲥⲏϥⲉⲙ︤ⲛ︥ⲛⲓϭⲉ
ⲣⲱⲃ·ⲟⲩⲱ
ϣ︤ⲃ︥ϩⲛ̄ⲧⲉⲩⲙⲛ̄ⲧ
ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲩⲙⲛ̄ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·
ⲙⲛ̄ⲧⲉⲩⲙⲛ̄ⲧ̄ⲁⲩ
ⲑⲁⲧⲏⲥϫⲱⲙ̄
ⲙⲟ·ϫⲉϣⲓ
ⲛⲉⲛ̄ⲥⲁⲓ︦ⲥ︦ⲛⲁⲍⲱ
ⲣⲁⲓⲟⲥ·ϥⲟⲩⲱ
ϣⲃ̄ϥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ·
ⲕⲧⲓⲛⲙ̄ⲟⲩⲟ̄ⲉⲓ⳯
ⲛ̄ⲧⲉϥⲙ︤ⲛ︥ⲧ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉⲣⲱϩⲧⲉ̄ϩⲟⲩⲛ
ϩⲙ̄ⲡⲉⲩϩⲟ·ϩⲉ
ⲉⲥⲏⲧ·ϩⲟⲙⲟⲓ
ⲱⲥⲟⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟ
ⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲧⲉϥⲛⲟϭ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧϣⲁⲛ̄ϩⲧⲏϥ·
ϫⲉⲁⲣⲏⲩⲥⲉⲛⲁ
ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈·
ⲙⲁϩⲧⲉⲛ̄ⲛⲉϥⲙⲁ
ⲑⲏⲧⲏⲥϩ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙ︤ⲛ︥ⲧ
ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ·
ⲛⲁⲓ̈ϭⲉⲧⲏⲣⲟⲩϥ
ⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛ̄
ϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ϥ
ⲟⲩⲱϣⲧⲣⲉⲣⲱ
ⲙⲉⲛⲓⲙⲟⲩϫⲁⲓ̈·
ⲙⲙⲟⲛⲙ̄ⲛⲁⲩ
ⲉ̄ⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ·ϥ̄ⲛⲁ
ⲣⲉⲕⲁϩⲟⲩ
ⲉ̄ⲣⲱϥ
ⲛ︤ϥ︥ⲟⲙⲕⲟⲩ
ⲥⲏⲧ·ⲉ̄ⲡⲉⲭⲁⲟⲥ·
ⲛ︤ϥ︥ⲧⲣⲉⲱⲕ
ⲡⲉⲥⲏ
ⲙⲁⲙ̄ⲉⲩⲥⲟⲛ
ⲛⲓⲛⲉ·ⲛⲉⲩ

ANNIS Metadata

annotation: Alin Suciu, Caroline T. Schroeder, Elizabeth Platte, Amir Zeldes
author: Pseudo-Theophilus
collection: Medieval and Renaissance Manuscripts
Coptic_edition: Alin Suciu, 'Ps.-Theophili Alexandrini Sermo de Cruce et Latrone (CPG 2622)' Zeitschrift für Antikes Christentum 16(2012):181-225
corpus: pseudo.theophilus
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3
entities: automatic
identities: checked
idno: M595 ff. 143r-144v
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On the Cross and the Thief
msName: MICH.BR
next: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:9.3-15.15
objectType: codex
order: 2
origDate: 3 April 855; 8th of Pharmoute in the year 571 after Diocletian
origDate_notAfter: 0900
origDate_notBefore: 0800
origDate_precision: high
origPlace: Monastery of the Archangel Michael
parsing: automatic
people: Jesus; Jews; Judas Iscariot; Saint Peter
placeName: Fayyum
places: Duat; Nineveh; Tartarus
previous: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:1.1-4.14
project: Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
redundant: no
repository: Pierpont Morgan Library
segmentation: checked
source: Alin Suciu
tagging: checked
title: Pseudo-Theophilus On the Cross and the Thief: MICH.BR 287-290
translation: none
Trismegistos: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3.

Document Edition: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3

Work: urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross

Text Group: urn:cts:copticLit:pstheophilus

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:pstheophilus.cross.michbr:4.14-9.3/annis