Normalized Text

ⲟⲩⲗⲟⲅⲟⲥϥⲧⲁⲩⲟϥⲛϭⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈ϣⲁϫⲉⲙⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲛⲡⲏⲩⲉⲙⲛⲑⲟⲛⲟⲥⲛϩⲏⲧϥ·ⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧϫⲱⲕⲣⲉⲧⲯⲩⲭⲏ·ⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛϣⲱⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲡⲣⲟⲥϭⲟⲙϣⲁϫⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲥⲉⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲟⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·ϩⲉⲅⲁⲣϩⲱⲟⲩⲡⲉⲉⲧⲉⲙⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉϫⲙⲕⲁϩ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲁⲣⲉⲕⲁϩϯⲟⲩⲱⲉϫⲙϩⲟⲩⲟⲡⲉ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲙⲁⲣⲉⲁⲕⲣⲟⲁⲧⲏⲥϯϩⲏⲩⲉϫⲙⲉⲧϯⲥⲃⲱⲛⲁϥ·ⲟⲩⲇⲉⲉⲧϯⲥⲃⲱⲉϫⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥ·ⲗⲟⲅⲟⲥⲇⲉⲛⲁϯϣⲁϫⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·ⲉⲓⲥⲗⲟⲅⲟⲥⲅⲁⲣϯⲧⲉϥϭⲟⲙ·ⲧⲉⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲁϫⲙⲑⲟⲛⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲣϣⲟⲣⲡⲧⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲱⲕⲛⲓⲙ·ϩⲓⲑⲟⲛⲟⲥⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥϫⲉⲥⲉϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲕⲱϩⲅⲁⲣϯⲟⲩⲃⲉⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲟⲩⲃⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·ϩⲉⲟⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧⲥⲁϣⲉϯⲟⲩⲃⲉⲉⲧϩⲟⲗϭ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲕⲉϯⲟⲩⲃⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲙⲟⲩϯⲟⲩⲃⲉⲱⲛϩ·ⲁⲩⲱϭⲟⲗϯⲟⲩⲃⲉⲙⲉ·ⲉⲧϫⲏⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϭⲟⲙⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩ·ⲟⲩⲕⲱϩⲙⲛⲟⲩⲡⲑⲟⲛⲟⲥ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲉⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉⲇⲉⲛⲁⲓ·ⲥⲉϫⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉϫⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲙⲏϩⲕⲱϩϩⲓⲑⲟⲛⲟⲥϩⲓⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲁ·ⲥⲉϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲣⲟⲉⲓⲥϭⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲉⲧϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲣⲱⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲛⲁⲅⲁⲡⲏ·ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲛⲧⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ·ϫⲓⲛⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉϣⲁⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲟⲩⲱⲛϩϭⲉⲉⲃⲟⲗϭⲟⲙⲁⲅⲁⲡⲏϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁϩⲙϩⲱⲃ·ϥⲧⲁⲁϥⲅⲁⲣⲥⲱⲧⲉϩⲁⲣⲟⲧⲏⲣⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ·ϩⲉⲅⲁⲣⲛⲧⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥϣⲱⲡⲉϩⲙϣⲁϫⲉⲣⲱϥⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲱⲱⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϩⲙϣⲁϫⲉⲙⲛϩⲱⲃ·ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱⲉⲣⲟϥⲧⲣⲉϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲁⲣⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ·ⲁⲗⲗⲁϥⲧⲣⲉϩⲱⲃⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲁϣⲁϫⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣϫⲓⲟⲩⲕⲁϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ·ϥⲛⲓϥⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲛⲟⲏⲱⲛϩ·ⲁⲇⲁⲙⲇⲉϥϣⲱⲡⲉϩⲁⲧⲟⲟⲧϥⲙⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲁⲇⲁⲙⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲕⲉⲥⲟⲡⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩϫⲁⲓ·ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲥⲣⲟϥⲣⲉϥⲧⲟⲙⲥⲕⲁϩ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲱⲣϫⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲛⲓϥⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥⲛϩⲏⲧϥ·ϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛⲟⲏⲱⲛϩ·ⲡⲁⲓϭⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ·ϩⲛⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥⲕⲁⲕⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ·ϩⲙⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲡⲱϣ·ⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲡⲟⲣϫⲟⲩⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲉⲛⲙⲟⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲥⲁⲣⲝⲇⲉϩⲱⲱⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲥⲁⲣⲝⲙⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲥⲁⲣⲝⲙⲉⲛⲱϫⲛⲁⲩⲱϫⲱⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲉⲛⲧⲧⲟⲙⲥⲛϩⲏⲧϥ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲇⲉϩⲱⲱⲣⲁⲧϭⲟⲙϩⲛⲙⲣⲣⲉⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧϭⲙϭⲟⲙⲙⲟⲣⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉ·ϭⲱⲃϩⲱⲱϥⲥⲱⲙⲁϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲥⲱⲙⲁⲅⲁⲣⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲕⲓⲙⲉϥⲃⲏⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲟⲟⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲟⲩϩⲱⲃⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲅⲁⲣϥⲓⲣⲱⲙⲉϫⲱⲱⲣⲉⲙⲉⲛϥⲙⲟⲣϥϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲉⲧⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲧⲉ·ϭⲱⲃϩⲱⲱϥϥⲃⲟⲗϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲉⲧⲉⲥⲁⲣⲝⲧⲉ·ϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥϥⲛⲁϫⲓⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲣⲣⲟ·ϥⲣϣⲟⲣⲡϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲉϫⲱⲣⲣⲟϥⲟⲣϫϥϩⲁⲧⲟⲟⲧϥ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲣϣⲟⲣⲡⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲥⲱⲙⲁϣⲱⲡⲉϩⲉⲟⲩϫⲁⲓⲙⲛⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉϩⲓⲱⲱϥ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲛⲧⲥⲱⲙⲁⲧⲁⲕⲟ·ϥⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲗⲟⲣϩⲙⲙⲉⲙⲙⲟϥ·ⲁⲩⲱⲙⲉⲗⲟⲥϫⲱⲱⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲕⲟϩⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥϣⲏϥ·ϩⲉⲟⲩϫⲟⲉⲓⲙⲛⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉⲛϩⲏⲧϥϥⲱⲙⲥϩⲣⲁⲓϩⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲣϩⲙⲙⲉⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϩⲉⲟⲩⲣⲣⲟϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲙⲟⲩⲙⲡⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏϭⲙϭⲟⲙⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲉⲩⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲣⲙϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ϩⲉⲟⲩⲕⲉⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲏⲥⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥⲱⲣⲙϩⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ·ⲣⲓⲕⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲛϭⲓⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲃⲱⲱⲣⲉⲙⲙⲟⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲣⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ·ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲉⲓ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϩⲉⲧⲃⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲧⲧⲁⲕⲉⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛϭⲓⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲛⲧϥⲣϫⲟⲗⲉⲥϩⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲁⲇⲉϩⲓⲧⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲉⲛⲧⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱϥ·ⲧⲣⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉϥⲥⲩⲗⲁⲙⲙⲟϩⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ·ⲡⲗⲏⲛϥⲕⲁⲁⲉⲣⲟⲧⲙⲧⲣⲉϭⲙϭⲟⲙⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲧⲁⲕⲟ·ⲥⲁⲣⲝⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϩⲛⲛⲉⲥϩⲟⲣⲙⲁⲕⲏ·ⲙⲉⲗⲟⲥⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲉⲃⲟⲗϫⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏϣⲟⲟⲡⲁⲛⲛϩⲏⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲣⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲱⲱⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉϩⲛϩⲉⲛⲡⲉⲇⲏⲥⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ·ⲥⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲧⲙⲧⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟϩⲙⲕⲁϩ·ϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲃⲱⲕⲙⲧⲱ·ⲧⲁⲓϩⲱⲱϥⲧⲉϩⲉⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲏⲣⲁⲛϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲡⲉⲛⲉⲛⲁϩⲙⲙⲉⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏϭⲉⲙⲟⲣⲥⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉⲁⲗⲗⲁⲙⲟⲣⲥϩⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϩⲉϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲣⲁⲧϭⲟⲙ·ⲕⲁⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲛⲥⲱϥⲧⲁⲕⲟϩⲙⲕⲁϩ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲇⲉⲟⲛⲥⲉϩⲟϫϫⲉϫⲙⲙⲟϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ϣⲱⲡⲉϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛⲙⲟⲩ·ϣϣⲟⲟⲡϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲁϣⲁϩⲟⲙⲉϫⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·ⲡⲁⲓϣⲁϫⲱⲛϩⲏⲧϥⲛϩⲏⲧϥϩⲉⲛⲟⲩⲗⲗⲉ·ϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲡⲁⲓϣⲁϣⲗⲏⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩⲏⲧϥ·ϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲁⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧϥⲙⲛⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣⲙⲛⲛⲁⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁⲛϩⲏⲧϥ·ⲭⲟⲣⲉⲩⲉϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·ⲙⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲉⲣⲟϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲅⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·ⲉⲣϣⲁⲛⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲱⲣϫⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲃⲟⲗⲥⲱⲙⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲕⲱⲱⲛⲥ·ϥⲥϯⲃⲱⲱⲛ·ⲛⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲛⲉϣⲓⲛⲉⲁⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲣⲁⲛ·ⲡⲁⲓⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲙⲙⲁϥ·ⲁⲩⲱϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧϥ·ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲗⲟϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲉϥⲕⲟⲧϥϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏⲛⲉⲥⲱ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏϭⲟϫϥ·ⲁⲩⲱⲟⲕⲙⲉⲙⲁⲧⲉ·ϩⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛⲙⲛⲥⲙⲏⲙⲙⲟϥ·ϥⲁⲧϣⲁϫⲉ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲥⲱⲙⲁⲧⲣⲉϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ·ϥⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣϩⲙⲕⲁϩϩⲉⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥϥⲟⲩⲱϭⲡϥⲣⲁⲧϣⲁⲩⲉⲥⲙⲏⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉϩⲣⲟⲟⲩ·ϥⲁⲧⲕⲓⲙⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥⲅⲁⲣⲡⲉ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣϣⲁⲕⲟⲥⲙⲉⲓⲉⲣⲟϥⲃⲱⲕ·ϥⲓⲛⲧⲟⲟⲧϥⲣⲉϥϣⲁϫⲉ·ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣⲙⲛϣϭⲟⲙⲥⲟⲩⲛϩⲓⲕⲱⲛⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉϥⲙⲟⲩ·ϫⲉϥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥϩⲙϣⲱ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲇⲉⲓⲛⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟϭ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏⲗⲁⲁⲩ·ϣⲏⲣⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲛⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥϩⲟϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ·ⲥⲣⲟϥⲣⲉϥϣⲁⲁϥⲗⲟϥⲗⲉϥ·ⲃⲁⲗϣⲧⲁⲙ·ⲁⲩⲁⲛⲡⲉϥϩⲟϥⲡⲱⲱⲛⲉ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲇⲉⲥⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲣϣⲟⲉⲓϣⲧⲏⲣⲟⲩⲛϭⲓⲥⲱⲙⲁϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣⲁⲩⲱⲙⲛϣⲱϫⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲁϩⲣⲁ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲙⲙⲟⲥⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲉⲉⲥⲧⲣⲉⲧⲟϭϥⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲕⲁⲥϭⲟⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲥⲁⲣⲝϩⲱⲃⲥⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲙⲡⲁⲧⲉⲥⲁⲣⲝⲗⲟϥⲗⲉϥⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉⲕⲁⲥ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥϫⲉⲡⲁⲛⲓⲙⲡⲉ·ⲛⲧⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲛⲉϩⲥⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲉⲗⲟⲥ·ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲙⲟⲁⲩⲁⲛⲟⲩⲁϥⲙⲟⲩ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲧⲣⲉⲉⲓⲙⲉⲕⲉⲉⲥⲁⲇⲁⲙ·ⲁϣⲛⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·ⲁϣⲛⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ·ⲛⲁⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·ⲥⲉⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩϩⲙⲕⲁϩ·ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲣϣⲁⲛϣⲏⲣⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧϥⲛⲁⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥⲁⲛϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲩϣⲃⲏⲣⲡⲉϥϣⲃⲏⲣⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ·ⲁⲩⲱϥⲛⲁϭⲙⲣⲁⲛⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲣϣⲟⲉⲓϣ·ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲙⲛⲥⲙⲟⲧⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣϫⲟⲟⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲙϩⲟⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ·ⲁⲩⲱϥⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲕⲁϩⲅⲁⲣϭⲏⲩϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥ·ⲙⲛⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩϩⲛⲉⲓⲁⲃⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲕⲁϩⲟⲛϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲛⲧϫⲓⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϩⲉⲛϣⲟϣⲟⲙⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁⲧⲃⲁⲉⲛⲧⲧⲟⲙⲥⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·ⲙⲁⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲙⲛⲓⲉⲣⲱⲟⲩ·ⲕⲁϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ·ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉⲟⲩⲱⲙⲥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲁⲧⲃⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲁⲩⲱⲁⲙⲛⲧⲉϥⲙⲟⲩϩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲏⲣ·ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲕⲁϩⲉⲧⲟϣⲗⲩⲡⲏ·ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲣⲱⲙⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉⲧⲁⲕⲟ·ⲁⲩⲱϥϯⲟⲩⲱϩⲛϩⲉⲛⲗⲩⲡⲏⲙⲛϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ·ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲡⲉⲣⲁϣⲉⲉⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉ·ϣⲁϥⲱϫⲛⲇⲉϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲅⲁⲣϥⲣⲁϣⲉϥⲛⲁϫⲓⲥϩⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲟⲛϥⲣⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲙⲟⲩ·ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲟⲛϥⲣⲁϣⲉⲉϫⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲛϥⲣⲓⲙⲉⲉϫⲙⲡⲉⲩⲧⲁⲫⲟⲥ·ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲟⲛⲧⲉⲗⲏⲗⲉϫⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲙⲛⲛⲥⲱϥⲛⲉϩⲡⲉⲧⲱⲙⲥⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲉϩⲏⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩϩⲏⲃⲉⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲥⲟⲗⲥⲗⲛϩⲏⲧϥ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲑⲓⲍⲉⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ·ⲟⲩⲇⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲥⲗⲥⲱⲗϥ·ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲧⲉϥϩⲉⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϣⲁϥⲙⲟⲩ·ⲟⲩⲟⲩϣⲃⲏⲣⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲡⲉϥϣⲃⲏⲣⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲟⲩⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥⲁⲛ·ⲟⲩⲇⲉⲣⲱⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲡⲉϥⲱϣϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲉⲧⲓⲅⲁⲣϥϭⲟⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ϩⲉⲛⲁⲧϫⲟⲟⲩⲁⲩⲱϩⲉⲛⲁⲧⲧⲁⲩⲟⲟⲩⲛⲉⲧⲁⲕⲟ·ⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙϫⲓⲣⲱⲙⲉϭⲟⲛⲥⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ϣⲱⲛⲉⲙⲛⲟⲥⲉⲙⲛⲗⲩⲡⲏ·ϩⲏⲃⲉⲙⲛϩⲓⲥⲉⲉⲧⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϥ·ⲁⲣⲟϣⲙⲛⲕⲁⲩⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲕⲱϩⲧⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉⲙⲛϫⲁⲧϥⲉ·ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲙⲛⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·ⲁⲏⲣⲙⲛⲕⲓⲙⲧⲟ·ϩⲟⲟⲩⲙⲛϯⲱⲧⲉⲥⲉⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓⲣⲱⲙⲉ·ϣⲁⲣⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲟⲙⲥϥ·ϣⲁⲟⲩⲟⲙϥⲇⲉⲟⲛϩⲓⲧⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛϣⲁⲣⲟⲕϩϥⲇⲉⲟⲛϩⲓⲧⲙⲕⲱϩⲧ·ⲁⲩⲱϣⲁϥⲧⲁⲕⲟϩⲓⲧⲙⲙⲟⲩ·ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲕⲧⲏⲙⲁⲉⲧⲙⲏϩϩⲓⲥⲉ·ⲛϩⲏⲧϥⲛϭⲓⲛⲉⲫⲑⲟⲛⲟⲥⲙⲛⲙⲛⲧⲟⲉⲓⲕ·ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉϣⲃⲣⲣϩⲱⲃⲙⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱϩⲟⲕⲟⲩⲉⲣⲟϥ·ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩⲱϣϥ·ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲙⲛⲧⲉϥⲗⲁⲁⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥⲗⲁⲁⲩⲥⲏⲩ·ⲛⲧϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲅⲁⲣⲁϣⲟⲉⲓϣⲉⲛⲉϩⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲣⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥϩⲛⲙⲏⲧⲣⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ·ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥⲟⲧⲡⲉϩⲟⲩⲛⲕⲁⲕⲉⲙⲛⲡⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛϥϩⲏϣⲁⲩⲱϥϭⲏⲩⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥⲕⲁⲗⲁϩⲏ·ⲁⲗⲗⲁϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲟⲧⲉϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ⲛⲉϥⲕⲓⲛⲇⲏⲛⲉⲩⲉⲅⲁⲣϩⲟⲩⲟⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥϩⲛⲕⲟⲩⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲁⲩⲱϥϫⲓⲕⲓⲃⲉ·ⲁϣϩⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱϥⲣⲓⲙⲉ·ⲉⲧⲙⲟⲧⲛⲅⲁⲣⲙⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲇⲉⲙⲉϥⲣⲓⲙⲉ·ⲁⲗⲗⲁϥϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲁⲩⲱϥⲥⲩⲣⲁϩⲙⲕⲁϩϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ϥϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲧⲃⲛⲏⲉⲓⲉϫⲱϥϥⲣⲁϩⲧϥϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲣⲱϥⲡⲏϣϫⲓϩϩⲓⲉⲓⲧⲛ·ϩⲓⲧⲙⲥⲩⲣⲁϩⲓⲉⲥⲏⲧ·ⲁⲗⲗⲁⲉϣⲱⲡⲉⲉϥϣⲁⲛⲣⲃⲣⲣⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁϣϩⲉ·ϥⲛⲁϣⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁⲛ·ⲁⲅⲙⲏⲅⲁⲣⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϥⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙϩⲛϩⲉⲛⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁⲙⲏϩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲥⲧⲟⲛⲁϥⲁⲛⲁⲁϫⲉⲛⲉϥⲙⲟⲩⲕⲁⲕⲱⲥ·ⲁⲗⲗⲁϥⲛⲁϫⲓⲥϩⲓⲙⲉϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ϥϩⲙⲣⲟⲟⲩϣϣⲏⲣⲉϫⲉⲛⲉⲣⲥⲟϭ·ⲁⲗⲗⲁⲉϥϣⲁⲛⲣϩⲗⲗⲟ·ϥⲙⲧⲟⲛⲁϣϩⲉ·ϥⲛⲁⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·ⲁⲩⲱϩⲁⲏⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁⲙⲟⲩⲧⲉϣⲁⲟⲩⲱⲙⲥⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧ·ⲙⲟⲩⲡⲁⲓϣⲁϥϥⲓϭⲟⲧⲛⲓⲙ·ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϩⲓϩⲗⲗⲟ·ⲃⲣⲣⲉϩⲓⲛⲟϭⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩϣⲓⲅⲁⲣⲁⲛϩⲏⲗⲏⲕⲓⲁⲉⲧⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁϣⲁϥϥⲓϭⲟⲧⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣϣⲟⲟⲡⲁϣϩⲉ·ⲟⲩⲛⲟϭⲅⲁⲣⲗⲩⲡⲏⲧⲉⲑⲉⲱⲣⲉⲓⲙⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲁⲕⲟ·ϩⲟϣⲁϥⲟⲩⲟⲧⲟⲩⲉⲓⲧϩⲙⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲙⲟⲩ·ⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲛⲧϥϭⲃⲃⲉ·ⲙⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲉⲧϣⲟⲧⲙ·ⲙⲛϥⲱⲉⲛⲧϥⲗⲱϭϫ·ⲙⲛⲃⲁⲗⲉⲛⲧⲥⲱⲧⲣ·ϣⲧⲁⲙ·ⲙⲛⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲉⲥⲉⲕⲓⲙⲁⲛ·ⲥⲉⲉⲡⲉⲅⲁⲣⲥⲱⲙⲁⲉⲧϩⲙⲕⲁϩ·ⲥⲁⲣⲝⲉⲛⲧⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ·ⲙⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲧⲣϫⲟⲟⲗⲉⲥ·ⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲉⲛⲧⲃⲱϣ·ⲛⲉϣⲧⲙⲟⲩⲱⲛⲉⲛⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲛⲁⲗⲕⲥⲉⲛⲧⲩϣⲟⲟⲩⲉ·ⲙⲛϣⲟⲉⲓϣⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ·ⲟⲩⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲁⲩⲱϥϩⲉⲟⲩϩⲣⲏⲣⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥϣⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ·ϥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ·ϩⲉⲟⲩϣⲉϣⲁϥⲣⲟⲕϩϥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧϥⲱϫⲛ·ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲃⲓⲏⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱ·ⲛⲟⲩⲧⲉϭⲙϣⲓⲛⲉⲡⲉϥⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥϣⲱⲡⲉⲟⲩϫⲣⲟⲛϭⲓⲙⲟⲩ·ϥϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϫⲉϫⲣⲟⲣⲱⲙⲉ·ϥⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓⲅⲁⲣⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲛϭⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥϥⲓⲧϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ·ϩⲛⲕⲁⲕⲓⲁⲙⲟⲩ·ⲙⲛⲡⲩⲗⲏⲁⲙⲛⲧⲉ·ϥⲛⲟⲩϫⲉⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·ϣⲁⲛⲧϥⲟⲣϫϥϩⲁⲧⲟⲟⲧϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥⲟⲣⲃⲉϥⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ·ⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲡⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏϭⲙϭⲟⲙⲙⲏⲣϩⲙⲕⲁⲕⲉⲧⲣⲉⲣⲃⲟⲗϩⲛⲙⲁⲱⲧⲡⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲉⲓⲱⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲉϫⲙⲕⲁϩⲙⲛⲥⲁⲣⲝⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ·ϥⲧⲣⲉϥⲣⲥⲁⲣⲝϩⲛⲕⲁⲗⲁϩⲏⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϥϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲙⲉⲛⲧϥⲥⲱⲣⲙⲁⲩⲱϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉⲑⲟⲛⲟⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ϥⲥⲱⲟⲩϩⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲉϥⲁⲅⲉⲗⲏ·ⲉⲛⲧⲙⲟⲩϫⲟⲟⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗϥⲡⲉϣⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲁⲓⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ·ϥⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲁⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲙⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·ⲙⲟⲩⲅⲁⲣϥⲙⲉⲣⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉϥⲃⲉⲗⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϥⲡⲉϣⲣⲱⲙⲉⲥⲛⲁⲩ·ⲥⲱⲧⲏⲣϩⲱⲱϥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲃⲉⲗⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲥⲙⲣⲣⲉ·ϥⲙⲉⲣⲥⲁⲣⲝⲇⲉⲟⲛϩⲛⲛⲉϣⲧⲙⲟⲩⲱⲛ·ⲁⲩⲱϥⲛⲧⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲥⲛⲁⲩ·ϥⲁⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲱⲧ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·ϥϣⲟⲟⲛϥⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ϥϯⲥⲱⲙⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲥⲱⲙⲁ·ϥϯⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥϣⲁϫⲉ·ϥϯⲛⲁϥⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲧⲏϣ·ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲯⲁⲗⲉⲓϩⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁⲛⲧⲉⲙⲙⲁⲩⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓⲇⲓⲟⲛⲁⲩⲱⲁⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲧⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·ϫⲉⲕⲁⲥⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲱⲛϩⲛⲙⲙⲁϥϣⲁⲉⲛⲉϩ·ⲙⲏⲅⲁⲣϥⲭⲣⲩⲱⲥⲧⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·ⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁⲧⲣⲉϥⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲧⲟϥϥⲣⲭⲣⲉⲓⲁϫⲓⲥⲁⲣⲝ·ⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲉⲉⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟϩⲓⲱⲱϥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲡⲉϫⲡⲟⲣⲱⲙⲉϣⲁⲙⲟⲩ·ⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲧⲙⲟⲩⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲇⲉϥⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲉϫⲙⲕⲁϩⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲣⲣⲟⲉⲧⲣⲣⲟⲉϫⲛⲡⲏⲩⲉ·ⲛⲓⲙⲡⲉⲛⲧϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲉϯⲡⲉϥⲛⲟⲩⲟⲓⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ϥⲙⲟⲩϥⲣⲁϣⲉ·ⲛⲧⲟϥⲡⲉⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥⲧⲏⲣϥ·ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲧⲣⲉϫⲡⲟϥϩⲛⲟⲩⲙⲓⲧⲣⲁⲥϩⲓⲙⲉϭⲟⲟⲗⲉϥϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ:ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉⲉⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥϩⲓϫⲛϩⲁⲣⲙⲁⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛϫⲧⲟϥϩⲛⲟⲩⲟⲙϥϥϫⲓⲕⲓⲃⲉϩⲛⲕⲟⲩⲛⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ·ⲛϭⲓⲉⲧⲉⲣⲉϩⲉⲛⲥⲁⲣⲁⲫⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲟϥϩⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧϯⲉⲟⲟⲩⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲉⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲣⲉϥϩⲁⲧⲉϩⲛⲛⲁⲓⲉⲣⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱϩⲟⲩⲙⲡⲉⲙⲛϯⲱⲧⲉ·ϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ·ϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϩⲙⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ·ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲏⲣϥϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲥⲟϣϥϩⲓⲧⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·ⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲁϣϥⲉⲡⲉⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁⲁⲩⲱⲕⲁϩⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲁϣⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉⲁϣⲧϥⲉϫⲛⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϣⲉ·ⲉⲛⲧϥϫⲓⲟⲩⲕⲁϩϥⲙⲟⲟⲩⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥⲟⲛϩϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲥⲱϣⲙⲙⲟϥ·ϫⲉⲕⲁⲥϩⲙⲡⲉϥⲥⲱϣⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲧϥⲃⲱⲕⲧⲁⲕⲟ·ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ·ϥϯⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲥⲱⲧⲉϩⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲣⲱⲙⲉ·ϥϯⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲁⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲧⲏⲣϥⲁⲇⲁⲙ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲥⲛⲟϥϥⲧⲁⲁϥϩⲁⲧⲏⲣϥ·ϥϯⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉⲛⲙⲟⲩ·ⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲭⲣⲏⲱⲥⲧⲓⲙⲙⲟϥ·ⲁⲩⲱⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ·ϥϣⲱⲡⲉⲥⲙⲟⲩϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·ⲧⲁⲓⲧⲉⲁⲅⲁⲡⲏⲛⲧⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗϥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲟ·ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲉⲛⲉϩⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲟⲩⲱⲧ·ⲛⲓⲙⲉⲓⲱⲧⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲉⲛⲧϥϫⲡⲟϥ·ⲁϣⲟⲛϣⲃⲏⲣⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ·ⲟⲩⲥⲟⲛⲙⲉⲣⲓⲧϩⲁⲡⲉϥⲥⲟⲛ·ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲛⲉϩⲣⲡⲁⲓⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲙⲟⲩϩⲁⲟⲩⲁϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·ϩⲙⲡⲉϥϩⲧⲟⲣⲙⲁⲩⲁⲁϥ·ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲟϥϥⲉⲓⲙⲁⲩⲁⲁϥϩⲙⲡⲉϥϩⲧⲟⲣⲙⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϩⲉⲁⲇⲁⲙϥⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲕⲟϩⲙⲛⲟⲃⲉϥⲉⲓϥϣⲡϩⲓⲥⲉϩⲁⲣⲟ·ⲁⲩⲱϥⲧⲁⲛϩⲟϩⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲅⲁⲣⲉⲛⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ·ϥϣⲡϩⲓⲥⲉⲁⲛ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉϩⲱⲱϥϥϫⲡⲟⲕⲉⲥⲟⲡϩⲓⲧⲙϩⲓⲥⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ·ϥⲙⲟⲕϩϩⲏⲧⲛⲙⲙⲁϩⲉⲉⲧϯⲛⲁⲁⲕⲉ·ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲙⲙⲁⲉⲙⲁⲧⲉⲙⲡϥⲣⲉⲕϩⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲥⲱϣⲙⲙⲟϥϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ·ϩⲓⲧⲛϭⲓϫⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥⲥⲉⲧⲟⲙⲥϥⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲓⲧⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲭⲟⲩⲥⲙⲟⲩ·ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϫⲓⲧϥ·ⲗⲁⲟⲥⲡⲉⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲛⲁⲓⲉⲛⲧϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ·ϥⲉⲓⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩⲛⲟϣⲡⲉⲃⲟⲗϩⲉⲟⲩϣϫⲉ·ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲟϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ⲉⲛⲧⲁⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·ⲕⲱⲛⲥⲡⲉⲥⲡⲓⲣⲉⲛⲧϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩ·ϯϩⲓⲥⲉⲉⲛⲧϥϩⲁϩⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ·ⲧⲱⲱⲃⲉϩⲉⲛⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲙⲁϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲁⲙⲉⲉⲛⲧϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·ⲑⲗⲓⲃⲉⲉⲛⲧϥϯⲣⲁϣⲉⲛⲁ·ⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ⲉⲛⲧϥⲧⲁⲗϭⲉϭⲁⲗⲉϥⲧⲃⲃⲉⲉⲧⲥⲟⲃϩ·ⲉⲛⲧϥϯⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲃⲗⲗⲉ·ⲡⲁⲓϩⲟⲧⲃⲉϥⲁⲩⲱⲁϣⲧϥⲉϫⲛⲟⲩϣⲉ·ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·ⲉⲓϣⲉⲉⲛⲧϥⲉϣⲧⲕⲁϩ·ⲉϥⲧⲉⲛⲧϥⲧⲁϫⲣⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉϫⲛⲙⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·ⲡⲱϣⲉⲛⲧϥϩⲱⲣϭⲡⲏⲩⲉϩⲛⲧⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ·ⲙⲟⲩⲣⲉⲛⲧϥϥⲟⲗⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗⲫⲁⲣⲁⲱ·ⲥⲱⲛϩⲉⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲉⲛⲧϥϯⲛⲁⲟⲩⲡⲏⲅⲏⲙⲟⲟⲩϥⲧⲁⲗϭⲉⲡⲉⲩⲉⲓⲃⲉⲧⲥⲟϥⲟⲩϩⲙϫϥⲟⲟⲃⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲙⲟϥⲟⲩⲥⲓϣⲉⲉϥϩⲛⲁⲅⲟⲛⲓⲁⲙⲟⲩϩⲓϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲙⲛⲟⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϥⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲉⲃⲓⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ·ⲙⲟⲩⲣϭⲓϫⲙⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉⲛⲧϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲥⲏϭ·ⲥⲟⲛϩⲛⲧⲟⲟⲧϥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲉⲓⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·ϥⲥⲟⲛϩⲟⲩϩⲁⲧⲟⲟⲧϥϣⲁⲛⲧϥⲉⲓⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·ⲉⲧϫⲟⲟⲩⲣⲏⲙⲛⲟⲟϩⲧⲣⲉⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲛⲧϥⲟⲩⲱⲛⲃⲁⲗⲃⲗⲗⲉⲙⲓⲥⲉ·ϣⲧⲁⲙⲛⲉϥⲃⲁⲗϩⲉⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ·ⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲟⲙⲥϥ·ⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉⲁⲩⲱⲁⲧⲧⲁϩⲟϥ·ⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·ⲙⲟⲩⲣⲉⲧⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ·ϯⲉⲓϥⲧϭⲓϫⲉⲛⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲉⲓϣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲛⲧϥⲉⲓϣⲉⲙⲡⲉⲛⲓϥⲉϩⲛⲛⲉⲩϭⲃϣⲁ·ⲡⲱϣⲉⲧⲛⲁⲡⲱϣⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ·ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲭⲣⲩⲥⲓⲥⲉⲛⲧϥⲧⲥⲓⲉⲕⲁϩⲱⲛϩ·ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲟⲩⲉⲙⲥⲓϣⲉ·ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲏⲣϥⲟⲛϩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϥⲙⲟⲩ·ⲛⲧⲥⲟϣϥⲅⲁⲣⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲛϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲙⲡⲁⲧϥⲙⲟⲩⲟⲛϫⲱϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲱϣⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥ·ⲉⲣⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥϭⲉⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱ·ⲁⲙⲛⲧⲉⲡⲱϩ·ϥⲛⲟⲩϩⲙⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ·ϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ·ⲁⲩⲱⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲅⲁⲣⲙⲟⲩϥⲟⲩⲱⲥϥϫⲁϫⲉ·ϥⲙⲟⲩⲣϫⲱⲱⲣⲉⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ·ϥⲧⲁϩⲉⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲉⲣⲁⲧϥ·ϥϫⲣⲁⲉⲓⲧⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϥⲫⲟⲣⲉⲓⲡⲉϫⲣⲟ·ϥϫⲓⲥⲉⲅⲁⲣⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁϩⲓϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛϭⲓⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲛⲁⲩⲱⲛϩϥϩⲉϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·ⲧⲟⲧⲉϭⲟⲙⲡⲏⲩⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ·ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛⲣϩⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉⲙⲛⲧⲉⲓⲑⲉⲱⲣⲓⲁϩⲟⲧⲉ·ⲛⲁⲩⲛⲟⲩⲧⲉϥⲁϣⲉϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁⲣⲟϥϩⲓⲧⲛⲟⲩϣⲉ·ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲇⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥϩⲛϩⲉⲛⲉⲓϥⲧ·ⲛⲉϥϭⲓϫϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲡⲟⲣϣⲉⲃⲟⲗ·ⲟϥⲧⲉⲓϥⲧⲉϩⲟⲩⲛϣⲉ·ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉϩⲱⲟⲩⲭⲗⲉⲩⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲥⲱⲃⲉ·ⲁⲩⲱϫⲏⲣ·ⲛⲉⲇⲉⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·ⲕⲁϩⲥⲧⲱⲧϥⲛⲁⲩⲙⲛⲧⲁⲧϣⲓⲡⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·ⲧⲟⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲛⲃⲟⲩⲛⲟⲥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲕⲓⲙ·ϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉⲥϩⲁⲉⲓⲙ·ϩⲱⲥⲧⲉϩⲉⲃⲥⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲛⲟⲩⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣϥⲟⲩⲱⲛⲣⲱϥ·ⲟⲙⲕⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲥⲱⲛⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲛⲟⲩϭⲱⲛⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲉⲧⲥⲟⲟϥ·ⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉⲣⲕⲁⲕⲉ·ⲣⲏϩⲱⲧⲡ·ⲟⲟϩϣⲧⲟⲣⲧⲣϥϩⲟⲡϥ·ⲱϫⲛⲛϭⲓⲥⲓⲟⲩⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·ⲛⲉⲣⲉⲟⲟϩⲙⲉϩⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉ·ⲁⲩⲱϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲛ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲏϭⲉϩⲱⲧⲡ·ⲁⲗⲗⲁϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ·ⲛⲁⲩⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲧϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩϥⲁϣⲉⲉϫⲛⲟⲩϣⲉϩⲉⲟⲩⲗⲏⲥⲧⲏⲥ·ⲡⲉϩⲟⲟⲩϥⲣⲕⲁⲕⲉ·ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϥϭⲟⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲣⲉⲧⲉϥⲥⲏϥⲉⲧⲟⲕⲙϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫϥⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϣⲡϣⲱⲡϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟⲟⲩϩⲓⲧⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ϥϯⲧⲟⲟⲧϥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲣⲡⲉϥⲡⲁϩϥϥⲁⲁϥⲥⲛⲁⲩϫⲓⲛⲛⲡⲉⲉⲥⲏⲧ·ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲏⲩⲉϭⲟⲛⲧⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩⲛϭⲓⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲱⲧ·ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲱⲧ·ϥⲕⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ·ⲟⲩⲕⲁⲕⲉϭⲟⲙϭⲙ·ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲧⲁⲙⲛⲉϥⲃⲁⲗ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛϭⲉⲡⲏϥϣⲁϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲙⲛⲧⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲛⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲉⲣⲟϥϩⲛⲥⲁⲣⲝⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣϥϫⲉⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟϩⲁϩⲏⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ·ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥⲙⲉⲛϥⲡⲁϩⲧϥⲉϫⲙⲕⲁϩϥϩⲁⲣⲉϩⲕⲁϩ·ⲙⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ·ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲇⲉϥϭⲱϥⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲟⲉⲧϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥϣⲱⲗⲁⲙⲛⲧⲉ·ϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲉϫⲙⲧⲏⲣϥ·ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲙⲉⲛϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲇⲉϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲛⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲣⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲁϣⲉⲉϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛⲁⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲛⲧⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱⲛ·ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲡⲱⲧ·ϥⲟⲩⲱϣϥⲣⲟϩⲟⲙⲛⲧϥϩⲱⲣⲃⲙⲟⲭⲗⲟⲥⲡⲉⲛⲓⲡⲉ·ⲁⲩⲱϥϫⲓⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓϣⲁⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·ⲛⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲕⲁⲧⲁⲗⲩⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲙⲉϫⲙⲙⲟⲩϥϫⲁϫⲉϩⲃⲁ·ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲙⲉⲛϥⲛⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲥⲱⲙⲁⲇⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉⲉⲧϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉϥⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉ·ⲙⲡⲉⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲅⲁⲣⲉϣϭⲙϭⲟⲙϥⲓϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛϣϥⲓϩⲁⲣⲟϥ·ⲙⲡⲉⲁⲙⲛⲧⲉⲅⲁⲣⲉϣϥⲓϩⲁⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·ⲙⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉϫⲛϩⲓⲥⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉϫⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ·ⲙⲡⲟⲩⲉϣϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲩⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥϣⲱⲥⲙⲙⲟϥ·ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣⲡⲱϣϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉ·ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥϥϣⲁϫⲉⲁⲛ·ⲉⲧⲉⲙⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲥⲉϣⲓⲡⲉⲁⲛ·ⲉⲧⲉⲙⲉⲉϣⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϥϯⲁⲛⲛⲙⲙⲁ·ⲉⲧⲉⲙⲉⲉϣⲧⲟⲛⲧⲛⲉⲣⲟϥⲥⲉⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϥϭⲟⲛⲧⲁⲛ·ⲁⲧϣⲡϩⲓⲥⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉⲁⲩⲱϥⲛⲟϭⲥⲁⲛ·ⲁⲧⲙⲟⲩϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ·ⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲡⲏⲩⲉⲧⲟⲙⲥϥϩⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱϥⲕⲱⲣⲱϥ·ⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲡⲉϫⲉⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϣⲱⲣⲡⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲙⲉϫⲙⲙⲟⲩ·ϥⲙⲟⲩⲣⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ·ϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲟⲧⲉⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣⲉⲓⲙⲉϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩϫⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥⲛⲧⲛⲁⲩⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ϣⲓⲡⲉⲓⲁⲧϣⲓⲧϥ·ⲁⲧϣⲡϩⲓⲥⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ·ⲁⲧⲙⲟⲩϥⲙⲟⲩ·ⲡⲁⲡⲏⲩⲉⲧⲟⲙⲥϥ·ⲛⲧϥⲛⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲛⲁⲛⲁ·ⲛⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·ϥϣⲡϩⲓⲥⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉϯⲙⲧⲟⲛⲛⲁ·ϥⲙⲟⲩϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲁⲛϩⲟ·ⲧⲟⲙⲥϥϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ·ⲛⲉⲙⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥϣⲡϩⲓⲥⲉⲡⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓⲁϣϩⲉⲡⲉ·ⲙⲟⲩϭⲉϥϩⲉϩⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥⲥⲩⲣⲁⲙⲙⲟϥϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥϥϣⲧⲣⲧⲱⲣ·ⲁⲙⲛⲧⲉⲙⲛⲧⲉϥϭⲟⲙϥⲕⲧⲟϥⲡⲁϩⲟⲩ·ϥⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏϫⲟⲉⲓⲥϥⲙⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲯⲩⲭⲏⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲁⲙⲏⲉⲓⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉⲙⲛϩⲁⲓⲃⲉⲥⲙⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛϥϣⲁⲛⲏⲧⲛ·ϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲏⲧⲛⲱⲛϩ·ⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲟⲧⲉϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥ·ⲕⲁϩⲇⲉϩⲱⲱϥϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲥⲟⲉⲣⲟϫⲟⲉⲓⲥⲃⲟⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲁϩⲟⲩⲉⲧϩⲓϫⲱϥⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱⲕⲁⲕⲓⲁⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ϫⲉⲁⲁⲙⲡϣⲁⲧⲣⲉⲧⲱⲙⲥⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁϩⲏⲧⲙⲁⲛⲉⲥⲛⲱⲱϥ·ⲉⲛⲧⲡⲁϩⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ·ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛⲅⲁⲣⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩϫⲟⲟⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ·ⲡⲗⲏⲛⲉⲛⲧϫⲟⲟⲙⲙⲁⲧⲉϩⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ·ⲉⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲛⲁϣϯⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲧⲣⲉⲉⲓϣⲁⲁⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲅⲁⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·ϫⲓⲛⲁⲣⲱⲙⲉϩⲉⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ·ϫⲓⲛⲁⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛⲉⲛⲧϭⲁⲗⲱⲱⲥⲉⲉⲣⲟ·ϫⲓⲛⲁⲁⲇⲁⲙϥⲟⲩⲟϫⲧⲉϥϩⲉ·ⲧⲟⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩϥϫⲓⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉϩⲣⲁⲓⲛⲙⲙⲁϥϣⲁⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲉⲧⲃⲉⲙⲟⲩⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲟⲩⲁⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲧⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥⲙⲁ<