Normalized Text

ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲉⲓⲛⲉϣⲁⲣⲟϥⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛⲛⲙⲙⲁϥ,ⲡⲉϥϩⲟϭⲱⲟⲩϭⲛⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩⲟϩⲓⲧⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓⲁⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲁⲩⲱⲛⲉϥϩⲓⲧⲉⲙⲙⲟϥⲙⲏⲛⲉϥⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲙⲟϥ·ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲇⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲣⲉϥϣⲗⲏⲗⲉϫⲱϥ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲡⲱⲣϣⲛⲉϥϭⲓϫⲉⲃⲟⲗϥϣⲗⲏⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲧⲣϩⲱⲃⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ,ⲉϣⲱⲡⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣⲡⲉ,ⲉⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲧⲁⲗϭⲟⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉϥⲛⲓϥⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲙϩⲟϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ·ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲡⲉϥϩⲟϣⲱⲡⲉϩⲉⲛⲉϥⲙⲙⲟϣⲟⲣⲡ·ⲡⲱⲧⲡⲉⲩⲏⲓϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩϩⲁϩⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟⲟⲩⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁϣⲱⲡⲉⲧⲣⲉⲧⲱϭϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓⲛⲟⲉⲓⲕⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲭⲣⲉⲓⲁⲙⲛϣⲙⲙⲟⲙⲛⲉⲧⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲓⲧⲉⲓⲉⲣⲉⲟⲉⲓⲕⲡⲟⲣϣϩⲙⲣⲏⲛⲟϭⲙⲟⲩϩⲱⲟⲩϣⲟⲩⲟⲉⲥⲏⲧϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϥϣⲗⲏⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲏⲣϥⲁⲩⲱⲇⲩⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥⲧⲉⲕϯⲥⲓⲥ,ⲉⲕⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲡⲓⲙⲟⲩϩⲱⲟⲩϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲙⲙⲟ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲥⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲉⲓⲕⲛϩⲏⲧϥⲙⲡⲉⲟⲩⲧⲗϯⲗⲉⲟⲩⲱⲧϩⲉⲉϫⲛⲟⲉⲓⲕ,ⲡⲉϥϣⲗⲏⲗϩⲉⲟⲩⲥⲕⲏⲡⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲉⲓⲕⲛϩⲏⲧϥⲙⲡⲉⲟⲩⲧⲗϯⲗⲉⲟⲩⲱⲧϩⲉⲉϫⲛⲟⲉⲓⲕ·

ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲛⲟⲩⲥⲟⲡϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲛⲧⲉϥⲣⲓϥⲣϩⲱⲃⲛⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲕⲓⲛⲁⲩⲱϥⲙⲉⲗⲉⲧⲁϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ,ⲉⲓϣⲁⲣⲟϥⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉϣⲱⲛⲉⲧⲉⲥϭⲓϫϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϩⲓⲧⲛⲥⲁⲉⲓⲛϫⲉⲁⲙⲓⲁⲛⲧⲱⲛⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲁⲧⲧⲁⲗϭⲟ·ⲉⲓⲛⲥⲁⲁϩⲟⲩⲟⲣⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲏϣⲗⲏⲗⲉϫⲱ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲡⲉⲓⲗⲏⲉⲣⲟⲧⲣⲉⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓⲛⲁ·ϭⲱⲕⲱⲣⲱⲣϩⲟⲧⲉϣⲁϫⲉ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟϭϩⲓⲥⲉⲉⲧϩⲓϫⲱϥⲧⲱⲟⲩⲛϥϣⲧⲁⲙⲣⲟϣⲟⲩϣⲧⲉⲧϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲛϩⲏⲧϥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ·ⲃⲱⲕϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ,ⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲧⲗϭⲟ·ⲁⲩⲱⲟⲩϫⲁⲓⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉϫⲓⲛⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲓϣⲁⲣⲟϥⲧⲉϥϫⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲁⲩⲱϥⲥⲡⲥⲱⲡϥⲧⲣⲉϥϯⲛⲁϥⲛⲟⲩⲕⲗⲁϥⲧⲧⲱϥⲧⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉⲛⲁϥⲛⲁϣⲧⲉ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲧⲇⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲇⲉⲡⲉϥⲏⲓⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲓⲱⲱϥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲗⲁϥⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲛⲧⲟⲟⲧϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲣⲁϩⲧϥⲕⲁϩϥⲱϣⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲣⲉϥⲇⲓⲱⲕⲉⲓⲣⲱⲙⲉ;ⲉⲧϩⲙⲏⲓⲇⲉⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲇⲁⲓⲙⲱⲛϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲣⲱⲙⲉⲇⲉϥⲣϣⲡⲏⲣⲉⲁⲩⲱϥⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉϫⲉⲛⲧⲛⲁⲓϣⲱⲡⲉⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲗⲁϥⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥϫⲓⲧϥⲟⲩⲁϩⲉϫⲙⲉⲧⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ϩⲙⲣⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲛⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ,ⲉⲕⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ·ⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲓϣⲡⲏⲣⲉϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·

ϥϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉⲟⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲉⲣⲉϩⲗⲗⲟⲛⲁⲗⲁⲩⲣⲁⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥϩⲁϩⲧⲏϥⲉⲓϣⲁⲣⲟϥϭⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ,ⲁⲓⲧⲉⲓⲇⲉϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉϩⲏⲧⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ,ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩϩⲱⲥⲉϣϫⲉⲛⲧⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥ,ϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲓϥⲃⲱⲕⲉϫⲛⲗⲓⲙⲏ·ϥϭⲛⲟⲩϫⲟⲉⲓϥⲉⲓϩⲙⲙⲁⲣⲏⲥⲉⲣⲉⲟⲩϩⲗⲗⲟⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲁⲗⲏⲩⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲛϭⲓϩⲗⲗⲟϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥϩⲛⲟⲩⲡⲉⲓⲟⲩⲁⲁⲃ·ϩⲗⲗⲟⲇⲉϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ϫⲟⲉⲓⲥⲙⲏⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϫⲉⲙⲡⲣⲕⲁⲡⲉⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲙⲉϫⲉϯⲛⲏⲩϣⲁⲣⲟϥ,ϫⲉⲛⲛⲉϥϯϩⲓⲥⲉⲛⲁϥϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧ;ϥⲕⲟⲧϥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲧⲣⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟⲧⲣⲉⲕⲱⲛⲉⲕϭⲓϫⲉϫⲛⲛⲁⲃⲁⲗ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲓϩⲉⲙⲟⲟϣⲉⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲣⲓⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩϥⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟϥⲛϭⲓϩⲗⲗⲟϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟⲛⲁⲛⲟⲩ,ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥⲉϫⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ,ϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟⲛⲁⲛⲟⲩ·

ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲛⲟⲩⲥⲟⲡϥⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲣⲓⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲡⲱϥⲡⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲁⲣⲕⲁⲇⲓⲟⲥⲛⲧⲟϥⲇⲉⲁⲣⲕⲁⲇⲓⲟⲥⲛⲉϥⲣϩⲱⲃⲥⲭⲟⲗⲁⲕⲓⲛϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲟϫϥⲡⲉϫⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲁϣⲏⲣⲉⲁⲣⲕⲁⲇⲓⲟⲥϭⲉⲡⲏⲙⲙⲟϫⲟⲕϥⲉⲃⲟⲗ,ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲥⲱⲧⲉⲛⲟⲩ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲕⲓⲛϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲧⲉϥϭⲓϫϥϣⲧⲁϥⲉϫⲛⲧⲉⲧⲙⲏϥⲕⲧⲉⲡⲉϥϩⲟⲥⲁⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϯⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲉϭⲓϫⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ·ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲉⲓⲛⲉϣⲁⲣⲟϥⲟⲩⲁϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ,ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϩⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟϩⲏⲧϫⲉ·ϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲟⲩ_warn:empty_norm_ⲛⲁϥ,ⲁⲗⲗⲁⲃⲱⲕⲛⲧⲟϥϣⲁⲁⲡⲁⲍⲏⲛⲱⲛⲁⲩⲱϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉϥⲛⲁⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁϥⲧⲁⲗϭⲟ·ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕⲇⲉϣⲁⲁⲡⲁⲍⲏⲛⲱⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥϣⲗⲏⲗⲉϫⲱϥ,ⲧⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓϣⲗⲏⲗⲛϭⲓⲁⲡⲁⲍⲏⲛⲱⲛ,ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲱϣⲉⲃⲟⲗϫⲉ·ⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲃⲏⲏⲧ;ⲁⲗⲗⲁⲉⲓⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϩⲓⲡⲉⲓⲥⲁϥϣⲗⲏⲗ,ⲁⲩⲱⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲟⲩⲛⲉϥϣⲗⲏⲗⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲙⲟⲛϯⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃⲛⲁⲁⲛⲡⲉ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉⲟⲛⲡⲱϥⲡⲉϥⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉϣϣⲉⲁⲛ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉⲛϭⲓⲁⲡⲁⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥⲡⲁϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛϥⲉⲓϣⲁⲣⲟϥⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉϩⲗⲗⲟⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗϩⲁⲧⲏϥ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲙⲡⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲟⲩϫⲉⲙⲉϣⲁⲕϥⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲱⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗ,ⲡⲁⲓⲉⲧⲉϥⲟⲩⲉϣⲙⲟⲩⲁⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉϩⲉⲧⲣⲉϥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓϥⲱⲛϩ·ⲡⲗⲏⲛϥϫⲱⲛⲁⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲟⲩⲱⲧϫⲉ·ⲟⲩⲟⲓⲛⲁϫⲉϣⲁⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲛⲉⲓⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥⲛⲧⲉⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϣⲁϣⲱⲡⲉϩⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ,ⲧⲛϣⲱⲡⲉϩⲱⲱϥϩⲟⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ·

ϥⲉⲓⲇⲉⲟⲛϣⲁⲣⲟϥⲟⲩϩⲟⲟⲩⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥϥⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥϩⲉⲛⲛⲟϭⲭⲣⲏⲙⲁⲟϣ,ⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥⲛⲁϥ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϥϫⲓⲗⲁⲁⲩⲛⲧⲟⲟⲧϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲧⲛⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲁⲛϩⲱⲃⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ·ⲡⲉⲛϩⲱⲃϭⲓϫⲣⲱⲙⲉⲣⲱϣⲉⲉⲣⲟ·ⲁⲗⲗⲁⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲁⲗⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲃⲱⲕϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲇⲓⲁⲃⲁⲑⲣⲁϩⲁⲅⲓⲟⲥⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲁⲩⲱⲛⲁϭⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲙⲙⲁⲩⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉⲁϣⲙⲓⲛⲉⲧⲟϩⲓⲱⲱϥⲁⲩⲱⲕⲉⲙⲁⲉⲓⲛϩⲙⲡⲉϥϩⲟⲛⲁⲓϭⲉⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉϭⲟⲗⲡⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲩⲱϫⲛⲟⲩϥϫⲉ·ⲛⲁⲧⲱⲛ,ⲁⲩⲱⲟⲩⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧ;ⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲇⲉϥⲃⲱⲕϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲕⲁⲧⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥϩⲗⲗⲟ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϫⲛⲇⲓⲁⲃⲁⲑⲣⲁϥϭⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϫⲟⲟⲛⲁϥⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ,ϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲉⲣⲟϥϥϣⲉϫⲉⲛⲙⲙⲁϥ·ⲡⲏⲇⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟϣⲃϥϩⲟⲗⲱⲥⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲉⲧϥⲛϩⲏⲧ,ⲁⲗⲗⲁⲛⲉϥϭⲉⲡⲏⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲗⲓⲥϥⲉⲧϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲛⲁⲩⲡⲉϥϩⲟⲩϫϩϫⲙⲛϩⲉⲉⲧϥϣⲧⲣⲧⲱⲣⲙⲙⲟⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ·ⲛⲧⲉⲓϩⲙϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲧⲉⲛⲟⲩϩⲁⲧⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ·ⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲥⲱⲧⲙⲣⲁⲛⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ·ⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲇⲉϥϯⲛⲁϥⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ·ⲣⲱⲙⲉⲇⲉϥϫⲱⲉⲣⲟϥⲧⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲉⲣⲉϩⲁϩⲭⲣⲉⲟⲥⲉⲣⲟⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲇⲁⲛⲓⲥⲧⲏⲥϯⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲉⲣⲟⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ_warn:empty_norm_ⲧⲁⲁ,ⲕⲁⲁϩⲙⲡⲁϩⲏⲧⲧⲣⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲁⲟϭⲧⲙⲁⲩⲁⲁⲉⲧⲃⲉⲁϣⲁⲓⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲉⲧϩⲓϫⲱ·ⲁⲩⲱϫⲉⲕⲁⲥⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉⲙⲉ,ⲉⲓⲥⲛⲟⲩϩⲛⲧⲟⲟⲧⲛⲁⲟϭⲧⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲩⲱϥⲧⲁⲙⲟϥⲛⲟⲩϩϥⲛⲧⲟⲟⲧϥ·ⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲇⲉϥⲣϣⲡⲏⲣⲉϣⲁϫⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥϯⲛⲉⲛⲟⲩⲃⲣⲱⲙⲉϥⲃⲱⲕⲡⲉϥⲏⲓ·ϥⲕⲟⲧϥⲛϭⲓⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥϣⲁⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥϫⲱⲉⲣⲟϥϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲧϣⲱⲡⲉ·ⲡⲉϫⲉϩⲗⲗⲟⲛⲁϥϫⲉ·ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲁⲡⲁϣⲏⲣⲉϫⲉⲉⲛⲧⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲕⲉⲕⲟⲩⲓϣⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·

ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲣⲟⲙⲁⲣⲕⲓⲁⲛⲟⲥⲟⲩⲱϣⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲁⲅⲓⲥⲧⲣⲓⲁⲛⲟⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲙⲟⲥⲗⲉⲱⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ,ϥⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲗⲓⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲣⲟϥ,ϩⲟⲩⲟⲇⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲇⲉϥϭⲉⲗⲡⲡⲉⲓϩⲱⲃⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϩⲁϩⲏϣⲟⲙⲛⲧⲉⲃⲟⲧ,ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉϩⲙϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲛⲧⲧⲥⲁⲃⲟϥⲉⲣⲟϥⲧⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ·ⲁⲩⲱϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲙϫⲓⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲏⲣϥⲟⲩⲇⲉⲧⲙϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲉⲣⲟϥ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧϩⲛⲗⲁⲩⲣⲁϥϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϭⲟⲗⲡⲟⲩⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲙϩⲟⲣⲟⲙⲁⲁⲩⲱϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁϩⲁⲣⲉϩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲱⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲟⲩⲱⲣϫⲁⲩⲱⲧⲣⲉⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲉϫⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥϣⲁϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲛⲧⲟⲟⲧϥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥ·ⲣⲁϣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ·ⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁϣⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓⲡⲉⲓⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲧϫⲁϩⲙⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥϭⲉⲗⲡⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϥⲧⲁⲙⲟϥⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲉⲧⲧⲏϣⲉϣⲱⲡⲉ·ⲧⲟⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥⲁⲡⲁⲗⲟⲅⲅⲓⲛⲟⲥⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉⲛⲁⲉⲓⲱⲧⲁⲩⲱϫⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲧⲁⲩⲱϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥⲉϫⲛⲙⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ·

ANNIS Metadata

annotation: Julian Bogdani, Caroline Schroeder, Lance Martin, Amir Zeldes
author: unknown
Coptic_edition: Tito Orlandi, A. Campagnano, Vite dei monaci Phif e Longino. Milano, Cisalpino Goliardica, 1975, pp. 47-93 (Vita Longinis)
corpus: life.longinus.lucius
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29
entities: automatic
identities: checked
language: Sahidic Coptic
license: CC BY-NC-SA 4.0
msItem_title: The Life of Longinus and Lucius
next: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:30-39
note: Digital, TEI-XML encoded text from the PATHS GitHub Repository September 2019.
objectType: codex
order: 4
parsing: automatic
paths_manuscripts: 237
paths_works: 418
people: Jesus; Marcian; Pope Leo I; Saint Peter
places: Alexandria; Upper Egypt
previous: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:17-23
project: Coptic SCRIPTORIUM, CMCL, PATHS
redundant: no
segmentation: automatic
source: PATHS, CMCL
source_info: PATHS, PATHS GitHub Repository
tagging: automatic
title: Life of Longinus and Lucius part 4
translation: none
version_date: 2020-08-31
version_n: 4.0.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29.

Document Edition: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29

Work: urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius

Text Group: urn:cts:copticLit:lives

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:lives.longinus_lucius.paths_ed:24-29/annis