Diplomatic Edition

ϯⲉⲟⲟⲩⲙ̄
ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲱ
ⲛⲉ.ⲓ̈ϣⲁϫⲉ
ⲉⲣⲟ̂ⲛ̄ⲧⲟⲁⲫ
ⲛⲓⲁϣⲉⲉⲣⲉ
ⲙ̄ⲕⲟⲙⲉⲥ
ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ·
ⲏ̇ⲁⲣⲧⲁⲓ̈ⲉ⳿ⲙⲁ
ⲉⲛⲧⲥⲁⲛⲟⲩ
ϣⲛ̄ϩⲏⲧϥ̄ⲕⲁ
ⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲕⲟ
ⲥⲙⲟⲥ,ϩ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩ
ϣⲁϫⲉ⳿ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉ·ⲉⲛⲉ
ⲙ̄ⲡⲉⲡⲟⲩϩⲏⲧ
ⲧⲁⲕⲟ̂.ⲛⲉⲣ
ⲥⲱϣⲙⲁⲁⲛ
ⲉⲧⲛ̄ϩⲏⲧ︤ϥ︥.
ⲏ̂ⲛⲉⲣⲧϭⲁⲓ̈ⲉ
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲧ
ϩ︤ⲙ︥ⲙⲁⲛ︤ⲙ︥ⲙ·
ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲉⲛⲉⲣⲟϩ︤ⲙ︥
ⲡⲟⲩⲣⲁⲛϫⲉ
ⲁⲫⲑⲟⲛⲓⲁ·ⲧⲉ
ⲫⲑⲟⲛⲉⲓⲇⲉ
ⲉⲣⲟⲙⲁⲩⲁⲁⲧ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲛ̄ⲃⲁ
ⲥⲕⲁⲛⲟⲥⲉⲣ
ⲙ̄ⲙⲓⲛⲙ̄ⲙⲟ·
ⲉⲣⲟⲩⲱϣ
ⲧⲁⲕⲉⲧⲟⲩⲯⲩ
ⲭⲏⲉⲧⲉⲙ̄
ⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣ︤ϥ︥
ⲙ̄ⲡϣⲁⲙ̄ⲙⲟ
ⲁⲛ·ⲁⲩⲱⲥⲱ
ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ
ϫⲓⲛϫⲏ̂·
ⲃⲟⲗϫⲉⲁⲣⲕⲁ
ⲙⲁⲙ̄ⲥⲁⲧⲁ
ⲛⲁⲥⲉϩⲟⲩⲛ
ⲣⲟ̂ⲧⲣⲉϥⲡⲱ
ⲱⲛⲉⲡⲟⲩ
ϩⲏⲧ·ⲁⲩⲱⲛ︤ϥ︥
ⲥⲣ︤ⲙ︥ⲣⲱⲙⲛ̄
ⲛ̄ⲛⲓⲉⲥⲟ
ⲟⲩⲉⲧⲟ̂ⲛ̄ϩⲟⲟ
ⲗⲉ·ⲁⲑⲏⲧ
ⲁⲩⲱⲁⲧⲥⲃⲱ̂
ⲉⲧⲉⲙ︤ⲛ︥ⲥⲃⲱ̂
ⲙ̄ⲙⲟ·ⲉⲛⲉ
ⲟⲩⲛ̄ⲉⲡⲓⲥⲧⲏ
ⲙⲏⲅⲁⲣⲙ̄ⲙⲟ.
ⲕⲁⲛⲙⲓϣⲉ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲛⲁⲙⲉ
ⲧⲉⲏⲡ⳿ⲕⲁⲣⲱ
ⲙⲉⲉⲓⲙⲉϫⲉ
ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲟ̂ⲛ̄ⲁϣ
ⲛ̄ϩⲉⲛ̄ϩⲟⲩⲛ
ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ⲙⲁ·
ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁⲁⲣ
ϫⲟⲟⲩⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲉⲓⲱⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩ
ⲙⲁⲁⲩ,ϫⲉⲙⲓ
ϣⲉⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲓ̈·
ⲏ̇ϫⲉϩⲟⲟⲩϣ
ⲉⲣⲟⲓ̈·ⲉⲣϫⲓ
ϭⲟⲗⲙⲡⲟⲩ
ⲙⲓϣⲉⲛ︤ⲙ︥ⲙ
ⲟⲩⲧⲉⲙ̄ⲡⲟⲩ
ϩⲟⲟⲩϣⲉⲣⲟ̂·
ⲛ̄ⲧⲙⲓϣⲉ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙϫⲉ
ϯⲉ⳿ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲏ
ⲙⲏϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉ
ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲛ̄ⲉ⳯
ⲧⲟⲗⲏ̂ⲛ̄ⲧⲉϫⲓϩⲛ
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ
ⲛ̄ⲛⲟⲩⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲟⲩⲉϣⲛ̄ϣⲓⲛⲉ·
ⲛ̄ⲧⲁⲣϣⲓⲛⲉⲛ̄
ⲥⲁⲟⲩ̂ⲉⲣⲉⲣ̄
ⲭⲣⲉⲓⲁⲛⲁϥ·
ⲧ︤ⲥ︥ⲧⲟⲉⲃ·
ⲏ̇ⲙⲡⲟⲩⲧⲁ
ϥ·ⲉⲣϣ
ϫⲟⲟⲙ̄ⲡⲟⲩ
ⲉⲓⲱⲧⲙ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩ
ⲙⲁⲁⲩ·ⲣ̄
ϩⲟⲧⲉ·ⲙⲁⲗⲓ
ⲥⲧⲁⲉⲣϫⲓϭⲟⲗ·
ⲟⲩⲕⲟⲩⲛⲧⲉ
ⲟⲩⲱϣⲧⲣⲉ
ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲥⲟϭⲧⲉⲉⲓ
ⲣⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩϫⲓⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲟⲩϯⲧⲱ⳯·
ⲃ̄ⲗⲗⲏ̂ⲛⲁⲙⲉ
ⲉⲧϫⲟⲡϫ︤ⲡ︥ⲙ̄
ⲙⲉⲉⲣⲉⲛ̄
ⲛ̄ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲡⲁ
ϣⲉⲛ̄ⲧⲉⲩϣⲏ̂·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲛ̄ⲛⲓ
ⲃ︤ⲗ︥ⲗⲉ,ⲉⲧⲉⲙⲛ̄
ⲃⲁⲗⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛϫ
ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲟ
ⲧⲉⲛ̄ⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥
ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ
ⲛⲁⲥⲱⲧ︤ⲙ︥
ⲡⲟⲩϣⲁϫⲉⲛ̄
ϩⲟⲩⲛϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲓ̈
ⲙⲁ·ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︥
ⲉⲓⲙⲉⲁⲛⲟⲛ
ϩ︤ⲛ︥ⲉⲛⲉ.ⲉⲧ·
ⲡⲉϫⲓⲧⲉ
ⲛ̄ϭⲟⲛⲥⲛⲁⲙⲉ
ⲏ̇ⲑⲙ̄ⲕⲟ
ⲏ̇ⲗⲩⲡⲉⲓ
ⲙⲟ·ⲛⲉⲣⲉⲏⲡ
ⲡⲉⲧⲁⲙⲟ
ⲡⲟⲩⲙ̄ⲕⲁϩ·
ⲧⲁⲣ︤ⲛ︥ⲉⲓⲙⲉϫⲉ
ⲉⲣⲉϫⲉⲙⲉ·ϫⲛ̄
ⲙ̄ⲙⲟⲛ·ⲏ̇ⲛ̄
ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲙⲁ
ⲁⲩⲉⲧϩ︤ⲙ︥ⲙⲁ
ϩⲁⲧⲏ̂.ⲉϣⲱ
ⲡⲉⲉⲣⲉⲙⲟⲩ
ⲧⲉⲉⲣⲟⲁⲛⲙ̄
ⲙⲁⲧⲉϩ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩ
ⲧⲁⲡⲣⲟϫⲉⲙⲁ
ⲁⲩ.ⲉⲣⲉⲡⲟⲩ
ϩⲏⲧⲇⲉⲟⲩⲏⲩ
ⲛ̄ⲥⲁⲃⲟⲗⲙ̄ⲙ.
ⲛ̄ⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ
ⲧⲁⲓ̈ⲟ̂ⲙ̄ⲙⲟⲓ̈
ϩ︤ⲛ︥ⲛⲉⲩⲥⲡⲟ
ⲧⲟⲩ·ⲡⲉⲩϩⲏ
ⲇⲉⲟⲩⲏⲩⲛ̄ⲥⲁ
ⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟⲓ̈·
ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲉ
ϩⲏⲧ⳿ⲅⲁⲣⲁⲧ
ⲥⲃⲱ̂ⲣ̄ⲕⲁⲕⲉ
ⲉⲣⲟ̂.ⲛⲉⲣⲕⲁ
ⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲡⲉ
ⲛ̄ⲛⲟⲩⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲉⲧϩ︤ⲛ︥ⲥⲩⲛⲁ
ⲅⲱⲅⲏⲛ︤ⲙ︥ⲙ·
ⲏ̇ⲛⲉⲣⲥⲱϣ
ⲛ̄ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ,
ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲏϩ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ·
ⲏ̇ⲉⲛⲉⲙ̄ⲡⲉⲱ̂
ⲛ̄ⲥⲱ̂ⲛ̄ⲧⲉⲥⲃⲱ̂
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄
ϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡ︤ⲡ︥
ⲉⲑⲟⲟⲩ,ⲉϩⲟⲩⲉ
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟϥ.
ⲛⲉⲣⲙⲉⲗⲉ
ⲡⲉⲛ̄ϩⲉⲛϣⲁ
ϫⲉⲃⲟⲟⲛⲉ.
ⲛ̄ⲧⲉϫⲟⲟϩ︤ⲛ︥
ⲧⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ̂
ⲉⲧⲙⲉϩⲛ̄ⲥⲁϩ
ϩⲓⲥⲓϣⲉ,ϫⲉ
ϯⲛⲁⲃⲱⲕⲕⲉ
ϩⲉⲛⲉⲉⲧⲏ.
ⲛ̄ⲧⲡⲉⲓ̈ⲙⲁϫⲓ
ⲛ̄ϭⲟⲛ︤ⲥ︥ϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩ̂·ⲏ̇ⲟⲩ̂ⲡⲉ
ⲃⲁⲣⲟⲥⲉⲛ
ⲟⲩⲁϩ︤ϥ︥ⲉϫⲱ̂·
ⲛ̄ⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉ
ϫⲟⲟϫⲉⲙ̄
ⲡ︤ⲣ︥ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲛ̄ⲉ⳯
ⲧⲟⲗⲏ̂ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲁⲣ
ϯϣⲟⲟⲩ,ⲁⲩⲱ
ⲙⲉⲥⲟⲩⲁ⸍ⲫⲓⲛ̄
ⲟⲩⲗⲉⲗⲟⲩ
ϩ︤ⲙ︥ⲏⲓ̈ⲛ︤ⲙ︥ⲙ
ϫⲉⲕⲁⲥⲧⲉ
ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛ̄
ϫⲣⲟⲡ⳿ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ
ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥ⲉⲣⲏⲩ·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ϯϩⲟ
ⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ
ϫⲉⲉϣⲱⲡⲉ
ⲣⲉⲧ︤ⲙ︥ⲕⲁⲉⲡⲓ
ⲥⲧⲏⲙⲏⲙ̄ⲙⲟ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉϥⲓⲉⲓ̈
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲱⲙ̄
ⲉⲃⲟⲗⲙ̄ⲙⲟ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲓϯⲧⲱⲛ
ϫⲓⲛϫⲏ.ϯ
ⲛⲁⲧⲣⲉⲡⲟⲩ
ϩⲏⲧⲙ̄ⲕⲁϩ.ⲁⲩ
ϯⲛⲁⲧⲣⲉⲉⲓ
ⲣⲉⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲛⲧϥⲉⲓ
ⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥ⲧⲟⲩ
ⲧⲁⲡⲣⲟ̂·
ⲛⲁⲙⲉϯⲙⲟⲕϩ̄
ⲛ̄ϩⲏⲧⲛⲁⲓ̈,ⲛ︤ⲙ︥
,ⲏ̇ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲏ
ⲧ︤ⲛ︥·ⲓ̈ⲣ̄ϩⲟⲧ
ϫⲉⲙⲏⲡⲟⲧ
ⲛ̄ⲉⲛⲧ
ϩⲟϥⲉⲝⲁⲡⲁ
ⲧⲁⲛ̄ⲉⲩϩⲁϩ︤ⲛ︥
ⲧⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣ
ⲅⲓⲁⲛ̄ⲥⲉⲧⲁ
ⲕⲟ̂ⲛ̄ϭⲓⲛⲉⲧⲛ̄
ϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲛ︥
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϩⲁⲡⲗ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲃ︦ⲃ︥ⲟ
ⲉⲧϫⲓⲉϩⲟⲩⲛ
ⲡⲉⲭ︤ⲥ︥:ⲉϣ
Ϫⲉⲉⲧⲙ̄ⲙⲁⲩ
ⲙ̄ⲡ︤ϥ︥ⲕⲁⲁϩ︤ⲙ︥
ⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥ
ϥⲛⲁϯⲥⲟ̂
ⲣⲟ̂.ⲏ̇ⲉⲣⲱⲛ̄
ϩ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲕⲁⲙⲁⲛⲁϥⲛ̄
ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̄·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ϣⲱⲡⲉⲣⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛⲉϥϣⲟ
ϫⲛⲉⲛ̄ⲕⲣⲟϥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩ
ⲙ̄ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ·
ⲛ︤ϥ︥ⲛⲁϣϭⲙ̄
ϭⲟⲙⲅⲁⲣⲁⲛ
ⲉⲧⲣ̄ϩⲟⲧⲉ
ϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ̄
ⲧⲉ.ⲛⲁⲓ̈ⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲡⲉⲭ︤ⲥ︥ϣ
ⲟⲡⲛⲁⲛ̄ⲃⲟ
ⲏⲑⲟⲥⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲥⲕⲉⲡⲁⲥⲧⲏⲥ·
ⲛ̄ⲉⲧⲥⲏϩ
ϫⲉⲉⲧⲙⲓϣ
ⲉϫⲱⲡⲉⲡⲉⲕ
ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ,ⲁⲩ
ⲥⲏϥⲉⲡⲉⲙ̄
ⲡⲉⲕϣⲟⲩϣ
ⲁⲩⲱⲉⲟⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉ
ⲱⲙⲁ·ⲉⲧ
ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ
ⲟⲟⲩ,ⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ̂·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲉⲣⲉⲇⲓⲁⲃ
ⲗⲟⲥⲛⲁϭⲙ̄ϭ
ⲉⲣⲟϥϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϥ
ϩⲃⲏⲩⲉⲙ̄ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̄ⲯⲩ
ⲭⲏ·ⲥⲟⲫ
ⲇⲉⲛ̄ⲧⲟϥⲉⲧ
ⲙⲉⲛ̄ⲧⲉⲥⲃⲱ̂.
ϥⲛⲁϣⲱⲡ⳿
ⲣⲟϥⲛ̄ⲉⲛⲧ
ⲗⲏ̂·ⲁⲩⲱⲣ︤ⲙ︥
ⲛ̄ϩⲏⲧⲉⲧⲣ̄ϩⲟ
ⲧⲉϩⲏⲧ︤ϥ︥ⲙ̄
ϫⲟⲉⲓⲥ·ⲛⲁ
ϫⲡⲟ̂ⲛⲁϥⲛ̄ⲟⲩ
ⲣ̄ϩ︤ⲙ︥ⲙⲉ·
ⲡⲗⲏⲛⲙⲁⲣ
ⲧ︤ⲙ︥ϫⲉⲁⲣϯⲙ̄
ⲧⲟⲛⲛ̄ⲛⲟⲩⲉⲓ
ⲟⲧⲉⲉⲧϩ︤ⲙ︥
ⲙⲁⲛ︤ⲙ︥ⲙ.
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉⲥⲱ
ⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲥⲱⲟⲩ
ϩ︤ⲛ︥ϩⲱⲃⲛⲓⲙ·
ⲧⲁⲣⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧ
ⲙ̄ⲧⲟⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧⲟϩⲱⲱ
ⲛ̄ⲧⲉⲥⲉⲓⲙ̄
ⲧⲱⲧⲛ̄ϩⲏⲧ·
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲛ·
ⲟⲩⲛ̄ⲧⲟⲩ
ϣⲁϫⲉϫⲟⲟϥ.
ⲉⲓⲥⲛ̄ϩⲗ̄ⲗⲟⲉⲓ
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲁⲩⲱⲛⲉⲛⲥⲛⲏ
ⲉⲓ̂ϣⲁⲣⲱⲛ̄·
ⲧⲁⲩⲟⲩⲟϥⲉⲣ
ⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲣⲧ︤ⲛ︥·
ⲡⲉⲟⲩⲛ̄ⲧⲏⲧ︤ⲛ︥
ϣⲁϫⲉⲙ̄ⲙⲁⲩ
ⲏ̇ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲱⲃ·
ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥ⲙⲁ·
ⲙ̄ⲡⲣ̄ϭⲱ̂ⲛ̄ⲟⲩ
ⲉϣⲛ̄ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ
ⲛ̄ⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ⲧ︤ⲙ︥ϩⲡ⳿
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲱⲃ
ⲣⲟⲟⲩ·ϫⲉⲕⲁⲥ
ⲉⲣⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧ
ⲛⲁⲙ̄ⲧⲟⲛⲧⲏ
ⲣ︤ⲛ︥ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ
ⲁⲛⲟⲛ⳿ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛⲛ̄ⲧⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥⲧⲱⲧ⳿ⲛ̄
ϩⲏⲧⲉϫⲱ:

ANNIS Metadata

annotation: Amir Zeldes, David Sriboonreuang, Caroline T. Schroeder
author: Besa
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Kuhn (1956), [Fragment 13] (To Aphthonia), pp. 37-39
corpus: besa.letters
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba
entities: gold
identities: gold
idno: IB 6 ff. 28v.-31r
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: To Aphthonia
msName: MONB.BA
next: urn:cts:copticLit:besa.food.monbbb
objectType: codex
order: 13
origDate: between 500 and 799 C.E.
origDate_notAfter: 0799
origDate_notBefore: 0500
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 244
pages_to: 249
parsing: gold
people: Devil; Eve; Satan
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:besa.exhortations.monbba
project: KOMeT, SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: gold
tagging: gold
title: To Aphthonia
translation: Amir Zeldes
Trismegistos: 108394
version_date: 2023-09-29
version_n: 4.5.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba.

Document Edition: urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba

Work: urn:cts:copticLit:besa.aphthonia

Text Group: urn:cts:copticLit:besa

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.aphthonia.monbba/annis