Normalized Text

ⲧⲛⲇⲟⲅⲙⲁⲧⲓⲍⲉϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲉⲉⲧⲟⲛϩ·ⲙⲡⲣϫⲱϩⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲣϫⲓϯⲡⲉ.ⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉϫⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲟⲃⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲕⲁⲁⲛⲥⲱ·ⲁϩⲣⲟⲟⲛⲕⲧⲟⲙⲙⲟϭⲗⲟⲙⲗⲙϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ·

ϩⲙⲡⲁⲓⲟⲛⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲅⲁⲣⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲕⲉⲡⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲱⲥϣⲏⲣⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ⲉⲣⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲓⲙⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙⲛⲙⲉ·ⲧⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉϫⲉⲟⲩⲡⲉⲉⲧⲁⲛⲁϥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲕⲁⲕⲉⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·ⲧⲉⲧⲛϫⲡⲓⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲧⲟϥϩⲟⲩⲟ·

ⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲅⲁⲣⲙⲙⲟⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉ,ϩⲉⲛϣⲗⲟϥⲛⲉⲕⲉϫⲟⲟⲩ·ϣⲁⲣⲉϩⲱⲃⲇⲉⲛⲓⲙⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲟⲩϫⲡⲓⲟⲙⲙⲟⲟⲩϩⲓⲧⲙⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ϩⲱⲃⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲛⲉ·

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϩⲱⲱⲙⲁⲣϫⲡⲓⲟⲛⲉⲛⲙⲛⲧⲥⲟϭϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲙⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲉⲧϥⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ·ⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉ·ϩⲉϣⲁⲧⲣⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲧⲛϩⲁⲧⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲁⲛⲧⲏⲣϥ·

ⲁⲩⲱϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ.ⲁⲩⲱⲉⲣⲟⲁⲛⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟ·ϩⲱⲥⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲙⲓϣⲉϣⲟⲟⲡⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·ⲁⲩⲱϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲟⲩⲃⲉⲁⲣⲭⲏⲙⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·ⲟⲩⲃⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲕⲁⲕⲉ·ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁⲉⲧϩⲁⲡⲏⲩⲉ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲃⲉⲥⲛⲟϥⲁⲛϩⲓⲥⲁⲣⲝ·

ϩⲉⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲟⲟϫⲉϫⲓⲛⲏⲧⲛⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲛⲁϩⲣⲛⲕⲟⲧⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲙⲓϣⲉϣⲟⲟⲡⲛⲁⲁⲛⲟⲩⲃⲉⲥⲛⲟϥϩⲓⲥⲁⲣⲝ·

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲛϩⲁϩϩⲁⲧⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϩⲙⲥⲱⲙⲁ·ⲟⲩⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϩⲙϩⲏⲧⲁⲩⲱⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲟⲩⲛϩⲁϩⲇⲉⲟⲛϩⲁⲧⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲁⲛϩⲙⲥⲱⲙⲁ·ϩⲁⲧⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲛⲁⲩⲛⲓⲙϩⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲩⲱⲟⲩⲱϣⲓⲏⲥⲟⲩⲥ:

ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩϩⲁⲣⲉϩⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲛⲧⲧⲥⲁⲃⲟⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲟⲩⲛϩⲁϩⲛⲁϫⲓⲥⲃⲱⲁⲩⲱⲥⲉϯϩⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲱⲧⲛ·ϩⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉ·

ϩⲉⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲥⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲣⲁⲝⲓⲥ·ϩⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲟⲩⲁϩⲛⲥⲁⲧⲁⲥⲃⲱ.ⲡⲁⲥⲙⲟⲧⲡⲁⲧⲱϣⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·ⲧⲁⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ·ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·ⲛⲁⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ·ⲛⲁϩⲓⲥⲉ·ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛⲟⲛⲛⲥⲱⲟⲩϩⲙϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲧⲛϩⲓⲥⲉⲛⲏⲧⲛ·ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲅⲁⲣⲙⲙⲁⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲁⲧⲧⲁⲕⲟϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲟⲛⲉⲧⲏⲡⲣⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲛⲁ·

ⲉϣϫⲉⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ·ⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲙⲛⲟⲩϩⲁⲧⲙⲛϩⲉⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ·ϣⲁⲣⲟⲉⲓⲥϫⲉⲛⲛⲉⲗⲏⲥⲧⲏⲥϥⲓⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉⲉⲓⲉϣϣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲏⲣⲣⲟⲉⲓⲥϫⲉⲛⲛⲉϫⲁϫⲉϥⲓϫⲓⲟⲩⲉⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ·:ⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ·ⲙⲛⲛⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲓⲁ·ⲙⲛⲡⲉⲛⲧⲃⲃⲟ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·

ⲡⲓϣⲱϣⲅⲁⲣⲁⲛⲟⲩⲱⲧⲡⲉϫⲓⲟⲩⲉⲟⲩϩⲁⲧⲙⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ·ⲁⲗⲗⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥⲧⲁⲓⲏⲩⲙⲙⲟ·ⲧⲉⲓϩⲉⲟⲛϥⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉϥⲓⲧⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉⲛϭⲓϫⲁϫⲉ·ⲉⲛⲧϥϫⲡⲟⲇⲉⲛⲁϥϩⲉⲛⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲏⲥ.ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ.ϣⲁϥⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥ·ⲉϣϫⲉϣⲁⲣⲉϫⲁϫⲉⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ·ⲉⲓⲉϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲏⲣⲛϭⲓⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ·ϫⲉⲛⲛⲉⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ·

ⲙⲁⲣⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲛⲧⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧϫⲟⲟϫⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲃⲓⲟⲥ,ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉϣⲗⲏⲗⲇⲉⲟⲛ·ⲟⲩϣⲏⲣⲟⲉⲓⲥ·ϫⲓϭⲟⲗⲇⲉⲟⲛ·ⲙⲓϣⲉ·ϯⲧⲱⲛ·ⲕⲣⲙⲣⲙⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ·ⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲟⲩϩⲏⲧⲙⲛⲧϣⲙⲙⲟ·ϫⲱϩⲙⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲕⲣⲟϥ.ⲉⲓⲣⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙϥϩⲟⲟⲩ·ⲛⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉϣⲡϩⲓⲥⲉϫⲓⲛϫⲏ·ⲁⲩⲱⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲛⲟϥⲣⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁ·ϫⲓⲛϫⲏⲛⲁⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·

ⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϫⲉⲟⲩⲕⲛⲁⲁⲩϥⲙⲉϩⲁⲛⲡⲉ,ⲧⲣⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲧ.ϩⲙⲡⲁⲓⲟⲛⲉⲛⲧϫⲟⲟϫⲉϫⲟϩⲉⲛⲥⲟⲩⲟ·ⲧⲉⲧⲛⲱϩⲥϩⲉⲛϣⲟⲛⲧⲉ·ⲛⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲥⲉⲛⲁϯϩⲏⲩⲛⲁⲁⲛ·

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲣⲟⲉⲓⲥⲙⲡⲣⲕⲁϫⲁϫⲉⲧⲁⲕⲟⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ.ⲁⲗⲗⲁϩⲛϩⲁⲣⲉϩⲛⲓⲙϩⲁⲣⲉϩⲡⲉⲛϩⲏⲧⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲓⲙϥϫⲁϩⲙⲛⲧⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ϫⲉⲕⲁⲥⲛⲁⲣⲙⲡϣⲁⲥⲱⲧⲙⲡⲁⲓϩⲛⲟⲩⲧⲱⲧϩⲏⲧϫⲉⲥⲉⲛⲁⲣϩⲱⲃⲁⲛϣⲙⲙⲟϫⲓⲛⲡⲓⲛⲁⲩ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲁⲣϩⲱⲃϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ·

ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϣⲁⲣⲉⲗⲏⲥⲧⲏⲥϭⲱⲧϩⲁⲛⲟⲩⲏⲓ,ⲟⲩⲙⲁⲙⲛⲭⲣⲏⲙⲁⲛϩⲏⲧϥ·ⲁⲗⲗⲁϣⲁϭⲱⲧϩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲛⲁϭⲛⲭⲣⲏⲙⲁⲙⲙⲁⲩ·ⲟⲩⲧⲉϣⲁϭⲱⲧϩⲁⲛⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲣⲟⲉⲓⲥⲛϩⲏⲧϥⲧⲣⲉϣⲱⲗ·ⲁⲗⲗⲁⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲥⲉⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲛⲛϩⲏⲧϥⲁⲩⲱⲥⲉⲟⲃϣ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲧⲉϣⲁϭⲱⲧϩⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲉⲧⲱⲣⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϭⲛⲧϥ·

ⲧⲉⲓϩⲉⲟⲛϣⲁⲣⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲧⲱⲣⲡⲁⲛⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲡⲉϥϩⲓⲥⲉⲛⲁϥ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲧϥⲛⲁϭⲛⲧϥϥⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲛ·ⲟⲩⲧⲉϥⲣϩⲟⲧⲉⲁⲛϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲟⲩⲧⲉϥⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϥⲛⲏⲩⲉϩⲣⲁⲓϭⲓϫⲛⲟⲩⲧⲉⲁϣϩⲉ·ⲁⲗⲗⲁϥϣⲉⲉⲓⲙⲛⲧⲏⲩⲛⲓⲙ·ⲛⲧⲟϥⲉⲧⲉϣⲁϥⲧⲱⲣⲡⲡⲉϥⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥⲁϫⲛϯⲥⲟ·

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩϩⲏⲧⲟⲩⲱⲧⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ,ⲁⲩⲱⲛⲙⲙⲁϩⲱⲱⲟⲛ,ⲉⲓⲧⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ.ⲉⲓⲧⲉⲛⲟϭⲉⲓⲧⲉⲕⲟⲩⲓ·ϩⲁⲧⲏ,ⲁⲩⲱϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲱⲕϩⲏⲧⲁⲩⲱⲣⲟⲉⲓⲥⲙⲡⲣϯϩⲓⲛⲏⲃⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·ⲟⲩⲧⲉⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉⲛⲉⲛⲃⲟⲩϩⲉ·ϣⲁⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁϩⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥⲛⲓⲙⲛⲧⲉϫⲁϫⲉ·ⲛⲁϣⲉⲉⲧⲫⲑⲟⲛⲉⲓⲅⲁⲣⲉⲣⲟ·

ⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲛⲁⲩϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩϣⲧⲣⲧⲱⲣϩⲁϩⲥⲟⲡϩⲙⲙⲓϣⲉⲙⲛϯⲧⲱⲛⲁⲩⲱⲁⲣⲛⲁⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·ⲥⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲙⲙⲱⲧⲛ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲟϥⲧⲣⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲉϩ.ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲁϩⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·

ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲉⲧⲣⲛⲟⲃⲉⲁⲩⲱⲉⲧⲁⲣⲛⲁⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏⲁⲩⲱⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏϩⲛⲙⲛⲧϩⲏⲧϣⲏⲙ·ⲙⲛⲕⲱϩ·ⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉ·ⲙⲛⲙⲓϣⲉ·ⲙⲛϯⲧⲱⲛ·ⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟϥ·ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛ.ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉⲧⲛϭⲙϣⲓⲛⲉ·ⲧⲉⲧⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲅⲁⲣⲛⲏⲩⲟⲩⲉ·

ⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁⲛⲁⲁⲛⲡⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱⲧⲛⲥⲙⲛⲧⲟⲟⲧⲙⲛⲉⲛⲧⲥⲙⲛⲧⲟⲟⲧⲛⲙⲙⲁϥϩⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϫⲉⲛⲛⲉϫⲓⲟⲩⲉ·ⲛⲛⲉϫⲓϭⲟⲗ·ⲛⲛⲉϫⲉϩⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲁⲩⲥⲙⲟⲧ·ⲛⲛⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫ·ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩⲕⲣⲟϥϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ·ⲙⲛⲕⲉϣⲁϫⲉⲉⲧⲛⲏⲩⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ·ⲡⲁⲗⲓⲛⲧⲛⲕⲧⲟⲧⲛⲁⲁⲕⲉⲥⲟⲡ·

ANNIS Metadata

annotation: So Miyagawa, Julien Delhez, Heike Behlmer, Amir Zeldes, Caroline T. Schroeder
author: Besa
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Kuhn (1956), [Fragment 1] (On Vigilance), pp. 1-3
corpus: besa.letters
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba
entities: gold
identities: gold
idno: IB 6,378 ff. 1-4
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On Vigilance
msName: MONB.BA
next: urn:cts:copticLit:besa.exhortations.monbba
objectType: codex
order: 01
origDate: between 500 and 799 C.E.
origDate_notAfter: 0800
origDate_notBefore: 0500
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 49
pages_to: 56
parsing: automatic
people: Devil; Jesus
placeName: Atripe
places: none
project: SFB 1136 "Bildung und Religion", Coptic SCRIPTORIUM, KELLIA
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: automatic
source: So Miyagawa, SFB 1136 "Bildung und Religion"
tagging: automatic
title: On Vigilance
translation: Heike Behlmer
Trismegistos: 108394
version_date: 2021-09-23
version_n: 4.2.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba.

Document Edition: urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba

Work: urn:cts:copticLit:besa.vigilance

Text Group: urn:cts:copticLit:besa

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:besa.vigilance.monbba/annis