Diplomatic Edition

ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥⲧⲱⲱ
ⲃⲉⲛ̄ⲉⲧⲙⲟⲩ
ⲟⲩⲧⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲧⲙⲁⲥⲧⲓ
ⲅⲟⲩⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ⲛ̄ⲉ`ϣⲁⲥⲩ
ⲣⲁ`ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ`ⲛ̄ⲥⲉ
ⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗ
ⲃⲟⲗⲛ̄ⲡⲟⲗⲓⲥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉϣⲁⲁⲁ
ⲛⲁⲧⲏⲣⲟⲩϩ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ
ⲁⲩⲱϩ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲥⲩⲛ
ϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ·ⲙ︤ⲛ︥
ⲉⲧⲉϣⲁϫⲓ
ⲟⲩϩⲏⲅⲉ
ⲙⲱⲛ`ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲣⲱⲟⲩ·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉ⳯
ⲛⲟϭⲛ̄ϩⲓⲥⲉϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲙⲟⲩ·
ⲉⲓⲣⲉϭⲉⲙ̄ⲙⲉ
ⲉⲩⲉ`ⲛ̄ⲛ̄ϩⲓⲥⲉⲛ̄
ⲛⲉⲓ̈ⲉⲧⲟⲩⲁ
ⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲁⲩⲱϯⲛ̄ϩⲧⲏⲛ`
ⲛ̄ⲛ̄ⲧⲁϥⲕⲁ
ⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ̈ⲙ̄
ϣⲓⲡⲉⲛ̄ϭⲓⲡⲉ⳯
ϫⲟⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥·ϥ
ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ`
ⲡⲉⲥⳁⲟⲥ`ⲉⲧⲃⲉ
ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ
ⲧⲏⲣⲛ̄·ϫⲉⲛ̄ⲧⲟϥ
ⲡⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ
ⲛ̄ⲧⲟϥⲡⲉⲡⲉⲛ
ϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲡⲉ⳯
ⲉⲓⲱⲧ·
ⲟⲟⲩⲛⲇⲉⲟⲛⲙ̄
ⲡⲁⲓ̈ϫⲉⲁⲅⲁⲑ
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄ϣⲁⲛ̄
ϩⲧⲏϥ`ϥϥⲓⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩⲁⲣⲟⲧⲏⲣ︤ⲛ︥`ϫⲓⲛ
ϫⲱϥⲙ̄ⲕⲁϩ·
ϣⲁⲁⲣⲏϫ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲟⲓ
ⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ`
ϫⲓⲛⲁⲣⲭⲏ̂ⲛ̄ⲧϥ
ⲥⲱⲛ︤ⲧ︥ⲙ̄ⲣⲱ
ⲙⲉ`ϩⲓϫ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ
ϣⲁϩⲣⲁⲓⲟⲟⲩ
ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲟⲛϥⲛⲁϥⲓϣⲁ
ϩⲣⲁⲓ̈ⲥⲩⲛⲧⲉ
ⲗⲓⲁ`ⲙ̄ⲁⲓⲱⲛ·
ϩ︤ⲙ︥ⲁϣⲁⲓ̈ⲙ̄ⲡⲉϥ
ⲛⲁ`ϫⲉⲁⲛⲟⲛ`ⲛⲉϥ
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲟϥⲡⲉⲡⲉⲛⲁⲣ
ⲭⲱⲛ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲛ
ⲣ̄ⲣⲟ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲓ̈ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲧⲣⲉⲛ`
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ`ⲧ︤ⲙ︥
ⲧⲣⲉϥⲓ`ϩⲁⲛⲉ
ⲉⲣⲏⲩ·ϫⲉⲛ̄ⲛⲉ
ⲛⲟⲩⲧⲉϭⲱⲛ︤ⲧ︥
ⲉⲣⲟϫⲉⲙ̄ⲡⲁ
ⲧⲉⲱⲥⲕⲅⲁⲣⲛ̄
ϥⲓϩⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ`
ⲛ̄ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲭ︤ⲥ︥·ⲙ︤ⲛ︥
ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ`ⲉⲧ
ⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲉⲧ
ϥⲓ`ϩⲁⲣⲟⲛ`ϫⲓⲛⲁⲣ
ⲭⲏ̂ⲙ̄ⲥⲱⲛ︤ⲧ︥
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲟⲟⲩ
ⲛ̄ϩⲟⲟⲩ`ⲁⲩⲱⲟⲛ
ϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲗⲗⲁⲙⲁⲣ︥ⲛ︥ⲣ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`ⲛ̄ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
ⲛ̄ⲛ̄ⲓ︤ⲥ︥·ⲡⲁⲓ̈
ⲛ̄ⲧϥϫⲓⲛ̄ⲟⲩ
ⲙⲟⲣⲫⲏ̂ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲙ̄ⲡⲁⲩ
ⲗⲟⲥ`ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲛ̄
ⲓ︤ⲥ︥·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲛ̄
ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉ
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲛⲁⲓ̈ⲛ̄
ϣⲱⲡⲉⲛ̄
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲙ̄ϫⲟ
ⲉⲓⲥ·ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉϥ
ⲭ︤ⲥ︥ⲓ︤ⲥ︥ⲕⲁⲧⲁⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ·ϫⲉⲓ̈
ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛⲁϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ
ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ
ⲙ̄ⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙ̄ⲛⲁⲩ
ⲛ̄ϣⲱⲣ︤ⲡ︥`ⲁⲩⲱⲓ̈
ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲟⲟⲩⲥⲉ·
ⲁⲩⲱⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥·
ⲛ̄ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲡⲟ
ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ`ⲣ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ`
ⲏ̂ⲡⲉϥⲭ︤ⲥ︥ϩ︤ⲛ︥ⲟ᷍ⲩ
ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ`ⲧⲣⲉ
ⲥⲟⲧⲡ︤ⲥ︥ⲛⲁ
ϣ︤ⲡ︥ϩⲓⲥⲉ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉⲙⲟⲩ
ϩⲁⲣⲁⲛⲛ̄ⲓ︤ⲥ︥
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧⲉ
ⲣⲉϥϣ︤ⲣ︥ⲡⲉⲓⲙⲉ
ⲛ̄ϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲓ︤ⲥ︥
ϫⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲛ̄
ϩⲱⲃ`ⲛⲓⲙ`ⲛ̄ⲧϥ
ϩⲱⲛⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ`·ϥ
ⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ`
ϩⲣⲁⲓ̈ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ
ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ̂`·
Ⲁ̣ⲩⲱⲛ̄ⲟⲛ`ⲛ̄ⲧ
ϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ
ⲛ̄ⲉⲛⲧϥⲟⲩ
ⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ`ⲙ̄ⲙⲟ
ⲟⲩⲛⲁϫⲓⲛⲛ̄
ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ϥϣⲟ
ⲟⲡⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁⲩ`ⲛ̄ϭⲓ
ϫⲟⲉⲓⲥⲙ̄
ⲉⲟⲟⲩⲓ︤ⲥ︥·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲡⲉ
ϫⲁϥⲛⲁϫⲉϯⲛⲁ
ⲙⲟⲩⲧⲉϭⲉⲁⲛ
ⲣⲱⲧ︤ⲛ︥ϫⲓⲛⲧⲉ
ⲛⲟⲩ`ϫⲉⲛⲁϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`·ϫⲉⲙ̄ϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`ⲥⲟⲟⲩⲛ`ⲁⲛ
ϫⲉⲟ᷍ⲩⲉⲧⲉⲣⲉ
ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ`ⲉⲓ
ⲣⲉ`ⲙ̄ⲙⲟϥ·ⲁⲗ
ⲗⲁⲓ̈ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ
ⲉⲣⲱⲧ︤ⲛ︥ϫⲉⲛⲁ
ⲥⲛⲏⲩ`ⲁⲩⲱⲛⲁ
ϣⲃⲉⲉⲣ`·ϫⲉ
ⲉⲛⲧⲓ̈ⲥⲟⲧ
ⲟⲩ`ⲧⲏⲣⲟⲩⲛ̄
ⲧⲉⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ`ⲓ̈ⲧⲁ
ⲙⲱⲧ︤ⲛ︥ⲉⲣⲟⲟⲩ·
ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥ⲁⲛⲡⲉ
ϫⲁϥⲧⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲥⲟⲧⲡ︤ⲧ︥·ⲁⲗⲗⲁ
ⲁⲛⲟⲕⲓ̈ⲥⲉⲧ︤ⲡ︥
ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥·ⲁⲩⲱ
ϯϫⲟⲟⲩ`ⲙ̄ⲙⲱ
ⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲉⲥⲟⲟⲩ`ⲛ̄ⲙⲏ
ⲧⲉⲛ̄ϩⲉⲛⲟⲩ
ⲱⲛ︤ϣ︥ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲣ̄
ϩⲟⲧⲉ`ϩⲏⲧⲟⲩ
ⲛ̄ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲟⲩⲧ`ⲙ̄ⲡⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲥⲱⲙⲁ`·ⲉϣ
ϫⲉⲡⲱⲧ`ⲛ̄
ⲥⲱⲉⲓ̂ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ`
ⲛ̄ⲥⲁⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥·
ⲉϣϫⲉϩⲁⲣⲉϩ`
ⲡⲁϣⲁϫⲉ`ⲥⲉ
ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ`ⲟⲛ
ⲡⲱ·
ⲉϣϫⲉⲙⲟⲩ
ⲧⲉ`ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲙ̄ⲏ̈ⲓϫⲉⲃⲉⲉⲗ
ⲍⲉⲃⲟⲩⲗ`·ⲉⲓ̈
ⲛⲁⲛⲟϭ
ⲛⲉϭⲛ̄ⲟⲩⲏⲣⲛ̄
ⲛⲉϥⲣ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲏⲓ̈ϩ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲕⲱⲙ︤ϣ︥ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲥⲱϣ︤ϥ︥·
ⲛⲁⲩⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲛⲉⲥⲛⲏⲩϫⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲧϭⲁⲓⲏⲩⲛ̄
ⲟⲩⲏⲣ`ϫⲉⲛⲉⲛⲉⲓ
ⲟⲧⲉ`ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏ
ⲧⲏⲥ`ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲡⲟ
ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ`ϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲛ̄ϩⲉⲛⲛⲟϭ
ⲛ̄ϩⲓⲥⲉ,ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲧϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ
ⲛⲁϣⲱⲥ`·ⲛ̄ⲙⲏ
ⲧⲉ`ⲛ̄ⲉⲑⲟⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩ
ⲟⲩⲁⲩⲱⲛ̄ⲙⲏ
ⲧⲉ`ⲛ̄ⲉⲧⲙⲟ
ⲥⲧⲉ`ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲙⲉ`ⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩ·
ⲛⲟⲛⲇⲉϩⲱⲱⲛ`
ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ϣⲓⲡⲉⲁⲛ`
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟ·
ϫⲉⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁϥⲓ`
ⲣⲟⲟⲩϣ`ⲁⲛⲛ̄
ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ`
ⲟⲩⲱⲛ︤ϩ︥ⲙ̄ⲙⲟ
ⲉⲃⲟⲗ`ⲛ̄ⲁⲧ︤ⲙ︥
ⲡϣⲁ`ⲙ̄ⲡⲉϩ︤ⲙ︥ⲟⲧ`
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ`ⲛ̄ⲧϥ
ⲁⲁⲛ`ⲛ̄ⲙ̄ⲡϣⲁⲛ̄
ⲑⲛⲟⲛ`ⲉϩⲟⲩⲛ`
ⲉⲣⲟϥϩ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϩⲃⲏⲩⲉ`ⲛ̄ⲧ︤ⲛ︥ⲙ̄
ⲡϣⲁ`ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ⲁⲛ·ⲉⲧⲃⲉ
ⲁⲓ̈ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲧⲣⲉⲗⲁ
ⲁⲩ`ϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥
ⲏ̂ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥`ⲡⲱϩ︤ⲧ︥
ⲉⲃⲟⲗ`ⲙ̄ⲡⲉϩ︤ⲙ︥ⲟⲧ
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲛ̄ⲥⲉⲡⲱⲧ`ⲉⲃⲟⲗ`
ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ
ϭⲁⲗⲱⲟⲩ`
ⲣⲟⲟⲩ`ⲧⲣⲉ
ϥⲓ`ⲡⲉⲩⲣⲟⲟⲩϣ`
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛ̄ϩⲱ
ⲟⲩ`ⲟⲛ`ⲛ̄ⲧϩⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉ`ϥⲓⲙ̄
ⲡⲉⲩⲣⲟⲟⲩϣ`
ϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥·
ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲩⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ
ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ`ϩⲁⲣⲟ
ⲟⲩ`ϩ︤ⲛ︥ϩⲱⲃ`ⲛⲓⲙ`
ⲉⲓⲧⲉϩ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ⲥⲃⲱ̂ⲛ̄ⲛⲉⲅⲣⲁ
ⲫⲏ`,ⲉⲓⲧⲉ`ϩ︤ⲛ︥ⲧⲉ
ϩⲣⲉ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲑ︤ⲃ︥ⲥⲱ·
ⲁⲩⲱⲟⲛ`ϩ︤ⲙ︥ⲡⲉⲩ
ϣⲱⲛⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙ`ⲉⲧⲟⲩⲟ`ⲛ̄
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ`ⲛⲁⲩⲛ̄ϩⲏ
ⲟⲩ`ⲧⲏⲣⲟⲩ`ⲛ̄
ϭⲓⲉⲧϥⲓⲙ̄ⲡⲉⲩ
ⲣⲟⲟⲩϣ`·
ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲙ̄ⲡⲱⲣ
ⲧⲣⲉϫⲟⲟ
ϫⲓⲟⲩⲁ`ϫⲉ
ⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓ`ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲱⲛ`ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲟ̂ⲛ̄ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲣⲟⲛ`·ⲁⲩⲱ
ⲛⲟⲛ`ϩⲁⲣⲁ
ⲟⲩ`ⲛ̄ⲉ`ⲛ̄ⲛⲉⲓ̈
ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ·ⲛ̄ⲉⲧ
ⲁⲣⲭⲉⲓ`ⲁⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈
ⲉϫⲱⲛ`ⲛⲉⲉⲧ
ϩⲓϫⲱⲛ`·ⲁⲗⲗⲁ
ⲁⲛⲟⲛ`ⲛ̄ⲧⲟϥⲉⲧ
ϩⲓϫⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ`ⲉⲧ`
ϩⲁⲣⲁⲧ︤ⲛ︥`·ⲏ̂
ⲟ̂ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ`ⲛⲁⲛ`
ϫⲉⲥⲉϥⲓ`ⲙ̄ⲡⲉ
ⲣⲟⲟⲩϣ`ϩ︤ⲛ︥ϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛ̄ⲁϣⲛ̄ϩⲉ`ⲛⲉ
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ
ⲗⲟⲥ·ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲟⲩ
ⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ`ϫⲓⲛ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛⲟⲩⲣ̄ϩⲛⲁ
ⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉ
ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ`ⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉ`ϫⲉⲉⲩ
ϫⲓ`ϩⲱⲟⲩⲙ̄
ⲱⲛ︤ϩ︥·ⲉⲓⲙⲏ
ⲧⲓϫⲉⲛⲁⲩ
ϫⲟⲉⲓⲥⲙ̄
ⲟⲟⲩⲓ︤ⲥ︥,ϥϫⲓ`
ⲛ̄ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ
ⲛ̄ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ`ⲉⲧⲃⲏ
ⲏⲧ︤ⲛ︥·ⲁⲩⲱ
ⲛⲟⲩⲧⲉϫⲓⲛ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥`ϥ
ϣⲱⲡⲉ`ⲛ̄ⲣⲉϥ
ⲣ̄ϩⲱⲃ`ϩⲱⲥϩ︤ⲙ︥
ϩⲁⲗ`ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲡⲉ,ⲁⲩⲱⲡ︤ⲣ︥
ⲣⲟ`ⲡⲉ·ⲛ̄ⲛ̄ⲧ
ϥⲧⲁⲙⲓⲟ`ⲛ̄
ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
ⲙ̄ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ`·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲛ̄ⲧϥ
ⲧⲁⲙⲓⲟ`ⲙ̄ⲧⲏ
ⲣ︤ϥ︥ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥
ⲧⲉⲛ︤ϥ︥ϣⲟⲟⲡ
ⲁⲛ·ϥⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ`,ⲙ︤ⲛ︥
ⲕⲁϩⲙ︤ⲛ︥
ⲧ︤ⲛ︥ϩⲏⲧⲟⲩⲧⲏ
ⲟⲩ`ⲕⲁⲧⲁⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ̂·ϫⲉⲛ̄
ⲧⲟⲕⲥ︤ⲙ︥ⲥ︤ⲛ︥
ⲧⲉ`ⲙ̄ⲕⲁϩ·ⲛⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲛ̄ⲛⲉⲕϭⲓϫ
ⲛⲉⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ·
ⲁⲩⲱⲟⲛ`ⲛ̄ⲛ̄ⲧ
ϥϫⲟⲟⲥ`ⲧⲣⲉ
ⲛ̄ⲕⲁ`ⲛⲓⲙ`ϣⲱ
ⲡⲉ`·ⲁⲩⲱϣⲱ
ⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩ`ϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁ
ϩ︤ⲛ︥ⲉ·ⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲕⲉⲧ︤ⲃ︥ⲛⲟ
ⲟⲩⲉ`ⲧⲏⲣⲟⲩⲛ̄
ⲥⲱϣⲉ`·ⲙ︤ⲛ︥
ⲛ̄ϩⲁⲗⲁⲧⲉ`ⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛ̄ⲡⲉ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧ
ϩ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲙⲟⲩ
ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ϣⲏ⳯
ⲉⲧϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲧⲣⲱⲧ`
ⲧⲏⲣⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϩ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ`ⲕⲁⲧⲁ
ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ̇·
ⲩⲱⲟⲛ`ⲛ̄ⲛ̄ⲧ
ϥϫⲓ`ⲛ̄ⲟⲩⲕⲁϩ`
ⲉⲃⲟⲗϩ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ`
ⲛ̄ϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉ
ϥⲥⲩⲙⲃⲟⲩ
ⲗⲉⲩⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϣ︤ⲣ︦ⲡ︥
ⲙ̄ⲙⲓⲥⲉ`ⲛ̄ⲥⲱⲛ︤ⲧ︥
ⲛⲓⲙ`ⲓ︤ⲥ︥·ⲡⲁⲓ̈ⲉⲧ
ϣⲟⲟⲡ`ϩⲁⲧⲉⲩ
ϩⲏⲧⲏⲣⲟⲩ·ϫⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲧⲁⲙⲓⲟ`
ⲛ̄ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲕⲁ
ⲧⲁⲧⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ`
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛ
ⲉⲓⲛⲉ`,ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ`
ⲙ̄ⲣⲱⲙⲉ`ⲕⲁ
ⲧⲁⲧⲉϩⲓⲕⲱⲛ`
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩ
ⲉⲓⲛⲉ`ⲕⲁⲧⲁⲛⲉ
ⲅⲣⲁⲫⲏ`·ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲛⲓϥⲉ`ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲉϩⲣⲁϥ`ⲛ̄ⲟⲩⲡⲛⲟ
ⲏ̂`ⲛ̄ⲱⲛ︤ϩ︥·ⲣⲱ
ⲙⲉ`ϣⲱⲡⲉ`
ⲯⲩⲭⲏ`ⲟⲛ︤ϩ︥·
ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ`ⲙ︤ⲛ︥
ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ`ϥⲧⲁ
ⲙⲓⲟⲟⲩ`ⲛ̄ϭⲓ
ⲧⲉ`ⲕⲁⲧⲁ
ⲉⲧⲥⲏϩ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲛ̄ⲧϥⲧⲱ
ϭⲉ`ⲛ̄ϭⲓⲛⲟⲩ
ⲧⲉ`ⲛ̄ⲟⲩⲡⲁⲣⲁ
ⲇⲓⲥⲟⲥ`ϩ︤ⲛ︥ⲉⲇⲉⲙ`
ϥⲕⲱ̂ⲙ̄ⲙⲁⲩⲙ̄
ⲣⲱⲙⲉⲡⲁⲓ̈ⲛ̄
A 6 folio (3 page) lacuna follows.

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Amir Zeldes, David Sriboonreuang, Caroline T. Schroeder
arabic_translation: Philippe Zaher
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Leipoldt vol. 4:33-37, Amélineau vol. 1:28-33
corpus: shenoute.abraham
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27
document_cts_urn_deprecated: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya_535_540
endnote: A 6 folio (3 page) lacuna follows.
entities: checked
identities: checked
idno: IB2 ff. 31-33
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 3
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Abraham Our Father
msName: MONB.YA
next: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:37-42
objectType: codex
order: 4
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 535
pages_to: 540
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 627
paths_works: 467
people: Beelzebub; Jesus; Paul the Apostle
placeName: Atripe
places: Garden of Eden
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbzh:18-22
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
tagging: checked
title: Abraham Our Father: YA 535-40
translation: Rebecca Krawiec, Heike Behlmer
Trismegistos: 108371
version_date: 2022-05-03
version_n: 4.3.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbzh:18-22

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:21-27/annis