Diplomatic Edition

ⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲁⲑⲏⲧ`ⲛⲁⲧⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲃⲗ
ⲗⲉ·ⲉⲣϣⲁⲛϩⲟⲓ̈
ⲛⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥
ϩⲁⲧⲏⲛ`ⲁⲑⲉⲧⲓ`
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϯⲧⲱⲛ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧ
ⲥⲱⲧ︤ⲙ︥ⲛ̄ⲥⲁϩⲉ⳯
ϩⲃⲏⲩⲉ`ⲩⲛϭⲟⲙ`
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩϥⲓ·
ⲡⲉⲩⲣⲟⲟⲩϣ·
ⲉⲓⲧⲉϩⲉⲛⲣⲱ
ⲙⲉϭⲁⲗⲱ
ⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲓ
ⲧⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟ
ⲛⲓⲁ`·ⲉⲓⲧⲉϭⲉ
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲱⲃⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥ`·ⲛⲁ
ϣⲁⲁϥⲛ̄ⲛⲉⲛ
ⲣⲏⲩ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲥⲱⲧⲉ`ⲛⲉ⳯
ⲯⲩⲭⲏ`·
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲥⲟϭⲇⲉ
ⲟⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲧⲱⲙ`ⲛ̄
ϩⲏⲧ`ϥϩⲟⲟⲩ·
ⲉⲣϣⲁⲛϩⲟⲓ̈ⲛⲉ`
ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲥⲟⲧⲡ︤ⲥ︥ⲛⲁⲩ`
ⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉ`ⲛ̄
ⲁϭⲣⲏⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉⲛ̄
ⲥⲉⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ
ϩ︤ⲛ︥ⲟⲩϯⲧⲱⲛ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧ
ⲥⲃⲱ̂·ⲛ̄ϩⲉⲛϩⲃⲏ
ⲟⲩⲉ`ⲩⲛ̄ϭⲟⲙⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩϥⲓⲡⲉⲩ
ⲣⲟⲟⲩϣ`ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲉⲓ
ⲧⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟ
ⲛⲓⲁ`·ⲉⲓⲧⲉϭⲉ
ⲗⲁⲁⲩⲛ̄ϩⲱⲃ`ⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥ·ⲧⲣⲉ
ⲧ︤ⲛ︥ⲁⲁⲩ`ⲛ̄ⲛⲉⲧ︤ⲛ︥
ⲉⲣⲏⲩϩ︤ⲛ︥ⲟⲧⲉ
ⲙ̄ϫⲟⲉⲓⲥ·
ϣϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ⲇⲉ`ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩϩⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲁ
ⲥⲁⲣ︤ⲝ︥·ϣⲁⲣ̄
ϩ︤ⲛ︥ⲁⲥ`ⲧⲣⲉϩⲉ⳯
ϣⲏⲣⲉⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϣⲉⲉⲣⲉ`ϣⲱⲡⲉ
ⲛⲁ·ⲁⲩⲱ
ϣϫⲉⲥⲁⲣⲣⲁ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲣⲁⲭⲏⲗ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲁⲛ
ⲛⲁ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲙⲁ
ⲁⲩⲙ̄ⲡⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥⲥⲁⲙ
ⲯⲱⲛ`·ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲗⲓ
ⲥⲁⲃⲉⲧ`ⲙⲁⲁⲩ
ⲛ̄ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ`ⲉ⳯
ϥⲙⲟⲩϩ`ⲙ̄ⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥
ϥⲟⲩⲁⲁⲃ`ϫⲓⲛϥ
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲥ︥ⲛ̄ⲧⲉϥ
ⲙⲁⲁⲩ·ⲉϣϫⲉ
ⲁⲓ̈ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲕⲟ
ⲟⲩⲉϩ︤ⲛ︥ⲛⲉϩⲓⲟ
ⲙⲉ`ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ`ⲛ̄
ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ`ⲛⲉ
ⲱϣ`ⲡⲉ`ⲉϩⲣⲁⲓ̈
ϫⲟⲉⲓⲥ`
ⲧⲱⲃ︤ϩ︥·ⲁⲩⲱ
ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ`
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϣⲱ
ⲡⲉ`ⲛ̄ⲁϭⲣⲏⲛ·
ⲉⲓ̈ⲉⲉⲣϣⲁⲛϩⲟⲓ̈
ⲛⲉϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩ
ⲧ︤ⲛ︥ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ
ⲛ̄ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ`
ϭⲁⲗⲱⲟⲩ`
ⲣⲟⲟⲩ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓ
ⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲧϭⲁⲓ̈ⲏⲩ`ⲛ̄ⲟⲩ
ⲏⲣ·ϫⲉⲥⲟⲧ
ⲡ︤ⲥ︥ⲛⲁⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉⲛ̄ⲁϭⲣⲏⲛ
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲭⲏⲣⲁ·
ⲁϣⲱⲟⲩⲅⲁⲣϫⲓⲛ
ⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈
ⲧⲉⲛⲟⲩ`ⲛ̄ϭⲓ
ϩⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ`
ⲛⲟⲩⲧⲉ`ⲥⲟ
ϣϥⲟⲩ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲟⲩⲧ`·ⲉⲓⲧⲉ
ⲥϩⲓⲙⲉ`·ϫⲉⲙ̄
ⲟⲩⲱϣ`ϣ︤ⲡ︥
ϩⲓⲥⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉ`ⲧⲣⲉ
ϣⲱⲡⲉⲛⲁ
ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ`·
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲗⲗⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲉ
ⲧⲟⲛ`ⲛ̄ⲥⲱⲙⲁ
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ϫⲁ
ⲥⲓϩⲏⲧ`·ϩⲁϩ
ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉⲁⲡⲟ
ⲧⲁⲥⲥⲉ`ⲧ︤ⲙ︥
ⲧⲣⲉϣ︤ⲡ︥ϩⲓⲥⲉ
ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ`
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲧⲉ`ⲛ̄ⲛ̄̄ⲧⲁ
ϩⲟⲓ̈ⲛⲉϣ︤ⲡ︥ϩⲓ
ⲥⲉϩⲱⲟⲩⲛ︤ⲙ︥
ⲙⲁ·ⲁⲩⲱ
ϩⲁϩⲛ̄ⲥϩⲓⲙⲉ
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ`
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣ̣ⲉϣ̣︤ⲡ̣︥ϩⲓ
ⲥⲉⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲕⲟ
ⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛ̄ⲛ̄ⲧϩⲟⲓ̈ⲛⲉ
ϣ︤ⲡ︥ϩⲓⲥⲉϩⲱⲟⲩ
ⲛ︤ⲙ︥ⲙⲁ·ⲁⲩⲱ
ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ`·ⲙ︤ⲛ︥
ⲧⲉⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲙⲁⲓ̈
ⲡⲉⲩⲙ̄ⲧⲟⲛⲛ̄
ⲥⲱⲙⲁ`ⲣ̄ϩⲛⲁⲩ
ⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉ
ⲛ̄ⲁϭⲣⲏⲛ·
ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉϫⲟ
ⲉⲓⲥ`ϣⲧⲁⲙ`ⲉⲣ︤ⲛ︥
ⲟⲟⲧⲉ`ⲛ̄ⲧⲉⲩ
ⲯⲩⲭⲏ`ⲛ̄ⲛ̄ⲟⲩ
ⲁϭⲣⲏⲛ·ⲁⲩⲱ
ⲛ︤ϥ︥ⲧⲣⲉⲛ̄ϣⲟ
ϫⲛⲉⲛ̄ⲧⲉⲥⲃⲱ̂
ϣⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓ̈ⲛ̄
ϩⲏⲧ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲛ̄
ϩⲉⲛⲉⲕⲓⲃⲉ`
ϣⲟⲩⲱⲟⲩ`ⲧ︤ⲙ︥
ⲧⲣⲉⲥⲱⲧ`ϯ
ⲥⲃⲱ̂ⲛ̄ϩⲉⲛⲕⲟ
ⲟⲩⲉ`ϫⲓⲛⲡⲉⲓ̈
ⲛⲁⲩ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥
ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁϣⲱⲟⲩⲇⲉⲟⲛ
ⲛ̄ϭ[ⲓⲛⲉ]ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ϫⲓⲛⲛ̄ϣⲟⲣ︤ⲡ︥
ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ⲧⲉ
ⲛⲟⲩϫⲟ
ⲉⲓⲥⲥⲙⲟⲩ
ⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲧⲉ
ϩⲟⲟⲩⲧ·ⲉⲓⲧⲉ
ⲥϩⲓⲙⲉ·ϫⲉ
ⲣ̄ϩⲛⲁⲩⲛ̄ϩⲟⲩⲟ
ϣ︤ⲡ︥ϩⲓⲥⲉ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ`
ⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲛ̄ⲛ̄
ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲛ̄
ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ·ⲁⲩⲱ
ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄ⲁⲡⲟⲥⲧⲟ
ⲗⲟⲥⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧ
ϣⲱⲡⲉ`ⲛ̄ⲉⲓⲱⲧ`
ⲛ̄ϩⲁϩⲙ̄ⲙⲏⲏϣⲉ
ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲛ̄ⲇⲉⲃⲃⲱⲣⲁ`
ⲧⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧϣⲱ
ⲡⲉ`ⲛ̄ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·
ⲁⲩⲱⲙ̄ⲙⲁⲁⲩϩ︤ⲙ︥
ⲡ︤ⲓ︦ⲏ︦ⲗ︥·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲟⲇⲟⲗⲗⲁ`
ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·
ⲧⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧⲓ̈ⲱⲥⲓ
ⲁⲥⲡ︤ⲣ︥ⲣⲟ`ⲛ̄ⲇⲓ
ⲕⲁⲓⲟⲥ[...]ⲩ̣
ⲣⲁⲧ︤ⲥ︥ⲧⲣ̣[ⲉ.]
ϣⲓⲛⲉⲙ̄ⲡ̣[ϫⲟ]
ⲉⲓⲥ`ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟ
ⲟⲧ︤ⲥ︥·ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲛ̄ⲁⲛⲛⲁ`ϣⲉ
ⲉⲣⲉ`ⲙ̄ⲫⲁⲛⲟⲩ
ⲏⲗ`·ⲙ̄ⲛⲁⲩ
ⲡⲉⲡⲁⲓ̈ⲧⲣⲉ
ⲛ̄ⲉⲓⲟⲧⲉⲛ̄ϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϣⲉⲉⲣⲉ`ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ϫⲟⲟϩ︤ⲛ︥ⲧⲉⲩ
ⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲁⲧⲥⲟⲟⲩ⳯·
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁ
ϯⲛ̄ϩⲉⲛⲥⲓⲟⲩⲣ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥⲛ̄ⲟⲩⲙⲁ`ϥ
ⲥⲟⲧ︤ⲡ︥`ⲁⲩⲱⲛ̄
ⲥⲟⲉⲓⲧ`ⲛⲁ
ⲛⲟⲩϥϣⲏⲣⲉ`
ϩⲓϣⲉⲉⲣⲉ·
ⲛ̄ⲥⲉⲥⲟⲧⲡ︤ⲥ︥ⲛⲁⲩ`
ⲛ̄ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ`ϩⲣⲁⲓ̈
ⲛ̄ϩⲏⲧ︤ⲛ︥ϩⲁⲧⲏⲛ`
ⲏ̂ϩⲁⲧ︤ⲛ︥ⲧⲏⲩⲧ︤ⲛ︥
ⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥·
ⲧⲣⲉⲁⲡⲟⲧⲁⲥ
ⲥⲉ`ⲛ̄ⲛⲉⲛⲧ
ϭⲁⲗⲱⲟⲩⲉⲣⲟ
ⲟⲩ̣ⲧ︤ⲙ̣︥ⲧⲣⲉ
ϥⲓⲡⲉⲩⲣⲟⲟⲩϣ
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟ
ϫⲉⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁⲣ̄ϩⲛⲁ[ϥ]
ⲙ̄ⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲙ̄ⲡⲉⲛⲣⲟ
ⲟⲩϣ`ⲁⲛⲡⲉϩⲁ
ⲛⲁⲓ̈ⲙ︤ⲛ︥ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟ
ⲟⲩⲉ`·ⲁⲩⲱϩ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲩⲧⲱⲙ`ⲛ̄
ϩⲏⲧ`ⲉⲓⲛⲉ
ⲉϩⲟⲩⲛ`ⲙ̄ϣⲁ
ϫⲉ`ⲙ̄ⲡⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥ·
ⲃⲱⲗ`ⲙ̄ⲙⲟϥ`
ϫ︤ⲙ︥ⲟⲩⲱϣ`
ⲙ̄ⲡⲉⲩϩⲏⲧ`·
ⲙ︤ⲛ︥ⲡⲉⲩⲙ̄ⲧⲟⲛ
ⲙ̄ⲙⲓⲛ`ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ`
ϫⲱⲙ̄ⲙⲟ
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁ
ϯⲛ̄ⲛⲉⲥⲓⲟⲩⲣ`
ⲙ︤ⲛ︥ⲙ̄ⲡⲁⲣⲑⲉ
ⲛⲟⲥⲛ̄ⲟⲩⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥
ⲉⲣⲟ`ⲛ̄ⲧⲉⲙ̄
ⲡⲏⲩⲉ·ⲁⲩⲱ
ⲛ̄ⲧⲉⲓ̈ϩⲉⲛ̄ⲥⲉ
ⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛ̄
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ`
ⲧ︤ⲙ︥ⲧⲣⲉϥⲓ
ⲡⲉⲩⲣⲟⲟⲩϣ`
[ ]
[ ]
[ ]
[.....]ⲡ̣ⲣ̣[..]
[....]ⲥ̣·ϫⲉⲙ̣
[.....]ⲟⲓⲙ̄ⲙⲟϥ·
[....]ϫ̣ⲉⲙ̄ⲡⲟⲩ
[..]ⲥ̣ⲃⲱ`ⲉⲛⲉϩ
ⲛ̣̄ⲧⲟⲟⲧ︤ϥ︥ⲙ̄
[ⲡⲟⲥ]ⲧⲟⲗⲟⲥϥ
[..]ⲱ̣ⲙ̄ⲙⲟ·
[..]ⲉ̣ⲙ̄ⲡ︤ⲣ︥ⲧⲣⲉ
[..]ⲁⲩϣⲓⲛⲉ`ⲛ̄
[.]ⲁⲧⲉϥⲛⲟϥ
ⲣⲉ`ⲁⲗⲗⲁⲧⲁⲕⲉ
ⲟⲩⲁ`ⲕⲁⲧⲁ
ϩⲱⲱϥⲟⲛ
ⲧⲉⲙ̄ⲡ︤ϥ︥ϣⲓⲛⲉ
ⲛ̄ⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥ
ⲣⲉ`ⲁⲗⲗⲁⲧⲁ
ϩⲁϩϫⲉⲉⲩⲉⲟⲩ
ϫⲁⲓ̈·ⲙⲁⲗⲓ
ⲧⲁⲇ̣ⲉⲡⲉⲡⲣⲟ
ⲫⲏⲧⲏⲥ`ⲉⲧⲉ
ⲣⲉⲛⲓⲁⲧⲥⲃⲱ̂
ⲃⲱⲗ`ⲙ̄ⲡⲉϥ
ϣⲁϫⲉ`ⲉϫ︤ⲙ︥
ⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ`
ⲙ̄ⲙⲓⲛⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ·
ϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲛⲁϯⲛ̄ⲛⲉⲥⲓ
[....]ⲟⲩⲙⲁ
[...]ⲟⲧ︤ⲡ︥·
[...]ⲛ̄ⲥⲟⲉⲓⲧ`
ⲉ̣ⲛⲁⲛⲟⲩϥ̣
ϣⲏⲣⲉ`ϩⲓϣⲉ
ⲉⲣⲉ·ⲛ̄ⲧⲟϥ
Ϩⲱⲱϥ`ⲟⲛ`ⲏ̂ⲥⲁⲓ̈
ⲁⲥⲟⲩⲙⲟⲛⲟ⳯
ϫⲉϥϣ︤ⲡ︥ϩⲁϩ
ⲛ̄ϩⲓⲥⲉ`ⲉⲧⲃⲉ
ⲣⲁⲛ`ⲙ̄ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲁⲗⲗⲁϥ
ⲙⲟⲩϩⲁϩⲉⲛ
ⲙⲏⲏϣⲉ`ⲛⲁ
ϣⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ϩⲁⲣⲟⲧⲏⲣ︤ⲛ︥·
ⲉⲓⲱⲧ`ⲏ̂ⲟⲩ
ⲙⲁⲁⲩ`ⲩⲛ̄ⲧⲁ
ⲙ̄ⲙⲁⲩ`ⲛ̄ϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛ
ϣⲉⲉⲣⲉ·ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̄
ϣⲏⲣⲉ`ⲛ̄ⲛⲉⲩ
ϣⲏⲣⲉ`·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉ⳯
ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ`
ⲛⲁϣⲱⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲁⲛⲁⲅ
ⲕⲁⲍⲉⲙ̄ⲙⲟⲟⲩ
ϩⲓⲧ︤ⲛ︥ⲛⲉϩⲃⲏ
ⲟⲩⲉ`ⲙ̄ⲃⲓⲟⲥ`
ⲙ︤ⲛ︥ϣϭⲟⲙ`ⲙ̄
ⲙⲟⲟⲩ`ⲉⲛⲉϩ`
ⲧⲣⲉⲩ̣[....]
ⲥⲧⲁ`ⲉϫ[.....]
ϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ̣︥[...]
ϣⲉⲉⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ⲛ̣̄
ⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ`ⲧⲏ
ⲟⲩ`ⲛ̄ⲧⲉⲡⲓ̈ⲁⲓ
ⲱⲛ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ`ⲉϫ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥
ϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ`
ⲃⲟⲗϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩ
ⲧⲉ·ⲙ︤ⲛ︥ϩⲉⲛⲕⲉ
ϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲛ̄ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ`
ⲙ̄ⲙ︤ⲛ︥ϣϭⲟⲙⲅⲁⲣ
ⲧⲣⲉⲛⲁⲓ̈ⲛ̄ⲧⲉⲓ
ⲙⲓⲛⲉⲣ̄ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗ`
ⲛ̄ⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲥⲁ
ⲣ︤ⲝ︥·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ⲣ̄ϩ︤ⲙ︥ϩⲁⲗⲛ̄ϩⲉⲛ
ⲕⲟⲟⲩⲉ`ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲛ̄
ⲧⲟϥⲙ︤ⲛ︥ⲧⲁ
ⲙ̄ⲙⲁⲩ`ⲛ̄ϩⲉⲛ
ϣⲏⲣⲉ`ⲙ︤ⲛ︥ϣⲉ
ⲉⲣⲉ`ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣ︤ⲝ︥·
ⲏ̂ⲛ̄ⲧⲟϥⲩⲛ̄
ⲧⲁ·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲥⲉ
ⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ`ⲙ̄
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
ϣⲉ̣ⲕⲁⲧⲁⲡⲉ
ⲡ̣ϣ̣ⲁ̣ⲙ̄ⲧⲱϩ︤
ⲙ︥ⲡ̣ⲉ̣ⲛ̣ⲧ̣ϥⲧⲁ
ϩⲙⲟⲩ`ⲉⲓⲃⲓ
ⲟⲥⲡⲁⲓ̈·ⲛ̣ⲁⲓ̈
ⲛⲉⲛ̄ⲥⲓⲟⲩⲣ`ⲙ̣︤ⲛ︥
ⲙ̄ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ
ⲉⲧⲉⲛ̄ⲧⲱⲧ︤ⲛ︥
ⲡⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ̣
ⲙ︤ⲛ︥ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ̣
ⲉⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉ̣
ⲙ̄ⲙⲟⲟⲩϩ︤ⲛ︥ⲙⲁ`
ⲛⲓⲙ·ϩ︤ⲙ︥ⲕⲁϩ
ⲧⲏⲣ︤ϥ︥·ⲉⲓⲧⲉ
ⲉⲧⲉⲛ̄ⲥⲉⲥⲟ
ⲟⲩⲛ`ⲁⲛ`ϫⲉⲟ᷍ⲩ
ⲡⲉⲅⲁⲙⲟⲥⲉⲧ
ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ·ⲙ︤ⲛ︥ⲙⲁ
ⲛ︤ⲛ︥ⲕⲟⲧ︤ⲕ︥ⲉⲧⲧⲃ
ⲃⲏⲩ·ⲉⲓ̈ⲧⲉⲉⲛⲧ
ϫⲓϩⲓⲙⲉ·
ⲙ︤ⲛ︥ⲉⲛⲧϫⲓ
ϩⲁⲓ̈·ⲁⲩⲱⲛ̄ⲧⲉ
ⲟⲩⲣ̄ϩⲛⲁⲩ`ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧ︤ⲙ︥ⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩ︤ⲙ︥ϣⲟϫⲛⲉ`
ⲙ̄ⲉⲛⲧϥϫⲟⲟ

ANNIS Metadata

annotation: Rebecca Krawiec, Amir Zeldes, David Sriboonreuang, Caroline T. Schroeder
arabic_translation: Philippe Zaher
author: Shenoute
collection: Borgia Collection
Coptic_edition: Leipoldt vol. 4:28-31, Amélineau vol. 1:20-25
corpus: shenoute.abraham
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18
document_cts_urn_deprecated: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya_525_530
entities: automatic
identities: checked
idno: IB2 ff. 28-30
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msContents_title_n: 3
msContents_title_type: Canons
msItem_title: Abraham Our Father
msName: MONB.YA
next: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbzh:18-22
objectType: codex
order: 2
origDate: between 900 and 1200 C.E.
origDate_notAfter: 1200
origDate_notBefore: 0900
origDate_precision: medium
origPlace: White Monastery
pages_from: 525
pages_to: 530
parsing: automatic
paths_authors: 95
paths_manuscripts: 627
paths_works: 467
people: Anna the Prophetess; Deborah; Elizabeth (biblical figure); Hannah (biblical figure); Isaiah; John the Baptist; Josiah; Phanuel; Rachel; Rebecca; Samson; Sarah
placeName: Atripe
places: none
previous: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:1-4
project: Coptic SCRIPTORIUM
redundant: no
repository: Biblioteca Nazionale di Napoli
segmentation: checked
tagging: checked
title: Abraham Our Father: YA 525-30
translation: Rebecca Krawiec, Heike Behlmer
Trismegistos: 108371
version_date: 2022-09-26
version_n: 4.4.0
witness: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbzh:18-22

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18. [version number], [date]. https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18.

Document Edition: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18

Work: urn:cts:copticLit:shenoute.abraham

Text Group: urn:cts:copticLit:shenoute

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Diplomatic Edition HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/dipl/html

Normalized Text HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/norm/html

Analytic Visualization HTML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/tei/xml

Paula XML: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/paula/xml

relANNIS: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: https://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:shenoute.abraham.monbya:10-18/annis