Analytic Visualization

ⲟⲩⲗⲟⲅⲟⲥϥⲧⲁⲩⲟϥⲛϭⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲡⲁⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
ϣⲁϫⲉⲙⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲛⲡⲏⲩⲉⲙⲛⲑⲟⲛⲟⲥⲛϩⲏⲧϥ·ⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧϫⲱⲕⲣⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ·ⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛϣⲱⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲡⲣⲟⲥϭⲟⲙϣⲁϫⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲥⲉⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲟⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·
ϩⲉⲅⲁⲣϩⲟⲩⲟⲡⲉⲉⲧⲉⲙⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉϫⲙⲕⲁϩ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲁⲣⲉⲕⲁϩϯⲟⲩⲱⲉϫⲙϩⲟⲩⲟⲡⲉ·
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲙⲁⲣⲉⲁⲕⲣⲟⲁⲧⲏⲥϯϩⲏⲩⲉϫⲙⲉⲧϯⲥⲃⲱⲛⲁϥ·ⲟⲩⲇⲉⲉⲧϯⲥⲃⲱⲉϫⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥ·
ⲗⲟⲅⲟⲥⲇⲉⲛⲁϯϣⲁϫⲉ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙ·
ⲉⲓⲥⲗⲟⲅⲟⲥⲅⲁⲣϯⲧⲉϥϭⲟⲙ·ⲧⲉⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲁϫⲙⲑⲟⲛⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲣϣⲟⲣⲡⲧⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲱⲕⲛⲓⲙ·ϩⲓⲑⲟⲛⲟⲥⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥϫⲉⲥⲉϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲕⲱϩⲅⲁⲣϯⲟⲩⲃⲉⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲟⲩⲃⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·ϩⲉⲟⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲉⲧⲥⲁϣⲉϯⲟⲩⲃⲉⲉⲧϩⲟⲗϭ·ⲁⲩⲱⲕⲁⲕⲉϯⲟⲩⲃⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲟⲟⲩⲟⲩⲃⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲙⲟⲩϯⲟⲩⲃⲉⲱⲛϩ·ⲁⲩⲱϭⲟⲗϯⲟⲩⲃⲉⲙⲉ·
ⲉⲧϫⲏⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϭⲟⲙⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩ·ⲟⲩⲕⲱϩⲙⲛⲟⲩⲡⲑⲟⲛⲟⲥ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲉⲁⲅⲁⲡⲏ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉⲇⲉⲛⲁⲓ·ⲥⲉϫⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉϫⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲙⲏϩⲕⲱϩϩⲓⲑⲟⲛⲟⲥϩⲓⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲁ·ⲥⲉϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ⲣⲟⲉⲓⲥϭⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲉⲧϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·
ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲣⲱⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲛⲁⲅⲁⲡⲏ·ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲛⲧⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ·ϫⲓⲛⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉϣⲁⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩ·
ⲟⲩⲱⲛϩϭⲉⲉⲃⲟⲗϭⲟⲙⲁⲅⲁⲡⲏϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁϩⲙϩⲱⲃ·ϥⲧⲁⲁϥⲅⲁⲣⲥⲱⲧⲉϩⲁⲣⲟⲧⲏⲣⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ·
ϩⲉⲅⲁⲣⲧⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥϣⲱⲡⲉϩⲙϣⲁϫⲉⲣⲱϥⲛⲧϣⲱⲡⲉϩⲱⲱⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϩⲙϣⲁϫⲉⲙⲛϩⲱⲃ·
ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲱⲉⲣⲟϥⲧⲣⲉϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲁⲣⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ·ⲁⲗⲗⲁϥⲧⲣⲉϩⲱⲃⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲁϣⲁϫⲉ·
ⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣϫⲓⲟⲩⲕⲁϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛⲙⲛⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉ·ϥⲛⲓϥⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲛⲟⲏⲱⲛϩ·
ⲁⲇⲁⲙⲇⲉϥϣⲱⲡⲉϩⲁⲧⲟⲟⲧϥⲙⲟⲩ·ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲁⲇⲁⲙⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲕⲉⲥⲟⲡⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩϫⲁⲓ·
ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲥⲣⲟϥⲣⲉϥⲧⲟⲙⲥⲕⲁϩ·ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲱⲣϫⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲛⲓϥⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥⲛϩⲏⲧϥ·ϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛⲟⲏⲱⲛϩ·
ⲡⲁⲓϭⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ·ϩⲛⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥⲕⲁⲕⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩ·ϩⲙⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲡⲱϣ·ⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲡⲟⲣϫⲟⲩⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲉⲛⲙⲟⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲥⲁⲣⲝⲇⲉϩⲱⲱⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·
ⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·ⲥⲁⲣⲝⲙⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·
ⲥⲁⲣⲝⲙⲉⲛⲱϫⲛⲁⲩⲱϫⲱⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲉⲛⲧⲧⲟⲙⲥⲛϩⲏⲧϥ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲇⲉϩⲱⲱⲣⲁⲧϭⲟⲙϩⲛⲙⲣⲣⲉⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲧϭⲙϭⲟⲙⲙⲟⲣⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉ·
ϭⲱⲃϩⲱⲱϥⲥⲱⲙⲁϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·
ⲥⲱⲙⲁⲅⲁⲣⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲕⲓⲙⲉϥⲃⲏⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲟⲟⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲟⲩϩⲱⲃⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲅⲁⲣϥⲓⲣⲱⲙⲉϫⲱⲱⲣⲉⲙⲉⲛϥⲙⲟⲣϥϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲉⲧⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲧⲉ·ϭⲱⲃϩⲱⲱϥϥⲃⲟⲗϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ⲉⲧⲉⲥⲁⲣⲝⲧⲉ·
ϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥϥⲛⲁϫⲓⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥⲣⲣⲟ·ϥⲣϣⲟⲣⲡϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲉϫⲱⲣⲣⲟϥⲟⲣϫϥϩⲁⲧⲟⲟⲧϥ·
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲣϣⲟⲣⲡⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲥⲱⲙⲁϣⲱⲡⲉϩⲉⲟⲩϫⲁⲓⲙⲛⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉϩⲓⲱⲱϥ·ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲛⲧⲥⲱⲙⲁⲧⲁⲕⲟ·ϥⲣⲙⲉⲗⲟⲥⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲗⲟⲣϩⲙⲙⲉⲙⲙⲟϥ·
ⲁⲩⲱⲙⲉⲗⲟⲥϫⲱⲱⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲕⲟϩⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥϣⲏϥ·ϩⲉⲟⲩϫⲟⲉⲓⲙⲛⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉⲛϩⲏⲧϥϥⲱⲙⲥϩⲣⲁⲓϩⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲣϩⲙⲙⲉⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϩⲉⲟⲩⲣⲣⲟϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲙⲟⲩⲙⲡⲉⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏϭⲙϭⲟⲙⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲉⲩⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲣⲙϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·ϩⲉⲟⲩⲕⲉⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲏⲥⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥⲱⲣⲙϩⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ·
ⲣⲓⲕⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲛϭⲓⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲃⲱⲱⲣⲉⲙⲙⲟⲉⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲣⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ·ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲉⲓ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϩⲉⲧⲃⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛⲙⲟⲥⲧⲉ·
ⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲧⲧⲁⲕⲉⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛϭⲓⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·
ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲛⲧϥⲣϫⲟⲗⲉⲥϩⲛⲧⲟⲟⲩ·ⲧⲁⲁⲇⲉϩⲓⲧⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲉⲛⲧⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱϥ·ⲧⲣⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉϥⲥⲩⲗⲁⲙⲙⲟϩⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ·
ⲡⲗⲏⲛϥⲕⲁⲁⲉⲣⲟⲧⲙⲧⲣⲉϭⲙϭⲟⲙⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲧⲁⲕⲟ·
ⲥⲁⲣⲝⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϩⲛⲛⲉⲥϩⲟⲣⲙⲁⲕⲏ·ⲙⲉⲗⲟⲥⲟⲩⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩⲉⲃⲟⲗϫⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏϣⲟⲟⲡⲁⲛⲛϩⲏⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲣⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲱⲱⲙⲏⲣϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉϩⲛϩⲉⲛⲡⲉⲇⲏⲥⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ·ⲥⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲃⲟⲏⲑⲉⲓⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟⲧⲙⲧⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟϩⲙⲕⲁϩ·
ϩⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲙⲙⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲃⲱⲕⲙⲧⲱ·
ⲧⲁⲓϩⲱⲱϥⲧⲉϩⲉⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲏⲣⲁⲛϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲡⲉⲛⲉⲛⲁϩⲙⲙⲉⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏϭⲉⲙⲟⲣⲥⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉⲁⲗⲗⲁⲙⲟⲣⲥϩⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϩⲉϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲣⲁⲧϭⲟⲙ·ⲕⲁⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲛⲥⲱϥⲧⲁⲕⲟϩⲙⲕⲁϩ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲇⲉⲟⲛⲥⲉϩⲟϫϫⲉϫⲙⲙⲟϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ϣⲱⲡⲉϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛⲙⲟⲩ·
ϣϣⲟⲟⲡϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲁϣⲁϩⲟⲙⲉϫⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·ⲡⲁⲓϣⲁϫⲱⲛϩⲏⲧϥⲛϩⲏⲧϥϩⲉⲛⲟⲩⲗⲗⲉ·
ϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲡⲁⲓϣⲁϣⲗⲏⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩⲏⲧϥ·
ϥⲧⲱⲛⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲁⲓⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧϥⲙⲛⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣⲙⲛⲛⲁⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁⲛϩⲏⲧϥ·
ⲭⲟⲣⲉⲩⲉϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ·ⲙⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲉⲣⲟϣⲟⲟⲡϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲅⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·
ⲉⲣϣⲁⲛⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲱⲣϫⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲃⲟⲗⲥⲱⲙⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲕⲱⲱⲛⲥ·ϥⲥϯⲃⲱⲱⲛ·
ⲛⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲛⲉϣⲓⲛⲉⲁⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲣⲁⲛ·ⲡⲁⲓⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲙⲙⲁϥ·ⲁⲩⲱϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧϥ·
ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲗⲟϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲉϥⲕⲟⲧϥϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏⲛⲉⲥⲱ·ⲁⲗⲗⲁϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏϭⲟϫϥ·ⲁⲩⲱⲟⲕⲙⲉⲙⲁⲧⲉ·
ϩⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛⲙⲛⲥⲙⲏⲙⲙⲟϥ·ϥⲁⲧϣⲁϫⲉ·
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲥⲱⲙⲁⲧⲣⲉϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ·
ϥⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣϩⲙⲕⲁϩϩⲉⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥϥⲟⲩⲱϭⲡϥⲣⲁⲧϣⲁⲩⲉⲥⲙⲏⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉϩⲣⲟⲟⲩ·ϥⲁⲧⲕⲓⲙⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥⲅⲁⲣⲡⲉ·
ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣϣⲁⲕⲟⲥⲙⲉⲓⲉⲣⲟϥⲃⲱⲕ·ϥⲓⲛⲧⲟⲟⲧϥⲣⲉϥϣⲁϫⲉ·
ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣⲙⲛϣϭⲟⲙⲥⲟⲩⲛϩⲓⲕⲱⲛⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉϥⲙⲟⲩ·ϫⲉϥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥϩⲙϣⲱ·
ⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲛⲉⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥϩⲟⲟⲩⲇⲉⲓⲛⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟϭ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏⲗⲁⲁⲩ·
ϣⲏⲣⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲁⲛⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲟⲩⲇⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥϩⲟϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥ·
ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ·ⲥⲣⲟϥⲣⲉϥϣⲁⲁϥⲗⲟϥⲗⲉϥ·ⲃⲁⲗϣⲧⲁⲙ·ⲁⲩⲁⲛⲡⲉϥϩⲟϥⲡⲱⲱⲛⲉ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲇⲉⲥⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲣϣⲟⲉⲓϣⲧⲏⲣⲟⲩⲛϭⲓⲥⲱⲙⲁϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣⲁⲩⲱⲙⲛϣⲱϫⲡⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲁϩⲣⲁ·
ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲙⲙⲟⲥⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲉⲉⲥⲧⲣⲉⲧⲟϭϥⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲕⲁⲥϭⲟⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲥⲁⲣⲝϩⲱⲃⲥⲙⲙⲟϥ·
ⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲙⲡⲁⲧⲉⲥⲁⲣⲝⲗⲟϥⲗⲉϥⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉⲕⲁⲥ·ⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥϫⲉⲡⲁⲛⲓⲙⲡⲉ·
ⲛⲧⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲛⲉϩⲥⲟⲩⲛⲟⲩⲕⲁⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲉⲗⲟⲥ·
ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲙⲟⲁⲩⲁⲛⲟⲩⲁϥⲙⲟⲩ·
ⲙⲛϣϭⲟⲙⲅⲁⲣⲧⲣⲉⲉⲓⲙⲉⲕⲉⲉⲥⲁⲇⲁⲙ·ⲁϣⲛⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·ⲁϣⲛⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ·ⲛⲁⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·
ⲥⲉⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩϩⲙⲕⲁϩ·ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗ·
ⲉⲣϣⲁⲛϣⲏⲣⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧϥⲛⲁⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥⲁⲛϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲩϣⲃⲏⲣⲡⲉϥϣⲃⲏⲣⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲡⲉϥⲥⲟⲛ·
ⲁⲩⲱϥⲛⲁϭⲙⲣⲁⲛⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲟⲩⲛⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲣϣⲟⲉⲓϣ·ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲙⲛⲥⲙⲟⲧⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩ·
ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣϫⲟⲟⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲙϩⲟⲕⲁϩⲧⲏⲣϥ·ⲁⲩⲱϥⲡⲁϩⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲕⲁϩⲅⲁⲣϭⲏⲩϩⲛⲧⲁⲫⲟⲥ·ⲙⲛⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲁⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩϩⲛⲉⲓⲁⲃⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·
ⲕⲁϩⲟⲛϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲛⲧϫⲓⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϩⲉⲛϣⲟϣⲟⲙⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁⲧⲃⲁⲉⲛⲧⲧⲟⲙⲥⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲙⲁⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲙⲛⲓⲉⲣⲱⲟⲩ·ⲕⲁϩⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ·ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉⲟⲩⲱⲙⲥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲁⲧⲃⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·
ⲁⲩⲱⲁⲙⲛⲧⲉϥⲙⲟⲩϩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲏⲣ·
ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲕⲁϩⲉⲧⲟϣⲗⲩⲡⲏ·ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲣⲱⲙⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉⲧⲁⲕⲟ·ⲁⲩⲱϥϯⲟⲩⲱϩⲛϩⲉⲛⲗⲩⲡⲏⲙⲛϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ·
ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲡⲉⲣⲁϣⲉⲉⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲡⲉ·ϣⲁϥⲱϫⲛⲇⲉϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·
ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲅⲁⲣϥⲣⲁϣⲉϥⲛⲁϫⲓⲥϩⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲟⲛϥⲣⲓⲙⲉⲉⲣⲟⲙⲟⲩ·
ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲟⲛϥⲣⲁϣⲉⲉϫⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ·ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲛϥⲣⲓⲙⲉⲉϫⲙⲡⲉⲩⲧⲁⲫⲟⲥ·
ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲟⲛⲧⲉⲗⲏⲗⲉϫⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲙⲛⲛⲥⲱϥⲛⲉϩⲡⲉⲧⲱⲙⲥⲙⲙⲟϥ·
ⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲉϩⲏⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲟⲩϩⲏⲃⲉⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲥⲟⲗⲥⲗⲛϩⲏⲧϥ·
ⲙⲛϣϭⲟⲙⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲑⲓⲍⲉⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ·ⲟⲩⲇⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲥⲗⲥⲱⲗϥ·
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲧⲉϥϩⲉⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϣⲁϥⲙⲟⲩ·ⲟⲩⲟⲩϣⲃⲏⲣⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲡⲉϥϣⲃⲏⲣⲛⲧⲟϥϩⲱⲱϥϥϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲁⲓⲙⲟⲩ·
ⲟⲩⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥⲁⲛ·
ⲟⲩⲇⲉⲣⲱⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ·ⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲙⲡⲉϥⲱϣϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·
ⲉⲧⲓⲅⲁⲣϥϭⲟⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ϩⲉⲛⲁⲧϫⲟⲟⲩⲁⲩⲱϩⲉⲛⲁⲧⲧⲁⲩⲟⲟⲩⲛⲉⲧⲁⲕⲟ·ⲣⲱⲙⲉ·
ⲕⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙϫⲓⲣⲱⲙⲉϭⲟⲛⲥⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ·ϣⲱⲛⲉⲙⲛⲟⲥⲉⲙⲛⲗⲩⲡⲏ·ϩⲏⲃⲉⲙⲛϩⲓⲥⲉⲉⲧⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϥ·ⲁⲣⲟϣⲙⲛⲕⲁⲩⲙⲁ·ⲁⲩⲱⲕⲱϩⲧⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉⲙⲛϫⲁⲧϥⲉ·ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲙⲛⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·
ⲁⲏⲣⲙⲛⲕⲓⲙⲧⲟ·ϩⲟⲟⲩⲙⲛϯⲱⲧⲉⲥⲉⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓⲣⲱⲙⲉ·
ϣⲁⲣⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩⲇⲉⲟⲛⲟⲙⲥϥ·ϣⲁⲟⲩⲟⲙϥⲇⲉⲟⲛϩⲓⲧⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛϣⲁⲣⲟⲕϩϥⲇⲉⲟⲛϩⲓⲧⲙⲕⲱϩⲧ·ⲁⲩⲱϣⲁϥⲧⲁⲕⲟϩⲓⲧⲙⲙⲟⲩ·
ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲕⲧⲏⲙⲁⲉⲧⲙⲏϩϩⲓⲥⲉ·
ⲛϩⲏⲧϥⲛϭⲓⲛⲉⲫⲑⲟⲛⲟⲥⲙⲛⲙⲛⲧⲟⲉⲓⲕ·ⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ·ⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·
ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉϣⲃⲣⲣϩⲱⲃⲙⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱϩⲟⲕⲟⲩⲉⲣⲟϥ·ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲟⲙⲓⲁϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲟⲩⲱϣϥ·
ⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲙⲛⲧⲉϥⲗⲁⲁⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥⲗⲁⲁⲩⲥⲏⲩ·
ⲛⲧϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲅⲁⲣⲁϣⲟⲉⲓϣⲉⲛⲉϩⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉ·
ⲁⲣⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥϩⲛⲙⲏⲧⲣⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ·
ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥⲟⲧⲡⲉϩⲟⲩⲛⲕⲁⲕⲉⲙⲛⲡⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛϥϩⲏϣⲁⲩⲱϥϭⲏⲩⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥⲕⲁⲗⲁϩⲏ·
ⲁⲗⲗⲁϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲟⲧⲉϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·
ⲛⲉϥⲕⲓⲛⲇⲏⲛⲉⲩⲉⲅⲁⲣϩⲟⲩⲟⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ·
ⲁⲗⲗⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϥϩⲛⲕⲟⲩⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ
ⲁⲩⲱϥϫⲓⲕⲓⲃⲉ·ⲁϣϩⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱϥⲣⲓⲙⲉ·
ⲉⲧⲙⲟⲧⲛⲅⲁⲣⲙⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲇⲉⲙⲉϥⲣⲓⲙⲉ·
ⲁⲗⲗⲁϥϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲁⲩⲱϥⲥⲩⲣⲁϩⲙⲕⲁϩϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·
ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ϥϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲧⲃⲛⲏⲉⲓⲉϫⲱϥϥⲣⲁϩⲧϥϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲣⲱϥⲡⲏϣϫⲓϩϩⲓⲉⲓⲧⲛ·ϩⲓⲧⲙⲥⲩⲣⲁϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ·
ⲁⲗⲗⲁⲉϣⲱⲡⲉⲉϥϣⲁⲛⲣⲃⲣⲣⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·
ϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁϣϩⲉ·
ϥⲛⲁϣⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁⲛ·
ⲁⲅⲙⲏⲅⲁⲣⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟϥⲥⲁⲥⲁⲛⲓⲙϩⲛϩⲉⲛⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁⲙⲏϩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲥⲧⲟⲛⲁϥⲁⲛⲁⲁϫⲉⲛⲉϥⲙⲟⲩⲕⲁⲕⲱⲥ·
ⲁⲗⲗⲁϥⲛⲁϫⲓⲥϩⲓⲙⲉϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·
ⲁϣϩⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·ϥϩⲙⲣⲟⲟⲩϣϣⲏⲣⲉϫⲉⲛⲉⲣⲥⲟϭ·
ⲁⲗⲗⲁⲉϥϣⲁⲛⲣϩⲗⲗⲟ·ϥⲙⲧⲟⲛⲁϣϩⲉ·
ϥⲛⲁⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥⲙⲛⲧϩⲗⲗⲟ·
ⲁⲩⲱϩⲁⲏⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁⲙⲟⲩⲧⲉϣⲁⲟⲩⲱⲙⲥⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧ·
ⲙⲟⲩⲡⲁⲓϣⲁϥϥⲓϭⲟⲧⲛⲓⲙ·ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϩⲓϩⲗⲗⲟ·ⲃⲣⲣⲉϩⲓⲛⲟϭⲣⲱⲙⲉ·
ⲟⲩϣⲓⲅⲁⲣⲁⲛϩⲏⲗⲏⲕⲓⲁⲉⲧⲕⲏⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ·ⲁⲗⲗⲁϣⲁϥϥⲓϭⲟⲧⲛⲓⲙ·ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣϣⲟⲟⲡⲁϣϩⲉ·
ⲟⲩⲛⲟϭⲅⲁⲣⲗⲩⲡⲏⲧⲉⲑⲉⲱⲣⲉⲓⲙⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲙⲛⲡⲉϥⲧⲁⲕⲟ·
ϩⲟϣⲁϥⲟⲩⲟⲧⲟⲩⲉⲓⲧϩⲙⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲙⲟⲩ·ⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲛⲧϥϭⲃⲃⲉ·ⲙⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲉⲧϣⲟⲧⲙ·ⲙⲛϥⲱⲉⲛⲧϥⲗⲱϭϫ·ⲙⲛⲃⲁⲗⲉⲛⲧⲥⲱⲧⲣ·ϣⲧⲁⲙ·ⲙⲛⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲉⲥⲉⲕⲓⲙⲁⲛ·
ⲥⲉⲉⲡⲉⲅⲁⲣⲥⲱⲙⲁⲉⲧϩⲙⲕⲁϩ·ⲥⲁⲣⲝⲉⲛⲧⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ·ⲙⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲧⲣϫⲟⲟⲗⲉⲥ·ⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲉⲛⲧⲃⲱϣ·ⲛⲉϣⲧⲙⲟⲩⲱⲛⲉⲛⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲙⲛⲁⲗⲕⲥⲉⲛⲧⲩϣⲟⲟⲩⲉ·ⲙⲛϣⲟⲉⲓϣⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ·
ⲟⲩⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲁⲩⲱϥϩⲉⲟⲩϩⲣⲏⲣⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥϣⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ·ϥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ·ϩⲉⲟⲩϣⲉϣⲁϥⲣⲟⲕϩϥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧϥⲱϫⲛ·
ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲁⲕⲟⲅⲁⲣⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲃⲓⲏⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱ·
ⲛⲟⲩⲧⲉϭⲙϣⲓⲛⲉⲡⲉϥⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥϣⲱⲡⲉⲟⲩϫⲣⲟⲛϭⲓⲙⲟⲩ·
ϥϣⲟⲩϣⲟⲩⲙⲙⲟϥϫⲉϫⲣⲟⲣⲱⲙⲉ·
ϥⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓⲅⲁⲣⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲛϭⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥϥⲓⲧϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ·ϩⲛⲕⲁⲕⲓⲁⲙⲟⲩ·ⲙⲛⲡⲩⲗⲏⲁⲙⲛⲧⲉ·
ϥⲛⲟⲩϫⲉⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·ϣⲁⲛⲧϥⲟⲣϫϥϩⲁⲧⲟⲟⲧϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥⲟⲣⲃⲉϥⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ·ⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲡⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏϭⲙϭⲟⲙⲙⲏⲣϩⲙⲕⲁⲕⲉⲧⲣⲉⲣⲃⲟⲗϩⲛⲙⲁⲱⲧⲡⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲉⲓⲱⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲉϫⲙⲕⲁϩⲙⲛⲥⲁⲣⲝⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ·
ϥⲧⲣⲉϥⲣⲥⲁⲣⲝϩⲛⲕⲁⲗⲁϩⲏⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϥϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲧⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲙⲉⲛⲧϥⲥⲱⲣⲙⲁⲩⲱϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉⲑⲟⲛⲟⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·ϥⲥⲱⲟⲩϩⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲉϥⲁⲅⲉⲗⲏ·
ⲉⲛⲧⲙⲟⲩϫⲟⲟⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗϥⲡⲉϣⲣⲱⲙⲉ·ⲛⲁⲓⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ·ϥⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲁⲕⲉⲥⲟⲡ·ⲙⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·
ⲙⲟⲩⲅⲁⲣϥⲙⲉⲣⲧⲉⲯⲩⲭⲏϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉϥⲃⲉⲗⲥⲁⲣⲝⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·ϥⲡⲉϣⲣⲱⲙⲉⲥⲛⲁⲩ·
ⲥⲱⲧⲏⲣϩⲱⲱϥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲃⲉⲗⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲥⲙⲣⲣⲉ·ϥⲙⲉⲣⲥⲁⲣⲝⲇⲉⲟⲛϩⲛⲛⲉϣⲧⲙⲟⲩⲱⲛ·
ⲁⲩⲱϥⲛⲧⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲥⲛⲁⲩ·ϥⲁⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲱⲧ·ⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲥⲱⲙⲁ·ϥϣⲟⲟⲛϥⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·
ϥϯⲥⲱⲙⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲥⲱⲙⲁ·
ϥϯⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥϣⲁϫⲉ·ϥϯⲛⲁϥⲙⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲧⲏϣ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲯⲁⲗⲉⲓϩⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁⲛⲧⲉⲙⲙⲁⲩⲡⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓⲇⲓⲟⲛⲁⲩⲱⲁⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲧⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·ϫⲉⲕⲁⲥⲁⲛⲟⲛⲛⲁⲱⲛϩⲛⲙⲙⲁϥϣⲁⲉⲛⲉϩ·
ⲙⲏⲅⲁⲣϥⲭⲣⲩⲱⲥⲧⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲧⲉⲭⲣⲉⲓⲁⲧⲣⲉϥⲛⲣⲱⲙⲉ·
ⲛⲧⲟϥϥⲣⲭⲣⲉⲓⲁϫⲓⲥⲁⲣⲝ·
ⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲉⲉⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟϩⲓⲱⲱϥ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲡⲉϫⲡⲟⲣⲱⲙⲉϣⲁⲙⲟⲩ·ⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲧⲙⲟⲩⲙⲁⲩⲁⲁϥ·
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲇⲉϥⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲉϫⲙⲕⲁϩⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲣⲣⲟⲉⲧⲣⲣⲟⲉϫⲛⲡⲏⲩⲉ·
ⲛⲓⲙⲡⲉⲛⲧϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲉϯⲡⲉϥⲛⲟⲩⲟⲓⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ϥⲙⲟⲩϥⲣⲁϣⲉ·
ⲛⲧⲟϥⲡⲉⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥⲧⲏⲣϥ·ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲧⲣⲉϫⲡⲟϥϩⲛⲟⲩⲙⲓⲧⲣⲁⲥϩⲓⲙⲉϭⲟⲟⲗⲉϥϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ:
ⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉⲉⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·
ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥϩⲓϫⲛϩⲁⲣⲙⲁⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛϫⲧⲟϥϩⲛⲟⲩⲟⲙϥϥϫⲓⲕⲓⲃⲉϩⲛⲕⲟⲩⲛⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ·
ⲛϭⲓⲉⲧⲉⲣⲉϩⲉⲛⲥⲁⲣⲁⲫⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲟϥϩⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧϯⲉⲟⲟⲩⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲉⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲣⲉϥϩⲁⲧⲉϩⲛⲛⲁⲓⲉⲣⲱⲟⲩ·ⲁⲩⲱϩⲟⲩⲙⲡⲉⲙⲛϯⲱⲧⲉ·ϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ·ϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϩⲙⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ·
ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲏⲣϥϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲥⲟϣϥϩⲓⲧⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·
ⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲁϣϥⲉⲡⲉⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁⲁⲩⲱⲕⲁϩⲙⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲁϣⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉⲁϣⲧϥⲉϫⲛⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϣⲉ·
ⲉⲛⲧϥϫⲓⲟⲩⲕⲁϩϥⲙⲟⲟⲩⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥⲟⲛϩϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲥⲱϣⲙⲙⲟϥ·ϫⲉⲕⲁⲥϩⲙⲡⲉϥⲥⲱϣⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲧϥⲃⲱⲕⲧⲁⲕⲟ·ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ·
ϥϯⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲥⲱⲧⲉϩⲁⲧⲉⲯⲩⲭⲏⲣⲱⲙⲉ·
ϥϯⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲁⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁⲧⲏⲣϥⲁⲇⲁⲙ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲥⲛⲟϥϥⲧⲁⲁϥϩⲁⲧⲏⲣϥ·
ϥϯⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲉ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉⲛⲙⲟⲩ·
ⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲭⲣⲏⲱⲥⲧⲓⲙⲙⲟϥ·ⲁⲩⲱⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ·ϥϣⲱⲡⲉⲥⲙⲟⲩϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟ·
ⲧⲁⲓⲧⲉⲁⲅⲁⲡⲏⲛⲧⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗϥⲙⲟⲩϩⲁⲣⲟⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲟ·
ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲉⲛⲉϩⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲟⲩⲱⲧ·
ⲛⲓⲙⲉⲓⲱⲧⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲉⲛⲧϥϫⲡⲟϥ·
ⲁϣⲟⲛϣⲃⲏⲣⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ·
ⲟⲩⲥⲟⲛⲙⲉⲣⲓⲧϩⲁⲡⲉϥⲥⲟⲛ·
ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲛⲉϩⲣⲡⲁⲓⲧⲣⲉⲟⲩⲁⲙⲟⲩϩⲁⲟⲩⲁϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·ϩⲙⲡⲉϥϩⲧⲟⲣⲙⲁⲩⲁⲁϥ·
ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲟϥϥⲉⲓⲙⲁⲩⲁⲁϥϩⲙⲡⲉϥϩⲧⲟⲣⲙⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ·
ⲁⲛⲟⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲉϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϩⲉⲁⲇⲁⲙϥⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲣⲱⲙⲉ·
ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲕⲟϩⲙⲛⲟⲃⲉϥⲉⲓϥϣⲡϩⲓⲥⲉϩⲁⲣⲟ·ⲁⲩⲱϥⲧⲁⲛϩⲟϩⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ·
ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲅⲁⲣⲉⲛⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ·ϥϣⲡϩⲓⲥⲉⲁⲛ·ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉϩⲱⲱϥϥϫⲡⲟⲕⲉⲥⲟⲡϩⲓⲧⲙϩⲓⲥⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ·ϥⲙⲟⲕϩϩⲏⲧⲛⲙⲙⲁϩⲉⲉⲧϯⲛⲁⲁⲕⲉ·
ϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲙⲙⲁⲉⲙⲁⲧⲉⲙⲡϥⲣⲉⲕϩⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲥⲱϣⲙⲙⲟϥϩⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ·ϩⲓⲧⲛϭⲓϫⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·ⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥⲥⲉⲧⲟⲙⲥϥⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲓⲧⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲭⲟⲩⲥⲙⲟⲩ·
ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϫⲓⲧϥ·
ⲗⲁⲟⲥⲡⲉⲁⲥⲉⲃⲏⲥⲛⲁⲓⲉⲛⲧϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ·
ϥⲉⲓⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩⲛⲟϣⲡⲉⲃⲟⲗϩⲉⲟⲩϣϫⲉ·
ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲟϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ⲉⲛⲧⲁⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲕⲱⲛⲥⲡⲉⲥⲡⲓⲣⲉⲛⲧϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩ·
ϯϩⲓⲥⲉⲉⲛⲧϥⲣϩⲁϩⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ·
ⲧⲱⲱⲃⲉϩⲉⲛⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲙⲁϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩ·ⲟⲩⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲁⲙⲉⲉⲛⲧϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ·
ⲑⲗⲓⲃⲉⲉⲛⲧϥϯⲣⲁϣⲉⲛⲁ·
ⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·
ⲉⲛⲧϥⲧⲁⲗϭⲉϭⲁⲗⲉϥⲧⲃⲃⲉⲉⲧⲥⲟⲃϩ·
ⲉⲛⲧϥϯⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲃⲗⲗⲉ·ⲡⲁⲓϩⲟⲧⲃⲉϥⲁⲩⲱⲁϣⲧϥⲉϫⲛⲟⲩϣⲉ·
ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·
ⲉⲓϣⲉⲉⲛⲧϥⲉϣⲧⲕⲁϩ·
ⲉϥⲧⲉⲛⲧϥⲧⲁϫⲣⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉϫⲛⲙⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ·
ⲡⲱϣⲉⲛⲧϥϩⲱⲣϭⲡⲏⲩⲉϩⲛⲧⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ·
ⲙⲟⲩⲣⲉⲛⲧϥϥⲟⲗⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲛⲧϩⲙϩⲁⲗⲫⲁⲣⲁⲱ·
ⲥⲱⲛϩⲉⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ·
ⲉⲛⲧϥϯⲛⲁⲟⲩⲡⲏⲅⲏⲙⲟⲟⲩϥⲧⲁⲗϭⲉⲡⲉⲩⲉⲓⲃⲉⲧⲥⲟϥⲟⲩϩⲙϫϥⲟⲟⲃⲉ·
ⲁⲩⲱⲧⲙⲟϥⲟⲩⲥⲓϣⲉⲉϥϩⲛⲁⲅⲟⲛⲓⲁⲙⲟⲩϩⲓϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲙⲛⲟⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϥⲧⲥⲓⲟⲟⲩⲉⲃⲓⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ·
ⲙⲟⲩⲣϭⲓϫⲙⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉⲛⲧϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲥⲏϭ·ⲥⲟⲛϩⲛⲧⲟⲟⲧϥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲉⲓⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·
ϥⲥⲟⲛϩⲟⲩϩⲁⲧⲟⲟⲧϥϣⲁⲛⲧϥⲉⲓⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·
ⲉⲧϫⲟⲟⲩⲣⲏⲙⲛⲟⲟϩⲧⲣⲉⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲟⲩ·ⲉⲛⲧϥⲟⲩⲱⲛⲃⲁⲗⲃⲗⲗⲉⲙⲓⲥⲉ·ϣⲧⲁⲙⲛⲉϥⲃⲁⲗϩⲉⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ·
ⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲟⲙⲥϥ·
ⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉⲁⲩⲱⲁⲧⲧⲁϩⲟϥ·
ⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·
ⲙⲟⲩⲣⲉⲧⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ·
ϯⲉⲓϥⲧϭⲓϫⲉⲛⲧϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·
ⲉⲓϣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲛⲧϥⲉⲓϣⲉⲙⲡⲉⲛⲓϥⲉϩⲛⲛⲉⲩϭⲃϣⲁ·
ⲡⲱϣⲉⲧⲛⲁⲡⲱϣⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ·
ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲭⲣⲩⲥⲓⲥⲉⲛⲧϥⲧⲥⲓⲉⲕⲁϩⲱⲛϩ·ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲟⲩⲉⲙⲥⲓϣⲉ·
ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲏⲣϥⲟⲛϩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥϥⲙⲟⲩ·ⲛⲧⲥⲟϣϥⲅⲁⲣⲉⲙⲁⲧⲉⲁⲛϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲙⲡⲁⲧϥⲙⲟⲩⲟⲛϫⲱϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲱϣⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥ·
ⲉⲣⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥϭⲉⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱ·ⲁⲙⲛⲧⲉⲡⲱϩ·
ϥⲛⲟⲩϩⲙⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ·ϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ·
ⲁⲩⲱⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲅⲁⲣⲙⲟⲩϥⲟⲩⲱⲥϥϫⲁϫⲉ·ϥⲙⲟⲩⲣϫⲱⲱⲣⲉⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ·ϥⲧⲁϩⲉⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲉⲣⲁⲧϥ·ϥϫⲣⲁⲉⲓⲧⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ·ϥⲫⲟⲣⲉⲓⲡⲉϫⲣⲟ·
ϥϫⲓⲥⲉⲅⲁⲣⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁϩⲓϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛϭⲓⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲛⲁⲩⲱⲛϩϥϩⲉϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·
ⲧⲟⲧⲉϭⲟⲙⲡⲏⲩⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ·
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·
ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛⲣϩⲟⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉⲙⲛⲧⲉⲓⲑⲉⲱⲣⲓⲁϩⲟⲧⲉ·
ⲛⲁⲩⲛⲟⲩⲧⲉϥⲁϣⲉϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ·ⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁⲣⲟϥϩⲓⲧⲛⲟⲩϣⲉ·
ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲇⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥϩⲛϩⲉⲛⲉⲓϥⲧ·
ⲛⲉϥϭⲓϫϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲡⲟⲣϣⲉⲃⲟⲗ·ⲟϥⲧⲉⲓϥⲧⲉϩⲟⲩⲛϣⲉ·
ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉϩⲱⲟⲩⲭⲗⲉⲩⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲥⲱⲃⲉ·ⲁⲩⲱϫⲏⲣ·ⲛⲉⲇⲉⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ⲕⲁϩⲥⲧⲱⲧϥⲛⲁⲩⲙⲛⲧⲁⲧϣⲓⲡⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ·
ⲧⲟⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲛⲃⲟⲩⲛⲟⲥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲕⲓⲙ·
ϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉⲥϩⲁⲉⲓⲙ·ϩⲱⲥⲧⲉϩⲉⲃⲥⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·
ⲛⲟⲩⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣϥⲟⲩⲱⲛⲣⲱϥ·ⲟⲙⲕⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲥⲱⲛⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲛⲟⲩϭⲱⲛⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲉⲧⲥⲟⲟϥ·
ⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉⲣⲕⲁⲕⲉ·ⲣⲏϩⲱⲧⲡ·ⲟⲟϩϣⲧⲟⲣⲧⲣϥϩⲟⲡϥ·ⲱϫⲛⲛϭⲓⲥⲓⲟⲩⲧⲙⲧⲣⲉⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·
ⲛⲉⲣⲉⲟⲟϩⲙⲉϩⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉ·ⲁⲩⲱϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲛ·ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲏϭⲉϩⲱⲧⲡ·ⲁⲗⲗⲁϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ·
ⲛⲁⲩⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲛⲧϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩϥⲁϣⲉⲉϫⲛⲟⲩϣⲉϩⲉⲟⲩⲗⲏⲥⲧⲏⲥ·
ⲡⲉϩⲟⲟⲩϥⲣⲕⲁⲕⲉ·
ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϥϭⲟⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲏⲏⲧⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲣⲉⲧⲉϥⲥⲏϥⲉⲧⲟⲕⲙϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫϥⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϣⲡϣⲱⲡϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟⲟⲩϩⲓⲧⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·
ϥϯⲧⲟⲟⲧϥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲣⲡⲉϥⲡⲁϩϥϥⲁⲁϥⲥⲛⲁⲩϫⲓⲛⲛⲡⲉⲉⲥⲏⲧ·
ⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲏⲩⲉϭⲟⲛⲧⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ·ⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩⲛϭⲓⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲱⲧ·
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲱⲧ·ϥⲕⲁⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ·ⲟⲩⲕⲁⲕⲉϭⲟⲙϭⲙ·
ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲧⲁⲙⲛⲉϥⲃⲁⲗ·
ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛϭⲉⲡⲏϥϣⲁϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲁⲙⲛⲧⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲛⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲉⲣⲟϥϩⲛⲥⲁⲣⲝⲁⲛ·ⲁⲗⲗⲁϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·
ϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣϥϫⲉⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟϩⲁϩⲏⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ·
ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥⲙⲉⲛϥⲡⲁϩⲧϥⲉϫⲙⲕⲁϩϥϩⲁⲣⲉϩⲕⲁϩ·ⲙⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧϥ·
ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲇⲉϥϭⲱϥⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲁⲙⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲟⲉⲧϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
ϥϣⲱⲗⲁⲙⲛⲧⲉ·ϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲉϫⲙⲧⲏⲣϥ·
ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲙⲉⲛϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲇⲉϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲛⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲣⲉⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲁϣⲉⲉϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲛⲁⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲛⲧⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱⲛ·
ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲡⲱⲧ·
ϥⲟⲩⲱϣϥⲣⲟϩⲟⲙⲛⲧϥϩⲱⲣⲃⲙⲟⲭⲗⲟⲥⲡⲉⲛⲓⲡⲉ·ⲁⲩⲱϥϫⲓⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓϣⲁⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲕⲁⲧⲁⲗⲩⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲙⲉϫⲙⲙⲟⲩϥϫⲁϫⲉϩⲃⲁ·
ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲙⲉⲛϥⲛⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ·ⲥⲱⲙⲁⲇⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ·
ⲁⲛⲁⲩϭⲉⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉⲉⲧϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉϥⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥⲁϣⲉⲉϫⲙϣⲉ·
ⲙⲡⲉⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲅⲁⲣϣϭⲙϭⲟⲙϥⲓϩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛϣϥⲓϩⲁⲣⲟϥ·
ⲙⲡⲉⲁⲙⲛⲧⲉⲅⲁⲣⲉϣϥⲓϩⲁⲡⲉϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·
ⲙⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲙⲟⲩϩϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉϫⲛϩⲓⲥⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ·
ⲁⲩⲱⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉϫⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ·ⲙⲡⲟⲩⲉϣϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲩⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥϣⲱⲥⲙⲙⲟϥ·
ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣⲡⲱϣϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲃⲣⲣⲉ·
ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥϥϣⲁϫⲉⲁⲛ·
ⲉⲧⲉⲙⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲥⲉϣⲓⲡⲉⲁⲛ·
ⲉⲧⲉⲙⲉⲉϣⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϥϯⲁⲛⲛⲙⲙⲁ·
ⲉⲧⲉⲙⲉⲉϣⲧⲟⲛⲧⲛⲉⲣⲟϥⲥⲉⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϥϭⲟⲛⲧⲁⲛ·
ⲁⲧϣⲡϩⲓⲥⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉⲁⲩⲱϥⲛⲟϭⲥⲁⲛ·
ⲁⲧⲙⲟⲩϥⲙⲟⲩ·ⲁⲩⲱϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ·
ⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲡⲏⲩⲉⲧⲟⲙⲥϥϩⲙⲕⲁϩ·ⲁⲩⲱϥⲕⲱⲣⲱϥ·
ⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲡⲉϫⲉⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥ·ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ·
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϣⲱⲣⲡⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ·ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲙⲉϫⲙⲙⲟⲩ·
ϥⲙⲟⲩⲣⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ·ϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲣⲱⲙⲉ·
ⲧⲟⲧⲉⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥⲧⲏⲣⲉⲓⲙⲉϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩϫⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥⲛⲧⲛⲁⲩⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ·
ϣⲓⲡⲉⲓⲁⲧϣⲓⲧϥ·ⲁⲧϣⲡϩⲓⲥⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ·ⲁⲧⲙⲟⲩϥⲙⲟⲩ·ⲡⲁⲡⲏⲩⲉⲧⲟⲙⲥϥ·
ⲛⲧϥⲛⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲛⲁⲛⲁ·
ⲛⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·
ϥϣⲡϩⲓⲥⲉϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉϯⲙⲧⲟⲛⲛⲁ·
ϥⲙⲟⲩϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲁⲛϩⲟ·
ⲧⲟⲙⲥϥϫⲉⲕⲁⲥⲉϥⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ·
ⲛⲉⲙⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥϣⲡϩⲓⲥⲉⲡⲉⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓⲁϣϩⲉⲡⲉ·
ⲙⲟⲩϭⲉϥϩⲉϩⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥⲥⲩⲣⲁⲙⲙⲟϥϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥϥϣⲧⲣⲧⲱⲣ·ⲁⲙⲛⲧⲉⲙⲛⲧⲉϥϭⲟⲙϥⲕⲧⲟϥⲡⲁϩⲟⲩ·
ϥⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲥⲙⲏϫⲟⲉⲓⲥϥⲙⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲯⲩⲭⲏⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲁⲙⲏⲉⲓⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲙⲏⲣ·
ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥϩⲙⲕⲁⲕⲉⲙⲛϩⲁⲓⲃⲉⲥⲙⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛϥϣⲁⲛⲏⲧⲛ·
ϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲏⲧⲛⲱⲛϩ·ⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲧⲟⲧⲉϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥ·
ⲕⲁϩⲇⲉϩⲱⲱϥϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲥⲟⲉⲣⲟϫⲟⲉⲓⲥⲃⲟⲗⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲁϩⲟⲩⲉⲧϩⲓϫⲱϥⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱⲕⲁⲕⲓⲁⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ϫⲉⲁⲁⲙⲡϣⲁⲧⲣⲉⲧⲱⲙⲥⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁϩⲏⲧⲙⲁⲛⲉⲥⲛⲱⲱϥ·ⲉⲛⲧⲡⲁϩⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓϫⲱ·ϫⲉⲕⲁⲥⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ·
ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛⲅⲁⲣⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩϫⲟⲟⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲛⲓⲙ·
ⲡⲗⲏⲛⲉⲛⲧϫⲟⲟⲙⲙⲁⲧⲉϩⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ·ⲉⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲛⲁϣϯⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲧⲣⲉⲉⲓϣⲁⲁⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲅⲁⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩ·ϣⲓⲛⲉⲥⲁⲙⲉⲗⲟⲥⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·
ϫⲓⲛⲁⲕⲣⲱⲙⲉϩⲉⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ·
ϫⲓⲛⲁⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛⲉⲛⲧϭⲁⲗⲱⲱⲥⲉⲉⲣⲟ·
ϫⲓⲛⲁⲁⲇⲁⲙϥⲟⲩⲟϫⲧⲉϥϩⲉ·
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩϥϫⲓⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉϩⲣⲁⲓⲛⲙⲙⲁϥϣⲁⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·
ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲉⲧⲃⲉⲙⲟⲩⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·
ⲟⲩⲁⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲧⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥⲙⲁⲧⲏⲣϥ·ⲟⲩϫⲁⲓⲁⲩⲱⲛⲁⲙⲁⲧⲏⲣϥ·
ⲟⲩⲁⲟⲛⲡⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϫⲉⲕⲁⲥⲉⲩⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲁⲩⲱⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲙⲟⲩϩⲁⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϫⲉⲕⲁⲥⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲛⲙⲙⲁϥ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲅⲁⲣϥϯⲣⲱⲙⲉϩⲓⲱⲱϥⲁⲩⲱϥϫⲓⲧϥⲛⲙⲙⲁϥⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲡⲏⲩⲉ·ϥⲟⲩⲁⲟⲩⲱⲧⲛⲙⲙⲁϥ·
ϥϫⲓⲧϥⲇⲱⲣⲟⲛⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·
ⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲁⲛⲡⲉⲟⲩⲇⲉⲟⲩϩⲁⲧⲁⲛⲡⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ·ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲉⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ·
ⲡⲁⲓϭⲉⲉⲓⲱⲧϫⲁⲥⲧϥ·
ϥⲑⲙⲥⲟϥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟϥ·ϩⲓϫⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲉⲧϫⲟⲥⲉ·ⲁⲩⲱϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟϥⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲛϩⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·ⲁⲩⲱⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥ·
ϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲓϫⲛⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ·ⲉⲛⲧϥⲥⲱⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥⲙⲉⲁⲩⲱⲣⲣⲟⲁⲓⲱⲛⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥϣⲁⲁⲁⲓⲱⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲓⲱⲛϩⲁⲙⲏⲛ·
ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

ANNIS Metadata

annotation: Lance Martin
attributed_author: Athanasius
author: Melito
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1910
corpus: pseudo.athanasius.discourses
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91
idno: Or. 5001 ff. 142b-162a
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: On the Soul and the Body.
msName: CMCL.AW
note: The page numbers in the manuscript contain errors, skipping pages 32 and 34. Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) Chapter divisions are based on ekthesis in Budge. The pb xml ids correspond to numbered pages in the ms as provided by Budge; if Budge’s edition omits the number we have extrapolated based on the provided page number; Budge notes on p XV of his edition that the pagination in this codex is sometimes irregular. Budge's title is, "The Discourse which the holy Patriarch, Apa Athanasius, Archbishop of Rakote, pronounced concerning the Soul and the Body."
objectType: codex
origDate: Between 601 and 700 CE
origDate_notAfter: 0700
origDate_notBefore: 0601
origDate_precision: medium
origPlace: Upper Egypt
pages_from: 142b
pages_to: 162a
parsing: automatic
paths_authors: 72
paths_manuscripts: 22
paths_works: 223
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: automatic
title: On the Soul and Body
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: 107789
version_date: 2020-03-13
version_n: 3.1.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91.

Document Edition: urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91

Work: urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body

Text Group: urn:cts:copticLit:psathanasius

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.soul_body.budge:1-91/annis