Analytic Visualization

ⲟⲩⲗⲟⲅⲟⲥϥⲧⲁⲩⲟϥⲛϭⲓⲁⲅⲓⲟⲥⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲣⲁⲕⲟⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲣⲏⲧⲟⲛⲉⲧⲥⲏϩϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲕⲁⲧⲁⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲧⲟⲟⲩⲉⲑⲛⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲡⲉϥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·◈◈◈◈◈◈◈◈
ⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟ·ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲧⲟⲟⲩⲉⲑⲛⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲡⲉϥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·
ϥⲥⲙⲛⲧⲙⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩϥϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·
ϥⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ·ϥⲛⲁⲩϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲟⲩⲟⲥϥ·
ⲡⲉϫⲁϥⲕⲟⲟⲩⲉϫⲉⲃⲱⲕϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲡⲁⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟϥϯⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲏⲧⲛ·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲃⲱⲕ·
ϥⲉⲓⲇⲉⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩϫⲡⲥⲟⲙⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉϥⲉⲓⲣⲉⲟⲛϩⲓⲛⲁⲓ·
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲟⲛⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩϫⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲉϥⲛⲁⲩϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲡⲉⲓⲙⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲥϥ·
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲑⲛⲟ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲡⲁⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·
ⲙⲁⲣϩⲟⲧϩⲧϭⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲛⲉⲓⲙⲉϫⲉⲁϣⲛⲉⲛⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ·ⲁϣⲡⲉⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲛⲓⲙⲡⲉⲡⲉⲓⲟⲧⲏⲥⲡⲟⲇⲏⲥ·
ϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲱⲧ·ⲡⲁⲓⲉⲧⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧϫⲓⲛϣⲟⲣⲡ·
ϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁⲟⲛϩⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥⲧⲁⲙⲟⲙⲙⲟϫⲉⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϫⲟⲉⲓⲥⲥⲁⲃⲁⲱⲑⲡⲉⲏⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ⲁⲩⲱⲣⲱⲙⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲡⲉⲧⲱϭⲉⲃⲣⲣⲉⲙⲉⲣⲓⲧ·
ⲛⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲉⲛⲧϥⲑⲛⲟⲟⲩϣⲟⲣⲡⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲁⲁⲣⲱⲛⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥϣⲏⲣⲉⲛⲁⲩⲏ·
ⲛⲧϥⲙⲟⲩⲧⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲣⲁⲓϩⲙⲕⲁϩⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙϫⲉⲁⲙⲟⲩⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲕⲏⲙⲉⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲗⲁⲟⲥϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ·
ⲣϩⲱⲃⲡⲁⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϩⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲙⲁ·ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲕⲙⲁ·
ϥⲥⲙⲛⲧⲛⲙⲙⲁⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ·ⲧⲁⲉⲓⲟⲙⲛⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ·ⲁⲁⲣⲱⲛϩⲱⲱϥⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲉϫⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲃⲱⲕ·
ⲛⲁϫⲡϣⲟⲙⲧⲉⲛⲉⲛⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩⲟⲛⲉϫⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ·ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟϥϯⲛⲁⲧⲁⲁϥⲛⲏⲧⲛ·
ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲁⲛⲛⲉ·ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲁⲛⲛⲉ·ⲁⲗⲗⲁⲉⲛⲧⲙⲡϣⲁⲙⲙⲟϥⲡⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲛϫⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ·
ⲛⲁϫⲡⲥⲟⲇⲉⲙⲛⲛⲁϫⲡⲯⲓⲧⲉⲛⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲙⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ·ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲣϩⲱⲃⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϩⲛⲟⲩⲧⲁⲡ·
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲡⲉⲛⲉⲟⲩⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉ·ϥⲣϩⲱⲃⲉⲣⲟϩⲛⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ⲱⲥⲏⲉϩⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗϩⲉⲟⲩⲉⲗⲟⲟⲗⲉϩⲛⲏⲣⲏⲙⲟⲥϩⲁⲙⲱⲥ·
ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲟⲩⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉⲥϣⲗϩⲡⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ·ⲁⲩⲱⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲟϣ·
ⲛⲁϫⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲇⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛⲁⲓⲉⲛⲧϥϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲟⲥϥⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥ·
ⲛⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲟⲥϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲑⲛⲟⲟⲩ·ⲙⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϣⲑⲛⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲟⲗⲟⲛ·
ⲙⲡϥⲉϣⲑⲛⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥϩⲉⲛⲕⲁⲡⲏⲗⲟⲥⲙⲁⲟⲩⲱⲙϩⲓⲥⲱ·
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲡϥⲉϣⲑⲛⲟϥⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ·
ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥⲙⲡϥⲉϣⲑⲛⲟϥϩⲛⲟⲩⲅⲁⲙⲙⲟⲥϫⲱϩⲙⲧⲣⲉϥⲣϩⲁⲗⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲃⲟⲁⲛⲏⲣⲅⲉⲥⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉϣⲏⲣⲉⲡⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓⲡⲉ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲉϣⲑⲛⲟϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲧⲣⲉⲣϩⲱⲃⲛⲁϥ·ϥϯⲃⲉⲕⲉⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲙⲡϣⲁ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉⲛⲁϣⲱϥϩⲛⲡⲏⲩⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲡⲉϫⲉⲥⲱⲧⲏⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲟⲥⲥⲱⲧⲡⲛⲉ·
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲉⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲡⲉⲓⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ·ⲁⲩⲱⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲉⲉⲓϣⲁⲁⲣⲟⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲛⲧⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ·ⲉⲛⲧϥⲧⲟⲩⲟⲥⲱⲕⲙⲙⲟϥ·
ⲉⲓⲥⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲁⲙⲟⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲑⲛⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲡⲉϥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·
ⲛⲓⲙϩⲱⲱϥⲡⲉⲡⲉⲓⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥ·
ϯϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉ·ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲛⲧⲟⲟⲧϥⲉⲧⲉⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·
ⲛⲑⲉⲣⲉⲛⲉϥϭⲟⲙϣⲟⲟⲡϩⲙⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲁⲩⲱⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ·ⲛⲧⲟϥⲅⲁⲣϥϫⲟⲟϫⲉⲉⲓⲱⲧⲙⲉϣⲏⲣⲉϥϯⲛⲕⲁⲛⲓⲙⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉϥϭⲓϫ·
ⲟⲩϣⲏⲣⲉⲡⲉϫⲉⲧⲱϥⲧⲉⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·
ⲟⲩⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥⲡⲉϫⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲣⲉϥϯⲃⲉⲕⲉⲉⲧⲣϩⲱⲃ·ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥϣⲟⲟⲡϩⲁⲧⲉϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲉⲣⲉϣⲟϣⲧⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲛⲧⲟⲟⲧϥ·ⲟⲩⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲧⲟϥⲉⲧⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥ·
ⲟⲩⲟⲉⲓⲕⲟⲛⲡⲉ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲧⲟϥⲉⲧⲧⲥⲓⲟⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣϥ·
ⲣⲟⲩϩⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉϥⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥϫⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥϯⲛⲁⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ·ⲁⲣⲭⲉⲓϫⲓⲛϩⲁⲉⲉⲩϣⲁⲛⲧⲡⲱϩϣⲟⲣⲡ·ϯⲛⲁⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲁ·
ⲡⲉϫⲉⲉⲓⲱⲧϣⲏⲣⲉ·ⲉⲓⲧⲉϩⲛϩⲁⲏⲉⲓⲧⲉϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ·ϯⲛⲁⲡⲉⲩⲃⲉⲕⲉ·ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲛⲧⲣϩⲱⲃϩⲁⲣⲁⲧϥⲅⲉⲛⲟⲥⲣⲱⲙⲉ·ϯⲛⲁⲃⲉⲕⲉⲡⲉⲩϩⲱⲃ·
ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϫⲉϩⲟⲓⲛⲉⲙⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲁϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϣⲟⲣⲡⲛⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲉⲛⲧϥⲁⲣⲭⲉⲓϯⲃⲉⲕⲉⲛⲁϣⲟⲣⲡ·ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩⲛⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ·
ϣⲟⲣⲡⲉⲓⲉⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩϩⲟⲩⲟ·
ⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥⲡⲉϫⲁϥϫⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉϩⲁϩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϩⲓⲣⲣⲟⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲉⲓⲛⲁⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ·
ⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲉⲛⲧϥⲧⲁⲁⲛⲁⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·ⲁⲩⲱⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ:
ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓⲧⲕⲣⲙⲣⲙⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩ
ⲛⲉⲓϩⲁⲉⲉⲩⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲛⲧⲁⲁⲁⲩⲱϣⲟϣⲟⲩⲛⲙⲙⲁ·
ⲛⲓⲙⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲛⲧⲕⲣⲙⲣⲙⲫⲑⲟⲛⲉⲓⲛⲉⲓϩⲁⲉⲉⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲛⲥⲁⲛⲉⲕⲣⲁⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲉⲛⲧⲟⲟⲩϩⲱⲟⲩⲟⲛϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩϩⲱⲃⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·
ⲛⲁⲓⲉⲧϥⲱϣⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲟⲟⲩϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲣⲱⲕϩⲡⲁⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ·ⲁⲩⲱⲧⲱⲣⲡϩⲏⲕⲉϩⲙⲡⲉⲧⲛⲏⲓ·
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϫⲓϩⲱⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲁⲗⲗⲁⲙⲡⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ·ⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙⲉϩⲟⲩⲛϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉⲧⲃⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲙⲛⲛⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲉⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ·ⲛⲟⲩⲕⲇⲉⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉⲁⲛ·
ⲁϩⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ·
ⲥⲉⲉⲓⲁⲛⲛⲉⲩϭⲓϫⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ·ⲥⲉⲟⲩⲱⲙⲥⲉⲥⲱⲥⲉⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ·
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϩⲱⲟⲩⲥⲉϩⲥϩⲙⲥⲥⲉⲟⲩⲱⲙϩⲁⲡⲉϩⲕⲟ·ⲥⲉⲥⲟⲣⲙϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·
ⲛⲁⲓϩⲱⲟⲩⲕⲣⲙⲣⲙϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ·ⲡⲑⲟⲛⲉⲓⲛⲉⲓϩⲁⲉⲉⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥⲙⲉ·
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲟⲩⲁⲙⲙⲟⲟⲩϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣϯϫⲓⲙⲙⲟⲁⲛϭⲟⲛⲥ·
ⲙⲏⲛⲧⲥⲙⲛⲧⲛⲙⲙⲁⲁⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ·ϫⲓⲉⲧⲉⲡⲱⲕⲡⲉⲃⲱⲕ·
ⲛⲓⲙⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥϫⲓⲛⲉϫⲡⲓⲟⲧⲏⲣⲟⲩ·
ϯϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϭⲉⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲡⲉⲥⲁⲉⲛⲧϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣⲡⲉⲛⲧⲉⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥⲁⲣⲓϥ·ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲡⲉⲉⲛⲧϥϯⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲥⲱⲧⲏⲣϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲕⲟⲛⲕⲩⲥⲙⲟⲥ
ϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲙⲡⲟⲩϯⲡⲓⲥⲟϭⲛⲉⲃⲟⲗϩⲁϣⲙⲛⲧϣⲉⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲥⲉⲧⲁⲁϩⲏⲕⲉ·
ⲉϣϫⲉϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϩⲁϩⲏⲕⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥⲁϩⲣⲟϩⲱϥⲧⲛⲉⲩⲛⲕⲁϩⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲥⲟⲅⲟⲙⲱⲛ·
ϫⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉ·ϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲁⲛⲟⲕ·
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲉⲛⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϥϩⲱϥⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲣⲟϥ·
ⲉⲣⲉⲥⲱⲧⲏⲣⲛⲧⲟϥⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲛⲙⲙⲁϥϥϩⲟⲣϣϩⲏⲧ·ⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ·
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥϫⲉⲟⲩⲕⲉⲕⲝⲓⲥⲧⲉⲓⲛⲁⲉⲧⲟⲩⲁϣϥϩⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓⲛⲉ·
ⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉϫⲱϥ·ϫⲉⲟⲩⲕⲉⲕⲝⲓⲥⲧⲉⲛⲁⲁⲛⲟⲕⲛⲟⲩⲧⲉϯⲃⲉⲕⲉϩⲟⲩⲟⲉⲧⲛⲁⲣϩⲱⲃ·ⲁⲩⲱⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲉⲧⲛⲁⲣⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·
ⲛⲁⲓⲛⲉⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲙⲛⲧⲕⲣⲙⲣⲙⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·ⲛⲉϥⲕⲣⲙⲣⲙⲅⲁⲣⲡⲉϩⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ·
ⲟⲩⲁϩⲓϩⲏⲧⲇⲉⲡⲉⲁⲧⲛⲁϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ·
ϥⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϩⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ·ϥⲕⲗⲉⲡⲧⲏⲥϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ·ϥⲁⲧϣⲓⲡⲉϩⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ·
ϣⲁϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ·ϣⲁⲣⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲙⲕⲁⲧⲉⲩϭⲓϫϫⲱⲣⲡⲧⲁⲥⲱⲧⲏⲣϩⲛϫⲏ·ⲣϩⲟⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲟⲛⲛⲓⲙ·ϫⲉⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲇⲉⲁⲛⲉⲥⲑⲏⲧⲟⲥⲛⲉϣⲁϥϩⲉϫⲡⲧⲉϥϭⲓϫϩⲛϫⲏⲙⲛⲥⲱⲧⲏⲣ·ϥⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉⲥⲉⲡⲧⲉϥⲕⲗⲁⲥⲙⲁⲟⲉⲓⲕⲥⲟⲡϩⲙϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ·ϩⲁϩⲏⲥⲱⲧⲏⲣ·ⲙⲁⲣⲉⲥⲱⲧⲏⲣϣⲁϫⲉ·ϫⲉⲕⲁⲥⲇⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ·
ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲛⲓⲙⲁⲣⲁⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ·
ⲛⲧϥϯⲙⲁⲉⲓⲛⲙⲛⲧⲁⲛⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲟⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲁ·ϫⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲉϫⲧⲉϥϭⲓϫⲛⲙⲙⲁϫⲏ·ϣⲟⲣⲡⲛⲧⲟϥⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ·
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲉⲧⲛⲁϥⲁⲣⲓϥϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·
ⲛⲉϥϭⲉⲡⲏⲅⲁⲣⲡⲉⲛϭⲓⲥⲱⲧⲏⲣⲉϫⲱⲉⲃⲟⲗⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧϩⲓϫⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ·ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲱϣⲙⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ
ϫⲉⲉⲛⲉϩⲉⲉⲣⲟϥⲉϥⲉⲕⲧⲟⲛⲓⲍⲉϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲉⲛⲧϥⲉⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ·ϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲙⲟⲩ·
ⲁⲗⲗⲁⲛⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲟⲩⲣⲟⲧⲡⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϩⲱⲥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥϫⲱⲱⲣⲉ·ⲁⲩⲱϩⲱⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲧⲣϩⲟⲧⲉ·
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲉϥⲧⲱⲃⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥϫⲉⲉⲧⲛⲁϥⲁⲣⲓϥϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ·
ⲧⲁⲭⲩⲙⲙⲟ·ⲁⲗⲁϭⲉⲛⲉⲓⲥⲱⲛⲧⲧⲏⲣⲟⲩⲥⲁϣⲧ·ⲥⲉϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ·ⲥⲉϭⲱϣⲧⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ·
ⲛⲁⲡⲏⲩⲉϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ·ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲙⲛⲡⲉⲭⲁⲟⲥϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ·
ⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁϥϯⲛⲧⲟⲟⲧ·ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϥϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁ·ϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛⲙⲙⲁϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟ·ϥϯⲛⲧⲟⲟⲧ·
ⲥⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩⲛⲁⲡⲩⲗⲏⲡⲏⲩⲉ·ⲛϭⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲥⲉⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲁⲁⲙⲛⲧⲉⲛϭⲓⲇⲏⲛⲁⲙⲓⲥⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲥⲧⲏⲥ·
ⲛⲉϥⲧⲱⲃⲥⲙⲙⲟϥⲡⲉϩⲓⲛⲁⲓϫⲉϭⲉⲡⲏⲙⲙⲟ·ⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣϯⲥⲃⲧⲱⲧϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲝ·
ⲕⲁⲗⲱⲥⲟⲩⲛⲟⲩϫⲟⲟⲉⲥⲇⲣⲁϫⲉ·ⲥⲱⲛⲧⲅⲁⲣϭⲉⲡⲏⲁⲛ·ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ·
ⲉϣϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲇⲉⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ·ⲁϩⲣⲟϥϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣϯϫⲓⲙⲙⲟⲁⲛϭⲟⲛⲥ·
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏϥϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ·
ⲙⲡⲉⲥⲱⲧⲏⲣⲥⲁϩⲉϣⲁϫⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧϣⲃⲏⲣⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥϣⲁϩⲟⲩⲛⲛⲁⲩⲉⲛⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ·
ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ·
ϥϯⲛⲁϥⲡⲉⲅⲗⲟⲥⲟⲅⲟⲙⲱⲛ·ϥϣⲱⲡⲉⲣⲉϥϩⲱϥⲧ·
ϥⲥⲟⲧⲡϥϩⲱⲥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ·ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉⲕⲣⲟϥ·ϥⲥⲟⲧⲡϥϩⲱⲥⲣⲱⲙⲉ·ϥϣⲱⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲟⲩⲡⲉⲛⲧⲁⲁϥ·ⲛⲧϯϩⲏⲩⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ·
ϯⲟⲥⲉⲡⲉⲕⲱⲛϩ·ⲁⲩⲱⲥⲱⲣⲙⲡⲉⲓⲛⲟϭⲧⲁⲓⲟ·ⲉⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·
ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲉⲧϩⲓⲡⲉⲡⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ·ⲙⲛⲛⲥⲁⲁⲛⲟⲙⲁⲥⲓⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛⲉ·
ⲙⲟⲅⲓⲥⲅⲁⲣⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩⲧⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲟⲩⲱⲙⲛⲙⲙⲁϥ·ⲟⲩϩⲙϩⲁⲗⲇⲉⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙⲡⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ·
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥϥⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩⲛⲧⲟϥϥⲟⲩⲱⲙⲙⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ·ⲁⲩⲱϥⲥⲱⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲁⲛⲟⲙⲟⲥ·ⲣⲱⲙⲉⲗⲟⲓⲙⲟⲥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲟⲟⲧϥⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲡⲉⲓⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥϯⲟⲥⲉⲡⲉϥⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϫⲉϥϣⲉⲡⲙⲟⲩⲛⲁϥ·ϥⲭⲁⲥⲧϥⲡⲁⲣⲁⲡⲉϥⲙⲡϣⲁ·ϥϩⲉⲉⲥⲏⲧⲉϫⲙⲕⲁϩⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲙⲡϣⲁ·
ϥⲥⲟⲧⲡϥⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϥⲥⲱⲣⲙⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·
ⲧⲟϣϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥϥϣⲟⲟⲛⲉϥⲙⲁⲩⲁⲁϥⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·
ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲥⲱⲧⲏⲣ·ⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·ⲟⲩⲉϣⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲡⲉϩⲙⲟⲩⲕⲁϩⲟⲩⲉϣϫⲱⲕⲣⲗⲱⲙⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·
ⲛⲧⲟⲟⲩⲉⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲁϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·ⲙⲡⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗⲛⲙⲙⲁ·
ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲃⲟⲗϣⲓⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ·ϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲙⲉⲣⲓⲥⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ·
ⲟⲩⲟⲓⲛⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲧϯϩⲏⲩⲟⲩ·ⲛⲁⲛⲟⲩⲕⲁⲉⲓⲛϥϩⲉⲧⲃⲣⲱⲙⲉⲡⲁⲣⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥϥϩⲉⲧⲃⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲥⲁⲟⲩⲗϥⲙⲉⲥⲧⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲁⲣⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥϥⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧⲫⲁⲣⲁⲱⲛⲁϩⲣⲙⲗⲁⲟⲥⲡⲁⲣⲁⲙⲛⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏⲃⲁⲗⲁϩⲁⲙⲡⲁⲣⲁⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁⲕⲟⲣⲉϩⲉⲣⲏⲙⲟⲥ·ⲡⲁⲣⲁⲙⲛⲧⲥⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲁⲭⲁⲣϥϩⲟⲃⲧϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ·ⲡⲁⲣⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥϥϩⲟϥⲧϩⲉⲛⲙⲛⲧⲛⲁ·
ⲛⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩⲁⲃⲉⲥⲁⲗⲱⲙⲛⲁϩⲣⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲡⲁⲣⲁⲙⲛⲧⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲛⲁⲛⲟⲩϣⲟϫⲛⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲁⲭⲓⲧⲟⲫⲉⲗⲛⲥⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇϥⲟϭⲧϥϥⲙⲟⲩ·ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲱⲣⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲥⲁⲥⲱⲧⲏⲣ·ϥⲟϭⲧϥ·ϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛⲥⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇϩⲟⲩⲉⲕⲱⲙϣⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲛⲥⲁⲥⲱⲧⲏⲣ·
ⲥⲉⲥⲟⲃⲕϭⲓⲛⲉⲥⲛⲱⲱϥⲉⲛⲧⲓⲱⲁⲃⲡⲁϩⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϩⲟⲩⲉⲉⲛⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲡⲁϩⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁ·
ⲛⲁⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧⲕⲉⲉⲍⲉⲓϥⲥⲱⲃϩⲡⲁⲣⲁⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲥ·
ϥⲃⲱⲕⲧⲁⲕⲟ·ϥⲥⲟⲃⲕⲛϭⲓⲛⲟⲃⲉϩⲓⲉⲣⲟⲃⲟⲁⲙⲡⲁⲣⲁⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲥϩⲓⲉⲣⲟⲃⲟⲁⲙⲧⲁⲙⲉⲓⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩϫ·ⲓⲟⲩⲇⲁⲥϩⲱⲱϥⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲉ·
ⲡⲉϣⲃⲏⲣϯϫⲓⲙⲙⲟⲁⲛϭⲟⲛⲥϫⲓⲙⲉⲧⲉⲡⲱⲕⲡⲉⲃⲱⲕ·
ⲡⲉϣⲃⲏⲣⲉⲧϩⲟⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲥⲱⲧⲏⲣⲁⲛⲡⲉⲛⲧϥϫⲓⲧϭⲟⲛⲥ·ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲟⲕⲙⲁⲩⲁⲁⲡⲉ·ϫⲓⲥⲁϩⲟⲩⲃⲱⲕⲛⲁⲁⲙⲛⲧⲉ·
ⲓⲟⲩⲇⲁⲥϣⲱⲡⲉϩⲛⲛⲁⲓ·ⲙⲁⲑⲓⲁⲥⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛϥϫⲓⲡⲉⲥⲙⲟⲩ·ϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϩⲁⲣⲁⲧϥⲥⲁϩ·
ϥⲣⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ·
ϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲉⲛⲭⲱⲣⲁ
ϥϩⲙⲟⲩϥϫⲉⲕⲣϩⲉⲛⲯⲩⲭⲏ·ϥⲣϩⲙϩⲁⲗϥϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉϫⲟⲉⲓⲥ·
ϥϣⲏⲣⲉⲙⲉⲣⲓⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲣⲣⲟⲧⲏⲣϥ·
ϫⲟⲉⲓⲥⲧⲏⲣϥ·ϣⲟⲩϣⲟⲩⲧⲏⲣϥ·ⲉⲧⲣϩⲙⲙⲉⲧⲏⲣϥ·ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲧⲏⲣϥ·ⲉⲛⲧϥϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥϩⲁⲧⲏⲣϥ·
ⲉⲧⲛⲁϩⲁⲧⲏⲣϥ·ⲉⲛⲧϥⲙⲟⲩϩⲁⲧⲏⲣϥ·ⲉⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁⲧⲏⲣϥ·ⲉⲛⲧϥⲃⲉⲗⲧⲏⲣϥⲉⲃⲟⲗ·ⲉⲛⲧϥϣⲓⲃⲉⲧⲏⲣϥ·
ⲉⲛⲧϥⲧⲏⲣϥⲃⲣⲣⲉ·ⲉⲛⲧϥⲧⲣⲉⲧⲏⲣϥⲣⲁϣⲉ·ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲏⲣϥⲁϣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲣⲱⲙⲉⲁⲙⲟⲩⲧⲁⲗⲉϫⲟⲉⲓ·ⲡⲉⲩϫⲁⲓⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲥⲣⲥⲛⲁⲩϩⲓⲱⲱϥ·ϩⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲥⲛⲧⲉⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧⲙⲁⲙⲟⲟⲛⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
ⲉⲣⲉⲡⲉϣⲧⲉϩⲓⲱⲱϥ·ⲙⲛϩⲓⲉ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲧⲉⲕϭⲓϫⲥⲛⲧⲉⲉⲧⲡⲟⲣϣⲉⲃⲟⲗⲉⲧϣⲗⲏⲗⲛⲟⲩⲧⲉ·
ⲉⲣⲉⲗⲁⲩⲟⲙⲙⲟϥⲉⲧⲥⲱⲕⲙⲙⲟϥⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧϩⲏⲧϩⲓⲏⲛⲓⲙⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲓⲉⲙⲙⲟϥⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲉⲧϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·
ⲉⲣⲉⲕⲩⲃⲏⲣⲛⲏⲧⲏⲥⲣϩⲙⲙⲉ·ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲁⲓⲉⲧⲣϩⲙⲙⲉⲧⲏⲣϥ·
ⲉⲣⲉⲛⲉⲉϥϩⲓⲱⲱϥⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ·ⲉⲧϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ·
ⲉⲣⲉⲛⲉϩⲟⲩⲁⲧⲉⲧⲁⲗⲏⲩⲉⲣⲟϥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲗⲁⲟⲥⲭⲣⲏⲥϯⲁⲛⲟⲥ·
ⲙⲟⲟⲛⲉⲉϩⲟⲩⲛⲗⲓⲙⲏⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·ⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲧⲉⲙⲣⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉ·
ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲉⲣⲏⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲛⲉϥⲁⲅⲁⲑⲟⲛ·ⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲟⲙⲛⲛⲉⲕⲥⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ·ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲏⲣⲟⲩ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲏⲣϥⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉϩⲙϣⲁϫⲉ·ϣⲁⲛⲧⲧⲁϩⲉϩⲱⲃⲉⲣⲁⲧϥⲉⲛⲧϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲣⲟϥ·
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲙⲁⲣⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲟⲩⲱⲛⲛⲁⲣⲟⲗⲟⲅⲟⲥ·ⲁⲩⲱϥϯⲛⲁϣⲁϫⲉⲧⲁⲡⲣⲟ·ϣⲁⲛⲧϫⲱⲉⲛⲧⲗⲟⲅⲟⲥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩ·ⲛⲁϩⲏⲩⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏⲙⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟ·
ⲧⲛⲥⲙⲟⲩⲗⲟⲅⲟⲥⲉⲛⲧϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·
ⲛⲧⲟϥⲟⲛⲡⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϫⲉⲉⲩϣⲁⲛϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟϫⲉⲟⲩ·ⲥⲉⲛⲁϯⲅⲁⲣⲛⲏⲧⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ·
ⲛⲧⲱⲧⲛⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲧϣⲁϫⲉⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϣⲁϫⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ·
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉϩⲱⲱⲙⲁⲣϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣⲉⲛⲧϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲁⲣⲣⲟⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ·
ⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲥⲙⲟⲩⲁⲩⲱϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉⲉⲓⲱⲧⲙⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ·ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥϫⲓⲛⲁⲓⲱⲛϣⲁⲁⲁⲓⲱⲛⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲙⲏⲛ·
ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

ANNIS Metadata

annotation: Elizabeth Davidson, Lance Martin, Amir Zeldes
attributed_author: Athanasius of Alexandria
author: unknown
collection: Oriental Manuscripts
Coptic_edition: Budge, 1910
corpus: pseudo.athanasius.discourses
country: Egypt
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56
idno: Or. 5001 ff. 105b-116a
language: Sahidic Coptic
license: CC-BY 4.0
msItem_title: Homily on Matthew 20
msName: CMCL.AW
note: The page numbers in the manuscript contain errors, skipping pages 32 and 34. Coptic SCRIPTORIUM's edition includes only Budge's transcription of the manuscript. It is not a diplomatic transcription based on reading and collation of the original manuscript. The translation is Budge's with very slight modifications (e.g., numbers mistranslated.) Chapters are based on ekthesis in Budge's edition. The pb xml ids correspond to numbered pages in the ms as provided by Budge; if Budge’s edition omits the number we have extrapolated based on the provided page number; Budge notes on p XV of his edition that the pagination in this codex is sometimes irregular. Budge's title for the work is: "The Discourse which Saint Athanasius, Archbishop of Rakote, pronounced concerning the passage in the Gospel of Saint Matthew, 'The kingdom which is in the heavens is like unto a rich man who came out in the morning to hire labourers for his vineyard.'"
objectType: codex
origDate: Between 601 and 700 CE
origDate_notAfter: 0700
origDate_notBefore: 0601
origDate_precision: medium
origPlace: Upper Egypt
pages_from: 105a
pages_to: 116a
parsing: automatic
paths_manuscripts: 22
paths_works: 60
project: Coptic SCRIPTORIUM, Marcion
redundant: no
repository: British Library
segmentation: checked
tagging: automatic
title: Homily on Matthew 20
translation: E. A. Wallis Budge
Trismegistos: 107789
version_date: 2020-03-13
version_n: 3.1.0

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56.

Document Edition: urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56

Work: urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20

Text Group: urn:cts:copticLit:psathanasius

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Normalized Text HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/norm/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

TEI XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/tei/xml

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:psathanasius.matthew20.budge:1-56/annis