Analytic Visualization

Show:
ⲧⲉⲧⲛⲕⲱϭⲉⲉϩⲣⲁⲓⲕⲁⲕⲓⲁⲛⲓⲙⲙⲛⲕⲣⲟϥⲛⲓⲙⲙⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥⲛⲓⲙⲙⲛⲗⲁⲛⲓⲙⲙⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁⲛⲓⲙ
ϩⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϫⲡⲟⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲉⲉⲣⲱⲧⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲕⲣⲟϥⲛϩⲏⲧϥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲁϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓϯⲡⲉϫⲉⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ
ⲡⲁⲓⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥⲱⲛⲉⲉⲧⲟⲛϩⲧⲥⲧⲟϥⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϥⲥⲟⲧⲡⲁⲩⲱϥⲧⲁⲓⲏⲩ.
ⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲕⲱⲧⲙⲙⲱⲧⲛϩⲱⲥⲱⲛⲉϥⲟⲛϩⲟⲩⲏⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛϣⲙϣⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃⲁⲗⲉϩⲣⲁⲓϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛϣⲏⲡⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓⲧⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
ϫⲉϥⲥⲏϩϩⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϯⲛⲁⲕⲱϩⲛⲥⲓⲱⲛⲟⲩⲱⲛⲉⲕⲟⲟϩⲛⲥⲱⲡⲧϥⲧⲁⲓⲏⲩⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϥⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉⲁⲛ
ⲉⲣⲉⲧⲁⲉⲓⲟϭⲉϣⲟⲟⲡⲛⲏⲧⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲧⲇⲉⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉⲱⲛⲉⲛⲧⲥⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧⲕⲱⲧⲡⲁⲓϥϣⲱⲡⲉⲉⲩⲁⲡⲉⲕⲟⲟϩ
ⲁⲩⲱⲟⲩⲱⲛⲉϫⲣⲟⲡⲙⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛⲛⲁⲓⲉⲧϫⲓϫⲣⲟⲡϣⲁϫⲉⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉⲕⲁⲁⲩⲡⲁⲓ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲟⲩⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲏⲃⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥϥⲟⲩⲁⲁⲃⲟⲩⲗⲁⲟⲥⲱⲛϩϫⲉⲕⲁⲁⲥⲧⲉⲧⲛϫⲱⲛⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁⲕⲉⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛϣⲡⲏⲣⲉ
ⲛⲁⲓⲧⲉⲧⲛⲗⲁⲟⲥⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲗⲁⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲡⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲛⲁⲛⲏⲧⲛ
ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲱⲧⲛϩⲱⲥϣⲙⲙⲟⲁⲩⲱϩⲱⲥⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉⲉⲧⲣⲉⲧⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛⲛⲁⲓϯⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲯⲩⲭⲏ
ⲛⲧⲉⲙⲙⲁⲩⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥϫⲉⲕⲁⲁⲥϩⲙⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁⲙⲙⲱⲧⲛⲛϩⲏⲧϥϩⲱⲥⲣⲉϥⲣⲉⲧϩⲟⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲥⲉϯϩⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲙⲡϭⲙϣⲓⲛⲉ
ⲑⲃⲃⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲥⲱⲛⲧⲛⲓⲙⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲃⲉϫⲟⲉⲓⲥⲉⲓⲧⲉⲟⲩⲣⲣⲟϩⲱⲥϥϫⲟⲥⲉ
ⲉⲓⲧⲉϩⲩⲅⲉⲙⲱⲛϩⲱⲥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲉⲧϫⲓⲕⲃⲁⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲡⲧⲁⲓⲟⲇⲉⲛⲛⲣⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲧⲉⲧⲛϣⲧⲁⲙⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲉⲓⲁⲧϩⲏⲧⲣⲱⲙⲉ
ϩⲱⲥⲣⲙϩⲉⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉϣⲟⲟⲡⲛⲏⲧⲛⲁⲛϩⲱⲥ.ϩⲃⲥⲕⲁⲕⲓⲁⲁⲗⲗⲁϩⲱⲥϩⲙϩⲁⲗⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩⲧⲉⲧⲛϩⲟⲧⲉⲛϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲓⲉⲣⲣⲟ.
ϩⲙϩⲁⲗⲥⲱⲧⲙⲥⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉϩⲛϩⲟⲧⲉⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲙⲙⲁⲧⲉⲁⲛⲙⲛϩⲁⲕⲁⲗⲗⲁⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ.
ⲡⲁⲓⲅⲁⲣⲟⲩϩⲙⲟⲧⲡⲉⲉϣϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϥⲓϩⲁϩⲉⲛⲗⲏⲡⲏϥϣⲡϩⲓⲥⲉϩⲛⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ.
ⲁϣⲅⲁⲣⲡⲉⲡⲉⲧⲛⲉⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲟⲃⲉⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱⲁⲗⲗⲁⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϭⲉⲉⲧⲡⲁⲓⲟⲩϩⲙⲟⲧⲡⲉⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲧⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛⲅⲁⲣⲡⲁⲓϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϩⲱⲱϥϥϣⲡϩⲓⲥⲉϩⲁⲣⲱⲧⲛϥⲕⲱⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧϫⲉⲕⲁⲁⲥⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲥⲁⲛⲉϥϩⲓⲟⲟⲩⲉ
ⲡⲁⲓⲉⲧⲙⲡϥⲛⲟⲃⲉⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲟⲩϩⲉⲕⲣⲟϥϩⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ.
ⲡⲁⲓⲥⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟϥⲡⲉϥⲥⲁϩⲟⲩϥϣⲡϩⲓⲥⲉϥⲛⲟϭⲥⲁⲛⲡⲉⲛⲉϥⲕⲱⲇⲉⲙⲁⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ.
ⲡⲁⲓⲛⲧϥⲧⲁⲗⲟⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲉϫⲙϣⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲙⲟⲩⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲃⲉⲧⲛⲱⲛϩϩⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲡⲁⲓⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗϭⲟϩⲙⲡⲉϥⲥⲁϣ.
ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲅⲁⲣⲡⲉϩⲉⲛⲉⲓⲉⲥⲟⲟⲩⲉⲧⲥⲟⲣⲙⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛϣⲱⲥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥⲛⲛⲉⲧⲯⲩⲭⲏ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2
chapter: 2
title: 60_1 Peter_2

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2

Work: urn:cts:copticLit:nt.1pet

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1pet.sahidica:2/annis