Analytic Visualization

Show:
ⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲇⲉⲧⲁϫⲣⲟⲧⲉⲛⲛⲉⲧⲉϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲛ.
ⲛⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲅⲁⲣϩⲁⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥϩⲛⲧⲁⲓ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲛⲟⲓϫⲉⲧⲁⲥⲟⲃⲧⲉⲁⲓⲱⲛϩⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.ϫⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲉⲧⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲁⲁⲃⲉⲗⲧⲁⲗⲉϩⲟⲩⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲉϩⲣⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲉⲓⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲣⲟϥϫⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲡⲉⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲁϥⲉϫⲛⲛⲉϥⲇⲱⲣⲟⲛⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲉⲧⲓⲟⲛϥϣⲁϫⲉ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲛⲱⲭⲡⲟⲟⲛⲉϥⲉⲃⲟⲗⲧⲙⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϩⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲟⲟⲛⲉϥⲉⲃⲟⲗ.ϩⲁϩⲏⲅⲁⲣⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲡⲟⲟⲛⲉϥⲉⲃⲟⲗⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲣⲟϥϫⲉϥⲣⲁⲛⲁϥⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲁϫⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲇⲉⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙⲡⲉⲉⲣⲁⲛⲁϥ.ϣϣⲉⲅⲁⲣⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲩⲱϫⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲧⲉⲕⲉⲉⲧϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲁⲧϥⲉⲃⲟⲗⲛⲱϩⲉⲉⲧⲃⲉⲉⲧϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲛⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓⲡⲉϥⲏⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲧϭⲁⲓⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲁⲩⲱϥϣⲱⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲟⲩⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϥⲥⲱⲧⲙⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲁⲉⲧϥⲛⲁϫⲓⲧϥⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϥⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉϥⲙⲟⲟϣⲉⲧⲱⲛ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϥⲟⲩⲱϩϩⲙⲕⲁϩⲙⲡⲉⲣⲏⲧϩⲱⲥϣⲙⲙⲟ.ϥⲟⲩⲱϩϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕⲁⲩⲱⲓⲁⲕⲱⲃⲛϣⲃⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲡⲉⲣⲏⲧⲟⲩⲱⲧ.
ⲛⲉϥϭⲱϣⲧⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲥⲛⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.ⲧⲁⲓⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥⲙⲛⲡⲉⲥⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϩⲱⲱⲥⲁⲣⲣⲁⲁϭⲣⲏⲛϫⲓⲟⲩϭⲟⲙⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲡⲁⲣⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣⲧⲉⲥϭⲟⲧⲉⲃⲟⲗϫⲉⲧⲁⲛϩⲉⲧⲉⲛⲧϥⲉⲣⲏⲧ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϫⲡⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲣⲡⲕⲉⲕⲁϭⲟⲙⲉⲃⲟⲗϩⲉⲥⲓⲟⲩⲡⲉϩⲛⲧⲉⲩⲁϣⲏ.ⲁⲩⲱϩⲉϣⲟⲉⲧϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲏⲡⲉ.
ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲟⲩⲛϭⲓⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲟⲩϫⲓⲉⲣⲏⲧⲁⲗⲗⲁⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲩⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ.ⲁⲩⲱϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓϫⲉϩⲉϣⲙⲙⲟ.ⲁⲩⲱⲁⲛϩⲉⲛⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉϩⲓϫⲙⲕⲁϩ.
ⲉⲧϫⲱⲅⲁⲣⲛⲁⲓⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉⲟⲩⲱⲛϩⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϫⲉϣⲓⲛⲉⲥⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.
ⲛⲛⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲧⲁⲩⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧ.ⲛⲉⲁⲩⲣⲧⲉⲡⲉⲛⲕⲟⲧⲟⲩⲉⲣⲟ.
ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲡⲉⲧⲉⲧⲁⲧⲡⲉⲧⲉ.ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϯϣⲓⲡⲉⲛⲁⲁⲛⲧⲣⲉⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲟϥⲛⲟⲩⲧⲉⲉϫⲱⲟⲩϥⲥⲟⲃⲧⲉⲅⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϥⲧⲁⲗⲉⲓⲥⲁⲁⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲟⲩⲱⲧⲉϩⲣⲁⲓⲛϭⲓⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲣⲟϥⲉⲣⲏⲧ
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϫⲉϩⲛⲓⲥⲁⲁⲕⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ.
ϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲟⲛϥϫⲓⲧϥϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧⲃⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲓⲥⲁⲁⲕⲥⲙⲟⲩⲓⲁⲕⲱⲃⲙⲛⲏⲥⲁⲩ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲓⲁⲕⲱⲃϥⲛⲁⲙⲟⲩϥⲥⲙⲟⲩⲟⲩⲁⲟⲩⲁϣⲏⲣⲉⲓⲱⲥⲏⲫ.ⲁⲩⲱϥⲟⲩⲱϣⲧϩⲧⲏϥⲡⲉϥϭⲉⲣⲱⲃ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲓⲱⲥⲏⲫϥⲛⲁⲙⲟⲩϥⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲉⲃⲟⲗϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.ⲁⲩⲱϥϩⲱⲛⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉⲥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲡⲟⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲟⲡϥϣⲟⲙⲛⲧⲉⲃⲟⲧϩⲓⲧⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ.ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲁⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲉⲛⲉⲥⲱϥⲙⲡⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲙⲁⲣⲣⲟ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲣⲛⲟϭⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉϣⲏⲣⲉϣⲉⲉⲣⲉⲫⲁⲣⲁⲱ.
ϥⲥⲱⲧⲡⲛⲁϥϩⲟⲩⲟϣⲡϩⲓⲥⲉⲙⲛⲗⲁⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲉϩⲟⲩⲉϫⲓⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥⲛⲟⲃⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ.
ϥⲉⲡⲛⲟϭⲛⲉϭⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϫⲉⲟⲩϩⲟⲩⲉⲙⲛⲣⲙⲙⲁⲟⲡⲉⲉϩⲟⲩⲉⲛⲁϩⲱⲱⲣⲕⲏⲙⲉ.ⲛⲉϥϭⲱϣⲧⲅⲁⲣⲡⲉⲉⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟⲛⲁϥⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥϥⲕⲁⲕⲏⲙⲉⲛⲥⲱϥⲙⲡϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥϭⲱⲛⲧⲣⲣⲟ.ⲉⲧⲉⲙⲉⲩⲛⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲣⲟϥⲛⲉϥϭⲉⲉⲧⲉⲣⲟϥⲡⲉϩⲱⲥϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϥⲡⲁⲥⲭⲁⲙⲛⲡⲡⲱⲛⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲥⲛⲟϥϫⲉⲛⲛⲉⲉⲧⲧⲁⲕⲟϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉϫⲱϩⲉⲣⲟⲟⲩ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϫⲓⲟⲟⲣⲉⲣⲩⲑⲣⲁϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲟⲩⲕⲁϩϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ.ⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲁϫⲟⲛⲧⲟⲩⲙⲙⲟⲛϭⲓⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲱⲙⲥ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲥⲟⲃⲧⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱϩⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱⲧⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲁϣϥϩⲟⲟⲩ.
ϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥϩⲣⲁⲁⲃⲡⲟⲣⲛⲏⲙⲡϩⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲉⲛⲧⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ.ϣⲱⲡⲉⲣⲟϫⲱⲣϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.
ⲛⲁϫⲉⲟⲩⲟⲛⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲅⲁⲣⲛⲁⲕⲁⲁⲉⲓϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲅⲉⲇⲉⲱⲛⲃⲁⲣⲁⲕⲥⲁⲙⲯⲱⲛⲓⲉⲫⲑⲁⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲙⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
ⲛⲁⲓⲉⲛⲧϫⲣⲟⲛⲓⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲟⲩϩⲓⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲣϩⲱⲃⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙⲁⲧⲉⲉⲣⲏⲧⲧⲱⲙⲧⲁⲡⲣⲟⲙⲟⲩⲓ.
ⲁⲩⲱϣⲙϭⲟⲙⲥⲁⲧⲉ.ⲃⲟⲗⲧⲁⲡⲣⲟⲥⲏϥⲉ.ϭⲙϭⲟⲙϩⲛⲙⲛⲧϭⲱⲃϣⲱⲡⲉϫⲟⲟⲣϩⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥϭⲱⲧⲡⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ.
ϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉϫⲓⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲛⲁ.ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲩϩⲁⲧⲟⲩⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲡⲥⲱⲧⲉⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ.ϫⲉⲉⲩⲉϫⲓⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲉⲧⲥⲟⲧⲡ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲩϫⲟⲛⲧⲟⲩϩⲛϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ.ⲧⲉⲓⲇⲉϩⲛϩⲉⲛⲙⲣⲣⲉⲙⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.
ⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩϩⲓⲱⲛⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲟⲩϩⲛⲟⲩϩⲱⲧⲃⲥⲏϥⲉⲙⲟⲟϣⲉϩⲛϩⲉⲛⲃⲁⲗⲟⲧⲙⲛϩⲉⲛϣⲁⲁⲣⲃⲁⲁⲙⲡⲉⲣϭⲣⲱϩⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲟⲕϩ.
ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥϣⲁⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲛⲥⲟⲣⲙϩⲓϫⲁⲓⲉⲙⲛⲛⲧⲟⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲙⲛⲛⲉϣⲕⲟⲗⲕⲁϩ.
ⲁⲩⲱⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩϩⲓⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲡⲟⲩϫⲓⲉⲣⲏⲧ.
ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϭⲱϣⲧϩⲱⲃϥⲥⲟⲧⲡⲉⲧⲃⲏⲏⲧϫⲉⲛⲛⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲁϫⲛⲧ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11
chapter: 11
title: 58_Hebrews_11

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11

Work: urn:cts:copticLit:nt.heb

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.heb.sahidica:11/annis