Analytic Visualization

Show:
ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩⲇⲉⲛⲁⲓⲛⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲧⲙϫⲱϩⲥϩⲓⲙⲉ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁⲇⲉⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁϫⲓⲛⲁϥⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ.ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲉⲓⲟⲩⲉⲓϫⲓⲛⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓ.
ϩⲟⲟⲩⲧⲙⲁⲣⲉϥϯⲉⲧⲉⲣⲟϥⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ.ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉⲙⲁⲣⲉϯⲉⲧⲉⲣⲟⲡⲉⲥϩⲁⲓ.
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲟⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥⲁⲛⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲥϩⲁⲓⲡⲉ.ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉϩⲁⲓⲟⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥⲁⲛⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ.ⲁⲗⲗⲁⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲧⲉ.
ⲙⲡⲣϥⲉϭⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩⲉⲓⲙⲏⲧⲓϩⲛⲟⲩϣⲱⲛⲃⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲣϥⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ.ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩϫⲉⲛⲛⲉⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ.
ⲡⲁⲓⲇⲉϫⲱⲙⲙⲟϥⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲩⲛⲅⲛⲱⲙⲏ.ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲁⲛ.
ϯⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣⲉⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙϣⲱⲡⲉⲧⲁϩⲉⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲁⲙⲉⲛϩⲓⲛⲁⲓⲕⲉⲧⲇⲉⲧⲉⲓϩⲉ.
ϯϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲙⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲁϭⲱⲧⲁϩⲉϩⲱ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲥⲉⲛⲁⲉϣⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲉⲩⲉⲁⲛⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ.ⲁⲛⲟⲩϫⲓⲅⲁⲣⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲕϩ.
ⲉⲛⲧϫⲓⲇⲉϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉⲛⲁⲁⲛⲟⲕⲁⲛⲁⲗⲗⲁϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲡⲱⲣϫⲡⲉⲥϩⲁⲓ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱⲣϫⲙⲁⲣⲉϭⲱⲧⲉⲓϩⲉ.ⲏⲛⲥϩⲱⲧⲡⲡⲉⲥϩⲁⲓ.ⲁⲩⲱϩⲟⲟⲩⲧⲧⲙⲧⲣⲉϥⲕⲱⲛⲥⲱϥⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ.
ϯϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲁⲛⲟⲕϫⲟⲉⲓⲥⲁⲛϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲩⲛⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲟⲩⲱϣϭⲱⲛⲙⲙⲁϥⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲗⲟϩⲁⲣⲟ.
ⲁⲩⲱⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲟⲩϩⲁⲓⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥϥⲟⲩⲱϣϭⲱⲛⲙⲙⲁⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲟϩⲁϩⲁⲓ.
ϥⲧⲃⲃⲟⲅⲁⲣⲛϭⲓϩⲁⲓⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥϩⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲧⲃⲃⲟⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥϩⲙⲥⲟⲛⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲉⲓⲉⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉϩⲉⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃ.
ⲉϣϫⲉⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲇⲉⲛⲁⲡⲱⲣϫⲙⲁⲣⲉϥⲡⲱⲣϫϥⲁⲛϩⲙϩⲁⲗⲛϭⲓⲥⲟⲛϩⲏⲧⲥⲱⲛⲉϩⲛⲛⲉⲓϩⲱⲃⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲧⲁϫⲟⲉⲓⲥⲅⲁⲣⲧⲁϩⲙϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.
ⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ.ⲙⲏⲧⲉⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲟⲩϩⲁⲓ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥϩⲁⲓⲙⲏⲛⲁϣⲧⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ.
ⲉⲓⲙⲏϩⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲧⲉϣⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲙⲙⲟ.ⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲉⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁϩⲙⲉϥⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉⲙⲙⲟ.ⲁⲩⲱⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉϯⲧⲱⲙⲙⲟϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲛⲓⲙ.
ⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁϥⲥⲃⲃⲏⲩⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲟⲃⲥϥ.ⲧⲉϩⲙⲟⲩⲁϥⲁⲧⲥⲃⲃⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ.
ⲥⲃⲃⲉⲟⲩⲗⲁⲁⲩⲡⲉⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉⲟⲩⲗⲁⲁⲩⲧⲉ.ⲁⲗⲗⲁϩⲁⲣⲉϩⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉ.
ⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲙⲧⲱϩⲙⲉⲛⲧⲧⲁϩⲙⲉϥⲛϩⲏⲧϥⲙⲁⲣⲉϥϭⲱⲛϩⲏⲧϥ.
ⲧⲁϩⲙⲉⲕϩⲙϩⲁⲗⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲣⲣⲟⲟⲩϣⲛⲁ.ⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲛⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟⲣⲣⲙϩⲉⲭⲣⲱϩⲟⲩⲟ.
ϩⲙϩⲁⲗⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲧⲁϩⲙⲉϥϩⲙϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉ.ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲣⲙϩⲉⲉⲛⲧⲧⲁϩⲙⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉ.
ϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉϩⲙϩⲁⲗⲣⲱⲙⲉ.
ⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲙⲉⲛⲧⲧⲁϩⲙⲉϥⲛϩⲏⲧϥⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϩⲙⲡⲁⲓⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲇⲉⲙⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲙⲙⲁⲩⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ.ϯϯⲇⲉⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏϩⲱⲥⲛⲁⲛⲁⲓϩⲓⲧⲙϫⲟⲉⲓⲥⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.
ϯⲙⲉⲉⲩⲉϭⲉϫⲉⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓⲉⲧⲃⲉⲁⲛⲁⲅⲕⲏⲉⲧϣⲟⲟⲡ.ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉϭⲱⲧⲉⲓϩⲉ.
ⲙⲏⲣⲥϩⲓⲙⲉⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲃⲱⲗⲃⲏⲗⲉⲃⲟⲗⲥϩⲓⲙⲉⲙⲡⲣϣⲓⲛⲉⲥⲁⲥϩⲓⲙⲉ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲕϣⲁⲛϫⲓⲙⲡⲣⲛⲟⲃⲉⲁⲩⲱⲉⲥϣⲁⲛϫⲓⲛϭⲓⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥⲙⲡⲣⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲛⲁϣⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥϩⲛⲧⲉⲩⲥⲁⲣⲝⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯϯⲥⲟⲉⲣⲱⲧⲛ.
ⲡⲁⲓⲇⲉϫⲱⲙⲙⲟϥⲛⲁⲥⲛⲏⲩϫⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲟⲗⲡⲉ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥϭⲉⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲙⲙⲁⲩⲥⲉⲣⲧϩⲉⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲣⲓⲙⲉϩⲱⲥⲥⲉⲣⲓⲙⲉⲁⲛ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲣⲁϣⲉϩⲱⲥⲥⲉⲣⲁϣⲉⲁⲛ.ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲱⲡϩⲱⲥⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲁⲛ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲭⲣⲱⲙⲡⲉⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥϩⲱⲥⲥⲉⲭⲣⲱⲁⲛ.ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲅⲁⲣⲛϭⲓⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.
ϯⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛⲇⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲁⲧⲣⲟⲟⲩϣ.ⲉⲧⲉⲙⲛⲧϥⲥϩⲓⲙⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁϣϩⲉ.
ⲉⲛⲧϥϫⲓⲇⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣⲕⲟⲥⲙⲟⲥϫⲉϥⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲁϣϩⲉ.
ⲁⲩⲱϥⲡⲏϣⲁⲩⲱⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧⲉⲙⲛⲧϩⲁⲓⲙⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲁⲁⲃϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁⲙⲛⲡⲉⲥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲛⲧϫⲓϩⲁⲓⲇⲉϥⲓⲣⲟⲟⲩϣⲕⲟⲥⲙⲟⲥϫⲉⲁϣϩⲉⲛⲁⲁⲣⲉⲥⲕⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ.
ϫⲱⲇⲉⲡⲁⲓⲧⲉⲧⲛⲛⲟϥⲣⲉ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲁⲛⲉⲓⲉϯⲟⲩⲉⲗⲱϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲁⲗⲗⲁⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟⲙⲛϭⲓⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲗⲱⲥⲁϫⲛⲣⲟⲟⲩϣ
ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲇⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥϣⲓⲡⲉⲉϫⲛⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉⲉϣⲱⲡⲉⲣⲛⲟϭⲁⲩⲱⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧϣϣⲉⲉϣⲱⲡⲉⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥⲙⲁⲣⲉϥⲁⲁϥϥⲣⲛⲟⲃⲉⲁⲛⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓ.
ⲉⲛⲧϥⲁϩⲉⲇⲉⲉⲣⲁⲧϥϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϥⲧⲁϫⲣⲏⲩⲙⲛϩⲧⲟⲣⲉⲣⲟϥ.ⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲇⲉⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱϥⲕⲣⲓⲛⲉⲡⲁⲓϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϩⲁⲣⲉϩⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉⲕⲁⲗⲱⲥϥⲛⲁⲁⲁ.
ϩⲱⲥⲧⲉⲉⲧⲛⲁϯⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉϩⲁⲓⲕⲁⲗⲱⲥϥⲛⲁⲁⲁ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲉϥⲛⲁⲧⲁⲁⲁⲛϥⲛⲁⲣⲟⲩϩⲟⲩⲟ.
ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲙⲏⲣϩⲟⲥⲟⲛⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲡⲉⲥϩⲁⲓⲟⲛϩⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓⲇⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲣⲙϩⲏⲧⲉϩⲙⲟⲟⲥⲙⲛⲉⲧⲉϩⲛⲁⲙⲟⲛⲟⲛϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲛⲁⲓⲁⲧⲇⲉϩⲟⲩⲟⲉⲥϣⲁⲛϭⲱⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲅⲛⲱⲙⲏ.ϯϫⲱⲅⲁⲣⲙⲙⲟϩⲱϫⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲩⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7
chapter: 7
title: 46_1 Corinthians_7

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7

Work: urn:cts:copticLit:nt.1cor

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:7/annis