Analytic Visualization

Show:
ϯⲧⲁⲙⲟⲇⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲡⲁⲓⲉⲛⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲙⲙⲟϥⲛⲏⲧⲛ.ⲡⲁⲓⲟⲛⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ.ⲡⲁⲓⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛϩⲏⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥϫⲉⲟⲩⲡⲉϣⲁϫⲉⲉⲛⲧⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲙⲙⲟϥⲛⲏⲧⲛⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉϩⲓⲃⲟⲗⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏⲁⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.
ϯⲅⲁⲣⲛⲏⲧⲛϣⲟⲣⲡⲉⲛⲧϫⲓⲧϥ.ϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϥⲙⲟⲩϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ.
ⲁⲩⲱϫⲉⲧⲟⲙⲥϥ.ⲁⲩⲱϫⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ.
ⲁⲩⲱϫⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲕⲏⲫⲁⲥ.ⲉⲓⲧⲁⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲟⲩⲟⲓⲟⲩϣⲉⲥⲟⲛⲟⲩⲥⲟⲡⲟⲩⲱⲧⲛⲁⲓⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟϣⲟⲟⲡϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ.ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲕⲟⲧⲕ.
ⲙⲛⲛⲥⲱϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ.ⲉⲓⲧⲁⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ.
ϩⲁⲉⲇⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϩⲉⲟⲩϩⲟⲩϩⲉ.ϥⲟⲩⲱⲛϩϩⲱⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣⲡⲉⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.ϯⲙⲡϣⲁⲁⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲉⲇⲓⲱⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϩⲉⲇⲉϯⲙⲙⲟⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥⲉⲛⲧⲡⲱϩϣⲁⲣⲟⲙⲡϣⲱⲡⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧⲁⲗⲗⲁϣⲡϩⲓⲥⲉⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲁⲛⲁⲗⲗⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲛⲙⲙⲁ.
ⲉⲓⲧⲉϭⲉⲁⲛⲟⲕ.ⲉⲓⲧⲉⲛⲏⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲙⲙⲟ.ⲁⲩⲱⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.
ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲇⲉⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲙⲙⲟϥϫⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲁϣϩⲉⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉϫⲱⲙⲙⲟϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛ.
ⲉϣϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛⲉⲓⲉⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛ.
ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲓⲉⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣϣⲟⲩⲉⲓⲧ.ⲁⲩⲱϣⲟⲩⲉⲓⲧⲛϭⲓⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.
ⲥⲉⲛⲁϩⲉⲇⲉⲟⲛⲉⲣⲟⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.ϫⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲡϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ.
ⲉϣϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛ.ⲉϣϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲅⲁⲣⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛ.ⲉⲓⲉⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛ.
ⲉϣϫⲉⲙⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲓⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.ⲁⲩⲱⲧⲉⲓⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡϩⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ.
ⲉⲓⲉⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲛⲧⲛⲕⲟⲧⲕϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϩⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩⲙⲙⲁⲧⲉⲛⲁϩⲧⲉϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲉⲓⲉϩⲉⲛⲉⲃⲓⲏⲛⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲙ.
ⲧⲉⲛⲟⲩⲇⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲛⲧⲛⲕⲟⲧⲕ
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲅⲁⲣⲛⲧⲁⲙⲟⲩϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ.ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲟⲛⲡⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.
ϩⲉⲅⲁⲣⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩϩⲛⲁⲇⲁⲙ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲟⲩⲁϩⲙⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ.ⲁⲡⲁⲣⲭⲏⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲙⲛⲛⲥⲱⲛⲁⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ.
ⲉⲓⲧⲁϩⲁⲏⲉϥϣⲁⲛϯⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲱⲧⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲥϥⲁⲣⲭⲏⲛⲓⲙ.ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲛⲓⲙ.ϩⲓϭⲟⲙⲛⲓⲙ.
ϩⲁⲡⲥⲅⲁⲣⲡⲉⲧⲣⲉϥⲣⲣⲣⲟϣⲁⲛⲧϥⲕⲱⲛⲉϥϫⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ϩⲁⲉⲇⲉϫⲁϫⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥⲉⲧⲉⲙⲟⲩⲡⲉ.
ϥⲕⲁⲕⲁⲅⲁⲣⲛⲓⲙϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟϫⲉⲕⲁⲛⲓⲙϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϥ.ⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲕⲁⲛⲓⲙϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϥ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉⲣϣⲁⲛⲕⲁⲛⲓⲙϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϥ.ⲧⲟⲧⲉⲛⲧⲟϥϣⲏⲣⲉϥⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲕⲁⲛⲓⲙϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲛⲁϥ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲱⲡⲉⲧⲏⲣϥⲡⲉⲉϥϩⲙⲧⲏⲣϥ.
ⲉⲙⲙⲟⲛⲛⲁⲟⲩⲛϭⲓⲉⲧⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉϩⲁⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.ⲉϣϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲣⲱⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛⲁϩⲣⲟⲟⲩⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉϩⲁⲣⲟⲟⲩ.
ⲁϩⲣⲟϩⲱⲱⲧⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉⲛⲁⲩⲛⲓⲙ.
ϯⲙⲟⲩⲙⲙⲏⲛⲉϣⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲉⲓϥⲛⲁⲥⲛⲏⲩϩⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲙⲓϣⲉⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥⲟⲩⲡⲉⲡⲁϩⲏⲩ.ⲉϣϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛⲙⲁⲣⲟⲩⲱⲙⲧⲛⲥⲱ.ϫⲉⲧⲛⲛⲁⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲣⲁⲥⲧⲉ.
ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ.ϣⲁⲣⲉϣⲁϫⲉⲉⲧϩⲟⲟⲩⲧⲁⲕⲉⲛⲓϩⲏⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ.
ⲛⲏⲫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ.ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲟⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉ.ϫⲱⲛⲁⲓϯϣⲓⲡⲉⲛⲏⲧⲛ.
ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϫⲟⲟϫⲉⲉⲣⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁϣϩⲉ.ⲛⲏⲩⲇⲉϩⲛⲁϣⲥⲱⲙⲁ.
ⲁⲧϩⲏⲧⲛⲧⲟⲕⲡⲉϣⲁϥϫⲟϥⲙⲉϥⲱⲛϩ.ⲉⲓⲙⲏⲧⲓϥⲙⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲥⲱⲙⲁⲁⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲡⲉϣⲁⲕϫⲟϥ.ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉⲧⲉⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲥⲟⲩⲟ.ⲏⲙⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉϭⲣⲟϭ.
ϣⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϯⲛⲁϥⲟⲩⲥⲱⲙⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧϥⲟⲩⲁϣ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲥⲱⲙⲁⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲛⲉϭⲣⲱⲱϭⲕⲁⲧⲁⲣⲟϥ.
ⲟⲩⲥⲁⲣⲝⲟⲩⲱⲧⲁⲛⲧⲉⲥⲁⲣⲝⲛⲓⲙⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲉⲧⲧⲁⲣⲱⲙⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲧⲥⲁⲣⲝⲧⲃⲛⲏⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲧⲥⲁⲣⲝϩⲁⲗⲏⲧⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲧⲧⲁⲧⲃⲧ.
ⲙⲛⲥⲱⲙⲁⲉⲧϩⲛⲡⲉⲙⲛⲥⲱⲙⲁϩⲙⲕⲁϩⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲟⲩⲙⲉⲛⲛⲛⲉⲧϩⲛⲡⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲛⲉϩⲙⲕⲁϩ.
ⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲟⲩⲣⲏⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲟⲩⲟⲟϩⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲥⲉⲓⲟⲩⲅⲁⲣϣⲟⲃⲉⲥⲓⲟⲩϩⲙⲉⲟⲟⲩ.
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥϩⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.
ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥϩⲛⲟⲩⲥⲱϣϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ.ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϭⲱⲃϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ.
ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥⲥⲱⲙⲁⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛⲟⲩⲛⲥⲱⲙⲁⲟⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ.
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲥⲏϩ.ϫⲉϣⲟⲣⲡⲣⲱⲙⲉⲁⲇⲁⲙϣⲱⲡⲉⲯⲩⲭⲏⲟⲛϩ.ϩⲁⲉⲇⲉⲁⲇⲁⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲧⲁⲛϩⲟ.
ⲁⲗⲗⲁϣⲟⲣⲡⲁⲛⲡⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ.ⲙⲛⲛⲥⲱⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ.
ϣⲟⲣⲡⲣⲱⲙⲉⲟⲩⲕⲁϩⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ.ⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲡⲉ.
ϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ.ⲁⲩⲱϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲛⲧⲫⲟⲣⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩ.ⲧⲛⲛⲁⲫⲟⲣⲉⲓⲟⲛϩⲓⲕⲱⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ.
ⲡⲁⲓⲇⲉϯϫⲱⲙⲙⲟϥⲛⲁⲥⲛⲏⲩϫⲉⲉϣⲥⲁⲣⲝϩⲓⲥⲛⲟϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲟⲩⲇⲉⲧⲁⲕⲟⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϯϫⲱⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ.ϫⲉⲁⲛⲟⲛⲙⲉⲛⲧⲏⲣⲧⲛⲛⲁⲛⲕⲧⲟⲕⲁⲛ.ⲁⲛⲟⲛⲇⲉⲧⲏⲣⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ
ϩⲛⲟⲩϣⲡⲛϣⲱⲡϩⲛⲟⲩⲣⲓⲕⲉⲃⲁⲗϩⲛϩⲁⲏⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝϥⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉⲅⲁⲣⲛⲧⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲧⲛⲛⲁϣⲓⲃⲉ.
ϩⲁⲡⲥⲅⲁⲣⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓϣⲁϥⲧⲁⲕⲟϯϩⲓⲱⲱϥⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.ⲁⲩⲱⲡⲁⲓϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲣⲉϥϯϩⲓⲱⲱϥⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉⲣϣⲁⲛⲡⲁⲓϣⲁϥⲙⲟⲩϯϩⲓⲱⲱϥⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ.ⲧⲟⲧⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛϭⲓϣⲁϫⲉⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲁⲩⲉⲙⲕⲙⲟⲩϫⲣⲟ.
ⲙⲟⲩϥⲧⲱⲛⲧⲉⲕϫⲣⲟ.ⲙⲟⲩϥⲧⲱⲛⲡⲉⲕⲓⲉⲓⲃ.
ⲡⲓⲉⲓⲃⲇⲉⲙⲟⲩⲡⲉⲛⲟⲃⲉ.ϭⲟⲙⲇⲉⲛⲟⲃⲉⲡⲉⲛⲟⲙⲟⲥ.
ⲡⲉϩⲙⲟⲧⲇⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲏⲡⲡⲁⲓⲉⲧϯⲛⲁⲡⲉϫⲣⲟϩⲓⲧⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.
ϩⲱⲥⲧⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲙⲉⲣⲓⲧϣⲱⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲁⲛⲧⲉⲧⲛϩⲟⲩⲟϩⲙϩⲱⲃϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ.ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲡⲉⲧⲛϩⲓⲥⲉϣⲟⲩⲉⲓⲧⲁⲛϩⲙϫⲟⲉⲓⲥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46
chapter: 15
title: 46_1 Corinthians_15

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46

Work: urn:cts:copticLit:nt.1cor

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.1cor.sahidica:46/annis