Analytic Visualization

Show:
ⲡⲁⲩⲗⲟⲥϩⲙϩⲁⲗⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲉⲧⲧⲁϩⲙⲉⲛⲧⲡⲟⲣϫϥⲉⲃⲟⲗⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡⲉⲣⲏⲧⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ.
ⲉⲛⲧⲧⲟϣϥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛϭⲟⲙⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲃⲃⲟⲉⲃⲟⲗϩⲙⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϫⲓⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲉⲡⲥⲱⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛ
ⲧⲉⲧⲛⲏⲡϩⲛⲛⲁⲓϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϩⲙϩⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
ⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲉⲣⲓⲧⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲧⲁϩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲏⲧⲛⲙⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧⲙⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.
ϣⲟⲣⲡⲙⲉⲛϯϣⲡϩⲙⲟⲧⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓⲧⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲏⲣⲧⲛϫⲉⲥⲉϯⲥⲟⲉⲓⲧⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥ.
ⲡⲁⲙⲛⲧⲣⲉⲅⲁⲣⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲓⲉϯϣⲙϣⲉⲛⲁϥϩⲙⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁϩⲙⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲡⲉϥϣⲏⲣⲉϩⲉⲁϫⲛⲱϫⲛⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙϩⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗⲥⲟⲡⲥϫⲉⲉⲣⲉⲧⲁϩⲓⲏⲥⲟⲟⲩⲧⲛϩⲙⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓϣⲁⲣⲱⲧⲛ.
ϯⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩⲅⲁⲣⲉⲣⲱⲧⲛϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲓⲉϯⲛⲏⲧⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ.
ⲡⲁⲓⲇⲉⲡⲉⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲗⲥⲗⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛϩⲓⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲧϩⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩⲧⲱⲧⲙⲛⲧⲱⲓ.
ϯⲟⲩⲱϣⲅⲁⲣⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩϫⲉⲕⲁⲁϩⲁⲉⲓⲁⲧϩⲁϩⲥⲟⲡⲉⲓϣⲁⲣⲱⲧⲛⲁⲩⲱⲕⲱⲗⲩⲙⲙⲟϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲓⲉϫⲡⲟⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲕⲁⲧⲁϩⲉϩⲙⲡⲕⲉϣⲱϫⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ϩⲉⲗⲗⲏⲛⲙⲛⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥⲥⲟⲫⲟⲥⲙⲛⲁⲧϩⲏⲧⲩⲛⲧⲁⲉⲣⲟ
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲟⲩⲣⲟⲧⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲏⲧⲛⲛⲉⲧϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ.
ϯϯϣⲓⲡⲉⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.ⲟⲩϭⲟⲙⲅⲁⲣⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲟⲩϫⲁⲓⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ.
ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲅⲁⲣⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥϩⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲉⲣⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲛⲁⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.
ⲟⲣⲅⲏⲅⲁⲣⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲉϫⲙⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉⲛⲓⲙ.ⲁⲩⲱϫⲓϭⲟⲛⲥⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩϫⲓϭⲟⲛⲥ
ϫⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲛϩϥⲛⲁⲉⲃⲟⲗ.
ⲛⲉϥⲡⲉⲑⲏⲡⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲱⲛⲧⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.ϩⲛⲛⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛⲟⲓⲙⲙⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲉϥϭⲟⲙⲧⲉϣⲁⲉⲛⲉϩⲙⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲙⲛⲧⲟⲩϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲉϫⲱ.
ϫⲉⲥⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁϥϩⲱⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧⲁⲗⲗⲁⲩⲣⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧϩⲛⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲩϩⲏⲧⲁⲧⲥⲃⲱⲣⲕⲁⲕⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉⲣⲥⲟϭ.
ϣⲓⲃⲉⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲧⲧⲁⲕⲟϩⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉϩⲓⲕⲱⲛⲣⲱⲙⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟϩⲓϩⲁⲗⲏⲧϩⲓⲧⲃⲛⲏ.ϩⲓϫⲁⲧϥⲉ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁϩⲛⲟⲩⲱϣⲛⲉⲩϩⲏⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁⲧⲣⲉⲥⲱϣⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ.
ⲛⲁⲓⲉⲛⲧϣⲓⲃⲉⲙⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙϭⲟⲗⲟⲩⲱϣⲧⲁⲩⲱϣⲙϣⲉⲥⲱⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲉⲛⲧϥⲥⲱⲛⲧⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩϩⲁⲙⲏⲛ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲉⲛⲡⲁⲑⲟⲥⲥⲏϣ.ⲉⲓⲧⲉⲅⲁⲣⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉϣⲓⲃⲉϩⲱⲃⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ.
ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲛⲉⲩⲕⲉϩⲟⲟⲩⲧⲕⲱⲛⲥⲱⲟⲩϩⲱⲃⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲙⲟⲩϩⲡⲉⲩⲙⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧⲣϩⲱⲃⲉⲧⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ.ⲁⲩⲱϣⲃⲉⲓⲱⲃⲉⲕⲉⲧⲉⲩⲡⲗⲁⲛⲏⲉⲧⲉϣϣⲉⲩϫⲉⲓⲙⲙⲟϥϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲁⲁϥⲛⲁϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲏⲧϫⲟⲟⲩⲧⲉⲓⲣⲉⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ.
ϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗϫⲓϭⲟⲛⲥⲛⲓⲙϩⲓⲕⲁⲕⲓⲁϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁϩⲓⲙⲁⲓⲧⲟⲉϩⲟⲩⲟⲙⲉϩⲛⲗⲁϩⲓϩⲱⲧⲃϩⲓϯⲧⲱⲛϩⲓⲕⲣⲟϥϩⲏⲧϥϩⲟⲟⲩ.
ⲣⲉϥⲕⲁⲥⲕⲥⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓⲙⲙⲁⲥⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱϣϫⲁⲥⲓϩⲏⲧⲛⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲣⲉϥⲕⲱⲧⲉⲥⲁⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲛⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ.
ⲁⲧϩⲏⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧⲛⲁⲛⲁ
ⲛⲁⲓⲥⲟⲟⲩⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓⲉⲙⲡϣⲁⲙⲟⲩ.ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛⲥⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲗⲗⲁⲥⲉⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲟⲛⲙⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45
chapter: 1
title: 45_Romans_1

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45

Work: urn:cts:copticLit:nt.rom

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.rom.sahidica:45/annis