Analytic Visualization

Show:
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϫⲉⲛⲛⲁⲓⲥⲙⲟⲛⲧⲧⲉⲓϩⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲁⲩⲱⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲟⲟⲩϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϥϣⲟⲟⲡϩⲛⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱϩϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲁⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲕⲕⲁϩⲙⲛⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲕⲁϩⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕⲉⲣⲟϥ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥϥⲟⲩⲱϩϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲙⲟⲩϥⲡⲟⲟⲛⲉϥⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲓⲕⲁϩⲡⲁⲓⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲙⲡϥϯⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁⲛⲁϥϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.ⲁⲗⲗⲁϥⲉⲣⲏⲧⲧⲁⲁϥⲛⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲛⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ.ⲙⲛⲛⲥⲱⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉⲙⲙⲁⲩ.
ⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲛⲁⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉϩⲛⲟⲩⲕⲁϩⲡⲱϥⲁⲛⲡⲉ.ⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁⲁⲩϩⲙϩⲁⲗⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩϥⲟⲩϣⲉⲣⲟⲙⲡⲉ.
ϩⲉⲑⲛⲟⲥⲇⲉⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗⲛⲁϥ.ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲁⲛⲟⲕⲙⲙⲟϥⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲥⲉⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲥⲉϣⲙϣⲉⲛⲁⲓϩⲣⲁⲓϩⲙⲉⲓⲙⲁ.
ⲁⲩⲱϥϯⲛⲁϥⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲥⲃⲃⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲛⲧϥϫⲡⲉⲓⲥⲁⲁⲕϥⲥⲃⲃⲏⲧϥϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛϩⲟⲟⲩⲓⲥⲁⲁⲕⲇⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲓⲁⲕⲱⲃⲇⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.
ⲁⲩⲱⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲕⲱϩⲓⲱⲥⲏⲫⲧⲁⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲣⲁⲓϩⲛⲕⲏⲙⲉ.ⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁϥⲡⲉ.
ⲁⲩⲱϥⲛⲁϩⲙⲉϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲧⲏⲣⲟⲩϥϯⲛⲁϥⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲫⲁⲣⲁⲱⲣⲣⲟⲕⲏⲙⲉϥⲧⲁϩⲟϥⲉⲣⲁⲧϥⲛⲟϭⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉⲁⲩⲱⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲓⲧⲏⲣϥ.
ϩⲉⲃⲱⲱⲛⲇⲉⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉⲧⲏⲣϥⲙⲛⲭⲁⲛⲁⲁⲛⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭⲑⲗⲓⲯⲓⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲛⲉϭⲛⲟⲉⲓⲕⲁⲛⲡⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃϫⲉⲟⲩⲛⲥⲟⲩⲟϩⲛⲕⲏⲙⲉ.ϥϫⲟⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉϣⲟⲣⲡ.
ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩⲇⲉⲓⲱⲥⲏⲫⲟⲩⲟⲛϩϥⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ.ⲁⲩⲱⲫⲁⲣⲁⲱⲥⲟⲩⲛⲅⲉⲛⲟⲥⲓⲱⲥⲏⲫ.
ϥϫⲟⲟⲩⲇⲉⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫⲁϥⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ.ⲁⲩⲱⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁⲧⲏⲣⲙⲉϩϣϥⲉⲧⲏⲯⲩⲭⲏ.
ⲓⲁⲕⲱⲃⲇⲉϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲕⲏⲙⲉⲁⲩⲱϥⲙⲟⲩⲛⲧⲟϥⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ.
ⲡⲟⲟⲛⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲉⲥⲩⲭⲉⲙ.ⲁⲩⲱⲕⲁⲁϩⲣⲁⲓϩⲙⲧⲁⲫⲟⲥⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙϣⲟⲡϥϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩϩⲟⲙⲧⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϣⲏⲣⲉⲛⲉⲙⲱⲣϩⲛⲥⲩⲭⲉⲙ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲙⲡⲉⲣⲏⲧ.ⲡⲁⲓⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲙⲙⲟϥⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲝⲁⲛⲉⲗⲁⲟⲥⲁⲩⲱⲁϥⲁϣⲁⲓϩⲛⲕⲏⲙⲉ.
ϣⲁⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲕⲉⲣⲣⲟⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲓⲱⲥⲏⲫ.
ⲡⲁⲓϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥⲙⲟⲩⲕϩⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉⲧⲙⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ.
ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥⲡⲉϩⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲥⲁⲛⲟⲩϣϥⲇⲉϣⲟⲙⲛⲧⲉⲃⲟⲧϩⲙⲏⲓⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥⲇⲉⲉⲃⲟⲗ.ϥⲓⲧϥⲛϭⲓϣⲉⲉⲣⲉⲫⲁⲣⲁⲱ.ⲁⲩⲱⲥⲁⲛⲟⲩϣϥⲛⲁϣⲏⲣⲉ.
ⲁⲩⲱⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁⲛⲓⲙⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ.ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥϩⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉⲇⲉⲣⲟⲙⲡⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲁϥ.ⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲏⲧϭⲙϣⲓⲛⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲟⲩⲁϫⲓⲙⲙⲟϥϭⲟⲛⲥϥⲛⲁϩⲙⲉϥ.ⲁⲩⲱϥⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩⲙⲙⲟϥ.ϥϩⲱⲧⲃⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ.
ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉⲡⲉϫⲉⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ.ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁϯⲛⲁⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲛⲉϥϭⲓϫ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ.
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲟⲛϥⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲙⲓϣⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.ⲁⲩⲱϥϩⲟⲧⲡⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛϫⲓⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩϭⲟⲛⲥ.
ⲉⲧϫⲓⲇⲉⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥϭⲟⲛⲥϥⲧⲟϭⲉϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲁⲣⲭⲱⲛⲁⲩⲱⲣⲉϥϯϩⲁⲡⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱ.
ⲙⲏⲟⲩⲱϣⲛⲧⲟⲕϩⲟⲧⲃⲉϩⲉⲛⲧϩⲱⲧⲃⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉⲛⲥⲁϥ.
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲇⲉϥⲡⲱⲧϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ.ⲁⲩⲱⲩⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉϩⲙⲕⲁϩⲙⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ.ϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉⲥⲛⲁⲩϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗ.ϥⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲧⲟⲟⲩⲥⲓⲛⲁⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϩⲛⲟⲩϣⲁϩⲕⲱϩⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲃⲁⲧⲟⲥ.
ⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩϥⲣϣⲡⲏⲣⲉϩⲟⲣⲁⲙⲁ.ϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲩ.ⲧⲉⲥⲙⲏϫⲟⲉⲓⲥϣⲱⲡⲉ
ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃ.ⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧⲙⲡϥⲧⲟⲗⲙⲁϭⲱϣⲧ.
ⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁϥϫⲉⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲛⲣⲁⲧ.ⲙⲁⲅⲁⲣⲉⲧⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛϩⲏⲧϥⲟⲩⲕⲁϩϥⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲉ.
ϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩⲁⲛⲁⲩⲙⲕⲁϩⲡⲁⲗⲁⲟⲥⲉⲧϩⲛⲕⲏⲙⲉ.ⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲛⲁϩⲙⲟⲩ.ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲁⲙⲟⲩⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕⲉϩⲣⲁⲓⲕⲏⲙⲉ.
ⲡⲁⲓⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲛⲧⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟⲁⲣⲭⲱⲛⲁⲩⲱⲣⲉϥϯϩⲁⲡⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲟⲩϥⲁⲣⲭⲱⲛⲁⲩⲱⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙⲛϭⲓϫⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧϥⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲃⲁⲧⲟⲥ.
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϥⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉϩⲛⲕⲏⲙⲉⲁⲩⲱϩⲛⲉⲣⲩⲑⲣⲁϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.ⲁⲩⲱϩⲙϫⲁⲓⲉϩⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲉ.
ⲡⲁⲓⲡⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲇⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩⲧⲁϩⲉ.
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁϩⲓⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲙⲛⲉⲧϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥϩⲙⲧⲟⲟⲩⲥⲓⲛⲁ.ⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ.ⲡⲁⲓⲡⲉⲧⲁϥϫⲓϩⲉⲛϣⲁϫⲉⲟⲛϩⲧⲁⲁⲛⲏⲧⲛ.
ⲁⲩⲱⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥⲛϭⲓⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ.ⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲁϥⲛⲥⲱⲟⲩ.ⲕⲟⲧⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧⲕⲏⲙⲉ.
ϫⲟⲟⲁⲁⲣⲱⲛϫⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲛⲁϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧϩⲏⲧⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲅⲁⲣⲡⲁⲓⲛⲧϥⲛⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲛⲧⲁⲟⲩϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲁⲩⲱⲧⲁⲙⲓⲉⲙⲁⲥⲉϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲉϩⲣⲁⲓⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.ⲁⲩⲱⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛⲉⲩϭⲓϫ.
ϥⲕⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲣⲉϣⲙϣⲉⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁⲡⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩϩⲙϫⲱⲱⲙⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ϫⲉⲙⲏⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟⲛⲁⲓⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲛϣⲱⲧⲙⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁϩⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲉϩⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲏⲓⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏⲙⲙⲟⲗⲟⲭⲙⲛⲥⲓⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲣⲁⲓⲫⲁⲛⲛⲉⲥⲙⲟⲧⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓϩⲟⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁⲁⲩⲱϯⲛⲁⲡⲛⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲡⲓⲥⲁⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.
ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏⲙⲛⲧⲣⲉϣⲟⲟⲡⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉϩⲓϫⲁⲓⲉ.ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛϭⲓⲉⲧϣⲁϫⲉⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲉⲧⲁⲙⲓ.ⲕⲁⲧⲁⲧⲩⲡⲟⲥⲛⲧϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ.
ⲧⲁⲓⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲉⲓⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲣⲡϫⲓⲧⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲙⲁⲙⲁϩⲧⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ.ⲛⲁⲓⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲏⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉϣⲁϩⲣⲁⲓⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.
ⲡⲁⲓⲛⲧϥϩⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲁⲩⲱϥⲁⲓⲧⲉⲓϭⲓⲛⲉⲟⲩⲙⲁϣⲱⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃ.
ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛⲇⲉϥⲕⲱⲧⲛⲁϥⲟⲩⲏⲓ.
ⲁⲗⲗⲁⲙⲉⲣⲉⲉⲧϫⲟⲥⲉⲟⲩⲱϩϩⲛⲧⲁⲙⲓⲟϭⲓϫ.ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲡⲉⲡⲉⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥⲕⲁϩⲡⲉϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.ⲁϣⲏⲓⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥⲛⲁⲓⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ.ⲁϣⲡⲉⲡⲁⲙⲁⲙⲧⲟⲛ.
ⲙⲏⲧⲁϭⲓϫⲁⲛⲉⲛⲧⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲁϣⲧⲙⲁⲕϩⲁⲩⲱⲁⲧⲥⲃⲃⲉϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧⲙⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲛϯⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲧⲁⲓϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ.
ⲛⲓⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲡⲱⲧⲛⲥⲱⲟⲩⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩⲛⲁⲓⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϫⲉϥⲛⲏⲩⲡⲁⲓⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲧⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲛⲁϥⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ.
ⲛⲁⲓⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲛⲟⲙⲟⲥϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ.
ⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲁⲓϭⲱⲛⲧⲛⲉⲩϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ.
ϥϫⲏⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃϥⲉⲓⲱⲣⲙⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉϥⲛⲁⲩⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϯⲛⲁⲩⲡⲏⲩⲉⲟⲩⲏⲛ.ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲗⲁⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏ.ϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉⲣⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉⲁⲩⲱϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ.
ⲛⲟϫϥⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲓⲥϩⲓⲱⲛⲉⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱⲙⲛⲧⲣⲉⲕⲱⲉϩⲣⲁⲓⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉϩⲁⲣⲁⲧϥⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲥⲁⲩⲗⲟⲥ.
ⲁⲩⲱϩⲓⲱⲛⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ.ϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϣⲉⲡⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲣⲟ.
ϥⲕⲱⲗϫⲇⲉⲛⲉϥⲡⲁⲧⲁϥⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲡⲣⲱⲡⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲉⲓⲛⲟⲃⲉ.ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓⲇⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7
chapter: 7
title: 44_Acts of the Apostles_7

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:7/annis