Analytic Visualization

Show:
ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲁⲛⲓⲁⲥⲙⲛⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ.ϥϯⲟⲩϭⲱⲙⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲩⲱϥϥⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩⲉⲣⲉⲧⲉϥⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉⲥⲟⲟⲩⲛ.ϥⲉⲓⲛⲉⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥϥⲕⲁⲁϥϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲛⲁϥϫⲉⲁⲛⲓ.ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϩⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲙⲟⲩϩⲡⲉⲕϩⲏⲧⲧⲣⲉϫⲓϭⲟⲗⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲁⲩⲱϥⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲥⲟⲩⲙⲡϭⲱⲙ.
ⲙⲏⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲛⲁⲁⲛⲡⲉⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲁϥⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥϣⲟⲟⲡⲁⲛⲡⲉϩⲁⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲕⲁⲡⲁⲓϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛⲧϫⲓϭⲟⲗⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲁⲗⲗⲁⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲛϭⲓⲁⲛⲓⲁⲥϥϩⲉϥⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲛⲟϭϩⲟⲧⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙ.
ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲛϭⲓϩⲣϣⲓⲣⲉⲕⲟⲟⲥϥ.ⲁⲩⲱϫⲓⲧϥⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲙⲥϥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩ.ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ.ⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛⲁϫⲉⲁϫⲓⲉⲣⲟϫⲉⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡϭⲱⲙⲉⲃⲟⲗϩⲁⲛⲉⲓϩⲟⲙⲛⲧ.ⲛⲧⲟⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲉϩⲉϩⲁⲛⲁⲓ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛϥⲓⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥ.ⲉⲓⲥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲙⲥⲡⲟⲩϩⲁⲓⲥⲉϩⲓⲣⲙⲣⲟⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉϩⲉϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲁⲩⲱⲙⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉⲇⲉⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛϩⲉⲉⲣⲟⲙⲟⲟⲩⲧϥⲓⲧⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲙⲥϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ.
ⲛⲟϭⲇⲉϩⲟⲧⲉϣⲱⲡⲉⲉϫⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲁⲓ.
ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲓⲧⲛϭⲓϫⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛⲉϣⲱⲡⲉⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩϩⲙⲗⲁⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲟⲟⲡⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϩⲙⲣⲡⲉϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ.
ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲙⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲧⲟⲗⲙⲁⲧⲟϭϥⲉⲣⲟⲟⲩ.ⲁⲗⲗⲁⲛⲉⲣⲉⲗⲁⲟⲥϯⲉⲟⲟⲩⲛⲁ
ϩⲟⲩⲟⲇⲉⲛⲉⲟⲩⲱϩⲉⲣⲟⲟⲩⲛϭⲓⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϫⲟⲉⲓⲥ.ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲣⲱⲙⲉϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ.
ϩⲱⲥⲧⲉⲥⲉⲉⲓⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲉⲧϣⲱⲛⲉⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ.ⲥⲉⲕⲁⲁⲩϩⲓϩⲉⲛϭⲗⲟϭⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲛⲕⲟⲧⲕ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲉⲓϥⲛⲏⲩⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲁⲓⲃⲉⲥⲧⲁϩⲉⲟⲩⲁⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲛⲉϣⲁⲥⲱⲟⲩϩⲇⲉⲟⲛⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲕⲱⲧⲉⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲉⲓⲛⲉⲉⲧϣⲱⲛⲉⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ.
ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ.ⲁⲩⲱϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥⲙⲟⲩϩⲕⲱϩ.
ⲉⲓⲛⲉⲛⲉⲩϭⲓϫⲉϫⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲛⲟϫⲟⲩⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲇⲉϫⲟⲉⲓⲥϥⲟⲩⲱⲛⲣⲟⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟⲧⲉⲩϣⲏ.ϥⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ
ϫⲉⲃⲱⲕⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲗⲁⲟⲥϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲓⲱⲛϩ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲣⲡⲉⲛⲁⲩϣⲱⲣⲡⲁⲩⲱⲛⲉϯⲥⲃⲱϥⲉⲓⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥⲥⲱⲟⲩϩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲁⲩⲱϩⲗⲗⲟⲧⲏⲣⲟⲩϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗϫⲟⲟⲩⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟⲧⲣⲉⲛⲧⲟⲩ.
ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧⲟⲩϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ.ⲕⲟⲧⲟⲩⲇⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲉⲙⲉⲛⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟϥϣⲟⲧⲙϩⲛⲱⲣϫⲛⲓⲙ.ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲓⲣⲛⲣⲟⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲛⲇⲉⲙⲡϭⲛⲗⲁⲁⲩⲛϩⲟⲩⲛ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲛϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥⲡⲉⲣⲡⲉⲙⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲉⲓϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩϫⲉⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟϫⲟⲩⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉϯⲥⲃⲱⲗⲁⲟⲥ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲃⲱⲕⲛϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲕⲟⲥⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥⲛⲧⲟⲩϫⲛⲁϩⲁⲛ.ⲛⲉⲣϩⲟⲧⲉⲅⲁⲣϩⲏⲧϥⲗⲁⲟⲥⲙⲏⲡⲱⲥⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲇⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲙⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ.ⲁⲩⲱϥϫⲛⲟⲩⲟⲩⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲏϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉⲛⲏⲧⲛⲧⲙϯⲥⲃⲱⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲉⲓⲣⲁⲛⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩϩⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲱⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲉⲓⲛⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲡⲉⲥⲛⲟϥⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲁⲩⲱⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϣϣⲉⲥⲱⲧⲙⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲙⲉ.
ⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ⲡⲁⲓⲛⲧⲱⲧⲛⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥϣⲉ.
ⲡⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉϫⲁⲥⲧϥⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲏⲣϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩⲧⲣⲉϥϯⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲁⲩⲱⲟⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲛⲉⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲁϥⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉϭⲱⲛⲧⲁⲩⲱⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ.
ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉϩⲙⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲛϭⲓⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ.ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥϥⲧⲁⲓⲏⲩⲛⲛⲁϩⲣⲙⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ.ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲉⲧⲣⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲣⲡⲃⲟⲗⲙⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϩⲣⲛⲁⲣⲭⲱⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩϩϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.ϯϩⲧⲏⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲛϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ.
ϩⲁϩⲏⲅⲁⲣⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲑⲉⲩⲧⲁⲥϥϫⲱⲙⲙⲟⲉⲣⲟϥϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲱϥⲛϭⲓϥⲟⲩϣⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲁⲓⲇⲉϩⲟⲧⲃⲉϥⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϣⲱⲡⲉⲗⲁⲁⲩ.
ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲓϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏⲁⲩⲱϥⲡⲉϣⲥⲟⲩⲗⲁⲟⲥⲛⲁϣⲱϥϩⲓⲡⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟϥⲛⲧⲟϥⲇⲉϩⲱⲱϥⲟⲛⲧⲁⲕⲟϥⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁ.ϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲡⲉⲓϣⲟϫⲛⲉⲏⲡⲉⲓϩⲱⲃⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲉⲓⲉϥⲛⲁⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲁⲛⲃⲟⲗϥⲉⲃⲟⲗ.ⲙⲏⲡⲱⲥⲛϣⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲛϯⲟⲩⲃⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲡⲉⲓⲑⲉⲇⲉⲛⲁϥ.
ⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲧⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.ϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉⲛⲁⲧⲙϣⲁϫⲉⲉϫⲙⲣⲁⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲁⲩⲱⲕⲁⲁⲉⲃⲟⲗ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲣⲁϣⲉϫⲉⲙⲡϣⲁⲧⲣⲉⲥⲟϣⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲣⲁⲛ.
ⲙⲙⲏⲛⲉⲇⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲩⲏⲓ.ⲛⲉⲕⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ.ⲁⲩⲱⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5
chapter: 5
title: 44_Acts of the Apostles_5

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:5/annis