Analytic Visualization

Show:
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲣⲓⲛⲉⲇⲉⲧⲣⲉⲥϭⲏⲣⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁϯⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲙⲏⲣⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁⲛⲥⲉⲃⲁⲥⲧⲏ.
ⲁⲗⲉⲇⲉϫⲟⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲧⲣⲁⲙⲩⲇⲇⲏ.ⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧⲙⲁⲁⲥⲓⲁⲕⲱⲉⲃⲟⲗ.ⲁⲩⲱⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥϥⲉⲓⲛⲙⲙⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲛⲧⲉⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ.
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉⲙⲟⲟⲛⲉⲥⲓⲇⲱⲛ.ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥⲇⲉϥⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥϥⲕⲁⲁϥⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓϣⲁⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣⲉϣⲙϣⲏⲧϥ.
ⲕⲱⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥϭⲏⲣⲟⲩⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ.ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲉⲣⲉⲧⲏⲩϯⲟⲩⲃⲏ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣϩⲱⲧϩⲙⲡⲡⲉⲗⲁⲕⲟⲥⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁⲙⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ.ⲉⲓⲉⲙⲩⲣⲣⲁⲛⲧⲗⲩⲕⲓⲁ.
ⲁⲩⲱϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥϩⲉϫⲟⲓⲛⲧⲉⲣⲁⲕⲟⲧⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁϥⲧⲁⲗⲟⲉⲣⲟϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲱⲥⲕⲇⲉϩⲁϩϩⲟⲟⲩϩⲙⲡⲉⲥϭⲏⲣ.ⲁⲩⲱⲙⲟⲅⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲡⲱϩⲉⲕⲛⲓⲧⲏⲧⲏⲩⲕⲱⲙⲙⲟⲁⲛ.ϩⲱⲧⲟⲩⲛⲕⲣⲏⲧⲏⲛⲧⲉⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ.
ⲙⲟⲅⲓⲥⲛⲧⲉⲣⲥⲁⲁⲧ.ⲉⲓⲙⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲗⲓⲙⲏⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ.ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥϩⲏⲛⲉⲣⲟϥϫⲉⲁⲗⲁⲥⲟⲥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭⲇⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲟⲩⲉⲓⲛⲉ.ⲣϩⲃⲁϩⲙⲡⲉⲥϭⲏⲣⲉⲧⲃⲉϫⲉⲧⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓⲁⲟⲩⲉⲓⲛⲉ.ⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲛⲁ
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉ.ϯⲛⲁⲩϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲥϭⲏⲣⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭⲟⲥⲉ.ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϫⲟⲓⲙⲛⲁⲩⲉⲓⲛⲁⲗⲗⲁⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ.
ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲇⲉⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙⲥⲁⲉⲧⲣϩⲙⲙⲉⲙⲛⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲉϩⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲗⲓⲙⲏⲛⲇⲉⲙⲟⲧⲛⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉⲉⲣⲟϥⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲕⲱⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲁⲩϫⲉⲧⲛⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲧⲁϩⲉⲟⲩⲗⲓⲙⲏⲛϫⲉⲡϩⲏⲛⲓⲝⲛⲧⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲉⲙⲟⲟⲛⲉⲉⲣⲟϥϥϭⲱϣⲧⲉⲙⲛⲧⲁⲩⲱⲧⲉⲭⲱⲣⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲟⲩⲣⲏⲥⲇⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲁⲡⲉⲩⲧⲱϣϣⲱⲡⲉ.ⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲗⲁⲥⲟⲥ.ϥⲕⲁⲕⲣⲏⲧⲏⲛⲥⲱⲟⲩ.
ⲙⲛⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲇⲉⲧⲏⲩⲛⲧⲣⲱⲙϩⲓⲟⲩⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡⲇⲉϫⲟⲓⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϥϯⲟⲩⲃⲉⲧⲏⲩ.ⲕⲁⲁⲉⲃⲟⲗϩⲱⲧ
ⲧⲱⲙⲛⲧⲇⲉⲙⲁⲉϩⲟⲩⲛⲛⲏⲥⲟⲥϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ.ⲙⲟⲅⲓⲥϭⲙϭⲟⲙⲁⲙⲁϩⲧⲉⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ.
ⲁⲗⲉⲉⲣⲟⲉⲓⲣⲉϩⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁⲙⲟⲩⲣϫⲟⲓ.ⲣϩⲟⲧⲉⲇⲉⲙⲏⲡⲱⲥⲥⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲙⲁϥϩⲱⲛ.ⲛⲉϩⲥⲟⲃⲧⲉⲕⲁⲁⲉⲃⲟⲗ.
ⲉⲣⲉⲭⲓⲙⲱⲛⲇⲉϣⲟⲟⲡⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲡⲉϩⲟⲩⲟ.ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ.
ⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲛⲉϫⲥⲟⲃⲧⲉⲧⲏⲣϥϫⲟⲓⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ
ⲙⲛⲣⲏⲇⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲇⲉⲙⲛⲥⲓⲟⲩⲟⲩⲁⲡⲥϩⲟⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭⲭⲓⲙⲱⲛϩⲓϫⲱ.ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩϭⲉϩⲉⲗⲡⲓⲥϣⲟⲟⲡⲛⲁⲧⲣⲉⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲥⲕⲇⲉⲟⲩⲱⲙⲧⲟⲧⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲉϣϣⲉⲙⲉⲛⲉⲣⲱⲧⲛⲡⲉⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲧⲙⲕⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲕⲣⲏⲧⲏⲁⲩⲱϯϩⲏⲩⲡⲉⲓⲙⲕⲁϩⲙⲛⲡⲉⲓⲟⲥⲉ.
ⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲧⲱⲕϩⲏⲧ.ⲙⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏⲅⲁⲣⲟⲩⲱⲧⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲓⲙⲏⲧⲓϫⲟⲓⲙⲁⲩⲁⲁϥ.
ϥⲟⲩⲱⲛϩⲅⲁⲣⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉϯϣⲙϣⲉⲛⲁϥ.
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉⲡⲁⲩⲗⲉ.ϩⲁⲡⲥⲧⲣⲉⲧⲁϩⲟⲉⲣⲁⲧⲣⲣⲟ.ⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲥϭⲏⲣⲛⲙⲙⲁ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϭⲉⲣⲱⲙⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩⲣⲟⲧ.ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲅⲁⲣⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧϫⲟⲟⲛⲁⲓ.
ϩⲁⲡⲥⲧⲣⲉⲧⲱⲙⲛⲧⲉϩⲟⲩⲛⲛⲏⲥⲟⲥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉⲇⲉⲟⲩϣⲏϣⲱⲡⲉⲉⲛⲣϩⲱⲧϩⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲥ.ⲉⲣⲉⲛⲉⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϩⲛⲡⲁϣⲉⲧⲉⲩϣⲏϫⲉϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲭⲱⲣⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥϩⲉϫⲟⲩⲱⲧⲛϩⲡⲟⲧⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱⲟⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ.ⲛⲟⲩϫⲉⲟⲛⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥⲙⲟⲟⲩϩⲉⲙⲛⲧⲏⲛϩⲡⲟⲧ.
ⲣϩⲟⲧⲉϭⲉϫⲉⲙⲏⲡⲱⲥⲧⲛⲧⲱⲙⲛⲧⲉϩⲟⲩⲛⲙⲁϥⲛⲁϣⲧ.ⲛⲉϫϥⲧⲟⲟⲩⲛϩⲁⲩϭⲁⲗϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ.ϣⲗⲏⲗⲉⲧⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉϣⲱⲡⲉ.
ⲉⲣⲉⲛⲉⲉϥⲇⲉϣⲓⲛⲉⲥⲁⲡⲱⲧⲕⲁϫⲟⲓ.ⲁⲩⲱⲭⲁⲗⲁⲛⲧⲕⲁⲧⲟⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁϭⲛⲗⲟⲓϭⲉϫⲉⲛⲁⲛⲉϫϩⲁⲩϭⲁⲗϩⲓϩⲏ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲙⲛⲙⲁⲧⲟⲓ.ϫⲉⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲁⲓϭⲱϩⲓϫⲟⲓ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓⲁⲛ.
ⲧⲟⲧⲉⲙⲁⲧⲟⲓⲩⲥⲱⲗⲡⲛⲟⲩϩⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏⲕⲁⲁⲉⲃⲟⲗⲧⲣⲉⲃⲱⲕ.
ϣⲁⲛⲧⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉϩⲱⲛⲉϣⲱⲡⲉⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲣⲉϫⲓⲟⲩϩⲣⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲥⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲧⲛϩⲕⲁⲉⲓⲧⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲱⲧⲛⲧⲣⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩϩⲣⲉ.ⲡⲁⲓⲅⲁⲣϥϣⲟⲟⲡϩⲁϩⲏⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ.ⲙⲛⲟⲩϥⲱⲅⲁⲣⲟⲩⲱⲧⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲙⲙⲱⲧⲛ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓⲇⲉϥϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲕϥⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ.ⲁⲩⲱϥⲡⲟϣϥϥⲁⲣⲭⲉⲓⲟⲩⲱⲙ.ϥϯϩⲱⲱⲛⲁ.
ⲟⲩⲣⲟⲧⲇⲉϩⲏⲧⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲛⲧⲟⲟⲩϩⲱⲟⲩⲟⲛϫⲓⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ.
ⲛⲉⲉⲓⲣⲉⲇⲉⲧⲏⲣⲛⲁϣϥⲉⲧⲁⲥⲉⲯⲩⲭⲏϩⲓϫⲟⲓ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓⲇⲉⲧⲣⲉϫⲟⲓⲁⲥⲁⲓ.ⲛⲟⲩϫⲉⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉⲙⲁⲙⲉⲛⲡⲉⲛⲉⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛϥⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲥⲇⲉⲉⲛⲧⲉⲓⲟⲣϩϥⲟⲩⲙⲁⲙⲟⲟⲛⲉⲛϩⲏⲧϥⲁⲩⲱϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲛⲁⲩϫⲉⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙⲧⲟⲩϫⲉϫⲟⲓⲉϩⲟⲩⲛⲉⲙⲁⲩ.
ⲧⲉⲕⲙⲛϩⲁⲩϭⲁⲗⲕⲁⲁⲁϣⲉϩⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁϩⲁⲙⲁⲕⲁϫⲱⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛⲛϩⲓⲏⲩϥⲓⲉϩⲣⲁⲓⲛⲧϭⲓⲥⲗⲁⲩⲟϩⲱⲧⲧⲏⲩⲉⲧⲃⲟⲗⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲕⲣⲟ.
ⲧⲱⲙⲛⲧⲇⲉⲙⲁϥϩⲱⲛϩⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲩⲙⲁⲛⲉϫⲟⲓⲉⲣⲟϥⲡⲉϥⲑⲏⲙⲉⲛⲧⲁϫⲣⲟϥϭⲱϥⲕⲓⲙⲁⲛⲡⲉϥⲡⲁϩⲟⲩⲇⲉϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϣⲟⲧⲧⲏⲩ.
ⲙⲁⲧⲟⲓϭⲉϫⲓϣⲟϫⲛⲉϩⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲏⲣ.ⲙⲏⲡⲱⲥⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲛⲏⲏⲃⲉϥⲃⲟⲗ.
ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲧⲟⲩϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϥⲕⲱⲗⲩⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲛⲏⲃⲉⲥⲉϥⲟϭⲟⲩϣⲟⲣⲡⲥⲉⲃⲱⲕⲡⲉⲕⲣⲟ.
ⲁⲩⲱⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉϩⲟⲓⲛⲉⲙⲉⲛϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲧⲥⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲓϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩⲛⲧⲉϫⲟⲓ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲧⲁⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲟⲩϫⲁⲓⲡⲉⲕⲣⲟ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27
chapter: 27
title: 44_Acts of the Apostles_27

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:27/annis