Analytic Visualization

Show:
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ.ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉϩⲓⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲁⲩⲱϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉⲛϭⲓⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉϩⲉⲟⲩⲛⲟⲏⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟϭⲟⲛⲥ.ⲁⲩⲱⲙⲟⲩϩⲏⲓⲧⲏⲣϥⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥ.
ⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓϩⲉⲛⲗⲁⲥⲡⲟⲣϫϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ.ⲁⲩⲱϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲟⲩⲁⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲙⲟⲩϩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲁⲩⲱⲁⲣⲭⲉⲓϣⲁϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ.ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁϯⲛⲁⲩⲧⲣⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁ.
ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉⲡⲉϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲟⲩⲏϩⲛϭⲓϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛⲓⲙⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧⲡⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏⲇⲉϣⲱⲡⲉ.ⲙⲏⲏϣⲉⲥⲱⲟⲩϩⲁⲩⲱϣⲧⲟⲣⲧⲣ.ϫⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩϣⲁϫⲉϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ.
ⲡⲱϣⲥⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱⲣϣⲡⲏⲣⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲏϩⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥⲁⲛⲛⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ.
ⲁⲩⲱⲁϣϩⲉⲁⲛⲟⲛⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲟⲩⲁⲟⲩⲁϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉⲛⲧϫⲡⲟⲛϩⲏⲧ.
ⲡⲁⲣⲑⲟⲥⲙⲛⲙⲏⲇⲟⲥⲙⲛⲛⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲧⲙⲉⲥⲁⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲙⲛⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁⲡⲡⲟⲛⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲧⲁⲥⲓⲁ.
ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁⲙⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁⲕⲏⲙⲉⲁⲩⲱⲥⲁⲛⲧⲗⲓⲃⲩⲏⲉⲧϩⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲏⲁⲩⲱⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥⲧⲁⲓ.
ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲩⲧⲟⲥ.ⲛⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲁⲣⲁⲃⲟⲥ.ⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩϣⲁϫⲉϩⲛϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉⲧⲁⲩⲟⲙⲛⲧⲛⲟϭⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲱϣⲥⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ.ⲟⲩⲁⲛⲁϩⲣⲛⲟⲩⲁϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲛⲟϭⲛⲉϭϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲣⲉϩⲏⲧⲟⲩⲙⲉϩⲛⲙⲣⲓⲥ.
ϥⲁϩⲉⲇⲉⲉⲣⲁⲧϥⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲙⲛⲧⲟⲩⲉϥϥⲓⲧⲉϥⲥⲙⲏⲉϩⲣⲁⲓϥⲟⲩⲱϣⲃⲛⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲙⲏⲛⲁϣⲁϫⲉ.
ⲉⲣⲉⲛⲁⲓⲅⲁⲣⲧⲁϩⲉⲁⲛϩⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟ.ϫⲡϣⲟⲙⲧⲉⲅⲁⲣⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉ.
ⲁⲗⲗⲁⲡⲁⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲓⲱⲏⲗⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
ϫⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲡⲉϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲡⲱϩⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϫⲛⲥⲁⲣⲝⲛⲓⲙ.ⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛⲛⲉⲧⲛϣⲉⲉⲣⲉ.ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲛϩⲣϣⲓⲣⲉⲛⲁⲉϩⲉⲛϩⲟⲣⲟⲥⲓⲥⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲛϩⲗⲗⲟⲡⲱⲱⲣⲉϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ.
ⲁⲩⲱϯⲛⲁⲡⲱϩⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗϩⲟⲟⲩⲧⲙⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗⲥϩⲓⲙⲉϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ.
ⲧⲁϯϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛϩⲣⲁⲓϩⲛⲡⲉⲁⲩⲱϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲙⲡⲉⲥⲏⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲟⲩⲥⲛⲟϥⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧⲙⲛⲟⲩⲗϩⲱⲃⲕⲁⲡⲛⲟⲥ.
ⲣⲏⲛⲁⲕⲧⲟϥⲕⲁⲕⲉⲁⲩⲱⲟⲟϩⲥⲛⲟϥ.ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟϭⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲩⲱⲛⲁϣⲱⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲱϣⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲥⲱⲧⲙⲛⲁϣⲁϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲧⲟϣϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲱⲧⲛϩⲣⲁⲓϩⲛϩⲉⲛϭⲟⲙⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲛⲁⲓⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ.
ⲡⲁⲓϩⲙϣⲟϫⲛⲉⲉⲧⲧⲏϣⲙⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁϥⲉϩⲣⲁⲓϭⲓϫⲁⲛⲟⲙⲟⲥ.ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥ.ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ⲡⲁⲓⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥϥⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲁⲕⲉⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲧⲣⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲅⲁⲣϫⲱⲙⲙⲟⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ.ϫⲉⲛⲉⲛⲁⲩϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲡⲁⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ.ϫⲉϥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟϫⲉⲛⲛⲁⲕⲓⲙ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲡⲁϩⲏⲧⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉⲁⲩⲱⲡⲁⲗⲁⲥⲧⲉⲗⲏⲗ.ⲉⲧⲓⲇⲉⲧⲁⲕⲉⲥⲁⲣⲝⲛⲁⲟⲩⲱϩϩⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ.
ϫⲉⲛⲁⲕⲱⲛⲥⲱⲁⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ.ⲟⲩⲇⲉⲛⲁϯⲁⲛⲙⲡⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.
ⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲱⲛϩ.ⲕⲛⲁϫⲟⲕⲧⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥⲙⲛⲡⲉⲕϩⲟ.
ⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩϣϣⲉⲧⲣⲉϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇϫⲉϥⲙⲟⲩⲁⲩⲱⲧⲟⲙⲥϥⲁⲩⲱⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩϣⲟⲟⲡⲛϩⲏⲧϣⲁϩⲣⲁⲓϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ.
ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϭⲉⲡⲉⲁⲩⲱϥⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉϩⲛⲟⲩⲛⲁϣⲛⲟⲩⲧⲉⲱⲣⲕⲛⲁϥ.ⲑⲙⲥⲟⲉⲃⲟⲗϩⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲧⲉϥϯⲡⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.
ⲁϥϣⲣⲡⲉⲓⲙⲉϥϣⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ϫⲉⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲁϥϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝⲛⲁⲧⲁⲕⲟ.
ⲡⲁⲓⲡⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ.ⲡⲁⲓϣⲟⲟⲡⲛⲁϥⲧⲏⲣⲙⲛⲧⲣⲉ.
ϥϫⲓⲥⲉϭⲉⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲟⲩⲛⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲉϥϫⲓⲙⲡⲉⲣⲏⲧⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲉⲓⲱⲧϥⲡⲱϩⲧⲙⲡⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲡⲁⲓⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ.
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲛⲧϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲏⲩⲉ.ϥϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲛⲧⲟϥ.ϫⲉⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϩⲙⲟⲟⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟ.
ϣⲁⲛⲧⲕⲱⲛⲉⲕϫⲁϫⲉϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫϭⲉⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉⲛϭⲓⲏⲓⲧⲏⲣϥⲓⲥⲣⲁⲏⲗϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁϥϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ.ⲡⲁⲓⲡⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛⲁⲓⲙⲕⲁϩⲡⲉⲩϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.ϫⲉⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲁϥⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ.ⲁⲩⲱⲙⲁⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲙⲙⲱⲧⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁϫⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲡⲉⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.
ⲉⲣⲉⲉⲣⲏⲧⲅⲁⲣϣⲟⲟⲡⲛⲏⲧⲛⲙⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ.ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲧⲁϩⲙⲟⲩ.
ϩⲣⲁⲓⲇⲉϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉϣⲁϫⲉⲛⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ.ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲟⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩϫⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ.
ⲉⲛⲧϣⲱⲡϭⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲉϥϣⲁϫⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲱϩⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲁϣⲙⲧϣⲟⲯⲩⲭⲏ.
ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉⲡⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓⲧⲉⲥⲃⲱⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.ⲙⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁⲙⲡⲡⲱϣⲟⲉⲓⲕ.ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲗⲏⲗ.
ⲟⲩⲛⲟϭϩⲟⲧⲉϣⲱⲡⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲯⲩⲭⲏⲛⲓⲙ.ϩⲁϩⲅⲁⲣⲙⲁⲉⲓⲛϩⲓϣⲡⲏⲣⲉⲛⲉϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.
ⲟⲩⲟⲛⲇⲉⲛⲓⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲉϣⲟⲟⲡⲡⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲕⲁⲛⲓⲙϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ.
ⲁⲩⲱⲛⲉϭⲱⲙⲙⲛⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁⲛⲉϯⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲱϣⲙⲙⲟⲟⲩⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ.ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲙⲙⲟ.
ⲙⲙⲏⲛⲉⲇⲉⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲁⲩⲱϩⲙⲏⲓⲡⲱϣⲟⲉⲓⲕϫⲓⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏϩⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗⲙⲛⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥⲛⲧⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ.
ⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲁⲩⲱⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲙⲁⲩⲛⲛⲁϩⲣⲙⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ.ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲛⲉϥⲟⲩⲱϩⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲙⲙⲏⲛⲉϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2
chapter: 2
title: 44_Acts of the Apostles_2

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:2/annis