Analytic Visualization

Show:
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲣⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ.ⲡⲁⲩⲗⲟⲥϥⲙⲉϣⲧⲥⲁϩⲙϫⲓⲥⲉϥⲉⲓⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.ϥϩⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲙⲙⲁⲩ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲙⲡⲥⲱⲧⲙⲣⲱϫⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛϫⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϭⲉⲛⲓⲙ.ⲡⲉϫⲁϫⲉⲛⲧϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϫⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲛⲧϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉϩⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.ϥϫⲱⲙⲙⲟⲗⲁⲟⲥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲧⲛⲏⲩⲙⲛⲛⲥⲱϥ.ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϭⲓϫⲉϫⲱⲟⲩⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩⲛⲉϣⲁϫⲉⲇⲉⲡⲉϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲣⲱⲙⲉⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.ϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥϣⲟⲙⲛⲧⲉⲃⲟⲧ.ϥϣⲁϫⲉⲁⲩⲱϥⲡⲉⲓⲑⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲃⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉϣⲟⲧϩⲏⲧⲁⲩⲱⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙϫⲓⲟⲩⲁⲧⲉϩⲓⲏⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲏⲏϣⲉϥⲥⲁϩⲱϥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱϥⲡⲣϫⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲉⲣⲟⲟⲩϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁⲙⲙⲏⲛⲉϩⲛⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏⲛⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ.
ⲡⲁⲓⲇⲉϥϣⲱⲡⲉⲣⲟⲙⲡⲉⲥⲛⲧⲉ.ϩⲱⲥⲧⲉⲛⲧⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ.ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ
ϩⲉⲛⲛⲟϭϭⲟⲙⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲣⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫⲡⲁⲩⲗⲟⲥ.
ϩⲱⲥⲧⲉⲥⲉϫⲓϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛⲙⲛϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛⲧⲟϭⲟⲩⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲥⲉⲕⲁⲁⲩⲉϫⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉⲛⲧⲉⲉⲧϣⲱⲛⲉⲗⲟ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲛⲉⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ.
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲇⲉⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉⲉⲧⲛⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛϩⲓⲱⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟⲙⲙⲱⲧⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϫⲉⲕⲉⲩⲁⲛⲧϥⲥⲁϣϥϣⲏⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲓ.
ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϯⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϯⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟϥ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲓⲙ.
ϥϥⲱϭⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛϩⲓⲱⲱϥϥⲣϫⲟⲉⲓⲥⲉⲣⲟⲟⲩⲥⲁϣϥⲁⲩⲱϥϭⲙϭⲟⲙⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩ.ϩⲱⲥⲧⲉⲥⲉⲡⲱⲧⲉⲃⲟⲗϩⲙⲏⲓⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩⲁⲩⲱⲩⲡⲟⲗϩ.
ⲡⲁⲓⲇⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.ⲁⲩⲱϩⲟⲧⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲁⲩⲱϥϫⲓⲥⲉⲛϭⲓⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ⲉⲣⲉϩⲁϩⲇⲉⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲏⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ.ⲁⲩⲱⲧⲁⲩⲟⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ.
ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲟⲛⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥϫⲱⲱⲙⲉⲛⲙⲙⲁⲣⲟⲕϩⲟⲩⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ.ⲁⲩⲱⲉⲡⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ.ϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲓⲣⲉⲧⲓⲟⲩⲧⲃⲁϩⲁⲧ.
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲧⲁϣⲁϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ.ⲁⲩⲱϥⲧⲁϫⲣⲟⲁⲩⲱϥϭⲙϭⲟⲙ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓⲇⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲥⲙⲛⲧϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲃⲱⲕⲉⲙⲁⲩϩⲁⲡⲥⲟⲛⲣⲁⲛⲁⲩⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ.
ϥϫⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁⲥⲁⲥⲛⲁⲩⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲛⲁϥ.ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥⲙⲛⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϭⲱⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ.
ϥϣⲱⲡⲉⲇⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉⲧⲃⲉⲧⲉϩⲓⲏ.
ⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲁⲧⲅⲁⲣϫⲉⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥϥⲧⲁⲙⲓⲟϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧϩⲁⲧⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ.ⲛⲉϯⲟⲩⲛⲟϭⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ.
ⲡⲁⲓϭⲉϥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲣϩⲱⲃⲉⲓⲟⲡⲉ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ.ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩϣⲟⲟⲡⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ.
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲇⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙϫⲉⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥⲁⲗⲗⲁⲥⲭⲉⲇⲟⲛϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲡⲁⲓϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲡⲉⲓⲑⲉⲁⲩⲱⲁϥⲡⲛⲛⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲁϣⲱϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲙⲙⲟⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ.
ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛⲇⲉⲡⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲧⲟⲟⲧⲁⲗⲗⲁⲕⲉⲣⲡⲉⲛⲟϭⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥⲥⲉⲛⲁⲗⲟⲱⲡⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲧⲉⲥⲏⲧⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲛⲟϭⲧⲁⲓⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲥⲓⲁⲧⲏⲣⲁⲩⲱⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏϣⲙϣⲉⲛⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲙⲟⲩϩϭⲱⲛⲧⲁⲩⲱⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲏⲣⲙⲟⲩϩϣⲧⲟⲣⲧⲣ.ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ.ⲧⲱⲣⲡⲅⲁⲓⲟⲥⲙⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛⲙⲟⲟϣⲉⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ.
ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉⲟⲩⲱϣⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲙⲡⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲕⲁⲁϥ.
ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲟⲛϩⲛⲁⲣⲭⲱⲛϣⲃⲏⲣⲉⲣⲟϥ.ⲧⲁⲩⲟⲟⲩⲛⲁϥⲥⲟⲡⲥⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ.
ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕϭⲉⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲙⲛⲡⲉϥϣⲁϫⲉ.ⲛⲉⲙⲏⲏϣⲉⲅⲁⲣⲧⲱϩ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲡⲉϫⲉⲛⲧⲥⲱⲟⲩϩⲉⲧⲃⲉⲟⲩ.
ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲙⲙⲏⲏϣⲉⲛⲉϫⲟⲩⲁϫⲉⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥⲇⲉϥϫⲱⲣⲙⲧⲉϥϭⲓϫ.ϥⲟⲩⲱϣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉⲙⲏⲏϣⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉⲇⲉϫⲉⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲡⲉ.ⲥⲙⲏⲟⲩⲱⲧϣⲱⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲛⲧⲉ.ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲉⲟⲩⲛⲟϭⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.
ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉⲙⲏⲏϣⲉ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ.ⲛⲓⲙⲅⲁⲣⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲫⲉⲥⲟⲥϣⲙϣⲉⲛⲟϭⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥⲙⲛⲡⲍⲉⲩⲥ.
ⲉⲣⲉⲛⲁⲓϭⲉⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗϣϣⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲙⲛⲧⲏⲩⲧⲛ.ⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃϩⲛⲟⲩⲁⲥⲁⲓ.
ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲡⲉⲓⲙⲁⲙⲡⲟⲩϣⲗⲣⲡⲉ.ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁⲉⲧⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲉϣϫⲉⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥϭⲉⲁⲩⲱⲛⲉϥϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲟⲩϣⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩ.ϣⲁϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙⲙⲉⲛⲁ.
ⲉϣϫⲉⲕⲉϩⲱⲃⲇⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ.ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲟⲟⲩϩⲥϣⲁϣⲱⲡⲉ.
ⲧⲛϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉⲅⲁⲣⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧⲉⲣⲟⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲟⲟⲩⲙⲛϩⲱⲃⲙⲏⲧⲉϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϯⲗⲟⲅⲟⲥϩⲁⲣⲟϥ.ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓⲇⲉϥⲕⲁⲙⲏⲏϣⲉⲉⲃⲟⲗ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19
chapter: 19
title: 44_Acts of the Apostles_19

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:19/annis