Analytic Visualization

Show:
ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲇⲉϩⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲉⲧϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁⲛϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲙⲛϩⲉⲛⲥⲁϩⲉⲧⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲡⲉⲙⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲛⲓⲅⲉⲣⲙⲛⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥⲁⲩⲱⲙⲁⲛⲁⲏⲛⲥⲟⲛⲙⲟⲟⲛⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥⲁⲩⲱⲥⲁⲩⲗⲟⲥ
ϣⲙϣⲉⲇⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ.ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲁϫⲉⲡⲱⲣϫⲛⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥϩⲱⲃⲛⲧⲧⲁϩⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥ.
ⲧⲟⲧⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉⲁⲩⲱϣⲗⲏⲗ.ⲧⲁⲗⲉϭⲓϫⲉϫⲱⲟⲩ.ⲕⲁⲁⲉⲃⲟⲗ.
ⲛⲧⲟⲟⲩϭⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲥⲉⲗⲉⲩⲕⲓⲁ.ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲥϭⲏⲣⲉϩⲣⲁⲓⲕⲩⲡⲣⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉϩⲛⲥⲁⲗⲁⲙⲓⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲇⲉⲙⲙⲁⲩⲡⲕⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϥϣⲙϣⲉⲛⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧⲇⲉⲛⲏⲥⲟⲥⲧⲏⲣϣⲁϩⲣⲁⲓⲉⲡⲁⲫⲟⲥ.ϩⲉⲣⲱⲙⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲁⲅⲟⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲟⲩϫ.ⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲃⲁⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ϥϣⲟⲟⲡⲙⲛⲡⲁⲛⲑⲏⲡⲁⲧⲟⲥⲥⲉⲣⲕⲓⲟⲥⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲛϩⲏⲧⲡⲁⲓϥⲙⲟⲩⲧⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥϥϣⲓⲛⲉⲥⲁⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϥϯⲇⲉⲟⲩⲃⲏⲛϭⲓⲉⲗⲩⲙⲁⲥⲙⲁⲅⲟⲥ.ⲧⲁⲓⲅⲁⲣⲧⲉϩⲉϣⲁⲟⲩⲱϩⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ.ϥϣⲓⲛⲉⲥⲁⲕⲧⲉⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.
ⲥⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉⲉⲧⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲡⲉϥⲙⲟⲩϩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ϥⲉⲓⲱⲣⲙⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥ
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲱⲡⲉⲧϫⲏⲕⲉⲃⲟⲗⲕⲣⲟϥⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲉⲧϩⲟⲟⲩⲛⲓⲙ.ϣⲏⲣⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥϫⲁϫⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲛⲓⲙ.ⲛⲅⲛⲁⲗⲟⲁⲛϭⲱⲱⲙⲉⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲛⲧⲉϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲥϭⲓϫϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲁⲩⲱϣⲱⲡⲉⲃⲗⲗⲉⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲁⲛⲣⲏϣⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉϩⲉⲛϩⲃⲥϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉⲁⲩⲱⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉϥϣⲓⲛⲉⲥⲁⲉⲧⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧϩⲏⲧϥ.
ⲧⲟⲧⲉⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ.ϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉϥⲡⲗⲏⲥⲥⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉⲥⲃⲱϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉⲥϭⲏⲣⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲁⲫⲟⲥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉⲡⲉⲣⲅⲏⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ.ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲇⲉⲡⲱⲣϫⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩϥⲕⲧⲟϥϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.
ⲛⲧⲟⲟⲩϭⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲣⲅⲏ.ⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁⲛⲧⲡⲓⲥⲓⲇⲓⲁ.ⲁⲩⲱⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲡⲉϩⲟⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϩⲙⲟⲟⲥ
ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲱϣⲇⲉⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ϫⲟⲟⲩⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥϣⲁⲣⲟⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛϣⲁϫⲉⲥⲟⲡⲥⲛⲧⲉⲧⲏⲧⲛⲁϫⲓⲛⲛⲁϩⲣⲙⲗⲁⲟⲥ.
ⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉⲧⲱⲟⲩⲛϥⲕⲓⲙⲙⲛⲧⲉϥϭⲓϫⲉⲣⲟⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲱⲧⲙ.
ⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗϥⲥⲱⲧⲡⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ.ⲁⲩⲱϥϫⲓⲥⲉⲗⲁⲟⲥⲙⲁϭⲟⲓⲗⲉϩⲙⲕⲁϩⲕⲏⲙⲉ.ⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩϭⲃⲟⲓϥϫⲟⲥⲉϥⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩϩⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲉϩⲓⲉⲣⲏⲙⲟⲥ.
ϥϥⲱⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲥⲁϣϥϩⲉⲑⲛⲟⲥϩⲙⲕⲁϩⲭⲁⲛⲁⲁⲛ.ϥϯⲡⲉⲩⲕⲁϩⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ
ⲛⲁϥⲧⲟⲩϣⲉⲧⲁⲉⲓⲟⲣⲟⲙⲡⲉ.ⲁⲩⲱϥϯⲛⲁⲛⲕⲣⲏⲧⲏⲥϣⲁϩⲣⲁⲓⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
ⲙⲛⲛⲥⲱⲁⲓⲧⲉⲓⲟⲩⲣⲣⲟ.ⲛⲟⲩⲧⲉϯⲛⲁⲩⲥⲁⲟⲩⲗϣⲏⲣⲉϭⲓ.ⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏⲛⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛϩⲙⲉⲣⲟⲙⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲟⲟⲛⲉϥϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲛⲁⲣⲣⲟ.ⲡⲁⲓⲛⲧϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲣⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇϣⲏⲣⲉⲛⲓⲥⲥⲁⲓϥⲛⲏⲩϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲉⲃⲟⲗϭⲉϩⲙⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲙⲡⲥⲱⲧⲏⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉϩⲁϩⲏⲙⲡⲉϥⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ.
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲧⲣⲟⲙⲟⲥⲛⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲡⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙⲙⲏⲏϣⲉϫⲉⲁϩⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲁⲛⲟⲕⲁⲛⲡⲉⲁⲗⲗⲁⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥⲛⲏⲩⲙⲛⲛⲥⲱⲡⲁⲓϯⲙⲡϣⲁⲁⲛⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲟⲩⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩϣⲏⲣⲉⲅⲉⲛⲟⲥⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.ⲛⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲁϣⲁϫⲉⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲉⲧⲟⲩⲏϩⲅⲁⲣϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲡⲁⲓ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲥⲙⲏⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲟⲩⲱϣⲙⲙⲟⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲛⲓⲙ.ⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩϫⲟⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲗⲁⲁⲩⲇⲉⲗⲟⲓϭⲉⲙⲙⲟⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ.ⲁⲓⲧⲉⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲉⲧⲥⲏϩⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲧϥ.ⲟⲩⲁϩϥⲉϩⲣⲁⲓϩⲓϣⲉⲕⲁⲁϥϩⲛⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ.
ⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.
ⲡⲁⲓⲛⲧϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗϩⲁϩϩⲟⲟⲩⲛⲛⲉⲛⲧⲃⲱⲕⲛⲙⲙⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲛⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩϣⲟⲟⲡⲛⲁϥⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲛⲁϩⲣⲙⲗⲁⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛϩⲱⲱⲧⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲛⲏⲧⲛⲙⲡⲉⲣⲏⲧⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ.
ϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲕϥⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛⲁϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϩⲉⲉⲧϥⲥⲏϩϩⲙⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲁⲛⲟⲕϫⲡⲟϩⲟⲟⲩ.
ϫⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥⲛⲁⲧⲥⲧⲟϥⲁⲛⲧⲁⲕⲟ.ϥϫⲟⲟⲧⲉⲓϩⲉⲇⲉϯⲛⲁϯⲛⲏⲧⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲉⲧⲛϩⲟⲧ.
ϫⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲛϩⲛⲕⲉⲙⲁ.ϫⲉⲛⲉⲕϯⲙⲡⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲙⲉⲛⲅⲁⲣϩⲛⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁϥϣⲙϣⲉⲟⲩⲱϣⲛⲟⲩⲧⲉ.ϥⲛⲕⲟⲧⲕ.ⲟⲩⲁϩϥⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉⲁⲩⲱϥⲛⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.
ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥⲙⲡϥⲛⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.
ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩϭⲉⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩ.ϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲏⲧⲛⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ.
ⲁⲩⲱϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲙⲁⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩ.ϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲡⲁⲓⲥⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲟⲩ.
ϭⲱϣⲧϭⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲧⲛ.
ϫⲉⲁⲛⲁⲩⲛⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲧⲏⲥⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲕⲟ.ϫⲉϯⲛⲁⲟⲩϩⲱⲃⲁⲛⲟⲕϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲟⲟⲩ.ⲟⲩϩⲱⲃⲛⲛⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁϫⲟⲟϥⲛⲏⲧⲛ.
ⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥⲧⲣⲉϥϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲉⲧⲛⲏⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲇⲉⲧⲱⲛⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥⲉⲧϣⲙϣⲉⲛⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁⲡⲉⲓⲑⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲧⲣⲉϭⲱϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϩⲙⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲇⲉⲥⲭⲉⲇⲟⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲏⲣ.ⲥⲱⲟⲩϩⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ.ⲙⲟⲩϩⲕⲱϩ.ⲁⲩⲱϯⲟⲩⲃⲉⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ.
ⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲇⲉⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲛⲉⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛⲡⲉⲉϫⲱⲛⲏⲧⲛϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲣⲡⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲱⲧⲛⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲁⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁⲱⲛϩⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲕⲧⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ⲧⲁⲓⲅⲁⲣⲧⲉϩⲉⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲟⲟ.ϫⲉⲕⲱⲙⲙⲟⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϫⲁⲓϣⲁⲁⲣⲏϫϥⲕⲁϩ.
ϩⲉⲑⲛⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲣⲁϣⲉ.ⲁⲩⲱϯⲉⲟⲟⲩϣⲁϫⲉϫⲟⲉⲓⲥ.ⲁⲩⲱⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛϭⲓⲉⲛⲧⲧⲟϣⲟⲩⲱⲛϩϣⲁⲉⲛⲉϩ.
ϣⲁϫⲉⲇⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲧⲏⲣ.
ⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲇⲉⲩⲧⲃⲥⲛⲉⲥϩⲓⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟⲉⲧϣⲙϣⲉⲁⲩⲱⲛⲟϭⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥⲁⲩⲱⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲧⲟϣ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲉϩϣⲟⲉⲓϣⲛⲛⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩ.ⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ.
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉⲙⲟⲩϩⲣⲁϣⲉϩⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44
chapter: 13
title: 44_Acts of the Apostles_13

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:44/annis