Analytic Visualization

Show:
ⲛⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲉϩⲛⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ.ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉϩⲓⲧⲁⲗⲓⲕⲏ.
ⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥⲡⲉϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲛⲡⲉϥⲏⲓⲧⲏⲣϥϣⲁϥϩⲁϩⲙⲛⲧⲛⲁⲗⲁⲟⲥ.ⲁⲩⲱϥⲥⲟⲡⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ.
ϥⲛⲁⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁϩⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩϫⲡⲯⲓⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ.ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϣⲁⲣⲟϥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥϥⲣϩⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲟⲩⲉⲧϣⲟⲟⲡϫⲟⲉⲓⲥ.ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥϫⲉⲛⲉϣⲗⲏⲗⲁⲩⲱⲛⲉⲙⲛⲛⲁ.ⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲙⲁϫⲟⲟⲩϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.
ϥⲟⲩⲏϩϩⲁϩⲧⲛⲟⲩⲁϫⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ.ⲡⲁⲓⲉⲣⲉⲡⲉϥⲏⲓϩⲓϫⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲃⲱⲕϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥ.ϥⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲩⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓⲣⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓⲉⲣⲟϥ.
ⲁⲩⲱϥϫⲉϣⲁϫⲉⲛⲓⲙⲉⲣⲟⲟⲩϥϫⲟⲟⲩⲥⲉⲉⲓⲟⲡⲡⲏ.
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉⲙⲟⲟϣⲉⲛϭⲓⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥ.ⲡⲉⲧⲣⲟⲥϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣϣⲗⲏⲗⲛⲁⲩϫⲡⲥⲟ.
ϥϩⲕⲟⲇⲉⲁⲩⲱϥⲣϩⲛⲁϥⲟⲩⲱⲙ.ⲥⲟⲃⲧⲉⲇⲉⲛⲁϥ.ⲁⲩⲉⲅⲥⲧⲁⲥⲓⲥϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ.
ⲁⲩⲱϥⲛⲁⲩⲡⲉⲟⲩⲏⲛ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥϥⲙⲏⲣⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲧⲟⲡϩⲉⲟⲩⲛⲟϭⲛϩⲃⲟⲥ.ⲭⲁⲗⲁⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲕⲁϩ.
ⲉⲣⲉⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛϩⲏⲧϥ.ⲁⲩⲱϫⲁⲧϥⲉⲕⲁϩⲙⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉⲡⲉ.
ⲥⲙⲏⲇⲉϣⲱⲡⲉϣⲁⲣⲟϥϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲧⲣⲉϣⲱⲱⲧⲟⲩⲱⲙ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥϫⲉⲙⲡⲱⲣϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲙⲡⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩⲉⲛⲉϩϥϫⲁϩⲙⲏⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ.
ⲧⲉⲥⲙⲏⲇⲉⲟⲛϣⲱⲡⲉϣⲁⲣⲟϥⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲃⲃⲟⲟⲩⲛⲧⲟⲕⲙⲡⲣϫⲁϩⲙⲟⲩ.
ⲡⲁⲓⲇⲉⲟⲛϥϣⲱⲡⲉⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ.ⲁⲩⲱϫⲓⲡⲉⲥⲕⲉⲩⲟⲥⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲁϥⲁⲡⲟⲣⲣⲓϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥϫⲉⲟⲩⲡⲉⲡⲉⲓϩⲟⲣⲟⲙⲁⲛⲧϥⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥϣⲓⲛⲉⲥⲁⲏⲓⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲓⲉⲣⲙⲣⲟ
ⲙⲟⲩⲧⲉⲇⲉϫⲛⲟⲩⲟⲩϫⲉⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲟⲩⲏϩⲡⲉⲓⲙⲁ.ⲉⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.
ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕⲙⲙⲟϥⲉⲧⲃⲉϩⲟⲣⲟⲙⲁ.ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲁϥ.ϫⲉⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉⲥⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱ.
ⲁⲗⲗⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲃⲱⲕⲉⲥⲏⲧⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁ.ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩⲁⲛϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉϥⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲡⲉϫⲁϥⲣⲱⲙⲉ.ϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱ.ⲟⲩⲧⲉⲗⲟⲓϭⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉϩⲁⲣⲟϥϩⲓⲧⲙϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲏⲣϥⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϥⲟⲩⲁⲁⲃⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲥⲱⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϥⲏⲓⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙϩⲉⲛϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧ.
ϥⲙⲟⲩⲧⲉϭⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥϥϣⲟⲡⲟⲩⲉⲣⲟϥ.ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛⲙⲙⲁ.ⲁⲩⲱϩⲟⲉⲓⲛⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲓⲟⲡⲡⲏⲉⲓⲛⲙⲙⲁϥ.
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉϥⲃⲱⲕⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥϭⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧϩⲏⲧⲟⲩⲡⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥⲙⲛⲛⲉϥϣⲃⲏⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲁⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥⲧⲱⲙⲛⲧⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱϥⲡⲁϩⲧϥϩⲁⲣⲁⲧϥϥⲟⲩⲱϣⲧⲛⲁϥ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛ.ⲁⲛⲟⲕϩⲱⲱⲟⲛⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ.
ϥϣⲁϫⲉⲇⲉⲛⲙⲙⲁϥϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛ.ⲁⲩⲱϥϩⲉⲙⲏⲏϣⲉⲥⲟⲟⲩϩ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲟⲩϣⲗⲟϥⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓϫⲱϩⲏⲉϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲇⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲙⲉⲗⲁⲁⲩⲣⲱⲙⲉϫⲉϥϫⲁϩⲙⲏⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥⲡⲉ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲥⲱ.ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲗⲟⲓϭⲉ.ϯϫⲛⲟⲩϭⲉⲙⲙⲱⲧⲛϫⲉϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥϫⲉϫⲓⲛϥⲧⲉⲩⲡⲟⲟⲩϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ.ⲛⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉⲁⲩⲱⲛⲉϣⲗⲏⲗϩⲙⲡⲁⲏⲓⲛⲁⲩϫⲡⲯⲓⲧⲉ.ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲡⲁⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱⲟⲩⲱⲃϣ.
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉⲥⲱⲧⲙⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲙⲛⲛⲁⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲙⲁϫⲟⲟⲩϭⲉⲉⲓⲟⲡⲡⲏϩⲟⲟⲩⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.ⲡⲁⲓϥⲟⲩⲏϩϩⲙⲏⲓⲥⲓⲙⲱⲛⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣϩⲁⲧⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.ⲡⲁⲓϥⲛⲏⲩϥϫⲱⲛⲁϩⲉⲛϣⲁϫⲉⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ.
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟⲛⲧⲟⲕⲇⲉⲕⲁⲗⲱⲥⲁⲁⲉⲓⲧⲉⲛⲟⲩϭⲉⲉⲓⲥⲁⲛⲟⲛⲧⲏⲣⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲥⲱⲧⲙⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉϥⲟⲩⲱⲛⲛⲣⲱϥⲡⲉϫⲁϥϫⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉϯⲉⲓⲙⲉ.ϫⲉⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϩⲟⲁⲛⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲁⲗⲗⲁϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛⲓⲙⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲣϩⲱⲃⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏϥϣⲏⲡⲛⲛⲁϩⲣⲁϥ.
ⲡⲉϥϣⲁϫⲉⲅⲁⲣϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.ϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲡⲁⲓⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϣⲁϫⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲧⲏⲣ.ϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲓⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.ⲙⲛⲛⲥⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑϩⲉⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲁϩⲥϥϩⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃⲙⲛⲟⲩϭⲟⲙⲡⲁⲓⲛⲧϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩϥⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲩⲱϥⲡⲁϩⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲧⲟⲩϫⲓⲙⲙⲟⲟⲩϭⲟⲛⲥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥⲉⲃⲟⲗϫⲉⲉⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁϥ.
ⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲛⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲧϥⲁⲁϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲙⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲡⲁⲓⲛⲧⲙⲟⲟⲩⲧϥⲁϣⲧϥϣⲉ.
ⲡⲁⲓⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ.ⲁⲩⲱϥⲧⲁⲁϥⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗ
ⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥⲁⲛ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲛⲧⲧⲟϣⲟⲩϫⲓⲛϣⲟⲣⲡⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲛⲁⲓⲧⲁⲟⲩⲱⲙⲁⲩⲱⲥⲱⲛⲙⲙⲁϥⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧϩⲙⲉϩⲟⲟⲩ.
ϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉⲛⲁⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉⲗⲁⲟⲥⲁⲩⲱⲣⲙⲛⲧⲣⲉ.ϫⲉⲡⲁⲓⲉⲛⲧⲧⲟϣϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲛϩⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.
ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥϫⲓⲟⲩⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
ⲉⲧⲓⲇⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥϫⲱⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ.ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉ.
ⲁⲩⲱⲡⲱϣⲥⲛϭⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥⲉⲧϣⲟⲟⲡⲉⲃⲟⲗϩⲙⲥⲃⲃⲉ.ⲛⲁⲓⲛⲧⲉⲓⲙⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.ϫⲉⲇⲱⲣⲉⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲡⲱϩⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ⲛⲉⲥⲱⲧⲙⲅⲁⲣⲉⲣⲟⲟⲩϣⲁϫⲉϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ.ⲁⲩⲱϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲧⲟⲧⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲟⲩⲱϣⲃ.
ϫⲉⲙⲏⲧⲓⲟⲩⲛϣϭⲟⲙⲗⲁⲁⲩⲕⲱⲗⲩⲙⲟⲟⲩ.ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ.ⲛⲁⲓⲧⲁϫⲓⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϩⲱⲟⲩⲧⲛϩⲉ.
ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲇⲉⲛⲁⲧⲣⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲣⲁⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ϥϭⲱⲇⲉϩⲁϩⲧⲏϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10
chapter: 10
title: 44_Acts of the Apostles_10

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10

Work: urn:cts:copticLit:nt.acts

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.acts.sahidica:10/annis