Analytic Visualization

Show:
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲙⲛⲛⲥⲱⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲛⲙⲙⲁϥ
ⲛⲙϩⲉⲛⲕⲉϩⲓⲟⲙⲉⲛⲁⲓⲉⲛⲧϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩϩⲛⲛⲉⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲙⲛⲛⲉϣⲱⲛⲉ.ⲙⲁⲣⲓⲁⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏⲧⲁⲓⲧⲁⲥⲁϣϥⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧ
ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲁϩⲓⲙⲉⲛⲭⲟⲩⲍⲁⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲟⲥϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲛⲙⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁⲁⲩⲱϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩⲛⲁⲓⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ.
ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲥⲱⲟⲩϩⲛⲁϣⲱϥ.ⲙⲛⲉⲧⲛⲏⲟⲩϣⲁⲣⲟϥⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ
ϫⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧϫⲟⲉⲧϫⲉⲡⲉϥϭⲣⲟϭ.ⲁⲩⲱϩⲙⲧⲣⲉϥϫⲟ.ϩⲟⲓⲛⲉϩⲉϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏⲩϩⲟⲙⲟⲩϩⲁⲗⲁⲧⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲉϫⲛⲡⲉⲧⲣⲁⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲱⲧϣⲟⲟⲩⲉϫⲉⲙⲙⲛⲁϭⲃⲉⲥϩⲁⲣⲟⲟⲩ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲙⲏⲧⲉϣⲟⲛⲧⲉⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϣⲟⲛⲧⲉⲣⲱⲧⲟϭⲧⲟⲩ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲉϫⲙⲕⲁϩⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲱⲧⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲉⲃⲟⲗϣⲉⲕⲱⲃ.ⲛⲁⲉⲓⲇⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉⲡⲉϫⲉⲉⲧⲉⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲥⲱⲧⲙⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ.
ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲏⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.ϣⲁϫⲉⲇⲉⲛⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲁⲩⲛⲛⲉⲩⲓⲱⲣϩⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲛⲛⲉⲩⲓⲙⲉ.
ⲧⲁⲓⲇⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.ⲡⲉϭⲣⲟϭⲡⲉϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲉⲧϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏⲇⲉⲛⲉⲉⲛⲧⲥⲱⲧⲙⲙⲛⲛⲥⲱϣⲁⲣⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲉⲓϥϥⲓϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧϫⲉⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲥⲉⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲉⲧϩⲓϫⲛⲡⲉⲧⲣⲁⲇⲉⲛⲉⲛⲁⲉⲓϣⲁⲥⲱⲧⲙⲥⲉϣⲉⲡϣⲁϫⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ.ⲛⲁⲉⲓⲇⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉⲙⲙⲁⲩϣⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ.ϩⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣⲇⲉⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥϣⲁⲕⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲉⲛⲧϩⲉⲇⲉⲉϫⲛϣⲟⲛⲧⲉⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲛⲣⲟⲟⲩϣⲛⲙⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲛⲙⲛϩⲏⲇⲟⲛⲏⲛⲧⲉⲃⲓⲟⲥⲱϭⲧⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲥⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲁⲛ.
ⲉⲧϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲇⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲛⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩϩⲏⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.
ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥϥϩⲟⲃⲥϥⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩⲏⲛϥⲕⲁⲁϥϩⲁⲟⲩϭⲗⲟϭ.ⲁⲗⲗⲁϣⲁϥⲕⲁⲁϥⲉϫⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ.ϫⲉⲉⲣⲉⲉⲧⲃⲏⲕⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.
ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲅⲁⲣϥϩⲏⲡϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲁⲛ.ⲁⲩⲱⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩϥϩⲟⲃⲥⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉⲉⲣⲟϥⲁⲛϥⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓ.
ϯϩⲧⲏⲧⲛϭⲉϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲁϣϩⲉ.ⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲅⲁⲣⲥⲉⲛⲁϯⲛⲁϥⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥ.ⲡⲉⲧϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲥϥⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥⲛⲧⲟⲟⲧϥ.
ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲇⲉⲉⲓϣⲁⲣⲟϥⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲧⲱⲙⲛⲧⲉⲣⲟϥⲉⲧⲃⲉⲙⲏⲏϣⲉ.
ϫⲓⲟⲩⲱⲇⲉⲛⲁϥϫⲉⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩⲙⲛⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲟⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲓⲥⲁⲃⲃⲟⲗⲟⲩⲉϣⲛⲁⲉⲣⲟ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲧⲁⲙⲁⲁⲩⲛⲙⲛⲁⲥⲛⲏⲩⲛⲉⲛⲁⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.ⲉϯⲣⲉⲙⲙⲟϥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩϥⲧⲁⲗⲉϫⲟⲓⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲁⲣⲟⲡⲉⲕⲣⲟⲗⲓⲙⲛⲏ.ⲁⲩⲱϩⲱⲧ
ⲩⲣϩⲱⲧⲇⲉϥⲱⲃϣ.ⲩⲧⲣⲱⲙⲧⲏⲩⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲗⲓⲙⲛⲏϣⲧⲟⲣⲧⲣⲇⲉⲁⲩⲱⲩϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ.
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉⲣⲟϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲥⲁϩⲧⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲙⲡⲧⲏⲟⲩⲛⲙⲫⲟⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩϥⲗⲟϫⲁⲙⲏϣⲱⲡⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲧⲱⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.ⲣϩⲟⲧⲉⲇⲉⲁⲩⲱⲣϣⲡⲏⲣⲉϫⲱⲙⲙⲟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲉⲛⲓⲙϭⲉⲛⲧⲟϥⲡⲉⲡⲁⲓϫⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲏⲩⲛⲙⲡⲙⲟⲟⲩⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱϥ.
ⲥϭⲏⲣⲇⲉⲉϩⲣⲁⲓⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥⲉⲧⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲉⲧⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲡⲉⲕⲣⲟⲣⲱⲙⲉⲧⲱⲙⲛⲧⲉⲣⲟϥⲉϥⲛⲏⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲗⲉⲓⲥϩⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲓⲱⲱϥ.ϥⲣⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲟⲉⲓϣⲙⲡϥϯϩⲟⲉⲓⲧⲉϩⲓⲱⲱϥⲁⲩⲱⲙⲡϥⲟⲩⲱϩϩⲛⲏⲉⲓⲁⲗⲗⲁϥϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲇⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϥⲡⲁϩⲧϥϩⲁⲣⲁⲧϥⲡⲉϫⲁϥϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏϫⲉⲉⲕⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲙⲙⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧϫⲟⲥⲉϯⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲟⲙⲡⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉⲙⲙⲟ.
ϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉⲅⲁⲣⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲙⲉ.ⲛⲉⲁϥϩⲉⲛⲛⲟϭⲅⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣϣⲁϥⲧⲟⲣⲡϥⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲣϥⲇⲉⲡⲉϩⲛϩⲉⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥⲛⲙϩⲉⲛⲓⲛⲉϩⲟⲙⲛⲧϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱϣⲁϥⲡⲱϩⲙⲣⲣⲉⲥⲉϫⲓⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲉⲛⲙⲁϫⲁⲓⲉ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϫⲛⲟⲩϥϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲗⲉⲅⲉⲱⲛϫⲉϩⲁϩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ
ⲁⲩⲱⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥϫⲉⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲛⲟⲩⲛ
ⲛⲉⲟⲩⲟⲩⲁⲅⲉⲗⲏⲇⲉⲣⲣⲓⲣⲙⲙⲁⲩⲡⲉⲛⲁϣⲱⲙⲟⲟⲛⲉⲙⲙⲟϩⲓⲧⲟⲟⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥⲇⲉϫⲉⲉϥⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁ.ⲁⲩⲱϥⲕⲁⲁ.
ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲇⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲙⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲣⲓⲣ.ϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲛϭⲓⲁⲅⲉⲗⲏⲉϫⲛϣⲱⲙⲉⲉⲥⲏⲧⲗⲓⲙⲛⲏⲙⲟⲩ.
ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉⲇⲉⲛⲁⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲡⲱⲧϫⲓⲟⲩⲱⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲥⲱϣⲉ.
ⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ.ⲉⲓϣⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲉⲣⲱⲙⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲡⲁⲓⲛⲧⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉϩⲓⲱⲱϥⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧⲥⲙⲟⲛⲧϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲁⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲁⲩⲱⲣϩⲟⲧⲉ
ⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩⲇⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩϩⲉⲉⲛⲧⲁⲉⲧⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲟⲩϫⲁⲓⲙⲙⲟ.
ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥⲇⲉⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩϫⲉⲛⲟϭϩⲟⲧⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲗⲉϫⲟⲓϥⲕⲧⲟϥ.
ⲛⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲛⲧⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲧⲱⲃϩⲙⲙⲟϥⲧⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁϥ.ϥⲕⲁⲁϥⲇⲉⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲕⲟⲧⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉⲕⲏⲉⲓϫⲱⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁⲛⲁ.ⲁⲩⲱϥⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲧⲏⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓϣⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲁⲛⲁϥ.
ϩⲙⲧⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲕⲟⲧϥⲙⲏⲏϣⲉϣⲟⲡϥⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲉϭⲱϣⲧⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥ.
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲇⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲓⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲓⲁⲉⲓⲣⲟⲥⲁⲣⲭⲱⲛⲡⲉⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.ϥⲡⲁϩⲧϥϩⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϥⲏⲓ
ϫⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲱⲧⲛⲁⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲣⲣⲟⲙⲡⲉ.ⲧⲁⲓⲇⲉⲛⲉⲥⲛⲉⲥⲛⲁⲙⲟⲩ.ϥⲃⲏⲕⲇⲉⲙⲏⲏϣⲉϩⲉϫϩⲱϫϥ.
ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲇⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥϩⲁⲣⲟⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉⲣⲣⲟⲙⲡⲉⲧⲁⲓⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩϣϭⲙϭⲟⲙⲧⲁⲗϭⲟ.
ϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲡⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟϥϫⲱϩⲉⲛⲧⲱⲧⲉⲧⲉϥϣⲧⲏⲛⲁⲩⲱϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲉⲥⲛⲟϥϭⲱϥϣⲟⲩⲟ.
ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲛⲧϥϫⲱϩⲉⲣⲟⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲟⲟⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲁⲛⲟⲛⲁⲛⲛⲉⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛⲁϥϫⲉⲥⲁϩⲙⲏⲏϣⲉⲉⲧϩⲟϫϩⲉϫⲙⲙⲟⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉⲙⲙⲟ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉϫⲱϩⲉⲣⲟⲁⲛⲟⲕⲅⲁⲣⲉⲓⲙⲉϭⲟⲙⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧ.
ⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉϫⲉⲙⲡⲉϩⲱⲃϩⲱⲡⲉⲓⲥⲧⲱⲧⲡⲁϩⲧⲛⲁϥⲧⲁⲙⲟϥϫⲉⲛⲧϫⲱϩⲉⲣⲟϥⲉⲧⲃⲉⲟⲩϩⲱⲃⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥ.ⲁⲩⲱϩⲉⲉⲛⲧⲗⲟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲛⲧⲛⲁϩⲙⲉⲃⲱⲕϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.
ⲉⲧⲓⲇⲉϥϣⲁϫⲉϥⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲛⲁⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲉⲕϣⲉⲉⲣⲉⲙⲟⲩⲙⲡⲣⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓϭⲉⲥⲁϩ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲥⲱⲧⲙⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ.ⲙⲟⲛⲟⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲁⲩⲱⲛⲁⲱⲛϩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲏⲓⲙⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲛⲙⲙⲁϥⲛⲥⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲛⲙⲡⲉⲓⲱⲧϣⲉⲉⲣⲉϣⲏⲙⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ.
ⲛⲉⲣⲓⲙⲉⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱⲛⲉⲛⲉϩⲡⲉⲡⲉⲉⲣⲟ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉ.ⲙⲡⲙⲟⲩⲅⲁⲣⲁⲗⲗⲁⲛⲕⲟⲧⲕ.
ⲥⲱⲃⲉⲇⲉⲛⲥⲱϥⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲙⲟⲩ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲛⲉϫⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲃⲟⲗϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲧⲉⲥϭⲓϫϥⲙⲟⲩⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϣⲉⲉⲣⲉϣⲏⲙⲧⲱⲟⲩⲛ.
ⲡⲉⲥⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲇⲉⲕⲟⲧϥⲉⲣⲟⲧⲱⲟⲩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ.ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲣⲉϯⲛⲁⲉⲩⲱⲙ.
ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲇⲉⲛϭⲓⲛⲉⲥⲉⲓⲟⲧⲉⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉⲛⲁⲧⲙϫⲉⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲗⲁⲁⲩ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8
chapter: 8
title: 42_Luke_8

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:8/annis