Analytic Visualization

Show:
ⲉⲡⲉⲓⲇⲏϥϫⲉⲕⲛⲉϥϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲁⲁϫⲉⲗⲁⲟⲥ.ϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ
ⲛⲉⲣⲉϩⲙϩⲁⲗⲇⲉⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲙⲟⲕϩⲡⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲛⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩⲛⲧⲟⲟⲧϥⲡⲉ.
ϥⲥⲱⲧⲙⲉⲧⲃⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲟⲟⲩϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲧⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓϣⲁⲣⲟϥⲥⲟⲡⲥⲙⲙⲟϥ.ϫⲉⲉϥⲉⲉⲓϥⲧⲟⲩϫⲉⲡⲉϥϩⲙϩⲁⲗ
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲓϣⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥϩⲛⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲙⲡϣⲁⲛϭⲓⲉⲧⲕⲛⲁⲣⲡⲁⲓⲛⲁϥ.
ϥⲙⲉⲅⲁⲣⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲧⲟϥⲉⲛⲧϥⲕⲱⲧⲛⲁⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲃⲱⲕⲛⲙⲙⲁⲙⲡⲁⲧϥϩⲱⲛⲇⲉⲏⲓⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲡⲣⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓϯⲙⲡϣⲁⲅⲁⲣⲁⲛⲧⲣⲉⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛϩⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲡⲓⲁⲁⲧⲙⲡϣⲁⲉⲓϣⲁⲣⲟ.ⲁⲗⲗⲁⲁϫⲓⲙⲙⲁⲧⲉϣⲁϫⲉϫⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲁϩⲙϩⲁⲗⲗⲟ.
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲁⲛⲟⲕⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉϣⲟⲟⲡϩⲁⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓϩⲁⲣⲁⲧϣⲁϫⲟⲟⲡⲁⲓϫⲉⲃⲱⲕⲁⲩⲱϣⲁϥⲃⲱⲕ.ⲁⲩⲱⲕⲉⲟⲩⲁϫⲉⲁⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱϣⲁϥⲉⲓⲁⲩⲱⲡⲁϩⲙϩⲁⲗϫⲉⲁⲣⲓⲡⲁⲓϥⲁⲁϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲉⲓϥⲣϣⲡⲏⲣⲉⲙⲙⲟϥϥⲕⲟⲧϥⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩⲇⲉⲡⲓϩⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲧⲉⲓϭⲟⲧϩⲙⲡⲕⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ⲁⲛⲉⲛⲧⲁϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲉⲕⲟⲧⲟⲩⲏⲓϩⲉϩⲙϩⲁⲗϥⲙⲧⲟⲛ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲙⲙⲛⲛⲥⲱⲥϥⲃⲱⲕⲡⲟⲗⲉⲓⲥϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲛⲁⲉⲓⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁϥⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲩⲗⲏⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩϣⲏⲣⲉⲟⲩⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ.ⲛⲧⲟⲥⲇⲉⲛⲉⲟⲩⲭⲏⲣⲁⲧⲉ.ⲛⲉⲟⲩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁⲡⲉ.
ϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲛⲁⲉⲣⲟⲁϥϣⲛϩⲧⲏϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉ.
ϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉϥϫⲱϩⲡⲉϭⲗⲟϭ.ⲉⲧϥⲓⲇⲉϩⲁⲣⲟϥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉϩⲣϣⲓⲣⲉϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ.
ⲁⲡⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲇⲉϩⲙⲟⲟⲥϥⲁⲣⲭⲉⲓϣⲁϫⲉϥⲧⲁⲁϥⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ.
ⲁⲧϩⲟⲧⲉⲇⲉϫⲓⲧⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱϯⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲟϭⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϩⲏⲧ.ⲁⲩⲱϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉϭⲙⲡϣⲓⲛⲉⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.
ϣⲁϫⲉⲇⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲧⲏⲣⲉⲧⲃⲏⲧϥ.ⲛⲙⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥⲧⲏⲣ.
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲁⲙⲟϥⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ
ϥϫⲟⲟⲩⲥⲉϣⲁϫⲟⲉⲓⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲛⲏⲟⲩϫⲉⲛⲁϭⲱϣⲧϩⲏⲧϥⲕⲉⲟⲩⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲉⲓϣⲁⲣⲟϥⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥⲉⲛⲧϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲛⲏⲟⲩϫⲉⲛⲁϭⲱϣⲧϩⲏⲧϥⲕⲉⲟⲩⲁ.
ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲁϥⲧⲁⲗϭⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϣⲱⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲛⲅⲝ.ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲃⲃⲗⲗⲉϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉⲛⲁⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲟⲩⲱⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩϫⲉⲛⲃⲗⲗⲉⲉⲩⲛⲁⲉⲃⲟⲗ.ⲛϭⲁⲗⲉⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ.ⲉⲧⲥⲟⲃϩⲧⲃⲃⲟ.ⲁⲗⲥⲱⲧⲙ.ⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲧⲱⲟⲩⲛ.ϩⲏⲕⲉⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲁⲓⲁⲧϥⲙⲡⲧⲉϥⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲁⲛϩⲏⲧ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕⲇⲉⲛϭⲓϥⲁⲓϣⲓⲛⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲟⲟⲙⲏⲏϣⲉⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϫⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲏⲙⲟⲥⲛⲁⲩⲟⲩⲕⲁϣⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲕⲓⲙⲉⲣⲟϥ.
ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩⲟⲩ.ⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱⲉⲩϭⲏⲛⲧⲟϩⲓⲱⲱϥⲉⲓⲥⲛⲉⲧϩⲛϩⲃⲥⲱⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩⲙⲛⲛⲉⲧⲣⲩⲫⲏϩⲛⲏⲓⲉⲣⲣⲱⲟⲩ.
ⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛⲁⲩⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ⲉϩⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲡⲉ
ⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲏϩⲉⲧⲃⲏⲧϥϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϩⲁⲧⲉⲕϩⲏⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏⲡⲉⲕⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ.
ϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲙⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲟϭⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϩⲛⲛⲉϫⲡⲟⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ.ⲕⲟⲩⲓⲇⲉⲉⲣⲟϥⲛⲟϭⲉⲣⲟϥⲡⲉϩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲗⲁⲟⲥⲇⲉⲧⲏⲣϥⲛⲙⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲧⲁⲓⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϩⲙⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲛⲙⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥⲁⲑⲉⲧⲓϣⲟϫⲛⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲟⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.
ⲛⲁⲧⲟⲛⲧⲛⲣⲱⲙⲉϭⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲉⲩⲓⲛⲉⲛⲓⲙ
ⲧⲛⲧⲱⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲁⲅⲟⲣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉⲩϣⲃⲉⲉⲣϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲱⲉⲣⲱⲧⲛⲙⲡⲉⲧⲛϭⲟⲥϭⲥⲁⲛⲧⲟⲓⲧⲡⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ.
ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲅⲁⲣⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥⲉⲓϥⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕⲁⲛϥⲥⲉⲏⲣⲡⲁⲛⲡⲉϫⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲓⲱⲱϥ.
ϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲓϥⲟⲩⲱⲙϥⲥⲱⲡⲉϫⲏⲧⲛϫⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙⲁⲩⲱⲣⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡϣⲃⲏⲣⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ.
ⲥⲟⲫⲓⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥϫⲉⲉϥⲉⲟⲩⲱⲙⲛⲙⲙⲁϥϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲏⲓⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϥⲛⲟϫϥ.
ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲇⲉϩⲛⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲧⲉ.ⲉⲓⲙⲉϫⲉϥⲛⲏϫϩⲙⲏⲓⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ.ϫⲓⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛⲥⲟϭⲛ
ⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲓⲡⲁϩⲟⲩⲙⲙⲟϥϩⲁⲣⲁⲧϥⲣⲓⲙⲉⲁⲥⲁⲣⲭⲓⲛϩⲣⲡⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲛⲛⲉⲥⲣⲙⲓⲟⲟⲩⲉϥⲟⲧⲟⲩϥⲱⲧⲉⲥⲁⲡⲉ.ϣⲱⲡⲉϯⲡⲓⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲉⲥⲧⲱϩⲥⲙⲙⲟⲟⲩⲥⲟϭⲛ.
ϥⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲉⲛⲧϥⲧⲁϩⲙⲉϥⲡⲉϫⲁϥϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲡⲉⲡⲁⲓⲉϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲧⲉⲁⲩⲱⲟⲩⲁϣⲙⲓⲛⲉⲧⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲉⲧϫⲱϩⲉⲣⲟϥϫⲉⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲧⲉ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲟⲩⲛϯⲟⲩϣⲁϫⲉϫⲟⲟϥⲛⲁⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲥⲁϩⲁϫⲓϥ.
ⲛⲉⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲇⲁⲛⲓⲥⲧⲏⲥⲣⲱⲙⲉⲥⲛⲁⲩⲡⲉ.ⲛⲉⲩⲛⲧϥⲧⲓⲟⲩϣⲉⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲩⲛⲧϥⲧⲁⲉⲓⲟⲩ.
ⲙⲛⲧⲁⲩⲇⲉϯϥⲕⲁⲁϥⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲛⲓⲙϭⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲧϥϩⲟⲩⲟ.
ⲥⲓⲙⲱⲛⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϫⲁϥϫⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲉⲛⲧϥⲕⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟϭⲉⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲕⲣⲓⲛⲉϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ.
ϥⲕⲟⲧϥⲇⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲡⲉϫⲁϥⲥⲓⲙⲱⲛϫⲉⲛⲁⲩⲧⲉⲓⲥϩⲓⲙⲉ.ⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲕⲏⲓⲙⲡϯⲙⲟⲟⲩⲛⲁⲓⲓⲁⲣⲁⲧⲛⲧⲟⲥⲇⲉⲁⲥϩⲣⲡⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲛⲛⲉⲥⲣⲙⲓⲟⲟⲩⲉϥⲟⲧⲟⲩⲡⲉⲥϥⲱ.
ⲙⲡϯⲡⲓⲉⲣⲟ.ⲧⲁⲓⲇⲉϫⲓⲛⲧⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲙⲡⲗⲟϯⲡⲓⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ⲙⲡⲧⲉϩⲥⲧⲁⲁⲡⲉⲛⲉϩⲧⲁⲓⲇⲉⲧⲉϩⲥⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲥⲟϭⲛ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲟⲩⲕⲏⲛⲁⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲉⲉⲙⲁⲧⲉ.ⲡⲉϣⲁⲩⲕⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲇⲉⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϣⲁϥⲙⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁ.ϫⲉⲟⲩⲛⲟⲃⲉⲕⲏⲛⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲣⲭⲉⲓⲛϭⲓⲉⲧⲛⲏϫⲛⲙⲙⲁϥ.ϫⲟⲟϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ.ϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉϫⲉⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲉⲛⲧⲛⲁϩⲙⲉⲃⲱⲕϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42
chapter: 7
title: 42_Luke_7

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/annis