Analytic Visualization

Show:
ⲥⲟⲩⲟⲩⲁⲇⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉϣⲱⲣⲡⲉⲓⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩⲉⲣⲉϩⲏⲛⲉⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩⲛⲙϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲙⲙⲁ.ⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉⲡⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩϫⲉⲛⲓⲙⲁⲣⲁⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲟⲣⲕⲣⲛⲁⲱⲛⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲇⲉϩⲉⲱⲛⲉⲉⲁⲩⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ.
ⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲙⲡⲟⲩϩⲉⲥⲱⲙⲁϫⲟⲉⲓⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲧⲣⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲥⲛⲁⲩⲉⲓⲉϫⲱⲟⲩϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱⲣⲟⲩⲟⲓⲛ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉⲇⲉⲡⲁϩⲧϫⲱⲟⲩⲉⲥⲏⲧⲉϫⲙⲕⲁϩⲡⲉϫⲁⲛⲁϫⲉ.ⲁϩⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲥⲁⲉⲧⲟⲛϩⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ
ϥⲙⲡⲉⲓⲙⲁⲁⲛⲁⲗⲗⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉϩⲉⲧⲁϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲏⲧⲛϫⲓⲛⲉϥϩⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲁⲡⲥⲧⲣⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉⲥⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲛⲉϥϣⲁϫⲉ
ⲕⲟⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩϫⲉⲛⲁⲓⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲛⲙⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲧⲏⲣϥ.
ⲛⲉⲙⲁⲣⲓⲁⲇⲉⲧⲉⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲁⲛⲙⲙⲁⲣⲓⲁⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲁⲩⲱⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.ⲛⲉϫⲱⲇⲉⲛⲁⲓⲡⲉⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ
ⲣⲧϩⲉⲛⲓϩⲱⲃⲥⲱⲃⲉⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲛⲁ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲧⲱⲟⲩⲛϥⲃⲱⲕⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛϥⲛⲁⲩⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥⲥⲁⲟⲩⲥⲁϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϥⲣⲙⲟⲓϩⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉⲥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲙⲟⲟϣⲉϯⲙⲉⲡⲉⲓϩⲟⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲥⲉⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲉⲙⲙⲁⲟⲩⲥ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲉϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲧⲣⲉϣⲁϫⲉⲁⲩⲱⲛⲥⲉⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟⲟⲩϥⲙⲟⲟϣⲉⲛⲙⲙⲁ.
ⲛⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲇⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗⲧⲙⲥⲟⲩⲱⲛϥ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ.ⲁⲩⲱⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲟⲕⲙ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲃⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉ.ⲛⲧⲟⲕⲙⲁⲩⲁⲁϣⲙⲙⲟϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲁⲩⲱⲙⲡⲕⲓⲙⲉⲉⲛⲉⲛⲧⲁϣⲱⲡⲉⲛϩⲏⲧⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲁϣⲛⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲉⲧⲃⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥⲡⲁⲓⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥϩⲙϩⲱⲃⲛⲙϣⲁϫⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲙⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ
ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲛⲙⲁⲣⲭⲱⲛϩⲁⲡⲛⲧⲉⲙⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲁⲛⲟⲛⲇⲉϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉϫⲉⲛⲧⲟϥⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲁⲗⲗⲁⲃⲃⲗⲗⲛⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲡⲟⲟⲩϫⲓⲛⲧⲁⲛⲁⲓϣⲱⲡⲉ.
ϩⲉⲛⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲡⲉϣⲥⲡⲉⲛϩⲏⲧⲃⲱⲕϩⲧⲟⲟⲩⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ
ⲙⲡⲟⲩϩⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲉⲓϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲁⲩⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲁⲓϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲩⲱϩⲟⲓⲛⲉⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲃⲱⲕⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩϩⲉⲉⲣⲟϥϩⲓⲛⲁⲓⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉϫⲟⲟ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉ.ⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲉⲧⲟⲥⲕϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉϩⲱⲃⲛⲓⲙⲛⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϫⲟⲟⲩ
ⲙⲏϩⲁⲡⲥⲁⲛⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲉⲡⲛⲁⲓⲁⲩⲱϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ.
ϥⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉϫⲓⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲃⲱⲗⲉⲣⲟⲟⲩϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϯⲙⲉⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲃⲱⲕⲉⲣⲟϥ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲟⲩⲉⲙⲙⲟⲟⲩϥⲙⲟⲟϣⲉ.
ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϭⲱⲛⲙⲙⲁϫⲉⲛⲁⲩⲣⲣⲟⲩϩⲉⲡⲉⲁⲩⲱⲉϩⲟⲟⲩⲣⲓⲕⲉ.ϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϥϭⲱⲛⲙⲙⲁ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲛⲟϫϥⲛⲙⲙⲁϥϫⲓⲟⲩⲟⲓϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥ.ϥⲡⲟϣϥϥⲧⲁⲁϥⲛⲁ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲩⲃⲁⲗⲟⲩⲱⲥⲟⲩⲱⲛϥ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϩⲟⲡϥⲉⲣⲟⲟⲩ.
ⲡⲉϫⲁⲇⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲉ.ⲉⲓⲉⲉⲣⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧϩⲟⲃⲥⲉⲣⲟⲁⲛⲡⲉϩⲉⲧⲁϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲓⲧⲉϩⲓⲏϥⲃⲱⲗⲉⲣⲟⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲁⲩⲱⲧⲱⲟⲩⲛⲩⲗⲩⲡⲓ.ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ϩⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁ
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ.ⲟⲛⲧⲱⲥϫⲟⲉⲓⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲩⲱϥⲟⲩⲱⲛϩⲥⲓⲙⲱⲛ
ϫⲱϩⲱⲟⲩⲛⲛⲉⲧⲁϣⲱⲡⲉϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ.ⲁⲩⲱϩⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩⲉⲣⲟⲟⲩϩⲙⲡⲱϣⲙⲡⲟⲓⲕ.
ϫⲱⲇⲉⲛⲁⲓϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲏⲧⲛ
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣⲇⲉⲁⲩⲱⲣϩⲟⲧⲉⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉⲛⲉⲛⲁⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲁϩⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲟⲩⲛϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ
ⲁⲛⲁⲩⲛⲁϭⲓϫⲛⲙⲛⲁⲩⲉⲣⲏⲧⲉϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉ.ϭⲟⲙϭⲙⲉⲣⲟⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲉⲙⲙⲛⲧⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲕⲁϩⲓⲥⲁⲣⲝⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲛⲙⲙⲟ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓⲟⲩϩⲟⲟⲩⲛⲉϥϭⲓϫⲙⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ⲉⲧⲓⲇⲉⲉⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲉⲃⲟⲗⲣⲁϣⲉⲁⲩⲱⲣϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲗⲁⲁⲩⲛϭⲓⲟⲩⲱⲙⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϯⲛⲁϥⲟⲩϣⲁⲁⲧⲉⲧⲃⲧⲉⲥϭⲏϭ.
ϥϫⲓⲧϥⲟⲩⲟⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉ.ⲛⲁⲓⲛⲉⲛⲁϣⲁϫⲉⲉⲛⲧϫⲟⲟⲩⲛⲏⲧⲛϫⲓⲛϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲏⲧⲛϫⲉϩⲁⲡⲥⲧⲣⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧⲥⲏϩⲧⲏⲣⲟⲩϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥⲉⲧⲃⲏⲏⲧ
ⲧⲟⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛⲡⲉⲩϩⲏⲧⲧⲣⲉⲥⲟⲩⲱⲛϥⲁⲩⲱⲉⲧⲣⲉⲩⲓⲙⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲥⲏϩⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲁⲁⲁⲩⲱϥⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ
ⲛⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛⲕⲁⲛⲟⲃⲉⲉⲃⲟⲗϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓϫⲓⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲁⲓ
ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲙⲡⲉⲣⲏⲧⲉⲓⲱⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲧⲛ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉϩⲙⲟⲟⲥϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥϣⲁⲛⲧⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲱⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛⲟⲩϭⲟⲙⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ.
ϥⲛⲧⲟⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϣⲁⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ.ϥϥⲓⲛⲉϥϭⲓϫⲉϩⲣⲁⲓϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲧⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩϥⲟⲩⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲁⲩⲱϥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉ.
ⲟⲩⲱϣⲧϩⲱⲟⲩⲙⲙⲟϥⲕⲟⲧⲟⲩϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁϣⲉ
ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲟⲟⲡⲡⲉϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42
chapter: 24
title: 42_Luke_24

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:42/annis