Analytic Visualization

Show:
ⲁⲩⲱⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏⲏϣⲉⲧⲏⲣϥⲛⲧϥⲉⲣⲁⲧϥⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.
ⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲉⲡⲁⲓϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲩⲱϥⲕⲱⲗⲩϯϣⲱⲙⲣⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲅⲣⲣⲟⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲇⲉϫⲛⲟⲩϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ.ⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟ.
ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲙⲏⲏϣⲉϫⲉϯϭⲛⲗⲁⲁⲩⲁⲛⲛⲟⲃⲉϩⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲧⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲗⲁⲟⲥϥϯⲥⲃⲱϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲧⲏⲣ.ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓϫⲓⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁϣⲁϩⲣⲁⲓⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙϫⲉⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁϥϣⲓⲛⲉϫⲉⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥⲡⲉⲣⲱⲙⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲓⲙⲉϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲡⲉϥϫⲟⲟⲩϥϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲉϥϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙϩⲱⲱϥϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲇⲉⲛⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲣⲁϣⲉⲉⲙⲁⲧⲉⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲛⲁⲅⲁⲣⲉⲣⲟϥⲡⲉϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲉⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙⲉⲧⲃⲏⲏϥⲁⲩⲱⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉⲛⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛϥⲓⲣⲉⲙⲙⲟϥ.
ϥϫⲛⲟⲩϥⲇⲉϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉϣⲁϫⲉⲛⲧⲟϥⲇⲉⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲗⲁⲁⲩ.
ⲛⲉⲁϩⲉⲇⲉⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲡⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟϥⲉⲙⲁⲧⲉ.
ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲇⲉⲥⲟϣϥⲙⲛⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁⲁⲩⲱⲥⲱⲃⲉⲙⲙⲟϥϭⲟⲟⲗⲉϥⲟⲩϩⲃⲥⲱⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣϫⲟⲟⲩϥⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.
ϣⲃⲏⲣⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥⲛⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.ⲛⲉϣⲟⲟⲡⲅⲁⲣⲡⲉϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲇⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲛⲙⲛⲁⲣⲭⲱⲛⲛⲙⲗⲁⲟⲥ
ϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉ.ⲁⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉⲛⲁⲓⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉϩⲱⲥϥϣⲧⲟⲣⲧⲣⲗⲁⲟⲥ.ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲇⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲙⲙⲟϥⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲓϩⲉⲗⲁⲁⲩⲛⲟⲃⲉⲛϩⲏⲧϥⲛⲁⲓⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲉⲓⲙⲙⲟϥⲛϩⲏⲧⲟⲩ.
ⲁⲗⲗⲁⲙⲡⲉⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥϩⲉⲟⲩⲟⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ.ϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥⲅⲁⲣⲛⲁ.ⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲙⲡϥⲗⲁⲁⲩϥⲙⲡϣⲁⲙⲟⲩ.
ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉϭⲉⲙⲙⲟϥⲧⲁⲕⲁⲁϥⲉⲃⲟⲗ.
--
ϫⲓϣⲕⲁⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲏⲣⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲓⲡⲁⲓ.ⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲃⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧⲛⲟϫϥⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥϣⲱⲡⲉϩⲛⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲛⲙⲟⲩϩⲱⲧⲃ.
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲇⲉⲟⲛϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϥⲟⲩⲱϣⲕⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲉⲣⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ.ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡ.ϫⲉⲟⲩⲅⲁⲣⲡⲉⲡⲉⲧϩⲟⲟⲩⲛⲧⲡⲁⲓⲁⲁϥⲡⲓϩⲉⲗⲁⲁⲩⲙⲙⲟⲉⲣⲟϥ.ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉϭⲉⲙⲙⲟϥⲧⲁⲕⲁⲁϥⲉⲃⲟⲗ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲥⲙⲏⲁⲓⲧⲉⲓϫⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏϭⲙϭⲟⲙ.
ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲇⲉⲕⲣⲓⲛⲉⲉⲓⲣⲉⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ.
ϥⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲛⲙⲫⲱⲧⲃⲧⲉⲛⲉⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟϥ.ϥϯⲇⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ
ⲁⲩⲱϫⲓⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗⲁⲙⲁϩⲧⲉⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥϫⲉⲥⲓⲙⲱⲛ.ⲉϥⲛⲏⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲥⲱϣⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲉϫⲱϥϥⲓⲧϥϩⲓⲡⲁϩⲟⲩⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲗⲁⲟⲥⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥⲙⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲛⲁⲓⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉⲡⲉⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲧⲟⲓⲧⲉⲣⲟϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲕⲟⲧϥⲡⲁϩⲟⲩⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϣⲉⲉⲣⲉⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉⲛⲁⲓ.ⲡⲗⲏⲛⲣⲓⲙⲉⲛⲧⲟϥⲛⲏⲧⲛⲙⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ
ϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲛⲏⲟⲩⲥⲉϫⲟⲟⲛϩⲏⲧⲟⲩϫⲉⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩⲛⲛⲁϭⲣⲏ.ⲛⲙϩⲏⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉⲙⲛⲛⲉⲉⲓⲃⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ.
ⲧⲟⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓϫⲟⲟⲛⲧⲟⲟⲩϫⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲁⲩⲱⲛⲥⲓⲃⲉⲧϫⲉϩⲟⲃⲥ.
ϫⲉⲉϣϫⲉⲥⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓϩⲙϣⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲓⲉⲟⲩⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲙⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ.
ⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲇⲉⲥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲉϫⲙⲙⲁϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥⲛⲙⲙⲁⲛⲙⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲥⲛⲁⲩ.ⲟⲩⲁⲙⲉⲛϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟϥ.ⲟⲩⲁⲇⲉϩⲓϩⲃⲟⲩⲣⲙⲙⲟϥ.
ⲡⲱϣⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉⲁⲩⲱⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲉϫⲱⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲗⲁⲟⲥⲡⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛⲁⲩⲡⲉⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛⲇⲉⲕⲱⲙϣⲛⲥⲱϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥⲉϣϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲥⲱⲧⲡϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓⲇⲉⲥⲱⲃⲉⲛⲥⲱϥϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛⲙⲟⲩϩⲙϫ
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟ.
ⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏⲇⲉϩⲓϫⲱϥϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓ
ⲛⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲧⲁϣⲉϫⲓⲟⲩⲁⲉⲣⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲱϫⲉ.ⲙⲏⲛⲧⲟⲕⲁⲛⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛⲙⲙⲁ.
ⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛⲁϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ.ⲣϩⲟⲧⲉⲛⲧⲟⲕⲁⲛϩⲏⲧϥⲛⲟⲩⲧⲉϫⲉϣⲟⲟⲡⲡⲉⲓⲕⲣⲓⲙⲁⲟⲩⲱⲧ
ⲁⲛⲟⲛⲅⲁⲣⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥⲡⲉⲙⲡϣⲁⲅⲁⲣⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲙⲙⲟϥⲡⲁⲓⲇⲉⲙⲡϥⲗⲁⲁⲩϩⲱⲃⲙⲉϣϣⲉ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉϫⲟⲉⲓⲥⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓϩⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥϫⲉ.ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϩⲟⲟⲩϫⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲙⲙⲁϩⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲉⲓⲥⲟⲥ.
ⲛⲉⲛⲁⲩⲇⲉϫⲡⲥⲟⲡⲉ.ⲕⲁⲕⲉϣⲱⲡⲉⲉϫⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥϣⲁϫⲡⲯⲓⲧⲉ.
ⲉⲣⲉⲣⲏⲇⲉⲛⲁϩⲱⲧⲡ.ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲡⲉⲣⲡⲉⲡⲱϩϩⲓⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧϯϯⲡⲁⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲛⲉⲕϭⲓϫ.ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓⲇⲉϥⲕⲁⲡⲧⲏⲟⲩ.
ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲇⲉⲛⲁⲡⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϥϯϩⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲛⲧⲱⲥⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲡⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ.
ⲁⲩⲱⲙⲏⲏϣⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲛⲁⲩⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲛⲉⲛⲧⲁϣⲱⲡⲉϩⲓⲟⲩⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧⲁⲩⲱⲕⲟⲧⲟⲩ.
ⲉⲣⲉⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲇⲉⲙⲙⲟϥⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲉⲙⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲉⲩⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥϫⲓⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲛⲁⲩⲛⲁⲓ.
ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲇⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲓⲱⲥⲏⲫⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥⲡⲉⲣⲱⲙⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
ⲡⲁⲓϥϥⲓⲁⲛⲛⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉⲁⲩⲱⲡⲉⲩϩⲱⲃⲉⲩⲉⲃⲟⲗⲡⲉϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁⲡⲟⲗⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.ⲡⲁⲓⲉϥϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲁⲓϭⲉϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥϥⲁⲓⲧⲉⲓⲥⲱⲙⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ
ϥⲛⲧϥⲉⲥⲏⲧϥⲕⲟⲟⲥϥϩⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛϥⲕⲁⲁϥϩⲛⲟⲩⲙϩⲁⲟⲩⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩⲛϩⲏⲧϥⲉⲛⲉϩ.ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥⲇⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲱⲛⲉⲉⲣⲛⲧⲁⲡⲣⲟⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ.ⲡⲁⲓⲉⲛⲉⲙⲟⲅⲓⲥⲛⲉⲣⲉϣϫⲟⲩⲱⲧⲣⲱⲙⲉⲁϣⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ.
ⲛⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏϩⲧⲟⲟⲩⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.
ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉⲇⲉⲟⲩⲁϩⲟⲩⲛⲥⲱϥⲛⲁⲉⲓⲉⲛⲧⲉⲓⲛⲙⲙⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲛⲁⲩⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩⲛⲙϩⲉⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁⲙⲙⲟ.
ⲕⲟⲧⲟⲩⲇⲉⲥⲟⲃⲧⲉϩⲉⲛϩⲏⲛⲉⲛⲙϩⲉⲛⲥⲧⲟ.ⲁⲩⲱϭⲱⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23
chapter: 23
title: 42_Luke_23

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:23/annis