Analytic Visualization

Show:
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲩϩⲟⲟⲩϥϯⲥⲃⲱⲗⲁⲟⲥϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲁⲩⲱϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲉⲓⲉϫⲱϥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉ.ⲁϫⲓⲛⲁϫⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓϩⲛⲁϣⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.ⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϯⲛⲁⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉ.ϯⲛⲁϫⲛⲟⲩⲧⲛϩⲱϣⲁϫⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϥⲉⲣⲟ.
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲡⲉ.ⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲡⲉⲉⲡⲉϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲉ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲛϣⲁϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲡⲉⲉⲡⲉϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩϭⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.
ⲉⲛϣⲁϫⲟⲟⲇⲉϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱⲙⲉⲡⲉ.ⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥⲛⲁϩⲓⲱⲛⲉⲉⲣⲟⲥⲉⲡⲉⲓⲑⲉⲅⲁⲣϩⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϫⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲡⲉ.
ⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲡⲉ.
ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲁϫⲉ.ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛⲁⲛϫⲉϩⲛⲁϣⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓ.
ϥⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉϫⲱⲗⲁⲟⲥⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲧϥⲧⲱϭⲉⲟⲩⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϥⲧⲁⲁⲁϥⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲏϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓϩⲉⲛⲛⲟϭⲟⲩⲟⲉⲓϣ.
ϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲇⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥϥϫⲉⲩⲟⲩϩⲙϩⲁⲗⲟⲩⲉⲓⲏϫⲉⲉⲩⲉϯⲛⲁϥϩⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ.ⲟⲩⲉⲓⲏⲇⲉϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲟϥϫⲛⲁϥϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ
ⲁⲩⲱϥⲟⲩⲱϩⲉⲧⲟⲟⲧϥϫⲟⲟⲩⲕⲉϩⲙϩⲁⲗⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϩⲓⲟⲩⲉⲡⲕⲉⲟⲩⲁⲥⲟϣϥϫⲟⲟⲩϥϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ
ϥⲟⲩⲱϩⲉⲧⲟⲟⲧϥϫⲟⲟⲩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲩⲕⲗϩⲡⲉⲓⲕⲉⲧⲛⲟϫϥⲉⲃⲟⲗ.
ⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϫⲉⲛⲁⲟⲩϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲡⲁϣⲏⲣⲉⲙⲉⲣⲓⲧⲙⲉϣⲁⲕⲉⲩⲉϣⲓⲡⲉϩⲏⲧϥⲡⲁⲓ.
ⲁⲛⲟⲩⲉⲓⲏⲇⲉⲛⲁⲉⲣⲟϥϣⲟϫⲛⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲁⲣⲛⲙⲟⲟⲩⲧϥϫⲉⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁ.
ⲛⲟϫϥⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲃⲟⲗⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ.ⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥϭⲉⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲛⲁⲟⲩⲛⲁ.
ϥⲛⲏⲩϥⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲉⲓⲏϥϯⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ.ⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲛⲛⲉϣⲱⲡⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲟⲩⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲏϩϫⲉⲱⲛⲉⲛⲧⲉⲧⲕⲱⲧⲥⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗⲡⲁⲓϥϣⲱⲡⲉⲁⲡⲉⲕⲟⲟϩ.
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲧⲁϥϩⲉⲉϫⲙⲡⲉⲓⲱⲛⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.ϥⲛⲁⲗⲱⲱⲥ.ⲉⲧϥⲛⲁϩⲉⲇⲉⲉϫⲱϥϥⲛⲁϣⲁϣϥⲉⲃⲟⲗ.
ϣⲓⲛⲉⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲛⲉⲩϭⲓϫⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥϭⲟⲡϥϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲗⲁⲟⲥ.ⲁⲩⲓⲙⲉⲅⲁⲣϫⲉⲛⲧϥϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.
ⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲉⲓⲇⲉϫⲟⲟⲩⲛϩⲉⲛⲣⲉϥϭⲱⲣϭϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ.ϫⲉⲛⲉϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲛⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉϭⲟⲡϥⲟⲩϣⲁϫⲉⲧⲣⲉⲧⲁⲁϥⲁⲣⲭⲏⲛⲙⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.
ϫⲛⲟⲩϥⲇⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲁⲩⲱϯⲥⲃⲱⲙⲉϫⲓϩⲟⲁⲗⲗⲁϯⲥⲃⲱϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲟⲩⲙⲉ.
ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛⲁϯⲫⲟⲣⲟⲥⲣⲣⲟϫⲉⲟⲩⲕⲉⲝⲉⲥⲧⲓ.
ⲁϥⲓⲙⲉⲇⲉⲧⲉⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ
ϫⲉⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲩⲧⲟⲩⲟϥⲡⲉϫⲁϥϫⲉϩⲟⲛⲓⲙⲉⲧϩⲓⲱⲱⲙⲛⲛⲉⲥϩⲁⲓⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲡⲁⲣⲣⲟⲡⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ϯⲛⲧⲟⲟⲩⲛⲛⲁⲣⲣⲟⲣⲣⲟ.ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙϭⲟⲡϥⲟⲩϣⲁϫⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲗⲁⲟⲥⲣϣⲡⲏⲣⲉⲇⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉⲕⲁⲣⲱⲟⲩ.
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥⲛⲁⲓⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲙⲛⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲥⲁϩⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲥⲁϩϥⲛⲁϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲉⲣϣⲁⲛⲥⲟⲛⲟⲩⲁⲙⲟⲩⲛⲧϥⲥϩⲓⲙⲉⲙⲙⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲉⲩⲁⲧϣⲏⲣⲉⲡⲉⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛϫⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲡⲉϥⲥⲟⲛ.
ⲛⲉⲥⲁϣϥⲇⲉⲥⲟⲛ.ϣⲟⲣⲡϫⲓϩⲓⲙⲉϥⲙⲟⲩ.ϥⲛⲁϣⲏⲣⲉ.
ⲁⲩⲱⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ
ⲛⲙⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϫⲓⲧ.ϩⲱⲥⲧⲱⲥⲇⲉⲥⲁϣϥⲙⲡⲟⲩⲕⲁϣⲏⲣⲉⲙⲟⲩ.
ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ
ϩⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲇⲉⲉⲥⲛⲁⲣϩⲓⲙⲉⲛⲓⲙⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲥⲁϣϥⲅⲁⲣϫⲓⲧⲥϩⲓⲙⲉ
ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁϫⲉ.ϣⲏⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛⲥⲉϫⲓϩⲓⲙⲉⲥⲉϩⲙⲟⲟⲥⲛⲙϩⲁⲓ.
ⲉⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩϫⲓⲁⲓⲱⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲙⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.ⲟⲩⲇⲉⲙⲉϫⲓϩⲓⲙⲉⲟⲩⲇⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲥⲛⲙϩⲁⲓ
ⲟⲩⲇⲉⲅⲁⲣⲁϣⲙⲟⲩⲁⲛϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ.ϩⲉⲛϩⲓⲥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲅⲁⲣⲛⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲉ.ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ.
ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲇⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲟⲛϫⲟⲟϩⲓⲃⲁⲧⲟⲥϩⲉϣⲁϫⲟⲟϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲥⲁⲁⲕⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃ.
ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲁⲛⲡⲉ.ⲁⲗⲗⲁⲡⲁⲉⲧⲟⲛϩⲡⲉ.ⲥⲉⲟⲛϩⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁϥ.
ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲟⲩⲱϣⲃⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲥⲁϩⲕⲁⲗⲱⲥϫⲟⲟ.
ⲙⲡⲟⲩⲧⲟⲗⲙⲁⲅⲁⲣⲙⲛⲛⲥⲱⲉϫⲛⲟⲩϥⲗⲁⲁⲩ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲁϣϩⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟϫⲉ.ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲡⲉ
ⲛⲧⲟϥⲅⲁⲣⲇⲁⲩⲉⲓⲇϣⲁϥϫⲟⲟϩⲙϫⲱⲱⲙⲉⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ.ϫⲉⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟ
ϣⲁⲛⲧⲕⲱⲛⲉⲕϫⲁϫⲉϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ⲇⲁⲩⲉⲓⲇϭⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲁϣϩⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲡⲉ.
ⲉⲣⲉⲗⲁⲟⲥⲇⲉⲧⲏⲣϥⲥⲱⲧⲙⲡⲉϫⲁϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ
ϫⲉϯϩⲧⲏⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲛⲁⲓⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟϣⲉϩⲛϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏⲙⲉⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥϩⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲁⲩⲱⲙⲁⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥϣⲟⲣⲡϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲛⲙⲙⲁⲛⲟϫⲟⲩϣⲟⲣⲡϩⲛⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ.
ⲛⲁⲓⲟⲩⲱⲙⲏⲓⲛⲉⲭⲏⲣⲁ.ⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲗⲟⲓϭⲉϣⲗⲏⲗⲛⲁⲓⲛⲁϫⲓⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁϩⲟⲩⲟ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20
chapter: 20
title: 42_Luke_20

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:20/annis