Analytic Visualization

Show:
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲇⲟⲅⲙⲁⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲣⲣⲟⲁⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥⲧⲣⲉⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲥϩⲁⲓⲛⲥⲁⲛⲉⲥⲧⲙ.
ⲧⲁⲓⲧⲉϣⲟⲣⲡⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉ.ⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲓⲛⲟⲥⲟⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲥⲩⲣⲓⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲉⲃⲏⲕⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲟⲩⲁⲟⲩⲁⲥϩⲁⲓϥⲥⲁⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ
ϥⲃⲱⲕϩⲱⲱϥⲉϩⲣⲁⲓⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫⲉⲃⲟⲗϩⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑⲡⲟⲗⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲏⲓⲛⲙⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.
ⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥⲉϩⲟⲩⲛⲛⲙⲙⲁⲣⲓⲁⲧⲉⲣⲉⲧⲟⲟⲧϣⲏⲡⲛⲁϥⲉⲉⲧ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩⲧⲣⲉⲙⲓⲥⲉ.
ϫⲡⲟⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉⲡⲉⲥϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉϭⲟⲟⲗⲉϥϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥϫⲧⲟϥϩⲛⲟⲩⲟⲙϥϫⲉⲛⲉⲙⲙⲛⲙⲁϣⲟⲟⲡⲛⲁϩⲙⲙⲁϭⲟⲓⲗⲉ.
ⲛⲉϩⲉⲛϣⲟⲟⲥⲇⲉϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϣⲟⲟⲡϩⲛⲥⲱϣⲉⲉⲩⲁⲣⲉϩϩⲛⲟⲩⲣϣⲉⲧⲉⲩϣⲏⲡⲉⲩⲟϩⲉⲉⲥⲟⲟⲩ.
ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲱⲛϩⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲉⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉⲣⲟⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉⲟⲩⲛⲟϭϩⲟⲧⲉ.
ⲡⲉϫⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲇⲉⲛⲁϫⲉ.ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ.ⲉⲓⲥϩⲏⲅⲁⲣϯⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲛⲟϭⲣⲁϣⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥ.
ϫⲉϫⲡⲟⲛⲏⲧⲛϩⲟⲟⲩⲥⲱⲧⲏⲣⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥϩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.
ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲏⲧⲛⲡⲉⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁϩⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϥϭⲟⲟⲗⲉϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥϥⲕⲏϩⲛⲟⲩⲟⲙϥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉⲛⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁⲡⲉⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉ.ⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉϩⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉⲁⲩⲱⲉⲓⲣⲏⲛⲏϩⲓϫⲛⲕⲁϩϩⲛⲣⲱⲙⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲡⲉ.ⲛⲉⲣⲉϣⲟⲟⲥϣⲁϫⲉⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.ϫⲉⲙⲁⲣⲛⲃⲱⲕϣⲁⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙⲧⲛⲛⲁⲩⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲉⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲉⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲛϩϥⲉⲣⲟ.
ϭⲉⲡⲏⲇⲉⲉⲓϩⲉⲙⲁⲣⲓⲁⲛⲙⲓⲱⲥⲏⲫⲛⲙϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϥⲕⲏϩⲛⲟⲩⲟⲙϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲇⲉⲉⲓⲙⲉϣⲁϫⲉⲉⲛⲧϫⲟⲟϥⲛⲁⲉⲧⲃⲉϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ.
ⲁⲩⲱⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲛⲧⲥⲱⲧⲙⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉϫⲛⲉⲛⲧϣⲟⲟⲥϫⲟⲟⲩⲛⲁ
ⲙⲁⲣⲓⲁⲇⲉⲛⲉϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉⲕⲱⲙⲙⲟⲟⲩϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ.
ⲕⲟⲧⲟⲩⲇⲉⲛϭⲓϣⲟⲟⲥϯⲉⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲉϫⲛⲉⲛⲧⲥⲟⲧⲙⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲩⲱⲛⲁⲩⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲛⲧϫⲟⲟⲛⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϣⲙⲟⲩⲛⲇⲉϩⲟⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲧⲣⲉⲥⲃⲃⲏⲧϥⲙⲟⲩⲧⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲛⲧⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲧⲁⲁϥⲉⲣⲟϥⲉⲙⲡⲁⲧⲥⲱⲱⲙⲙⲟϥϩⲛϩⲏ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩⲡⲉⲩⲧⲃⲃⲟⲕⲁⲧⲁⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲱⲩⲥⲏⲥϫⲓⲧϥⲉϩⲣⲁⲓⲉⲑⲓⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁⲧⲁϩⲟϥⲉⲣⲁⲧϥϫⲟⲉⲓⲥ
ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϩⲟⲟⲩⲧⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛⲟⲟⲧⲉⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲁⲩⲱϯⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲕⲁⲧⲁⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥ.ϫⲉⲟⲩⲥⲟⲉⲓϣⲛϭⲣⲙⲡϣⲁⲛⲏⲙⲁⲥⲥⲛⲁⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ.
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲇⲉⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲡⲉϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲥⲩⲙⲉⲱⲛ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲡⲉⲣⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉϥϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥⲙⲡⲥⲟⲗⲥⲗⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲁϥ
ⲧⲁⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃϫⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩⲁⲛⲙⲡϥⲛⲁⲩⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲁⲩⲱϥⲉⲓϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉⲣⲡⲉϩⲙⲧⲣⲉⲉⲓⲟⲧⲉⲇⲉϫⲓϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲉϩⲟⲩⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲧⲣⲉⲉⲓⲣⲉⲥⲱⲛⲧⲛⲟⲙⲟⲥϩⲁⲣⲟϥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥϫⲓⲧϥⲉⲡⲉϥϩⲁⲙⲏⲣϥⲥⲙⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉϫⲁϥ
ϫⲉ.ⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲁⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ
ϫⲉⲛⲁⲃⲁⲗⲛⲁⲉⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲉⲓ
ⲡⲁⲓⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧϥⲡⲉⲕⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲗⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲉⲟⲟⲩⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲇⲉⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉϫⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.
ⲁⲥⲩⲙⲉⲱⲛⲇⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲉϫⲁϥⲙⲁⲣⲓⲁⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩϫⲉⲉⲓⲥⲡⲁⲓⲕⲏⲉϩⲣⲁⲉⲓϩⲉⲛⲙⲟⲩⲧⲱⲟⲩⲛϩⲁϩϩⲙⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲁⲩⲱⲙⲁⲉⲓⲛⲉⲩⲱϩⲙϩⲓⲱⲱϥ.
ⲛⲧⲟⲇⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉⲛⲏⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉϭⲱⲗⲡⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕϩⲁϩϩⲏⲧ.
ⲛⲉⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲧⲓⲥⲇⲉϫⲉⲛⲁϣⲉⲉⲣⲉⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏⲛⲁⲥⲏⲣⲧⲁⲓⲇⲉⲁⲥⲁⲓⲁⲓϩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩⲛⲁϣⲱⲟⲩⲥⲁϣϥⲉⲣⲣⲟⲙⲡⲉⲙⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓϫⲓⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ
ⲁⲩⲱⲣⲭⲏⲣⲁϣⲁⲧⲥⲣϩⲙⲉⲛⲉⲧⲁϥⲧⲉⲣⲣⲟⲙⲡⲉ.ⲧⲁⲓⲇⲉⲙⲉⲥⲥⲛⲡⲉⲣⲡⲉⲉⲃⲟⲗϣⲙϣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲙⲧⲉⲩϣⲏϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲙϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ.
ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲁⲥⲉⲝϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓϫⲟⲉⲓⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧϭⲱϣⲧⲉⲃⲟⲗϩⲏⲧϥⲙⲡⲥⲱⲧⲉⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓϩⲱⲃⲛⲓⲙⲕⲁⲧⲁⲛⲟⲙⲟⲥϫⲟⲉⲓⲥⲕⲟⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ.
ϣⲏⲣⲉⲇⲉϣⲏⲙⲛⲉⲁϥⲁⲓⲁⲉⲓⲁⲩⲱⲛⲉϥϭⲙϭⲟⲙϥⲙⲉϩⲥⲟⲫⲓⲁⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲟⲩⲧⲉϩⲓϫⲱϥ.
ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉⲇⲉⲃⲏⲕⲡⲉⲧⲣⲣⲟⲙⲡⲉϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙϣⲁⲡⲁⲥⲭⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲇⲉⲣⲣⲟⲙⲡⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲕⲁⲧⲁⲥⲱⲛⲧⲙⲡϣⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛⲉϩⲟⲟⲩϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩϥϭⲱⲛϭⲓϣⲏⲣⲉϣⲏⲙⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉⲇⲉⲛϭⲓⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲙⲉⲉⲩⲉϫⲉϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲙⲙⲁ.ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲟⲟϣⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉⲉⲣⲟϥⲕⲟⲧⲟⲩⲉϩⲣⲁⲉⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩϩⲉⲉⲣⲟϥϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲙⲏⲧⲉⲥⲁϩϥⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩϥϫⲛⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲣϣⲡⲏⲣⲉⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲛϭⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥⲉϫⲛⲛⲉϥⲙⲛⲥⲁⲃⲉⲙⲛⲛⲉϥϭⲓⲛⲟⲩⲱϣⲃ.
ⲛⲁⲩⲇⲉⲉⲣⲟϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ.ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲛⲁϥϫⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲛⲧⲣⲟⲩⲛⲁϩⲓⲛⲁⲓⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲕⲙⲛⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧⲙⲟⲕϩϩⲏⲧϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱ.ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉϩⲁⲡⲥⲉⲧⲣⲁϭⲱϩⲛⲛⲁⲡⲁⲉⲓⲱⲧ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉϣⲁϫⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟϥⲛⲁ.
ϥⲉⲓⲇⲉⲉⲥⲏⲧⲛⲙⲙⲁⲉϩⲣⲁⲓⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙⲛⲥⲱⲟⲩ.ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲇⲉⲛⲉϩⲁⲣⲉϩⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲉϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲉϥⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁⲛⲙⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁⲛⲙⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲛⲛⲁϩⲣⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲙⲣⲱⲙⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2
chapter: 2
title: 42_Luke_2

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:2/annis