Analytic Visualization

Show:








ϣⲱⲡⲉⲇⲉϥϩⲛⲟⲩⲙⲁϥϣⲗⲏⲗⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁⲛⲁϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲛϣⲗⲏⲗⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲥⲁⲃⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗⲁϫⲓϫⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲟⲩⲟⲡⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲉⲓ.ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣϣⲱⲡⲉ.
ⲡⲉⲛⲟⲓⲕⲉⲧⲛⲏⲟⲩⲧⲁⲁϥⲛⲁⲙⲙⲏⲛⲉ.
ⲕⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉⲛⲁⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲁⲛⲟⲛⲧⲛⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱⲙⲡⲣϫⲓⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.
ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϫⲉⲛⲓⲙⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲟⲩϣⲃⲏⲣⲛⲁϥϥⲃⲱⲕϣⲁⲣⲟϥⲡⲁϣⲉⲧⲉⲩϣⲏϥϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣⲙⲁⲛⲁⲓϣⲟⲙⲛⲧⲟⲓⲉⲡⲉⲩϣⲁⲡ
ⲉⲡⲓⲇⲏϣⲃⲏⲣⲉⲓϣⲁⲣⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲁⲩⲱⲙⲙⲛϯⲡⲉϯⲛⲁⲕⲁⲁϥϩⲁⲣⲱϥ.
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛϥϫⲟⲟϫⲉⲙⲡⲣⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲱⲅⲁⲣϣⲧⲁⲙⲡⲁⲣⲟⲁⲩⲱⲛⲁϣⲏⲣⲉϩⲓⲡⲉϭⲗⲟϭⲛⲙⲙⲁⲙⲙⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟⲧⲱⲟⲩⲛϯⲛⲁ
ϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉϣϫⲉϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲁⲛϯⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϥϣⲃⲏⲣⲡⲉ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲗⲁϭϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϥϯⲛⲁϥⲙⲡⲉⲧϥⲁϩⲉⲛⲁϥ.
ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲁⲓⲧⲉⲓⲧⲁⲣⲟⲩϯⲛⲏⲧⲛ.ϣⲓⲛⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϭⲓⲛⲉ.ⲧⲱϩⲙⲧⲁⲣⲟⲩⲱⲛⲛⲏⲧⲛ.
ⲟⲩⲟⲛⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓϥⲛⲁϫⲓ.ⲁⲩⲱⲉⲧϣⲓⲛⲉϥⲛⲁϭⲓⲛⲉ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲧⲱϩⲙⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲛⲛⲁϥ.
ⲛⲓⲙⲇⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟϥⲟⲩⲧⲃⲧ.ⲙⲏⲙⲁⲟⲩⲧⲃⲧϥⲛⲁϯⲛⲁϥⲟⲩϩⲟϥ.
ⲏⲛϥⲁⲓⲧⲓⲙⲙⲟϥⲟⲩⲥⲟⲟⲩϩⲉⲙⲏϥⲛⲁϯⲛⲁϥⲟⲩⲟⲟϩⲉ.
ⲉϣϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛϭⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϯⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ.ⲡⲟⲥⲱⲙⲁⲗⲗⲟⲛⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧϥⲛⲁϯⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁϥⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲉϥⲛⲟⲩϫⲉⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲙⲉϥϣⲁϫⲉ.ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗ.ϥϣⲁϫⲉⲛϭⲓⲡⲉⲙⲡⲟⲁⲩⲱⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉ.
ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲛϩⲏⲧⲟⲩϫⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗⲁⲣⲭⲱⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥⲛⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲧⲟⲟⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲛⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉϩⲏⲧⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲙⲛⲣⲣⲟⲛⲓⲙⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϣⲁϫⲁⲓⲉ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲏⲓⲉϫⲛⲟⲩⲏⲓϣⲁϥϩⲉ.
ⲉϣϫⲉϩⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥϩⲱⲱϥⲡⲱϣⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥ.ⲁϣϩⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧ.ϫⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ.
ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ.ⲉⲓⲉⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲓⲙ.ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ.
ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲟⲩⲧⲏⲏⲃⲉⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲓⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲱϩⲉϫⲱⲧⲛ.
ⲉⲣϣⲁⲛⲉⲧϫⲟⲟⲣⲇⲉϩⲁⲣⲉϩⲧⲉϥⲁⲩⲗⲏⲉϥϩⲏⲕ.ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ.
ⲉⲣϣⲁⲛⲉⲧϫⲟⲟⲣⲇⲉⲉⲣⲟϥⲉⲓϥϫⲣⲟⲉⲣⲟϥ.ϥⲛⲁϥⲓⲧⲉϥⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁⲉⲧϥⲕⲱϩⲧⲏϥⲉⲣⲟⲁⲩⲱϥⲛⲁⲥⲱⲣⲛⲛⲉϥϣⲱⲗ.
ⲉⲧⲉϥⲛⲙⲙⲁⲁⲛϥϯⲟⲩⲃⲏ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲉϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉⲛⲙⲙⲁⲁⲛϥϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲱⲙⲉ.ϣⲁϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲙⲁⲙⲙⲛⲙⲟⲟⲩⲛϩⲏⲧⲟⲩϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲙⲧⲟⲛⲁⲩⲱϥⲧⲙϭⲓⲛⲉⲧⲟⲧⲉϣⲁϥϫⲟⲟϫⲉϯⲛⲁⲕⲧⲟⲡⲁⲏⲓⲙⲁⲉⲛⲧⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ.
ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲇⲉϣⲁϥϩⲉⲉⲣⲟϥⲉϥⲥⲁϩⲣⲉϥⲧⲥⲁⲙⲓⲏⲟⲩ
ⲧⲟⲧⲉϣⲁϥⲃⲱⲕϥϫⲓⲕⲉⲥⲁϣϥⲡⲛⲉⲩⲙⲁϩⲟⲟⲩⲉⲣⲟϥⲥⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩⲛϩⲏⲧϥⲛⲧⲉϩⲁⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩϩⲟⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓⲥϩⲓⲙⲉϥⲓϩⲣⲁⲥⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲏⲏϣⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉ.ⲛⲁⲓⲁⲧϩⲏⲉⲛⲧϥⲓϩⲁⲣⲟⲙⲛⲛⲉⲉⲓⲃⲛⲁⲉⲓⲉⲛⲧϫⲓⲙⲙⲟⲟⲩ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉ.ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩϩⲟⲩⲟⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥ.
ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϥϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲟⲟϫⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛⲧⲉ.ϣϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ.ⲁⲩⲱⲛⲛⲉⲛⲁⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲥⲁⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲓⲱⲛⲁⲥ.
ⲕⲁⲧⲁϩⲉⲅⲁⲣⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲛⲁⲥϣⲱⲡⲉⲙⲁⲉⲓⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲛⲉⲩⲏⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲓⲣⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ.
ⲣⲱⲣⲏⲥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲛⲙⲛⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲧϭⲁⲓⲟⲟⲩϫⲉⲁⲥⲓϫⲓⲛⲁⲣⲏϫϥⲕⲁϩⲥⲱⲧⲙⲥⲟⲫⲓⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛⲁⲩⲱⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲣⲱⲙⲉⲛⲓⲛⲉⲩⲏⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥⲛⲙⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϫⲉⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲛⲓⲱⲛⲁⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟⲉⲓⲱⲛⲁⲡⲉⲓⲙⲁ.
ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩϫⲉⲣⲉϩⲏⲃⲥϥⲕⲁⲁϥϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ.ⲁⲗⲗⲁϣⲁϥⲕⲁⲁϥⲉϫⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁϫⲉⲉⲣⲉⲉⲧⲃⲏⲕⲉϩⲟⲩⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲉⲓ.
ϩⲏⲃⲥⲥⲱⲙⲁⲡⲉⲃⲁⲗⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥⲡⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗⲉⲓⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲡⲉⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁⲧⲏⲣϥⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲡⲉⲡⲉⲕⲃⲁⲗⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁⲧⲏⲣϥⲛⲁϣⲱⲡⲉϥⲕⲁⲕⲉ.
ϭⲱϣⲧϭⲉϫⲉⲙⲉϣⲁⲕⲡⲟⲩⲟⲓⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩⲕⲁⲕⲉⲡⲉ.
ⲉϣϫⲉⲟⲩⲟⲉⲓϭⲉⲡⲉⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁⲧⲏⲣϥⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲙⲉⲣⲟⲥⲕⲁⲕⲉⲛϩⲏⲧϥϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓⲧⲏⲣϥϩⲉⲉϣⲁⲣⲉⲫⲏⲃⲥⲣⲟⲩⲟⲓⲛⲉⲣⲟϩⲙⲡⲉϥϣⲁϩ.
ϩⲙⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉⲇⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥϫⲉⲉϥⲉⲟⲩⲱⲙⲛⲙⲙⲁϥ.ϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϥⲛⲟϫϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲇⲉⲛⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉϫⲉⲙⲡϥϩⲟⲣⲡϥϣⲟⲣⲡⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱⲙ.
ⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲇⲉⲛⲁϥϫⲉ.ⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲧⲱⲧⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗⲁⲡⲟⲧⲛⲙⲡⲡⲓⲛⲁⲝ.ⲡⲉⲧⲛⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛⲇⲉⲙⲉϩⲧⲱⲣⲡϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ.ⲁⲧϩⲏⲧ.
ⲙⲏⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲟⲗ.ⲛⲧⲟϥⲁⲛⲉⲛⲧϥⲧⲁⲙⲓⲉⲥⲁⲛϩⲟⲩⲛ.
ⲡⲗⲏⲛϩⲉⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉϯⲙⲛⲧⲛⲁⲁⲩⲱⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲥⲉⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲏⲧⲛⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲉⲧⲉⲧⲛϯⲣⲉⲙⲏⲧⲙⲫⲁϭⲓⲛⲛⲥⲧⲟⲓⲛⲙⲡⲃⲁϣⲟⲩϣⲛⲙⲟⲩⲟⲟⲧⲉⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲛⲥⲱⲧⲛϩⲁⲡⲛⲙⲧⲁⲅⲁⲡⲏⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲓⲇⲉϣϣⲉⲁⲁⲧⲙⲕⲁⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲥⲁⲧⲏⲟⲩⲧⲛ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲙⲁⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥϣⲟⲣⲡϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲁⲩⲱⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥϩⲛⲁⲅⲟⲣⲁ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲓⲙϩⲁⲟⲩⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩⲉⲃⲟⲗⲁⲛⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲟϣⲉϩⲓϫⲱⲟⲩⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉ.ⲥⲁϩⲛⲁⲓϫⲱⲙⲙⲟⲟⲩ.ⲥⲱϣϩⲱⲱⲙⲙⲟ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉ.ⲛⲧⲱⲧⲛϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟϩⲉⲛⲉⲧⲡⲱϩⲟⲣϣⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱϩⲁⲛⲉⲛⲉⲡⲱⲟⲩⲁⲛⲉⲧⲛⲧⲏⲏⲃⲉ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉⲇⲉⲉⲛⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ.
ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟϭⲓⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉϫⲉⲛⲧⲟⲟⲩⲙⲉⲛⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲧⲕⲉⲥⲟⲫⲓⲁⲛⲟⲩⲧⲉϫⲟⲟϫⲉϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲛⲁϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲙϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲁⲩⲱⲥⲉⲇⲓⲱⲕⲉ.
ϫⲉⲉⲩⲉϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲛⲧⲡⲁϩⲧϥⲉⲃⲟⲗϫⲓⲛⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ.
ϫⲓⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥⲁⲃⲉⲗϣⲁⲡⲉⲥⲛⲟϥⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥϣⲏⲣⲉⲃⲃⲁⲣⲁⲭⲓⲁⲥ.ⲉⲛⲧⲧⲁⲕⲟϥⲙⲏⲧⲉⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲛⲙⲡⲏⲓ.ⲥⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲥⲉⲛⲁϣⲓⲛⲉⲛⲥⲱϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥϫⲉⲧⲉⲧⲛϥⲓϣⲟϣⲧⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲱⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲉⲧⲃⲏⲕ.
ϥⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲁⲣⲭⲉⲓⲛⲟⲩϭⲥⲉⲣⲟϥ.ⲧⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥⲉⲧⲃⲉϩⲁϩ
ⲉⲧⲃⲉϩⲁϩϭⲱⲣϭⲉⲣⲟϥϭⲟⲡϥⲟⲩϣⲁϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲣⲱϥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11
chapter: 11
title: 42_Luke_11

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11

Work: urn:cts:copticLit:nt.luke

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.luke.sahidica:11/annis