Analytic Visualization

Show:
ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲭⲁⲇⲉⲁⲩⲱⲡⲉϩⲟⲟⲩⲛⲁⲑⲁⲃ.ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲛⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩⲥⲛⲁⲩⲁⲩⲱⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲛⲉⲕⲱⲧⲉⲛⲥⲁϩⲉϭⲟⲡϥϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ
ϫⲟⲟⲇⲉϫⲉϩⲙϣⲁⲁⲛϫⲉⲛⲛⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣϣⲱⲡⲉϩⲙⲗⲁⲟⲥ
ⲁⲩⲱⲉⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁϥⲛⲏϫϩⲙⲏⲓⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛⲥⲟϭⲛⲛⲧⲟⲟⲧⲛⲁⲣⲇⲟⲥϥⲥⲟⲧⲡⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲧⲁϩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛⲇⲉⲡⲁϩⲧⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ.
ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉϭⲛⲁⲧϫⲱⲙⲙⲟⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛⲧⲁⲕⲟϥ
ⲛⲉϣⲧⲁⲁϥⲅⲁⲣⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲟⲩⲟϣⲙⲧϣⲉⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉⲥⲉⲧⲁⲁϩⲏⲕⲉ.ⲁⲩⲱⲛⲉϭⲟⲛⲧⲉⲣⲟ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲁⲗⲱⲧⲛϩⲁⲣⲟⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉⲉⲣⲟⲟⲩϩⲱⲃⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲉⲛⲧⲁⲁϥⲛⲁⲓ.
ϩⲏⲕⲉⲅⲁⲣⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲛⲏⲧⲛⲧⲉⲧⲛϣⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲉⲛⲁϭⲱⲁⲛⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ.
ⲉⲛⲧϥⲁⲧⲟⲟⲧⲥⲁⲁϥⲣϣⲟⲣⲡⲧⲉϩⲥⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲥⲟϭⲛⲕⲟⲟⲥⲧ
ϩⲁⲙⲏⲛⲇⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲛϩⲏⲧϥϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉⲉⲛⲧⲧⲁⲓⲁⲁϥⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ.
ⲁⲩⲱⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥⲟⲩⲁϩⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥϥⲃⲱⲕⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϫⲉⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥⲛⲁ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲣⲁϣⲉⲁⲩⲱⲉⲣⲏⲧϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲁϥ.ⲁⲩⲱϥⲕⲱⲧⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁⲉⲧⲃⲉϩⲉⲧⲁⲁϥⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ.
ⲁⲩⲱϩⲙϣⲟⲣⲡϩⲟⲟⲩⲁⲧⲑⲁⲃ.ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁⲁⲧⲡⲁⲥⲭⲁⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲛⲁϥϫⲉⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕⲧⲱⲛⲥⲃⲧⲉⲡⲁⲥⲭⲁⲛⲁϫⲉⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ
ϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩⲇⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥⲁⲩⲱϥⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲧⲛⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩϩⲓϫⲱϥⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲛⲛⲥⲱϥ
ⲁⲩⲱⲙⲁⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥⲁϫⲓϫⲟⲉⲓⲥⲏⲉⲓϫⲉⲥⲁϩⲡⲉⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲣⲉⲁⲙϭⲟⲓⲗⲉⲧⲱⲛⲙⲁϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙⲡⲁⲥⲭⲁⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲟϥϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛⲛⲟϭⲙⲁⲡⲉϥⲡⲟⲣϣϥⲥⲃⲧⲱⲧⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉⲛⲁⲙⲙⲁⲩ.
ⲁⲩⲱⲙⲟⲟϣⲉⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲃⲱⲕⲡⲟⲗⲓⲥϩⲉⲙⲁⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲛⲁⲁⲩⲱⲥⲟⲃⲧⲉⲡⲁⲥⲭⲁ.
ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉϥⲉⲓⲙⲛⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ
ⲁⲩⲱⲛⲏϫⲟⲩⲱⲙⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙⲛⲙⲙⲁⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ.
ⲁⲩⲱⲁⲣⲭⲉⲓⲙⲕⲁϩϩⲏⲧⲁⲩⲱϫⲟⲟⲛⲁϥⲟⲩⲁⲟⲩⲁϫⲉⲙⲏⲁⲛⲟⲕⲡⲉ
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲩⲁⲡⲉⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉⲧⲛⲁⲥⲡⲧⲟⲟⲧϥⲛⲙⲙⲁϩⲛϫⲏⲏⲥ
ϫⲉϣⲏⲣⲉⲙⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲕⲁⲧⲁϩⲉⲛⲧⲥϩⲁⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.ⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ.
ⲁⲩⲱⲟⲩⲱⲙϥϫⲓⲟⲩⲟⲓϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥϥⲡⲟϣϥⲁⲩⲱϥⲧⲁⲁϥⲛⲁϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲓⲧϥⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁⲡⲟⲧϥϣⲡϩⲙⲟⲧⲉϫⲱϥϥⲧⲁⲁϥⲛⲁⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲥⲛⲟϥⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥⲉⲃⲟⲗⲉϫⲛϩⲁϩ.
ϩⲁⲙⲏⲛⲇⲉϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲁⲥⲱϫⲓⲛⲡⲉⲓⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲅⲉⲛⲏⲙⲁⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.ϩⲟⲧⲁⲛϣⲁⲛⲥⲟⲟϥϥⲃⲃⲣⲣⲉϩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲙⲟⲩⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲧ
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲏⲣⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉⲓϣⲱⲥ.ⲁⲩⲱⲉⲥⲟⲟⲩⲥⲉⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗ.
ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉϯⲛⲁϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲗⲗⲁⲁⲛⲟⲕⲙⲙⲟ.
ⲡⲉϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲛⲧⲟⲕϩⲟⲟⲩϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡ
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲣϩⲁϩϣⲁϫⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲧⲣⲙⲟⲩⲛⲙⲙⲁϯⲛⲁⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲁⲛ.ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩϫⲟⲟ
ⲁⲩⲱⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓϭⲱⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉϩⲙⲟⲟⲥⲛⲏⲧⲛⲡⲉⲓⲙⲁϣⲁⲛⲧϣⲗⲏⲗ
ⲁⲩⲱϥϫⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲛⲙⲙⲁϥⲁⲩⲱϥⲁⲣⲭⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣⲁⲩⲱⲧⲱⲕⲙϩⲏⲧ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲗⲩⲡⲉⲓϣⲁϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩϭⲱⲛⲏⲧⲛⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕϩⲏⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ.ϥⲡⲁϩⲧϥⲉϫⲙⲕⲁϩϥϣⲗⲏⲗ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲛⲧⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲁⲁⲧϥ.
ⲁⲩⲱⲛⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲃⲃⲁⲉⲓⲱⲧⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟϩⲱⲃⲛⲓⲙⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧⲥⲁⲁⲧⲁⲗⲗⲁϩⲉⲁⲛⲁⲛⲟⲕϯⲟⲩⲁϣ.
ⲁⲩⲱϥⲉⲓϥϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲃϣ.ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲡⲉⲧⲣⲟⲥϫⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲛⲕⲟⲧⲕⲙⲡⲉⲉϣⲣⲟⲉⲓⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲧ.
ⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲉⲛⲣⲟⲟⲩⲧⲥⲁⲣⲝⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥⲧⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲟⲛϥϣⲗⲏⲗϥⲧⲁⲩⲟⲡⲓϣⲁϫⲉⲟⲩⲱⲧ
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲟⲛϣⲁⲣⲟⲟⲩϥϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲟⲃϣ.ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗⲅⲁⲣϩⲟⲣϣⲁⲩⲱⲛⲉⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲟⲩ.
ϥⲉⲓⲟⲛⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ.ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲱⲧⲛϩⲱⲃⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛⲣⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ.
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛⲙⲁⲣⲟⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ.
ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲓϥϣⲁϫⲉ.ϥⲉⲓⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲟⲩⲁϩⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲛⲙⲙⲁϥⲛⲙϩⲉⲛⲥⲏϥⲉⲁⲩⲱϩⲉⲛϭⲉⲣⲱⲃⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.
ⲉⲛⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲇⲉⲙⲙⲟϥϥϯⲛⲁⲟⲩⲙⲁⲓⲛϫⲉⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲓⲉⲣⲱϥⲛⲧⲟϥⲡⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲟ--ϫⲉⲭⲁⲓⲣⲉϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓⲁⲩⲱϥϯⲡⲓⲉⲣⲱϥ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲉϫⲱϥⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ
ⲟⲩⲁⲇⲉⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϥⲧⲉⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉϥⲣⲉϩⲧϩⲙϩⲁⲗⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϭⲟⲡⲧϩⲉⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ.ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲏϥⲉⲁⲩⲱϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ
ⲛⲉϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲙⲙⲏⲛⲉϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉϯⲥⲃⲱⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟⲁⲗⲗⲁϫⲉⲕⲁⲁⲥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥⲧⲏⲣⲟⲩⲡⲱⲧ
ⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉⲇⲉⲛⲉϥⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥϥϭⲟⲟⲗⲉⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ.ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲕⲁⲥⲓⲛⲇⲱⲛⲉⲃⲟⲗⲛⲥⲱⲟⲩϥⲡⲱⲧϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ.
ⲁⲩⲱϫⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲣⲁⲧϥⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲁⲩⲱⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲁⲧϥⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ.
ⲁⲩⲱⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛⲉϥⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥⲟⲩⲉ.ϣⲁϩⲟⲩⲛⲁⲩⲗⲏⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.ⲁⲩⲱⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥϥⲑⲙⲟⲙⲙⲟϥϩⲁϩⲧⲉⲕⲱϩⲧ
ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉⲙⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲧⲏⲣϥⲛⲉⲕⲱⲧⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲉϩⲟⲩⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲧⲣⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ.ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϩⲉⲟⲩⲟⲛ.
ⲙⲏⲏϣⲉⲅⲁⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲟϥⲛⲟⲩϫⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲉϣⲏϣⲁⲛⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲟϥⲛⲟⲩϫϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁⲛⲟⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲣⲡⲉⲙⲟⲩⲛⲅϭⲓϫⲁⲩⲱϯⲛⲁⲕⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲁⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲕϭⲓϫϩⲛϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱϩⲓⲛⲁⲓⲟⲛⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲉⲥⲙⲟⲛⲧⲁⲛ.
ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉϥϫⲛⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲛⲁϣⲁϫⲉⲁⲛⲗⲁⲁⲩⲁϩⲣⲟⲟⲩⲛⲁⲓⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲟ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲕⲁⲣⲱϥⲁⲩⲱⲙⲡϥϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ.ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉⲟⲛϥϫⲛⲟⲩϥϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙϭⲟⲙⲁⲩⲱϥⲛⲏⲩϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉ.
ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁϣⲛⲉⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲧⲛⲁϩⲉⲛⲁ.
ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲟⲩⲁⲛⲧϥϫⲟⲟϥ.ⲉⲥⲇⲟⲕⲓⲛⲏⲧⲛⲟⲩ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲧϭⲁⲓⲟϥϫⲉϥⲙⲡϣⲁⲙⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲁⲣⲭⲉⲓⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉⲛⲉϫⲧⲁϥⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥⲁⲩⲱϩⲃⲥⲡⲉϥϩⲟⲁⲩⲱϯⲕⲗⲯⲉϫⲱϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉⲛⲁ.ⲁⲩⲱϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥϯⲁⲁⲥⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϥϩⲟ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲩⲗⲏ.ⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲉⲓϩⲙϩⲁⲗⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲩⲡⲉⲧⲣⲟⲥϥⲑⲙⲟⲙⲙⲟϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲛⲧⲟⲕϩⲱⲱⲛⲉϣⲟⲟⲡⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲣⲛⲁϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲧⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲙⲙⲟϥⲟⲩⲇⲉϯϭⲛⲉⲣⲉϫⲱⲙⲙⲟⲁⲛϫⲉⲟⲩⲁⲩⲱϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲁⲉⲓⲧ
ϩⲙϩⲁⲗⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲡⲉϫⲁⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϫⲉⲡⲁⲓⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩⲡⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲟⲛϥⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲛⲛⲥⲁⲕⲉⲕⲟⲩⲓⲇⲉⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲡⲉϫⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥϫⲉⲁⲗⲏⲑⲱⲥⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟⲟⲩⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲧⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓⲕⲁⲉⲩⲱⲉϩⲣⲁⲓⲁⲩⲱⲱⲣⲕϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲩⲟⲙⲙⲟϥ.
ⲁⲩⲱⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ.ϥⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥϣⲁϫⲉϩⲉⲧⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡⲁⲩⲱϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥϥⲣⲓⲙⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14
chapter: 14
title: 41_Mark_14

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14

Work: urn:cts:copticLit:nt.mark

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:14/annis