Analytic Visualization

Show:
ⲁⲩⲱϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁⲛⲁϥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉⲥⲁϩⲁⲛⲁⲩⲛⲉⲓⲱⲛⲉϫⲉϩⲉⲛⲁϣϩⲉⲛⲉ.ⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲉⲕⲱⲧ
ⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲛⲁⲩⲁⲛⲛⲉⲓⲛⲟϭⲕⲱⲧⲛⲛⲉⲕⲱⲡⲉⲓⲙⲁⲟⲩⲱⲛⲉⲉϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲩⲱϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲓϫⲛⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲧⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲣⲡⲉ.ϥϫⲛⲟⲩϥⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉⲁϫⲓⲛⲁϫⲉⲣⲉⲛⲁⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁⲩ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲡⲉⲙⲁⲉⲓⲛⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲟⲩⲉϫⲱⲉⲃⲟⲗ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲟⲟⲛⲁϫⲉϯϩⲧⲏⲧⲛⲙⲏⲡⲱⲥⲛⲧⲉⲗⲁⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁⲙⲙⲱⲧⲛ
ⲟⲩⲛϩⲁϩⲅⲁⲣⲛⲁⲉⲓϩⲙⲡⲁⲣⲁϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁⲡⲗⲁⲛⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ
ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙⲇⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲛⲙϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓϣⲱⲡⲉⲁⲗⲗⲁⲙⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏⲛⲟⲩⲉϣⲱⲡⲉ.
ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲁⲩⲱⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ.ⲛⲁⲓⲇⲉⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲛⲁⲁⲕⲉ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉϯϩⲧⲏⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲛ.ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲅⲁⲣⲙⲙⲱⲧⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲙⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲁⲙⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉϣⲟⲣⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ
ⲁⲩⲱϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣϫⲉⲟⲩⲉⲧⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲡⲁⲓⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥⲛⲧⲱⲧⲛⲅⲁⲣⲁⲛⲉⲧϣⲁϫⲉⲁⲗⲗⲁⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲡⲉⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.
ⲁⲩⲱⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲟⲩⲥⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲓⲱⲧϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲟⲩϣⲏⲣⲉϣⲏⲣⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ
ⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉⲇⲉϣⲁⲃⲟⲗⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲉⲓ.
ⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩⲇⲉⲃⲟⲧⲉϣⲱϥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲙⲁⲉⲧⲉϣϣⲉⲁⲛ.ⲉⲧⲱϣⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓⲧⲟⲧⲉⲉⲧϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧⲧⲟⲩⲓⲏ
ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛϥⲓⲗⲁⲁⲩϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ.
ⲁⲩⲱⲉⲧϩⲛⲥⲱϣⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥⲡⲁϩⲟⲩϥⲓⲡⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉⲧⲉⲉⲧⲙⲛⲉⲧⲧⲥⲛⲕⲟϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϣⲗⲏⲗϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲧϣⲱⲡⲉⲧⲉⲡⲣⲱ.
ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉⲅⲁⲣⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲧⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧϣⲱⲡⲉϫⲓⲛⲁⲣⲭⲏⲥⲱⲛⲧⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲟⲛⲧϥϣⲁϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲁⲩⲱⲉⲛⲉⲙⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥⲧⲥⲃⲕⲉϩⲟⲟⲩⲛⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲥⲁⲣⲝⲛⲁⲱⲛϩ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲃⲉⲱⲧⲡⲛⲧϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩϥⲧⲥⲃⲕⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ
ⲁⲩⲱⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉⲓⲙⲁ.ⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲛⲡⲓⲙⲁⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ
ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩⲅⲁⲣⲛϭⲓϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲛⲟⲩϫⲛⲙϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲟⲩϫⲥⲉϯϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛⲛⲙϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉⲉϣⲱⲡⲉⲩⲛϭⲟⲙⲡⲗⲁⲛⲁⲥⲱⲧⲡ
ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉϯϩⲧⲏⲧⲛⲉⲣⲱⲧⲛϣⲣⲡϫⲱⲉⲣⲱⲧⲛϩⲱⲃⲛⲓⲙ.
ⲁⲗⲗⲁϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲣⲏⲛⲁⲣⲉⲃⲏ.ⲁⲩⲱⲟⲟϩⲛϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲁⲛ.
ⲁⲩⲱⲥⲓⲟⲩⲥⲉⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲁⲩⲱϭⲟⲙⲉⲧϩⲛⲡⲏⲩⲉⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲓ
ⲁⲩⲱⲧⲟⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉϥⲛⲏⲩϩⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲛⲙⲟⲩⲛⲟϭϭⲟⲙⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲟⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲧⲟⲧⲉϥⲛⲁϫⲉⲩⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϥⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲧⲏⲩ.ϫⲓⲛϫⲱϥⲕⲁϩϣⲁϫⲱⲡⲉ.
ⲉⲃⲟⲗⲇⲉⲃⲱⲕⲛⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥⲏⲇⲏⲗⲱⲕⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉϯⲟⲩⲱϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉϫⲉϣⲱⲙϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛ.
ⲧⲁⲓϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲙⲉϫⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛϩⲓⲣⲛⲣⲣⲟ.
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲗⲟⲙⲙⲁⲩϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ.
ⲡⲉⲛⲙⲕⲁϩⲥⲉⲛⲁⲗⲟⲙⲙⲁⲩⲛⲁϣⲁϫⲉⲇⲉⲥⲉⲛⲁⲗⲟⲙⲙⲁⲩⲁⲛ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲏⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥϩⲛⲡⲉ.ⲟⲩⲇⲉϣⲏⲣⲉⲛⲥⲁⲉⲓⲱⲧⲙⲁⲩⲁⲁϥ.
ϯϩⲧⲏⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲁⲛϫⲉⲁϣⲡⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ.
ϩⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉϥⲛⲁⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓϥⲕⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓⲁⲩⲱϥϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲟⲩⲁⲟⲩⲁϥϯⲛⲁϥⲡⲉϥϩⲱⲃ.ⲁⲩⲱⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧϥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧϥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲣⲟⲉⲓⲥϭⲉϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲁⲛϫⲉⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲏⲓⲛⲏⲩⲁϣⲛⲁⲩⲏⲣⲣⲟⲩϩⲉϩⲛⲡⲁϣⲉⲧⲉⲩϣⲏⲏⲙⲡⲛⲁⲩⲉⲣⲉⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲏⲙⲡⲛⲁⲩϩⲧⲟⲟⲩⲉ
ⲙⲏⲡⲱⲥϥⲉⲓϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉϥϩⲉⲉⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲃϣ.
ⲡⲉϯϫⲱⲙⲙⲟϥⲛⲏⲧⲛϯϫⲱⲙⲙⲟϥⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϫⲉⲣⲟⲉⲓⲥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13
chapter: 13
title: 41_Mark_13

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13

Work: urn:cts:copticLit:nt.mark

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:13/annis