Analytic Visualization

Show:
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲧⲟϣⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲙⲛⲡⲉⲕⲣⲟⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥⲙⲏⲏϣⲉⲟⲛⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϥⲁⲩⲱⲕⲁⲧⲁϩⲉϣⲁϥⲁⲁϥϯⲥⲃⲱⲟⲛⲛⲁ
ϫⲛⲟⲩϥ-ϫⲉⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲉⲃⲟⲗ.ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲟⲩⲡⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥϩⲟⲛϥⲉⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥϯⲧϩⲉⲛⲁϯⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉⲛⲁⲧⲟⲩⲓⲟⲁⲩⲱⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲡⲣⲟⲥⲡⲉⲧⲛⲛϣⲟⲧϩⲏⲧⲙⲱⲩⲥⲏⲥⲥⲉϩⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲛⲏⲧⲛ.
ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉⲇⲉⲙⲡϥⲥⲱⲛⲧ.ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧⲛⲙⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧⲛⲥⲱϥⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩϥⲧⲱϭⲉⲙⲙⲟϥⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ
ⲥⲉϣⲱⲡⲉⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲥⲁⲣⲝⲟⲩⲱⲧ
ⲉⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉϭⲉⲁⲁϥⲟⲩⲁⲟⲩⲱⲧⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲟⲣϫϥ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲏⲉⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲟⲛϫⲛⲟⲩϥⲡⲁⲓϣⲁϫⲉ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲛⲙⲕⲉⲧⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕⲉϫⲱ.
ⲛⲧⲟⲥϩⲱⲱⲉⲥϣⲁⲛⲕⲁⲡⲉⲥϩⲁⲉⲓⲛⲥⲱϩⲙⲟⲟⲥⲛⲙⲕⲉⲥⲣⲛⲟⲓⲕ.
ⲁⲩⲱⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓϫⲉⲕⲁⲁⲥϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥϩⲓϫⲱⲟⲩ.ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉⲛⲟϣⲡⲟⲩ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩϥϭⲛⲁⲧⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲧⲣⲉⲉⲓⲛⲁⲓⲁⲩⲱⲙⲡⲣⲛⲟϣⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉⲅⲁⲣⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲁⲛⲉⲣⲟϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉϩⲉⲟⲩϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲉⲡϣⲱⲡⲟⲩϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥϩⲓϫⲱⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲧⲉϩⲓⲏⲟⲩⲁⲡⲱⲧϥⲡⲁϩⲧϥϩⲓϩⲏⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϥϫⲛⲟⲩϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲟⲩϯⲛⲁⲁⲁϥϫⲉⲉⲓⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲱⲛϩϣⲁⲉⲛⲉϩ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲁϩⲣⲟϫⲱⲙⲙⲟⲉⲣⲟϫⲉⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲙⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲁⲩⲁⲁϥ.
ⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲟⲩϫⲉⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲉⲓⲕⲙⲡⲣϫⲓⲟⲩⲉⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲙⲡⲣϥⲱϭⲉⲙⲁⲉⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧⲛⲙⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲥⲁϩⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟⲟⲩϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥϥⲙⲉⲣⲓⲧϥ.ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉϣⲁⲁⲧⲕⲉϩⲱⲃⲃⲱⲕⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲥⲉⲧⲁⲁⲉⲃⲟⲗⲧⲁⲁϩⲏⲕⲉⲕⲁⲟⲩⲁϩⲟⲛⲁϩⲛⲡⲉⲁⲩⲱⲉⲓⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱⲉⲓ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲱⲕⲙⲉϫⲙϣⲁϫⲉϥⲃⲱⲕϥⲙⲟⲕϩϩⲏⲧⲛⲉⲛⲁϣⲉⲛϭⲟⲟⲙⲅⲁⲣⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥⲡⲉϫⲁϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉϥⲙⲟⲕϩⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁⲙⲙⲁⲩⲧⲣⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲇⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲉϫⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ.ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲟⲛϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁ.ϫⲉⲛⲁϣⲏⲣⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲙⲟⲕϩⲛⲁⲧⲣⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲙⲟⲧⲛⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗⲃⲱⲕⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉⲟⲩϩⲁⲙⲧⲱⲡϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣⲡⲉϩⲟⲩⲟϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲁⲩⲱⲛⲓⲙⲡⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϩⲁϩⲧⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲛⲉϣⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉ.ⲁⲗⲗⲁϩⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲛ.ⲟⲩⲛϭⲟⲙⲅⲁⲣϩⲱⲃⲛⲓⲙϩⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϥⲁⲣⲭⲉⲓⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲛⲟⲛⲕⲁⲛⲕⲁⲛⲓⲙⲛⲥⲱⲁⲩⲱⲟⲩⲁϩⲛⲥⲱ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩϥⲕⲁⲏⲓⲛⲥⲱϥ.ⲥⲟⲛⲏⲥⲱⲛⲉⲙⲁⲁⲩⲉⲓⲱⲧϣⲏⲣⲉⲥⲱϣⲉⲉⲧⲃⲏⲧⲁⲩⲱⲉⲧⲃⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.
ϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲁⲛϣⲉⲕⲱⲃⲧⲉⲛⲟⲩϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲉⲛⲏⲉⲓⲙⲛϩⲉⲛⲥⲟⲛⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱⲛⲉⲛⲙϩⲉⲛⲙⲁⲁⲩⲛⲙϩⲉⲛϣⲏⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱϣⲉϩⲓϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥⲁⲩⲱⲟⲩⲱⲛϩϣⲁⲉⲛⲉϩϩⲙⲁⲓⲱⲛⲉⲧⲛⲏⲩ.
ⲟⲩⲛϩⲁϩⲇⲉϣⲟⲣⲡⲛⲁⲣϩⲁⲉⲁⲩⲱⲛⲧⲉϩⲁⲉⲟⲩⲣϣⲟⲣⲡ.
ⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲉⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϩⲓϩⲏⲙⲙⲟⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲏϩⲇⲉⲛⲥⲱϥⲁⲧϩⲟⲧⲉϫⲓⲧⲟⲩⲁⲩⲱϥⲙⲟⲩⲧⲉⲟⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲱⲉⲣⲟⲟⲩⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϥ
ϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϥⲙⲟⲩ.ⲁⲩⲱⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ
ⲥⲉⲥⲱⲃⲉⲛⲥⲱϥⲥⲉⲛϫⲧⲁϥⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥ.ⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩⲙⲙⲟϥⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ.ⲁⲩⲱⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ
ⲁⲩⲱϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϣⲏⲣⲉⲥⲛⲁⲩⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲥⲁϩⲧⲛⲟⲩⲱϣϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟⲙⲙⲙⲟϥⲁⲁϥⲛⲁ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣϥⲧⲣⲁⲁϥⲛⲏⲧⲛ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲙⲁⲛⲁϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲙⲙⲟϩⲙⲟⲟⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟⲁⲩⲱⲕⲉⲩⲁⲛⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣⲙⲙⲟϩⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲓⲟⲩ.ⲁⲡⲟⲧⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ.ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲥⲟⲟϥⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϯⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉⲛϩⲏⲧϥⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣϫⲓⲧϥ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲥⲉ.ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲁⲡⲟⲧⲙⲉⲛϯⲛⲁⲥⲟⲟϥⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ.ⲁⲩⲱⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁϯⲛⲁϫⲓⲧϥⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧϥ.
ϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟⲏⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣⲙⲙⲟⲡⲱⲓⲁⲛⲡⲉⲧⲁⲁϥ.ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲛⲉⲛⲧⲥⲃⲧⲱⲧϥⲛⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛϭⲓⲙⲏⲧⲁⲣⲭⲉⲓϭⲛⲁⲧⲉⲧⲃⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲉⲁⲣⲭⲱⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲥⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲛⲉⲩⲛⲟϭⲥⲉⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.
ⲧⲁⲓⲇⲉⲁⲛⲧⲉϩⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲣⲛⲟϭⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛϥⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲛⲏⲧⲛ.
ⲁⲩⲱⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲣϣⲟⲣⲡⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ.ϥⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗⲛⲏⲧⲛⲧⲏⲣⲧⲛ
ⲕⲁⲓⲅⲁⲣϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲧϥⲉⲓⲁⲛⲧⲣⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲛⲁϥⲁⲗⲗⲁⲧⲣⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ.ⲁⲩⲱϥϯⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏⲥⲱⲧⲉϩⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ.
ⲁⲩⲱϥⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲁⲩⲱⲟⲩⲛⲟϭⲙⲏⲏϣⲉ.ⲃⲁⲣⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥⲃⲗⲗⲉⲡⲉϣⲏⲣⲉⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏϥϫⲓⲙⲛⲧⲛⲁ.
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲁⲓⲟⲥ.ϥⲁⲣⲭⲉⲓϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.ⲛⲁⲛⲁⲓ.
ⲁⲩⲱⲛⲟϣⲡϥⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉϫⲉⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥⲛⲧⲟϥⲇⲉϩⲟⲩⲟϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲛⲁⲛⲁⲓ
ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲛⲁⲧⲣⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥ.ⲁⲩⲱⲙⲟⲩⲧⲉⲃⲗⲗⲉϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉⲧⲱⲕϩⲏⲧⲧⲱⲟⲩⲛϥⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲛⲉϫⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲙⲟϥϥⲧⲱⲟⲩⲛϥⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥⲉⲓⲉⲣⲁⲧϥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲁϣϥⲧⲣⲁⲁϥⲛⲁ.ⲃⲗⲗⲉⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣⲛⲁⲉⲃⲟⲗ.
ⲁⲩⲱⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲃⲱⲕⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲛⲁϩⲙⲉ.ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉϥⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗϥⲟⲩⲁϩϥⲛⲥⲱϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10
chapter: 10
title: 41_Mark_10

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10

Work: urn:cts:copticLit:nt.mark

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.mark.sahidica:10/annis