Analytic Visualization

Show:
ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉⲇⲉϣⲱⲡⲉ.ϫⲓϣⲟϫⲛⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲗⲁⲟⲥϩⲱⲥⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ⲙⲟⲣϥⲇⲉⲛⲧϥⲧⲁⲁϥⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲛⲁⲩⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲉⲛⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥϫⲉⲧϭⲁⲓⲟϥⲁϥⲣϩⲧⲏϥϥⲕⲧⲟⲙⲁⲁⲃϩⲁⲧⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲛⲟⲃⲉϯⲟⲩⲥⲛⲟϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲙⲛⲧⲁϩⲱⲃⲛⲧⲟⲕⲣⲱϣⲉ.
ϥⲛⲟⲩϫⲉϩⲁⲧⲉϩⲟⲩⲛⲣⲡⲉϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓϥⲃⲱⲕϥⲟϭⲧϥ.
ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉϫⲓϩⲁⲧⲡⲉϫⲁϫⲉⲟⲩⲕⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓⲛⲟϫⲟⲩⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲥⲉⲡⲉⲓⲇⲏⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲥⲛⲟϥⲧⲉ.
ϫⲓⲇⲉⲟⲩϣⲟϫⲛⲉϣⲱⲡⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲥⲱϣⲉⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥⲉⲧⲱⲙⲥϣⲙⲙⲟ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉⲥⲱϣⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲉⲥⲱϣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥϣⲁⲉϩⲣⲁⲓϩⲟⲟⲩϩⲟⲟⲩ.
ⲧⲟⲧⲉϥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲓⲧⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲓⲙⲁⲁⲃϩⲁⲧⲧⲓⲙⲏⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ.ⲡⲁⲓⲛⲧϯϣⲁⲁⲣⲉⲣⲟϥϩⲓⲧⲛϣⲏⲣⲉⲓⲥⲣⲁⲏⲗ.
ϯⲙⲙⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲥⲱϣⲉⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲁϥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.ϥϫⲛⲟⲩϥⲛϭⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.ⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟ.
ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓⲇⲉⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲗⲁⲁⲩ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥϫⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲛϫⲉⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲏⲣ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲃⲗⲁⲁⲩϣⲁϫⲉ.ϩⲱⲥⲧⲉϥⲣϣⲡⲏⲣⲉⲛϭⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲉⲙⲁⲧⲉ.
ⲕⲁⲧⲁϣⲁⲇⲉⲛⲉϣⲁⲣⲉϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲕⲁⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗⲙⲏⲏϣⲉϥⲙⲏⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲁϣϥ.
ⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲇⲉⲙⲙⲁⲩⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲟⲩⲁϥⲙⲏⲣϥⲥⲟⲉⲓⲧ.ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.
ⲥⲟⲟⲩϩⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.ϫⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗ.ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥϫⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.
ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲅⲁⲣϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ϥϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉϩⲓⲃⲏⲙⲁϫⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟϥⲛϭⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲱⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ.ϣⲡϩⲁϩⲅⲁⲣϩⲓⲥⲉϩⲟⲟⲩϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.
ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲡⲉⲓⲑⲉⲙⲏⲏϣⲉ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲁⲓⲧⲉⲓⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲉⲧⲣⲁⲕⲁⲛⲓⲙⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁϫⲉⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.ϫⲉⲧⲁⲣⲟⲩϭⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲡⲉϫⲁⲧⲏⲣⲟⲩϫⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥϫⲉⲟⲩⲅⲁⲣⲉⲧϩⲟⲟⲩⲉⲛⲧϥⲁⲁϥ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉϩⲟⲩⲟⲛⲉϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥϫⲉϥⲛⲁϯϩⲏⲩⲗⲁⲁⲩⲁⲛ.ⲁⲗⲗⲁⲉⲣⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲟⲩⲟ.ϥϫⲓⲟⲩⲙⲟⲟⲩⲁϥⲉⲓⲱⲛⲉϥϭⲓϫⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲙⲏⲏϣⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲟⲩⲁⲁⲃⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲗⲁⲟⲥⲧⲏⲣϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲉϥⲥⲛⲟϥϩⲓϫⲱⲙⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲕⲱⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ.ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩⲙⲙⲟϥϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲧⲟⲧⲉⲙⲁⲧⲟⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁⲧⲏⲣ.
ⲕⲱⲙⲙⲟϥⲕⲁϩⲏⲩϯϩⲓⲱⲱϥⲟⲩⲭⲗⲁⲙⲩⲥⲕⲟⲕⲕⲟⲥ.
ⲁⲩⲱϣⲱⲛⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙⲉⲃⲟⲗϩⲛϣⲟⲛⲧⲉⲧⲁⲗⲟⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲕⲁϣϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫⲟⲩⲛⲁⲙ.ⲡⲁϩⲧⲟⲩⲇⲉⲡⲉϥⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲥⲱⲃⲉⲙⲙⲟϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲭⲁⲓⲣⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.
ⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥϫⲓⲕⲁϣⲣⲱϩⲧⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲃⲉⲇⲉⲙⲙⲟϥⲕⲱⲙⲙⲟϥⲕⲁϩⲏⲩⲧⲉⲭⲗⲁⲙⲩⲥϯϩⲓⲱⲱϥⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ.ϫⲓⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲛⲁⲓⲟⲥⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲥⲓⲙⲱⲛ.ⲕⲱⲱⲃⲉⲡⲁⲓϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉϥⲓⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲇⲉⲉϩⲣⲁⲓⲙⲁⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁⲧⲉⲙⲁⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛⲡⲉ.
ϯⲛⲁϥⲟⲩⲏⲣⲡⲥⲟⲟϥⲉϥⲧⲏϩϩⲓⲥⲓϣⲉ.ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲟⲡϥⲇⲉⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲥⲟⲟϥ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲇⲉⲙⲙⲟϥⲡⲱϣⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉϩⲣⲁⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩ.
ⲁⲩⲱⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥϩⲁⲣⲉϩⲉⲣⲟϥϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲕⲱⲇⲉⲧⲉϥⲁⲓⲧⲓⲁⲥⲏϩⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲣⲣⲟⲓⲟⲩⲇⲁⲓ.
ⲧⲟⲧⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲥⲛⲁⲩ.ⲟⲩⲁϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱⲟⲩⲁϩⲓϩⲃⲟⲩⲣⲙⲙⲟϥ.
ⲉⲧⲛⲏⲩⲇⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥⲛⲉϫⲓⲟⲩⲁⲉⲣⲟϥⲕⲓⲙⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ.
ϫⲱⲙⲙⲟ.ϫⲉⲉⲧⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲣⲡⲉⲉⲧⲕⲱⲧⲙⲙⲟϥϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟ.ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲙⲟⲩⲉⲥⲏⲧϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ.
ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲛⲉⲥⲱⲃⲉⲙⲙⲟϥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ.ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟ
ϫⲉϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲙⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟϥⲧⲟⲩϫⲟϥ.ⲣⲣⲟⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲡⲉⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲉⲥⲏⲧⲧⲉⲛⲟⲩϩⲓⲡⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.
ⲉϣϫⲉϥⲛⲁϩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥⲧⲉⲛⲟⲩ.ⲉϣϫⲉϥⲟⲩⲁϣϥ.ϥϫⲟⲟⲅⲁⲣϫⲉⲁⲛⲅϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉⲇⲉⲛⲧⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲁϥ.ⲛⲉϫⲱϩⲱⲟⲩⲡⲁⲓⲛⲟϭⲛⲉϭⲙⲙⲟϥ.
ϫⲓⲛⲉⲛⲁⲩⲇⲉϫⲡⲥⲟⲡⲉϩⲟⲟⲩⲟⲩⲕⲁⲕⲉϥϣⲱⲡⲉⲉϩⲣⲁⲓϩⲓϫⲙⲕⲁϩⲧⲏⲣϥϣⲁⲛⲁⲩϫⲡⲯⲓⲧⲉ.
ϩⲙⲛⲁⲩⲇⲉϫⲡⲯⲓⲧⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲗⲱⲉⲓⲉⲗⲱⲉⲓ.ⲗⲁⲙⲁⲥⲁⲃⲁⲕⲧⲁⲛⲉⲓ.ⲉⲧⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲕⲁⲁⲧⲛⲥⲱ.
ϩⲟⲓⲛⲉⲇⲉⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲛⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲣⲉⲡⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ.
ⲟⲩⲁⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲡⲱⲧⲧⲉⲩⲛⲟⲩϥϫⲓⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥϥⲙⲁϩϩⲙϫⲁϥⲙⲟⲣⲉⲥⲕⲁϣϥⲧⲥⲟⲙⲙⲟϥ.
ⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲇⲉⲛⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϭⲱⲧⲛⲛⲁⲩϫⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥⲛⲏⲩⲛⲟⲩϩⲙⲙⲙⲟϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗ.ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭⲥⲙⲏϥⲕⲱⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ.
ⲁⲩⲱⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲣⲡⲉϥⲡⲱϩϫⲓⲛⲡⲉⲉⲥⲏⲧϥⲣⲥⲛⲁⲩⲕⲁϩϥⲛⲟⲉⲓⲛⲁⲩⲱⲡⲉⲧⲣⲁⲡⲱϩ.
ⲛⲉⲙϩⲁⲁⲩⲟⲩⲱⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓϩⲁϩⲥⲱⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲧⲛⲕⲟⲧⲕ.
ⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲙϩⲁⲁⲩ.ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲁϩ.
ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥⲇⲉⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥⲉⲧϩⲁⲣⲉϩⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲕⲙⲧⲟⲙⲛⲉⲛⲧϣⲱⲡⲉⲣϩⲟⲧⲉⲉⲙⲁⲧⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲁⲙⲉⲛⲉϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲡⲉⲡⲁⲓ.
ⲉⲩⲙⲙⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲥϩⲓⲙⲉϭⲱϣⲧⲟⲩⲉⲛⲁⲓⲛⲧⲟⲩⲁϩⲟⲩⲥⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓⲛⲁϥ.
ⲛⲁⲓⲉⲩⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲧⲉⲙⲁⲣⲓⲁⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏⲙⲛⲙⲁⲣⲓⲁⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ.ⲙⲛⲙⲁⲁⲩⲓⲱⲥⲏⲁⲩⲱⲙⲁⲁⲩϣⲏⲣⲉⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ.
ⲣⲟⲩϩⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉϥⲉⲓⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟⲉⲃⲟⲗϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲓⲱⲥⲏⲫ.ⲡⲁⲓϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.ϥⲁⲓⲧⲉⲓⲥⲱⲙⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ⲧⲟⲧⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉⲧⲣⲉⲧⲁⲁϥⲛⲁϥ.
ϥϫⲓⲇⲉⲥⲱⲙⲁⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫϥⲕⲱⲱⲥⲙⲙⲟϥⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛⲉⲥⲣⲁϩⲉ.
ϥⲕⲱⲙⲙⲟϥϩⲙⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩⲃⲣⲣⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲡⲉⲧⲣⲁ.ϥⲥⲕⲟⲣⲕⲣⲟⲩⲛⲟϭⲱⲛⲉⲉⲣⲙⲣⲟⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩϥⲃⲱⲕ.
ⲛⲉⲙⲙⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲙⲁⲣⲓⲁⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ.ⲙⲛⲧⲕⲉⲙⲁⲣⲓⲁϩⲙⲟⲟⲥⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲧⲁⲫⲟⲥ.
ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉⲇⲉⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏⲡⲉ.ⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϫⲉⲡⲉⲓⲡⲗⲁⲛⲟⲥϥϫⲟⲟϫⲓⲛⲉϥⲟⲛϩ.ϫⲉϯⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ.
ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉϭⲉⲧⲣⲉⲱⲣϫⲧⲁⲫⲟⲥϣⲁⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ.ⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲥⲉⲉⲓⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲥⲉϥⲓⲧϥϫⲓⲟⲩⲉⲥⲉϫⲟⲟⲗⲁⲟⲥϫⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.ⲛⲧⲉϩⲁⲏⲡⲗⲁⲛⲏϩⲟϣⲟⲣⲡ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.ϫⲉϫⲓⲛⲧⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲧⲉⲧⲛⲟⲣϫϥϩⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲃⲱⲕⲱⲣϫⲧⲁⲫⲟⲥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉⲱⲛⲉⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓⲁ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27
chapter: 27
title: 40_Matthew_27

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:27/annis