Analytic Visualization

Show:
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲉⲓϣⲁϫⲉⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
ϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲙⲛⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩⲥⲛⲁⲩⲡⲁⲥⲭⲁⲛⲁϣⲱⲡⲉ.ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲧⲣⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ⲧⲟⲧⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲙⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲗⲁⲟⲥⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲗⲏⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲡⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲕⲁⲓⲫⲁⲥ.
ϫⲓϣⲟϫⲛⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ⲛⲉϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲙϣⲁⲁⲛ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣϣⲱⲡⲉϩⲙⲗⲁⲟⲥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁϩⲙⲏⲓⲥⲓⲙⲱⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ.
ϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉⲉⲣⲉⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩⲥⲟϭⲛⲛⲧⲟⲟⲧⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ.ⲡⲱϩⲧⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉϥⲛⲏϫ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲩⲧⲁⲕⲉⲡⲁⲓ.
ⲛⲉⲩⲛϭⲟⲙⲅⲁⲣⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲁⲓⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲁϩⲥⲉⲧⲁⲁϩⲏⲕⲉ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲁϩⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲓⲥⲉⲧⲉⲓⲥϩⲓⲙⲉ.ⲟⲩϩⲱⲃⲅⲁⲣⲛⲁⲛⲟⲩϥⲉⲛⲧⲁⲁϥⲛⲁⲓ.
ⲟⲩⲟⲉⲓϣⲅⲁⲣⲛⲓⲙϩⲏⲕⲉⲥⲉϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲏⲧⲛ.ⲁⲛⲟⲕⲇⲉϯϣⲟⲟⲡⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣⲛⲓⲙ.
ⲧⲁⲓⲅⲁⲣⲛⲧⲛⲟⲩϫⲉⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛⲉϫⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁⲛⲧⲁⲁⲕⲟⲟⲥⲧ.
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲛϩⲏⲧϥϩⲙⲕⲟⲥⲙⲟⲥⲧⲏⲣϥⲥⲉⲛⲁϫⲱϩⲱⲱϥⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓⲁⲁϥⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲁ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲃⲱⲕⲛϭⲓⲟⲩⲁⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉⲧⲉϣⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥϣⲁⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲧⲁⲁϥⲛⲁⲓⲁⲩⲱⲁⲛⲟⲕϯⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥⲛⲏⲧⲛ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲩⲥⲙⲛⲧⲛⲙⲙⲁϥⲙⲁⲁⲃϩⲁⲧ.
ϫⲓⲛⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥ.
ϩⲙϣⲟⲣⲡⲇⲉϩⲟⲟⲩⲡⲁⲥⲭⲁ.ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛϭⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲱϣⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲃⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁⲛⲁⲧⲱⲛⲟⲩⲟⲙϥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲟⲗⲓⲥⲛⲁϩⲣⲛⲛⲓⲙⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϫⲉⲥⲁϩ.ϫⲉⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲓⲛⲁⲣⲡⲡⲁⲥⲭⲁϩⲁⲧⲏⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
ⲁⲩⲱⲉⲓⲣⲉⲛϭⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲁϥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲩⲥⲟϥⲧⲉⲡⲁⲥⲭⲁ.
ⲣⲟⲩϩⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉⲛⲉϥⲛⲏϫⲙⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
ⲟⲩⲱⲙⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ.
ⲁⲩⲱⲗⲩⲡⲉⲓⲉⲙⲁⲧⲉ.ⲁⲣⲭⲉⲓϫⲟⲟⲛⲁϥⲟⲩⲁⲟⲩⲁϫⲉⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲕⲡⲉϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡⲧⲉϥϭⲓϫⲛⲙⲙⲁϩⲛϫⲏⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ.
ϣⲏⲣⲉⲙⲉⲛⲣⲱⲙⲉⲛⲁⲃⲱⲕⲕⲁⲧⲁϩⲉⲉⲧⲥⲏϩⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.ⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲡⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ.ⲛⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲕⲡⲉϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲛⲧϫⲟⲟ.
ⲟⲩⲱⲙⲇⲉϥϫⲓⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲕϥⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟϥϥⲡⲟϣϥϥϯⲙⲙⲟϥⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϫⲓⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.
ϥϫⲓⲟⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧϥϣⲡϩⲙⲟⲧⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱϥϥϯⲙⲙⲟϥⲛⲁϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲱⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϥⲧⲏⲣⲧⲛ.
ⲡⲁⲓⲅⲁⲣⲡⲉⲡⲁⲥⲛⲟϥⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏⲃⲣⲣⲉ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁϩⲧϥⲉⲃⲟⲗϩⲁϩⲁϩⲕⲱⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ.
ϯϫⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲁⲥⲱϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲙⲅⲉⲛⲏⲙⲁⲧⲉⲓⲃⲱⲉⲗⲟⲟⲗⲉϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϯⲛⲁⲥⲟⲟϥⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲃⲣⲣⲉϩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲁⲉⲓⲱⲧ.
ⲥⲙⲟⲩⲇⲉⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲧ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲛⲧⲱⲧⲛⲧⲏⲣⲧⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉϩⲏⲧϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ.ϥⲥⲏϩⲅⲁⲣϫⲉϯⲛⲁⲣⲱϩⲧϣⲱⲥⲥⲉϫⲱⲱⲣⲉⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲥⲟⲟⲩⲟϩⲉ.
ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲇⲉϯⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥ.ϫⲉⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲛⲟⲕⲇⲉⲛⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲁⲛⲉⲛⲉϩ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.ϫⲉⲕⲁⲛⲉⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉⲧⲣⲙⲟⲩⲛⲙⲙⲁϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟⲁⲛ.ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲇⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲛⲉϫⲱⲡⲁⲓ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲉⲓⲛⲙⲙⲁⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲉϩⲣⲁⲓϭⲱⲙⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ.ⲡⲉϫⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲉϩⲙⲟⲟⲥⲡⲉⲓⲙⲁϣⲁⲛⲧⲃⲱⲕⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲁϣⲗⲏⲗ.
ϥϫⲓⲛⲙⲙⲁϥⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲥⲛⲁⲩⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ.ϥⲁⲣⲭⲉⲓⲗⲩⲡⲉⲓⲁⲩⲱⲛⲧⲱⲕⲙϩⲏⲧ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏⲗⲩⲡⲉⲓϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲙⲟⲩϭⲱⲡⲉⲓⲙⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁ.
ϥⲙⲟⲟϣⲉϩⲏⲟⲩⲕⲟⲩⲓϥⲡⲁϩⲧϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲟϥϣⲗⲏⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧⲥⲁⲁⲧⲡⲗⲏⲛϩⲉⲁⲛⲁⲛⲟⲕϯⲟⲩⲁϣⲁⲗⲗⲁⲛⲧⲟⲕⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣ.
ϥⲉⲓⲇⲉϣⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϥϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲕⲟⲧⲕ.ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.ϫⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙⲣⲟⲉⲓⲥⲛⲙⲙⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲱⲧ.
ⲣⲟⲉⲓⲥⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗϩⲗϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲙⲉⲛⲣⲟⲟⲩⲧⲥⲁⲣⲝⲇⲉⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥⲧⲉ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϥⲃⲱⲕⲙⲡⲙⲉϩⲥⲡⲥⲛⲁⲩϥϣⲗⲏⲗϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧⲉϣϫⲉⲙⲛϭⲟⲙⲧⲣⲉⲡⲁⲓⲥⲁⲁⲧⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲧⲁⲥⲟⲟϥⲉⲓⲉⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣϣⲱⲡⲉ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϥⲉⲓϥϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲛⲕⲟⲧⲕ.ⲛⲉⲩⲃⲁⲗⲅⲁⲣⲉⲩϩⲟⲣϣ.
ϥⲕⲱⲇⲉⲟⲛⲙⲙⲟⲟⲩϥⲃⲱⲕϥϣⲗⲏⲗⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡϥϫⲱⲡⲉⲓϣⲁϫⲉⲟⲩⲱⲧ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲉⲓϣⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲕⲟⲧⲕϭⲉⲛⲏⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲅⲁⲣϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟⲩⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟϥϭⲓϫⲛⲛⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ.
ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛⲙⲁⲣⲟ.ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲟ.
ⲧⲉⲓⲇⲉϥϣⲁϫⲉⲉⲓⲥⲓⲟⲩⲇⲁⲥ.ⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥϥⲉⲓⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉⲛⲙⲙⲁϥⲙⲛⲛⲉⲩⲥⲏϥⲉⲙⲛⲛⲉⲩϭⲉⲣⲟⲟⲃⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲗⲁⲟⲥ.
ⲉⲛⲧϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲇⲉⲙⲙⲟϥϥϯⲛⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲉⲓⲉⲣⲱϥⲛⲧⲟϥⲡⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ.
ϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲭⲁⲓⲣⲉϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓⲁⲩⲱⲁϥϯⲡⲉⲓⲉⲣⲱϥ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣⲉⲛⲧⲉⲓⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ.ⲧⲟⲧⲉϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲓⲛⲉⲛⲉⲩϭⲓϫⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥ.
ⲉⲓⲥⲟⲩⲇⲉⲉⲧϣⲟⲟⲡⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫⲉⲃⲟⲗϥⲧⲱⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉϥⲣⲱϩⲧϩⲙϩⲁⲗⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.ϥϥⲓⲉⲃⲟⲗⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲟⲩϫⲉⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ.ⲟⲩⲟⲛⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲛⲧϫⲓⲥⲏϥⲉⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲥⲏϥⲉ.
ⲏⲛⲅϫⲱⲙⲙⲟⲁⲛϫⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙⲙⲙⲟⲉⲥⲉⲡⲥⲡⲁⲉⲓⲱⲧϥⲧⲁϩⲟⲛⲁⲓⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩϩⲟⲩⲟⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲗⲉⲅⲉⲱⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.
ⲁϣϭⲉϩⲉⲛⲁϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ϫⲉϩⲁⲡⲥⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉϩⲓⲛⲁⲓ.
ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲏⲏϣⲉ.ϫⲉⲛⲧⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲉⲃⲟⲗϭⲟⲡⲧϩⲉⲛⲟⲩⲱϫⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲏϥⲉⲙⲛⲛⲉⲧⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ.ⲛⲉϩⲙⲟⲟⲥⲙⲙⲏⲛⲉⲡⲉϩⲙⲣⲡⲉϯⲥⲃⲱⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟ.
ⲡⲁⲓⲇⲉⲧⲏⲣϥⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.ⲧⲟⲧⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲕⲱⲙⲙⲟϥⲛⲥⲱⲟⲩⲡⲱⲧ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ϫⲓⲙⲙⲟϥϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϥ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲛⲉϥⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱⲟⲩⲟⲩⲉϣⲁⲉϩⲟⲩⲛⲁⲩⲗⲏⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥⲛⲁⲩϩⲁⲏ.
ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲇⲉⲙⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛⲧⲏⲣϥⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲉϩⲟⲩⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥ.
ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩϩⲉⲟⲩⲟⲛ.ϩⲁϩⲇⲉⲙⲛⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛ.ⲙⲛⲛⲥⲱⲇⲉϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛϭⲓⲥⲛⲁⲩ.
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲓϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙⲙⲙⲟⲃⲱⲗⲉⲃⲟⲗⲡⲉⲓⲣⲡⲉⲕⲟⲧϥϣⲟⲙⲛⲧϩⲟⲟⲩ.
ϥⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥ.ϫⲉⲛⲁϣⲁϫⲉⲁⲛ.ⲁϩⲣⲟⲟⲩⲛⲁⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉⲉⲣⲟ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲉϥⲕⲱⲛⲣⲱϥⲡⲉϫⲁϥⲇⲉⲛⲁϥⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϫⲉϯⲧⲁⲣⲕⲟⲙⲙⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲟⲛϩϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲕⲉϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϣⲏⲣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲛⲧⲟⲕⲡⲉⲛⲧϫⲟⲟ.ⲡⲗⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩϫⲉⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙϭⲟⲙ.ⲁⲩⲱϥⲛⲏⲩⲉϩⲣⲁⲓϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉ.
ⲧⲟⲧⲉⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥϥⲡⲱϩⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥϫⲓⲟⲩⲁⲧⲛⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲁⲛⲙⲛⲧⲣⲉϫⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩ.ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲟⲩⲁ.
ⲟⲩⲉⲧⲇⲟⲕⲉⲓⲛⲏⲧⲛ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲟⲩⲱϣⲃϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲉⲛⲟⲭⲟⲥⲙⲟⲩ.
ⲧⲟⲧⲉⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲙⲡⲉϥϩⲟⲁⲩⲱϯⲕⲗⲯⲉϫⲱϥ.ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϯⲁⲁⲥⲉϩⲟⲩⲛⲉϩⲣⲁϥ
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉⲛⲁⲧⲉⲛⲟⲩⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥϫⲉⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥⲣⲁϩⲧ.
ⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲇⲉⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥⲡⲉϩⲓⲡⲥⲁⲙⲃⲟⲗϩⲣⲁⲓϩⲛⲁⲩⲗⲏ.ϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲟⲩϩⲙϩⲁⲗϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲧⲟⲕϩⲱⲱⲟⲛⲛⲉⲕⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲁⲣⲛⲁⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲇⲉⲉⲃⲟⲗⲁⲉⲓⲧⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲕⲉⲟⲩⲉⲓⲡⲉϫⲁⲛⲛⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲉⲡⲁⲓⲉϥϣⲟⲟⲡⲙⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ.
ⲡⲁⲗⲓⲛϥⲁⲣⲛⲁϥⲣⲁⲛⲁϣϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲣⲱⲙⲉ.
ⲙⲛⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓⲇⲉϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥⲛϭⲓⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲡⲉϫⲁⲛⲁϥ.ϫⲉⲛⲁⲙⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲱⲱⲛϩⲏⲧⲟⲩ.ⲕⲁⲓⲅⲁⲣⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲉⲟⲩⲱⲛϩⲙⲙⲟⲉⲃⲟⲗ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲁⲣⲭⲉⲓⲱⲣⲕⲁⲩⲱⲕⲁⲉⲩⲱⲉϩⲣⲁⲓϫⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲣⲱⲙⲉ.ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉ.
ϥⲙⲉⲉⲩⲉⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥϣⲁϫⲉⲛⲧⲁⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲟⲟϥ.ϫⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣⲙⲟⲩⲧⲉⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲙⲙⲟϣⲟⲙⲛⲧⲥⲟⲡ.ⲁⲩⲱϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϥⲣⲓⲙⲉⲉⲙⲁⲧⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26
chapter: 26
title: 40_Matthew_26

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:26/annis