Analytic Visualization

Show:
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲙⲣⲡⲉϥⲃⲱⲕ.ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲉⲧⲟⲩⲟϥⲕⲱⲣⲡⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ.ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛ.ϫⲉⲛⲛⲉⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉϩⲓϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉⲡⲉⲓⲙⲁⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥⲉⲃⲟⲗ.
ϥϩⲙⲟⲟⲥⲇⲉϩⲓϫⲙⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲧ.ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁϫⲓⲉⲣⲟϫⲉⲣⲉⲛⲁⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲁⲩⲁⲩⲱⲟⲩⲡⲉⲙⲁⲉⲓⲛⲛⲧⲉⲕⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁⲙⲛⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉϭⲱϣⲧⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲛⲧⲉⲟⲩⲁⲡⲗⲁⲛⲁⲙⲙⲱⲧⲛ.
ⲟⲩⲛϩⲁϩⲅⲁⲣⲛⲏⲩϩⲙⲡⲁⲣⲁϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁϩⲁϩ.
ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲇⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥⲙⲛϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥϭⲱϣⲧⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣϩⲁⲡⲥⲅⲁⲣⲧⲣⲉϣⲱⲡⲉⲁⲗⲗⲁⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏⲉⲓ.
ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥⲅⲁⲣⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ.ⲁⲩⲱⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲣⲟ.ⲥⲉϣⲱⲡⲉⲛϭⲓϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛⲙⲛϩⲉⲛⲕⲙⲧⲟⲕⲁⲧⲁⲙⲁ.
ⲛⲁⲓⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲛⲁⲁⲕⲉⲛⲉ.
ⲧⲟⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲙⲙⲱⲧⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ.ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉⲙⲟⲥⲧⲉⲙⲙⲱⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁ.
ⲧⲟⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲛϭⲓϩⲁϩ.ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.ⲥⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲥⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲛϭⲓϩⲁϩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲟⲩϫⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ.
ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲥⲁϣⲁⲓⲛϭⲓⲁⲛⲟⲙⲓⲁⲥⲛⲁⲁⲣⲟϣⲛϭⲓⲁⲅⲁⲡⲏϩⲁϩ.
ⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉⲇⲉϣⲁⲃⲟⲗⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ.
ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟϩⲣⲁⲓϩⲛⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏⲧⲏⲣ.ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲧⲟⲧⲉⲛⲏⲩⲛϭⲓϩⲁⲏ.
ϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩⲃⲟⲧⲉϣⲱϥ.ⲉⲛⲧϫⲟⲟϩⲓⲧⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧϩⲙⲙⲁⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.ⲉⲧⲱϣⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ.
ⲧⲟⲧⲉⲛⲉⲧϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧⲧⲟⲩⲉⲓⲏ.
ⲉⲧϩⲓⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓⲉⲡⲉⲥⲏⲧⲉϥⲓⲛⲛⲉϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ.
ⲁⲩⲱⲡⲉⲧϩⲛⲥⲱϣⲉⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥⲡⲁϩⲟⲩϥⲓⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉⲧⲉⲉⲧⲙⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϣⲗⲏⲗⲇⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲧϣⲱⲡⲉⲧⲉⲡⲣⲱⲏⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.
ⲛⲁϣⲱⲡⲉⲅⲁⲣⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥϩⲉϣⲱⲡⲉϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲧⲉⲛⲟⲩ.ⲟⲩⲇⲉⲛⲛⲉϣⲱⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲛⲥⲁⲃⲏⲗϫⲉⲩⲥⲃⲟⲕⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲛⲉⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓⲁⲛⲡⲉⲛϭⲓⲥⲁⲣⲝⲛⲓⲙ.ⲉⲧⲃⲉⲱⲧⲡⲇⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲃⲟⲕⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲧⲟⲧⲉⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥⲡⲉⲓⲙⲁⲡⲁⲓⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.
ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲅⲁⲣⲛϭⲓϩⲁϩⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥⲛⲟⲩϫⲙⲛϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲛⲟⲩϫ.ⲥⲉϯⲛϩⲛⲛⲟϭⲙⲁⲉⲓⲛⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉϩⲱⲥⲧⲉⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϣϭⲟⲙⲡⲗⲁⲛⲁⲛⲁⲕⲉⲥⲱⲧⲡ.
ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲁⲓϣⲣⲡϫⲟⲟⲩⲛⲏⲧⲛ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲙϫⲁⲓⲉⲙⲡⲣⲉⲓⲉⲃⲟⲗ.ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥϩⲛⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲛⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ.
ϩⲉⲅⲁⲣⲛⲧⲉϥⲣⲏϭⲉⲛϣⲁⲥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛϣⲁⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ.
ⲙⲁⲉⲧⲉⲣⲉⲥⲱⲙⲁⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟϥⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲁⲉⲧⲟⲥ.
ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲣⲏⲛⲁϣⲱⲡⲉⲕⲁⲕⲉⲁⲩⲱⲟⲟϩⲛⲁϯⲁⲛⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲥⲓⲟⲩⲥⲉⲛⲁϩⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉϭⲟⲙⲡⲏⲩⲉⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲙⲁⲉⲓⲛϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉ.ⲁⲩⲱⲧⲟⲧⲉⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩⲛϭⲓⲛⲉⲫⲩⲗⲏⲧⲏⲣⲟⲩⲕⲁϩ.ⲥⲉⲛⲁⲩϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉϥⲛⲏⲩⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉⲡⲉⲛⲟⲩϭⲟⲙⲁⲩⲱⲟⲩⲉⲟⲟⲩⲛⲁϣⲱϥ.
ϥϫⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲛⲟⲩⲛⲟϭϩⲣⲟⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ.ⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲧⲏⲩ.ⲁⲩⲱϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥⲡⲏⲩⲉϣⲁⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ.
ⲉⲃⲟⲗⲇⲉϩⲛⲃⲱⲕⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.ϩⲉⲅⲁⲣⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥϣⲱⲡⲉⲉϥⲗⲏⲕⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉϯⲟⲩⲱϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉϫⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓϣⲏⲙ.
ⲧⲁⲓϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛⲧⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉϩⲟⲧⲁⲛⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉϫⲉϥϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲛⲣⲟ.
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁⲟⲩⲉⲓⲛⲉⲙⲡⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ.
ⲡⲉⲙⲛⲕⲁϩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ.ⲛⲁϣⲁϫⲉⲇⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉⲁⲛ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲛⲗⲁⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲛ.ⲟⲩⲇⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲡⲏⲩⲉⲉⲓⲙⲏⲧⲓⲉⲓⲱⲧⲙⲁⲩⲁⲁϥ.
ϩⲉⲅⲁⲣⲛⲉϩⲟⲟⲩⲛⲱϩⲉⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲧⲉⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟⲛϭⲓⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ.
ϩⲉⲅⲁⲣⲉⲩϣⲟⲟⲡⲙⲙⲟϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϩⲁϩⲏⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥⲟⲩⲱⲙⲥⲱϫⲓϩⲓⲙⲉϩⲙⲟⲟⲥⲙⲛϩⲁⲓϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩⲧⲁⲛⲱϩⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ.
ⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓⲛϭⲓⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥϥϥⲓⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲟⲛϭⲓⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ.
ⲧⲟⲧⲉⲟⲩⲛⲥⲛⲁⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲛⲥⲱϣⲉ.ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁⲉⲗⲟϩⲁⲟⲩⲁ.
ⲥⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲧϩⲛⲟⲩⲙⲏⲭⲁⲛⲏⲥⲉⲛⲁϫⲓⲟⲩⲉⲉⲗⲟϩⲁⲟⲩⲉⲓ.
ⲣⲟⲉⲓⲥϭⲉϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛϫⲉⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲛⲏⲩϩⲛⲁϣϩⲟⲟⲩ.
ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲇⲉⲡⲁⲓ.ϫⲉⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲏⲓϫⲉⲉⲣⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉⲛⲏⲩⲁϣⲟⲩⲏⲣϣⲉ.ⲉϥⲛⲁⲣⲟⲉⲓⲥⲡⲉϥⲧⲙⲕⲁⲁⲩϭⲱⲧϩⲡⲉϥⲏⲓ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛϣⲱⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ.ϫⲉϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉⲉⲣⲟⲁⲛⲉⲣⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲏⲩ.
ⲛⲓⲙⲁⲣⲁⲡⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲥϩⲙϩⲁⲗⲁⲩⲱⲥⲁⲃⲉ.ⲡⲁⲓⲧⲁⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗϯⲛⲁⲧⲉϩⲣⲉⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ.
ⲛⲁⲓⲁⲧϥϩⲙϩⲁⲗⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥⲛⲏⲩϥϩⲉⲉⲣⲟϥϥⲉⲓⲣⲉⲧⲉⲓϩⲉ.
ϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϥⲛⲁⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁⲙⲙⲟϥⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲉϣⲱⲡⲉⲇⲉⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲛϭⲓϩⲙϩⲁⲗⲉⲧϩⲟⲟⲩϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ.ϫⲉⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥⲛⲁⲱⲥⲕⲉⲓ.
ϥⲁⲣⲭⲉⲓϩⲓⲟⲩⲉⲛⲉϥϣⲃⲏⲣϩⲙϩⲁⲗϥⲟⲩⲱⲙⲁⲩⲱϥⲥⲱⲙⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ.
ϥⲛⲏⲩⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥϩⲙϩⲁⲗⲉⲧⲙⲙⲁⲩϩⲣⲁⲓϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩϥϭⲱϣⲧϩⲏⲧϥⲁⲛ.ⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩϥⲥⲟⲟⲩⲛⲙⲙⲟⲁⲛ.
ϥⲡⲱϣⲙⲙⲟϥϥⲕⲱⲧⲉϥⲧⲟⲙⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲣⲓⲙⲉⲙⲛⲡϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40
chapter: 24
title: 40_Matthew_24

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:40/annis