Analytic Visualization

Show:
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥϫⲱⲙⲙⲟ.
ϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲣⲱⲙⲉⲣⲣⲟ.ⲡⲁⲓⲛⲧϥⲉⲓⲣⲉⲟⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ.
ϥϫⲟⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲧⲱϩⲙⲉⲛⲉⲧⲁϩⲙϣⲉⲗⲉⲉⲧ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣⲉⲓ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϥϫⲟⲟⲩϩⲉⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗⲛⲁϣⲱⲟⲩϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁϫⲓⲉⲧⲧⲁϩⲙϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉⲉⲓⲥⲡⲁⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛⲥⲃⲧⲱⲧϥⲛⲁⲙⲁⲥⲉⲙⲛⲉⲧⲥⲁⲛⲁϣⲧⲥⲉϣⲁⲁⲧⲁⲩⲱⲕⲁⲛⲓⲙⲥⲃⲧⲱⲧⲁⲙⲏⲓⲧⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ.
ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲁⲙⲉⲗⲉⲓⲃⲱⲕ.ϩⲟⲓⲛⲉⲙⲉⲛⲛⲉⲩϭⲟⲟⲙ.ⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲉⲧⲉϥⲉⲓⲉⲡϣⲱⲧ.
ⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉⲇⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲩⲥⲟⲥⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ.
ⲣⲣⲟⲇⲉϥⲛⲟⲩϭⲥ.ⲁⲩⲱϥϫⲟⲟⲩⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁϥⲧⲁⲕⲟⲣⲉϥϩⲱⲧⲃⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.ⲁⲩⲱϥⲣⲱⲕϩⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ.
ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ.ϫⲉⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧⲙⲉⲛⲥⲃⲧⲱⲧⲉⲧⲧⲁϩⲙⲇⲉⲛⲉⲙⲡϣⲁⲁⲛ.
ⲃⲱⲕϭⲉⲉⲃⲟⲗⲙⲁⲙⲟⲟϣⲉⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲱϩⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ.
ⲉⲓϭⲉⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓϩⲙϩⲁⲗⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉϫⲓⲉϩⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲧⲁϩⲉⲉⲣⲟⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϩⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲥ.ϥⲙⲟⲩϩⲛϭⲓⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧⲉⲧⲛⲏϫ.
ϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲣⲣⲟⲛⲁⲩⲉⲧⲛⲏϫ.ϥⲛⲁⲩⲣⲱⲙⲉⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲙⲛϩⲃⲥⲱϩⲓⲱⲱϥⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲡⲉϣⲃⲏⲣⲁϣϩⲉⲉⲓⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲓⲙⲁⲙⲛϩⲃⲥⲱϩⲓⲱⲱⲙⲁϣⲉⲗⲉⲉⲧ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲁⲣⲱϥⲧⲱⲙ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛϭⲓⲣⲣⲟⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓϫⲉⲙⲟⲩⲣⲛⲉϥϭⲓϫⲙⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟϥⲉⲃⲟⲗⲕⲁⲕⲉⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ.ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲣⲓⲙⲉ.ⲁⲩⲱⲡϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉ.
ϩⲁϩⲅⲁⲣⲉⲧⲧⲁϩⲙϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓⲇⲉⲉⲧⲥⲟⲧⲡ.
ⲧⲟⲧⲉⲃⲱⲕⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲓⲟⲩϣⲟϫⲛⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉⲩⲉϭⲟⲡϥϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ.
ϫⲟⲟⲩⲛⲁϥⲛⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲙⲛϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛϫⲉⲛⲧⲕⲟⲩⲙⲉⲁⲩⲱⲧⲉϩⲓⲏⲛⲟⲩⲧⲉϯⲥⲃⲱⲛϩⲏⲧϩⲛⲟⲩⲙⲉⲁⲩⲱⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣⲁⲛⲡⲉϩⲁⲗⲁⲁⲩⲛⲉϭⲱϣⲧⲅⲁⲣⲁⲛⲡⲉϩⲟⲣⲱⲙⲉ.
ⲁϫⲓϭⲉⲛⲁϫⲉⲟⲩⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓⲛⲁ.ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓⲉϯⲕⲩⲛⲥⲟⲥⲣⲣⲟϫⲛⲟⲩⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉⲇⲉⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲧⲉⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲁϩⲣⲱⲧⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ.
ⲙⲁⲧⲟⲩⲟⲓⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁⲙⲡⲕⲩⲛⲥⲟⲥ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲉⲓⲛⲉⲛⲁϥⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲧⲁⲛⲓⲙⲧⲉⲧⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛⲙⲛⲧⲉⲓⲉⲡⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ.
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲧⲁⲣⲣⲟⲧⲉ.ⲧⲟⲧⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϯϭⲉⲛⲁⲣⲣⲟⲣⲣⲟ.ⲁⲩⲱⲛⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉ.
ⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ.ⲁⲩⲱⲕⲱⲙⲙⲟϥⲃⲱⲕ.
ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ.ⲛⲁⲓⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲙⲛⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ.ϫⲛⲟⲩϥⲇⲉ.
ϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲁϩ.ϥϫⲟⲟⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁⲙⲟⲩⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉⲙⲙⲁⲩⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛϫⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩⲥⲡⲉⲣⲙⲁⲡⲉϥⲥⲟⲛ.
ⲉⲩϣⲟⲟⲡⲇⲉϩⲁⲧⲏⲡⲉⲛϭⲓⲥⲁϣϥⲥⲟⲛ.ⲁⲩⲱϣⲟⲣⲡϥϫⲓϩⲓⲙⲉϥⲙⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉⲙⲙⲁⲩϥⲕⲱⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ.
ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩⲁⲩⲱⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧϣⲁⲉϩⲣⲁⲓⲉⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ.
ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ.
ϩⲣⲁⲓϭⲉϩⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲥϩⲓⲙⲉⲛⲓⲙⲥⲁϣϥ.ϫⲓⲧⲅⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲩ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ.ⲟⲩⲧⲉϭⲟⲙⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϩⲣⲁⲓⲅⲁⲣϩⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ.ⲟⲩⲧⲉⲙⲉϫⲓⲥϩⲓⲙⲉ.ⲟⲩⲧⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲥⲙⲛϩⲁⲓⲁⲗⲗⲁⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲉⲧϩⲛⲡⲉ.
ⲉⲧⲃⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥⲇⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ.ⲙⲡⲉⲧⲛⲱϣⲙⲡⲉⲛⲧϫⲟⲟϥⲛⲏⲧⲛⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲙⲛⲟⲩⲧⲉϥϫⲱⲙⲙⲟ.
ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲥⲁⲁⲕⲛⲟⲩⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃ.ⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧⲁⲛⲡⲉⲁⲗⲗⲁⲡⲁⲉⲧⲟⲛϩⲡⲉ.
ⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛϭⲓⲙⲏⲏϣⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϫⲉϥϣⲧⲙⲣⲱⲟⲩⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥⲥⲱⲟⲩϩⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ.
ϥϫⲛⲟⲩϥⲛϭⲓⲟⲩⲁⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲙⲱⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥϥⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉⲙⲙⲟϥ.
ϫⲉⲥⲁϩⲁϣⲧⲉⲛⲟϭⲉⲛⲧⲟⲗⲏϩⲣⲁⲓϩⲙⲛⲟⲙⲟⲥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϥϫⲉⲙⲉⲣⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧⲧⲏⲣϥⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏⲧⲏⲣⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲙⲉⲉⲩⲉⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲧⲁⲓⲧⲉⲛⲟϭⲁⲩⲱϣⲟⲣⲡⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.
ⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉⲇⲉⲉⲧⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲧⲉⲧⲁⲓϫⲉⲙⲉⲣⲉⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲕϩⲉ.
ⲛⲟⲙⲟⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲁϣⲉϩⲛⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏⲥⲛⲧⲉ.
ⲥⲟⲟⲩϩⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥϥϫⲛⲟⲩⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲟⲩⲉⲧⲇⲟⲕⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.ϣⲏⲣⲉⲛⲓⲙⲡⲉ.ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲡⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲁϣϩⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϩⲙⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁϫⲉϫⲟⲉⲓⲥϥϫⲱⲙⲙⲟ.
ϫⲉⲡⲉϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥϫⲉϩⲙⲟⲟⲥⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙⲙⲙⲟϣⲁⲛⲧⲕⲱⲛⲛⲉⲕϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉϩⲁⲉⲥⲏⲧⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ.
ⲉϣϫⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇϭⲉⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲁϣϩⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉⲡⲉ.
ⲁⲩⲱⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩϭⲙϭⲟⲙⲟⲩⲟϣⲃⲉϥⲟⲩϣⲁϫⲉⲟⲩⲧⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲧⲟⲗⲙⲁϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22
chapter: 22
title: 40_Matthew_22

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:22/annis