Analytic Visualization

Show:
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉⲃⲏⲇⲫⲁⲅⲏⲧⲟⲟⲩϫⲟⲉⲓⲧ.ⲧⲟⲧⲉϥϫⲟⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲥⲛⲁⲩ
ϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϫⲉⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲡⲉⲓϯⲙⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲉⲧⲛⲁϩⲉⲉⲩⲉⲱⲙⲏⲣⲙⲛⲟⲩⲥⲏϭⲛⲙⲙⲁⲃⲟⲗⲟⲩⲧⲉⲧⲛⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲓ.
ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁⲇⲉϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲏⲧⲛⲁϫⲓϫⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥⲉⲧⲉⲣⲭⲣⲉⲓⲁⲛⲁ.ⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲇⲉϥⲛⲁⲧⲛⲟⲟⲩⲥⲉ.
ⲡⲁⲓⲇⲉⲧⲏⲣϥⲛⲧϥϣⲱⲡⲉϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟ.
ϫⲉⲁϫⲓϣⲉⲉⲣⲉⲥⲓⲱⲛϫⲉⲉⲓⲥⲡⲟⲩⲣⲣⲟⲛⲏⲩⲛⲉ.ⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣⲡⲉ.ϥⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲉⲱⲁⲩⲱⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲟⲩⲥⲏϭϣⲏⲣⲉⲛϥⲁⲓⲛⲁϩⲃ.
ⲃⲱⲕⲇⲉⲛϭⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲉⲓⲣⲉⲕⲁⲧⲁϩⲉⲧⲁϥϩⲱⲛⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.
ⲉⲓⲛⲉⲛⲧⲉⲙⲛⲥⲏϭⲧⲁⲗⲉⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩⲁⲩⲱϥⲧⲁⲗⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲟⲩ.
ⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ.ⲡⲱⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ.ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉⲛⲉϣⲱⲱⲧϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥⲉⲃⲟⲗϩⲛϣⲏⲛⲡⲱⲣϣⲙⲙⲟⲟⲩϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ.
ⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉϩⲁⲧⲉϥϩⲏⲙⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩⲛⲥⲱϥⲛⲉϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲱⲥⲁⲛⲛⲁϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧⲛϭⲓⲉⲧⲛⲏⲩϩⲙⲣⲁⲛϫⲟⲉⲓⲥⲱⲥⲁⲛⲛⲁϩⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛϩⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ.ⲛⲟⲉⲓⲛⲛϭⲓⲡⲟⲗⲓⲥⲧⲏⲣϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲓⲙⲡⲉⲡⲁⲓ.
ⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲛⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲓⲏⲥⲟⲩⲥ.ⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑⲛⲧⲉⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ.
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲣⲡⲉϥⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧϯⲉⲃⲟⲗⲙⲛⲉⲧϣⲱⲡϩⲣⲁⲓϩⲙⲣⲡⲉ.ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁⲛⲛⲉⲧϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛϥϣⲣϣⲱⲣⲟⲩⲙⲛⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁⲉⲧϯⲉⲃⲟⲗⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉϥⲥⲏϩϫⲉⲡⲁⲏⲓⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϥϫⲉⲏⲓⲡⲉϣⲗⲏⲗ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥⲛⲥⲡⲟⲓⲗⲁⲓⲟⲛⲥⲟⲟⲛⲉ.
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉⲣⲟϥⲃⲗⲗⲉⲙⲛϭⲁⲗⲉϩⲣⲁⲓϩⲙⲣⲡⲉϥⲡⲁϩⲣⲉⲉⲣⲟⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉⲛⲧϥⲁⲁⲁⲩⲱϣⲏⲣⲉϣⲏⲙϫⲓϣⲕⲁⲕⲉⲃⲟⲗϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲱⲥⲁⲛⲛⲁϣⲏⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ.ⲁⲩⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲉⲓ.
ⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲥⲱⲧⲙϫⲉⲟⲩⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓϫⲱⲙⲙⲟϥⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲥⲉⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲟϣϥⲉⲛⲉϩϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟϣⲏⲣⲉⲕⲟⲩⲓⲙⲛⲉⲧϫⲓⲉⲕⲓⲃⲉⲁⲕⲥⲟϥⲧⲉⲟⲩⲥⲙⲟⲩ.
ϥⲕⲱⲇⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲛⲥⲱϥϥⲉⲓⲥⲁⲃⲟⲗⲡⲟⲗⲓⲥⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁϥϣⲱⲡⲉϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϩⲧⲟⲟⲩⲇⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥⲉϩⲣⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥϥϩⲕⲟ.
ϥⲛⲁⲩⲇⲉⲃⲱⲕⲛⲧⲉϩⲓⲧⲉϩⲓⲏϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲱⲡⲉϥϩⲉⲗⲁⲁⲩϩⲓⲱⲱⲉⲓⲙⲏⲧⲓϩⲉⲛϭⲱⲃⲉⲙⲁⲩⲁⲁⲁⲩⲱⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲛⲛⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩϣⲁⲉⲛⲉϩ.ϣⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛϭⲓⲃⲱⲕⲛⲧⲉ.
ⲛⲁⲩⲇⲉⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲣϣⲡⲏⲣⲉϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲁϣϩⲉϣⲟⲟⲩⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩⲛϭⲓⲃⲱⲕⲛⲧⲉ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲇⲉⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉϣⲱⲡⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥⲙⲙⲁⲩⲁⲩⲱⲧⲉⲧⲛⲧⲙϩⲏⲧⲥⲛⲁⲩ.ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲃⲱⲕⲛⲧⲉⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲛⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩϫⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲃⲱⲕⲉϩⲣⲁⲓⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁⲛⲁϣⲱⲡⲉⲛⲏⲧⲛ.
ⲁⲩⲱϩⲱⲃⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓⲙⲙⲟⲟⲩϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧⲟ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲣⲡⲉϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥϥϯⲥⲃⲱⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥⲗⲁⲟⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲁϣⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓⲁⲩⲱⲛⲓⲙⲉⲛⲧϥϯⲛⲁⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.
ϥⲟⲩⲱϣⲃⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁϫⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛϣⲁϫⲉⲟⲩⲱⲧ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϥⲛⲁⲓ.ⲁⲛⲟⲕϩⲱϯⲛⲁϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓϩⲛⲁϣⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.
ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲟⲩⲉⲃⲟⲗⲧⲱⲛⲡⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲡⲉϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲡⲉ.ⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲙⲉⲉⲩⲉϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲡⲉⲡⲉϥⲛⲁϫⲟⲟⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩϭⲉⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.
ⲉϣⲱⲡⲉϭⲉⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟϫⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗϩⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧϥⲙⲏⲏϣⲉ.ⲟⲩⲟⲛⲅⲁⲣⲛⲓⲙⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲱⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
ⲟⲩⲱϣⲃϫⲱⲙⲙⲟⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲁⲛ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϩⲱⲱϥⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲁⲛⲟⲕϩⲱⲱⲟⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲛⲏⲧⲛⲁⲛϫⲉⲉⲓⲣⲉⲛⲁⲓϩⲛⲁϣⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ.
ⲟⲩⲉⲧⲇⲟⲕⲉⲓⲛⲏⲧⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲙⲙⲁⲩϣⲏⲣⲉⲥⲛⲁⲩϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲟⲣⲡϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉⲃⲱⲕϩⲟⲟⲩⲣϩⲱⲃⲡⲁⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲛⲛⲟ.ⲙⲛⲛⲥⲱⲁϥⲣϩⲧⲏϥϥⲃⲱⲕ.
ϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲟⲛⲡⲕⲉⲟⲩⲁϥϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϩⲓⲛⲁⲓ.ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ.
ⲛⲓⲙⲉⲃⲟⲗⲛϩⲏⲧⲟⲩⲡⲉⲥⲛⲁⲩⲉⲛⲧϥⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲱϣⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ.ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉϣⲟⲣⲡⲡⲉ.ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉϩⲁⲙⲏⲛϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲏⲥⲉϣⲟⲣⲡⲉⲣⲱⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉ.
ϥⲉⲓⲅⲁⲣϣⲁⲣⲱⲧⲛⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥⲇⲉⲙⲛⲡⲟⲣⲛⲏⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲙⲛⲛⲥⲱⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲣϩⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉⲉⲣⲟϥ.
ⲥⲱⲧⲙⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲟⲩⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟⲉⲛⲧϥⲧⲱϭⲉⲟⲩⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϥⲕⲧⲟⲉⲣⲟϥⲟⲩϫⲟⲗϫⲗ.ϥϣⲓⲕⲉⲟⲩϩⲣⲱⲧϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥϥⲕⲱⲧⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ.ϥϯⲙⲙⲟϥⲉⲧⲟⲟⲧϥⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛⲇⲉⲉϩⲟⲩⲛⲛϭⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲕⲁⲣⲡⲟⲥϥϫⲟⲟⲩⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗϣⲁⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏϫⲓⲛⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ.
ⲟⲩⲉⲉⲓⲏⲇⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩϫⲓⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗⲟⲩⲁⲙⲉⲛϩⲓⲟⲩⲉⲉⲣⲟϥⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉϩⲓⲱⲛⲉⲉⲣⲟϥ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛϥϫⲟⲟⲩⲛϩⲛⲕⲉϩⲙϩⲁⲗⲛⲁϣⲱⲟⲩϣⲟⲣⲡ.ⲉⲓⲣⲉⲟⲛⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓϩⲉ.
ⲙⲛⲛⲥⲱϥϫⲟⲟⲩϣⲁⲣⲟⲟⲩⲡⲉϥϣⲏⲣⲉϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉϩⲏⲧϥⲡⲁϣⲏⲣⲉ.
ⲟⲩⲉⲉⲓⲏⲇⲉⲡⲉϫⲁϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧⲟⲩ.ϫⲉⲡⲁⲓⲡⲉⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ.ⲁⲙⲏⲓⲧⲛⲛⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲙⲙⲟϥⲧⲛϫⲓⲧⲉϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ.
ϫⲓⲙⲙⲟϥⲛⲟⲩϫⲉⲇⲉⲙⲙⲟϥⲃⲟⲗⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲁⲩⲱⲙⲟⲟⲩⲧϥ.
ϩⲟⲧⲁⲛϭⲉⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛϭⲓϫⲟⲉⲓⲥⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉϥⲛⲁⲣⲟⲩⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲏⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲕⲁⲕⲓⲛⲕⲁⲕⲱⲥϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲟⲩ.ⲁⲩⲱϥϯⲙⲁⲉⲗⲟⲟⲗⲉⲛϩⲉⲛⲕⲉⲟⲩⲉⲉⲓⲏ.ⲛⲁⲓⲉⲧⲛⲁϯⲛⲁϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥϩⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ.
ⲡⲉϫⲁϥⲛⲁⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϫⲉⲙⲡⲧⲉⲧⲛⲟϣϥⲉⲛⲉϩϩⲣⲁⲓϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏϫⲉⲱⲛⲉⲛⲧⲥⲧⲟϥⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧⲕⲱⲧⲡⲁⲓϥϣⲱⲡⲉⲁⲡⲉⲕⲟⲟϩⲡⲁⲓⲛⲧϥϣⲱⲡⲉⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲟⲧϥϫⲟⲉⲓⲥⲁⲩⲱⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉⲡⲉⲡⲉⲙⲧⲟⲉⲃⲟⲗⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛϫⲉⲥⲉⲛⲁϥⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛⲥⲉϯⲙⲙⲟⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥϥⲉⲓⲣⲉⲛⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ.
ⲉⲧⲛⲁϩⲉⲇⲉⲉϫⲙⲡⲉⲓⲱⲛⲉϥⲛⲁⲗⲱⲱⲥⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲣⲉⲱⲛⲉⲛⲁϩⲉⲉϫⲱϥϥⲛⲁϣⲁϣϥⲉⲃⲟⲗ.
ⲥⲱⲧⲙⲇⲉⲛϭⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲉⲓⲙⲉϫⲉϥϫⲱⲙⲙⲟⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ.
ⲁⲩⲱϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉⲙⲙⲟϥⲣϩⲟⲧⲉϩⲏⲧⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ.ⲉⲃⲟⲗϫⲉⲛⲉϥⲧⲟⲟⲧⲟⲩϩⲱⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21
chapter: 21
title: 40_Matthew_21

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:21/annis