Analytic Visualization

Show:
ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩⲉⲧⲙⲙⲁⲩϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲙⲏⲓϥϩⲙⲟⲟⲥϩⲁⲧⲛϩⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.
ⲥⲱⲟⲩϩⲉⲣⲟϥⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉϫⲟⲓϥϩⲙⲟⲟⲥ.ⲙⲏⲏϣⲉⲇⲉⲧⲏⲣϥⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥⲡⲉϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ.
ϥϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲙϣⲁϫⲉϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉϥⲉⲓⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲧϫⲟϫⲟ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟ.ϩⲟⲓⲛⲉⲙⲉⲛϩⲉϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ.ⲉⲓⲛϭⲓϩⲁⲗⲁⲧⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛⲙⲁⲡⲉⲧⲣⲁ.ⲙⲁⲉⲧⲉⲙⲛⲕⲁϩⲛⲁϣⲱϥⲛϩⲏⲧϥ.ⲁⲩⲱⲧⲉⲩⲛⲟⲩϯⲟⲩⲱϫⲉⲙⲛϩⲁϩⲕⲁϩϩⲁⲣⲟⲟⲩ.
ⲣⲏⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲁⲣⲕⲁⲩⲙⲁ.ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϫⲉⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉⲙⲙⲟⲟⲩϣⲟⲟⲩⲉ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲛϣⲟⲛⲧⲉ.ⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲛϭⲓϣⲟⲛⲧⲉⲟϭⲧⲟⲩ.
ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉⲇⲉϩⲉⲉϩⲣⲁⲓⲉϫⲙⲕⲁϩⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲟⲩⲁⲙⲉⲛϥϯϣⲉⲟⲩⲁⲇⲉϥϯⲥⲉⲕⲉⲧⲇⲉϥϯⲙⲁⲁⲃ.
ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲥⲱⲧⲙⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ.
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲉⲧⲃⲉⲟⲩϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁ.ϫⲉⲛⲧⲧⲁⲁⲛⲏⲧⲛⲉⲓⲙⲉⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉ.ⲛⲏⲇⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲛⲁ.
ⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲅⲁⲣⲥⲉⲛⲁϯⲛⲁϥϥⲣϩⲟⲩⲟ.ⲁⲩⲱⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥⲡⲕⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥⲛⲧⲟⲟⲧϥ.
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓϣⲁϫⲉⲛⲙⲙⲁϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϫⲉⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗⲁⲛⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲥⲉⲥⲱⲧⲙⲁⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲉⲛⲟⲉⲓⲁⲛ.
ⲛⲁϫⲱⲕⲛⲁⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁⲏⲥⲁⲓⲁⲥⲉⲧϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϩⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲟⲓ.ⲁⲩⲱϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓⲱⲣϩ.
ϥϣⲟⲧⲅⲁⲣⲛϭⲓϩⲏⲧⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙϩⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉϩⲛⲟⲩϩⲣⲟϣⲁⲩⲱϣⲧⲁⲙⲛⲉⲩⲃⲁⲗϫⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲩϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗⲥⲉⲥⲱⲧⲙϩⲙⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉⲥⲉⲛⲟⲓϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ.
ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗϫⲉⲥⲉⲛⲁⲩⲉⲃⲟⲗ.ⲁⲩⲱⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉϫⲉⲥⲉⲥⲱⲧⲙ.
ϩⲁⲙⲏⲛⲅⲁⲣϯϫⲱⲙⲙⲟⲛⲏⲧⲛ.ϫⲉϩⲁϩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϩⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓⲛⲁⲩⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ.ⲁⲩⲱⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙⲉⲣⲟⲟⲩⲁⲩⲱⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ.
ⲛⲧⲱⲧⲛⲇⲉⲥⲱⲧⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲉⲧϫⲟ.
ⲟⲩⲟⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟϥⲛⲟⲓⲙⲙⲟϥⲁⲛϣⲁϥⲉⲓⲛϭⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥϥⲧⲱⲣⲡⲙⲡⲉⲛⲧⲁϫⲟϥϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ.ⲡⲁⲓⲉⲛⲧϫⲟϥϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ.
ⲉⲛⲧϫⲟϥⲇⲉⲉϫⲛⲙⲁⲡⲉⲧⲣⲁ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲉⲧϫⲓⲙⲙⲟϥⲧⲉⲩⲛⲟⲩϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ.
ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉⲇⲉϣⲟⲟⲡϩⲣⲁⲓⲛϩⲏⲧϥⲁⲗⲗⲁⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣⲡⲉⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥⲇⲉϣⲱⲡⲉⲏⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥⲉⲧⲃⲉϣⲁϫⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ.
ⲉⲛⲧϫⲟϥⲇⲉⲉϫⲛϣⲟⲛⲧⲉ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉ.ⲉⲣⲉⲣⲟⲟⲩϣⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛⲙⲛⲁⲡⲁⲧⲏⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟⲱϭⲧϣⲁϫⲉϥϣⲱⲡⲉⲁϫⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ.
ⲉⲛⲧϫⲟϥⲇⲉⲉϫⲙⲕⲁϩⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲁⲓⲉⲧⲥⲱⲧⲙϣⲁϫⲉⲉⲧⲛⲟⲓⲙⲙⲟϥϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥⲟⲩⲁⲙⲉⲛϥⲉⲓⲣⲉϣⲉⲕⲉⲧⲇⲉⲥⲉⲕⲉⲟⲩⲁⲇⲉⲙⲁⲁⲃ.
ϥⲕⲱⲛⲁⲉϩⲣⲁⲓⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲣⲱⲙⲉϥϫⲟⲟⲩϭⲣⲟϭⲛⲁⲛⲟⲩϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ.
ϩⲙⲧⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲕⲇⲉⲛϭⲓⲣⲱⲙⲉ.ϥⲉⲓⲛϭⲓⲡⲉϥϫⲁϫⲉϥϫⲟϩⲉⲛⲉⲛⲧⲏϭⲙⲏⲧⲉⲥⲟⲩⲟϥⲃⲱⲕ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϯⲟⲩⲱⲇⲉⲛϭⲓⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥⲁⲩⲱϥⲉⲓⲣⲉⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ.ⲧⲟⲧⲉⲟⲩⲱⲛϩⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲛⲧⲏϭ.
ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲇⲉⲛϭⲓϩⲙϩⲁⲗⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ.ϫⲱⲙⲙⲟⲛⲁϥϫⲉϫⲟⲉⲓⲥⲙⲏⲟⲩϭⲣⲟϭⲛⲁⲛⲟⲩϥⲁⲛⲉⲛⲧϫⲟϥϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉⲕⲥⲱϣⲉ.ⲛⲧϥϩⲉϭⲉⲉⲛⲧⲏϭⲧⲱⲛ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲟⲩϫⲁϫⲉⲣⲱⲙⲉⲉⲛⲧϥⲉⲓⲣⲉⲡⲁⲓⲛⲧⲟⲟⲩⲇⲉⲡⲉϫⲁⲛⲁϥϫⲉⲟⲩⲱϣϭⲉⲧⲣⲉⲃⲱⲕⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲙⲟⲙⲏⲡⲟⲧⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲛⲧⲏϭⲧⲉⲧⲛⲱⲣⲕⲛⲙⲙⲁⲡⲕⲉⲥⲟⲩⲟ.
ⲁⲗⲱⲧⲛϩⲁⲣⲟⲟⲩⲛⲥⲉⲁⲓⲁⲓϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡϣⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲱϩⲥⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣⲱϩⲥϯⲛⲁϫⲟⲟⲛⲛⲁϫⲁⲓⲟϩⲥϫⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛϣⲟⲣⲡⲉⲛⲧⲏϭⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲣⲟⲩⲛϩⲛϣⲟⲗⲉⲡⲣⲟⲕϩⲟⲩⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲇⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩϥⲉϩⲟⲩⲛⲧⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ.
ϥⲕⲱⲛⲁⲟⲛⲉϩⲣⲁⲓⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲃⲗⲃⲓⲗⲉⲛϣⲗⲧⲏⲙ.ⲧⲁⲓⲁⲩⲣⲱⲙⲉϫⲓⲧϥϫⲟⲙⲙⲟϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ.
ⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲕⲟⲩⲓⲧⲉⲛⲉϭⲣⲟⲟϭⲧⲏⲣⲟⲩϩⲟⲧⲁⲛⲇⲉⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉϣⲁⲣⲟⲩⲛⲟϭⲟⲩⲟⲟⲧⲉϣⲱⲡⲉⲛⲟϭϣⲏⲛϩⲱⲥⲧⲉⲥⲉⲉⲓⲛϭⲓϩⲁⲗⲁⲧⲉⲡⲉⲥⲉⲟⲩⲱϩϩⲛⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ.
ϥϫⲱⲛⲁⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲑⲁⲃⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉϫⲓⲧϥϩⲟⲡϥϩⲛϣⲟⲙⲛⲧϣⲓⲛⲛⲟⲉⲓⲧϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲑⲁⲃⲧⲏⲣϥ.
ⲛⲁⲓⲇⲉⲧⲏⲣⲟⲩϥϫⲟⲟⲩⲛϭⲓⲓⲏⲥⲟⲩⲥϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲙⲏⲏϣⲉ.ⲁⲩⲱⲁϫⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲙⲡⲉϥϫⲉⲗⲁⲁⲩⲛⲁ.
ϫⲉⲕⲁⲁⲥⲉϥⲉϫⲱⲕⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲉⲛⲧϫⲟⲟϥϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛⲉⲣⲟϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲧⲁϫⲱⲉⲧϩⲏⲡϫⲓⲛⲉⲡϣⲁⲥⲱⲛⲧⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.
ⲧⲟⲧⲉϥⲕⲱⲙⲏⲏϣⲉϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲏⲓ.ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲉⲣⲟϥⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲃⲱⲗⲉⲣⲟⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏⲉⲛⲧⲏϭⲥⲱϣⲉ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉϥⲟⲩⲱϣⲃϥϫⲱⲙⲙⲟϫⲉⲉⲧϫⲟⲡⲉϭⲣⲟϭⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲡⲉϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉ.
ⲥⲱϣⲉⲇⲉⲡⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.ⲡⲉϭⲣⲟϭⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥⲛⲉϣⲏⲣⲉⲙⲛⲧⲣⲣⲟ.ⲉⲛⲧⲏϭⲇⲉⲛⲉϣⲏⲣⲉⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ.
ϫⲁϫⲉⲛⲧϥϫⲟⲟⲩⲡⲉⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.ⲱϩⲥⲇⲉⲡⲉⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ.ⲛϫⲁⲓⲟϩⲥⲇⲉⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.
ϩⲉϭⲉⲛϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲛⲧⲏϭ.ⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩϩⲣⲁⲓϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ.ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ.
ϣⲏⲣⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲁϫⲟⲟⲩⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.ⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲉⲃⲟⲗϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛⲧⲏⲣⲟⲩⲙⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉⲁⲛⲟⲙⲓⲁ.
ⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲧⲉϩⲣⲱⲥⲁⲧⲉ.ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲣⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲡϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉ.
ⲧⲟⲧⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛϩⲉⲣⲏϩⲛⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ.ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉⲙⲙⲁⲩⲥⲱⲧⲙⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ.
ⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲁϩⲟϥϩⲏⲡϩⲛⲥⲱϣⲉⲡⲁⲓⲧⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲉϩⲉⲉⲣⲟϥϥϩⲟⲡϥ.ⲁⲩⲱⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲣⲁϣⲉ.ϣⲁϥⲃⲱⲕϥϯⲉⲃⲟⲗⲛⲕⲁⲛⲓⲙⲉⲧϣⲟⲟⲡⲛⲁϥϥϣⲱⲡⲥⲱϣⲉⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ⲡⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲧⲛⲧⲱⲛⲛϭⲓⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲣⲱⲙⲉⲛⲉϣⲱⲧϥϣⲓⲛⲉⲛⲥⲁϩⲉⲛⲱⲛⲉⲙⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉⲇⲉⲱⲛⲉⲙⲉⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ.ϥⲃⲱⲕϥϯⲉⲃⲟⲗⲛⲕⲁⲛⲓⲙⲉⲧⲧⲁϥϥϣⲟⲡϥⲛⲁϥ.
ⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉⲧⲛⲧⲱⲛⲁⲃⲱⲛⲟϫⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.ⲥⲱⲟⲩϩⲉϩⲟⲩⲛⲅⲉⲛⲟⲥⲛⲓⲙⲧⲏⲃⲧ.
ⲧⲁⲓⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲟⲩϩⲉⲓⲛⲉⲙⲙⲟⲉϩⲣⲁⲓⲁⲩⲱϩⲙⲟⲟⲥϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟⲕⲱⲧϥⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩⲉⲧϩⲟⲟⲩⲇⲉⲛⲟϫⲟⲩⲉⲃⲟⲗ.
ⲧⲁⲓⲧⲉϩⲉⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉϩⲣⲁⲓϩⲛⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁⲁⲓⲱⲛ.ⲥⲉⲛⲏⲩⲉⲃⲟⲗⲛϭⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥⲥⲉⲡⲱⲣϫⲉⲃⲟⲗⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥⲙⲏⲧⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ.
ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉⲙⲙⲟⲟⲩⲉϩⲣⲁⲓⲧⲉϩⲣⲱⲥⲁⲧⲉ.ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉⲙⲙⲁⲩⲛϭⲓⲣⲓⲙⲉⲁⲩⲱⲡϭⲁϩϭϩⲟⲃϩⲉ.
ⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ.ⲡⲉϫⲁϫⲉⲁϩⲉϫⲟⲉⲓⲥ.
ⲛⲧⲟϥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥⲛⲓⲙϥϫⲓⲥⲃⲱⲙⲛⲧⲣⲣⲟⲡⲏⲩⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛⲣⲱⲙⲉⲣⲙⲙⲁⲟ.ⲡⲁⲓⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟϩⲉⲛⲃⲣⲣⲉⲙⲛϩⲉⲛⲁⲥ.
ϣⲱⲡⲉⲇⲉⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏϥⲡⲱⲱⲛⲉⲉⲃⲟⲗϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩ.
ϥⲉⲓⲉϩⲣⲁⲓⲡⲉϥϯⲙⲉⲁϥϯⲥⲱⲛⲁϩⲣⲁⲓϩⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.ϩⲱⲥⲧⲉⲧⲣⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉⲥⲉϫⲟⲟϫⲉⲧⲁⲡⲁⲓϩⲉⲧⲉⲓⲥⲟⲫⲓⲁⲧⲱⲛⲙⲛⲛⲉⲓϭⲟⲙ.
ⲙⲏⲡⲁⲓⲁⲛⲡⲉϣⲏⲣⲉⲙⲡϩⲁϣⲉ.ⲙⲏⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩⲁⲛⲧⲉⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉⲉⲣⲟϫⲉⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩⲡⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥⲙⲛⲓⲱⲥⲏⲙⲛⲥⲓⲙⲱⲛⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ.
ⲁⲩⲱⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉⲥⲓⲙⲱⲛⲙⲏⲥⲉϣⲟⲟⲡⲁⲛⲧⲏⲣⲟⲩϩⲁⲧⲏ.ⲧⲁⲡⲁⲓϭⲉϩⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩⲧⲱⲛ.
ⲁⲩⲱⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲛϩⲏⲧϥ.ⲓⲏⲥⲟⲩⲥⲇⲉⲡⲉϫⲁϥⲛⲁϫⲉⲙⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥⲥⲏϣⲉⲓⲙⲏⲧⲓϩⲣⲁⲓϩⲛⲡⲉϥϯⲙⲉⲙⲙⲓⲛⲙⲙⲟϥⲁⲩⲱϩⲣⲁⲓϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ.
ⲙⲡⲉϥⲣϩⲁϩϭⲟⲙϩⲙⲙⲁⲉⲧⲙⲙⲁⲩⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ.

ANNIS Metadata

corpus: sahidica.nt
source: Sahidica - A New Edition of the New Testament in Sahidic Coptic
annotation: Caroline T. Schroeder, Amir Zeldes
version_date: 2018-04-01
version_n: 2.5.0
translation: World English Bible (WEB)
languages: Sahidic Coptic
project: Coptic SCRIPTORIUM
document_cts_urn: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13
chapter: 13
title: 40_Matthew_13

Cite this Document

When citing a corpus or document from Coptic SCRIPTORIUM, please include the relevant URN(s) (provided below) in all citations. On this site, these URNs will resolve to the latest edition of our data. We also encourage researchers to save visualizations they use, download query results from ANNIS, and save information from document metadata.

Use the following model to cite this document. Our full citation guidelines page provides more models.

First citation:

Author, Ancient title [chapter.verse if available], ed. [annotators], trans. [translation]. urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13. [version number], [date]. http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13.

Subsequent citations:

Author, Ancient title (abbreviated) [chapter.verse if available], urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13.

Document Edition: urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13

Work: urn:cts:copticLit:nt.matt

Text Group: urn:cts:copticLit:nt

The following links will direct you to the latest versions of data visualizations of the document.

Sahidica Chapter View HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13/sahidica/html

Analytic Visualization HTML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13/analytic/html

The following links will direct you to the latest versions of the data for download.

Paula XML: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13/paula/xml

relANNIS: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13/relannis

The following link will direct you to the latest version of the corpus available for search and querying in ANNIS:

ANNIS UI: http://data.copticscriptorium.org/urn:cts:copticLit:nt.matt.sahidica:13/annis